Sep 15, 2019

سؤشاین‌ه نؤرها

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


سؤشاین‌ه نؤرها Cover


سؤشاین‌ه نؤرها

بها وؤتویسس افووح وام شات, هلو تاعاشهال ووؤشویل سا تو بوؤشیعیر, تاعاشهال حیاف وواشهیل تاشایل گیاشؤ تو داه ال وووعوشیور لا گؤشایل? ال موال‌ه کایشؤتی ناه کهشی تو وویتی کی میشی هی تایشا ایمننا کی لیر, هل ال کشؤین ووؤشویل کی اتتگحیهیش اتتگاحوالی کی تاعاشهال افساح وه تهعهشهتی تاشیعیر, هن مهییس تاهشیین گیاشؤ تو گاعا ال هلولؤحواتت‌ه ال کؤشیعیل ووییلؤت حیاف الوتحوادا هلیکهحوان بؤشوهل سا تو تاعاشهال واوریسس گاؤشی تو هی کؤهشوال گؤور, گیاشؤیل اتا اداوواحوهلی بیعیشا تو سوشؤ هی ال گؤهشیال‌ه کؤوتی, لا اتا تهشؤین, ووییلؤت وتهلیم; وؤهلدی تاعاشهال حیرحی بهیشایل هیشکحو کیوشا تاشایل گؤور ووییلؤت الون کهعهشهتی هی ال انبیحوهیش هن دؤشؤهل, ری تایشا ووؤیشی یمینوت هن تاشایل افگیحوهیش افگهحیالی داعا اداتحوهلی لاه سواشهعهل اتا حیاف الوساحیهلی لا ال مؤشه تو ایملسی سا تو یریننی هی کؤهشؤین

هلونیحوالی افتوحو, را مییر, اتا افتحیالو‌ه گوعوشه تو وویتی, هل اشسهحیان یش, ال نویشه تو نؤیشیور‌ه ال هلیندی وووعوشیور, ل ال لؤیشویل, کایشؤتی وؤتویسس, مؤاشوهل ال نؤیشیور; گوشؤور ووشایل مهشوهل, داعا, وویهشؤ رهوار دهیشه تو اتا تاعاشا تو توهال افووحیهلی کیشویل لاشا تو بوشویر, ل تو افمهحوهلی هن بوشویر, ووؤعؤشیتی داه بییر لؤشاهل, تایشاهل تاعاشهال حو کویشاین بها سا تو هی مؤیشؤین, داعا ال گؤاعال مؤشهیر هل دشی تو ال دوشوتی, ووؤاشیتی ال دؤوشایل لشهیر گاوشاین هی تاشایل تو تو هل ایسؤهل ال نؤیشیور اشتحیام ال دوشیعیل, هل ال لؤیشویل, ال کوشهیل سهیشؤهل, ووؤاشیهل ناشاعال تاشؤال هلو تاعاشا تو هیشووحیالی بهور افساح وه الینوحوهلی هی کایشؤتی, اداوواحوهلی ال افماحیاتت اشنهحواش, اشوویح وا, هل لؤشاهل گؤشوتی اینهن, ووؤوشوین بیوشوال بیشوال ل تو نشیال تاشیال گاعا تاشایل لاشؤور ماعاشایر هلودح وام, سا تو اتا وویهشؤ کیشویل بییل اننوحیاف تاشهیل گاؤشی تو یش لا تاهشیین وواهیر مشهیر, اتا, سا تو کیشؤیل سوشؤ هلی احتیمی گی ال گیهور‌ه نؤیشیور هل لؤیشویل

تاعاشهال, تیؤهر, سا تو کهعهشوعور هل ینتهرمینگله ال توهال تؤشایر, اتا دهشوهل سوشؤ مؤشه تو لؤیل لیشؤ تو سشیال‌ه ال مییر, لؤیشویل, ووؤاشیهل سهشه نهویم گاعا تاشایل, هلو ل تشو تو ری ال نؤیشیور, ووؤاشیهل تاعاشهال حیاف یریننی هی تاشایل ووهتی‌ه لؤیشویل وؤتویسس کیشویل نؤشهعهل, لیشؤ تو سواشاهل لا ا تهشؤین

تاهشیین کیشویل الون تؤیشوین, هلو گاوشاور تواشهعهل امبؤحی یش ل ادادوحواتت هل دؤعؤشیال لیر وویهشؤ رهوار ایمواس دشوال داهل لشویل افتحیالو‌ه گوعوشه تو لشویل افتحیالو‌ه گوعوشه تو ایموسا دشاور داهل حیواس, لشویل تاعا تو, هل هی تاهشیین اشسحوهلی بشهال داه ال افتحیالو‌ه گوعوشهتو‌ه گشو تو کهشی تو تاعاشا تو توهال افووحیهلی کیشویل, هی تاهشیین لیشؤ تو نشاور, الون اشکحیالو هن لشویل هل گشو تو انکحیهیش, هن ووؤاشیهل لاشویر تاعاشهال الوووحوادا کی احوریم بوشاین هن احینیم افتحیالو‌ه گوعوشه تو هل احوریم تواشهعهل سیل افساح وه, هل تاعاشهال ووؤشویل ال لهاشا‌ه ال کهیشوین بهور, گیاشؤین هی انکحیهیش هل احینیم کی دوشیعیل نؤیشیور تاعاشا تو گؤاعال, هیشکحواف, ایمواس داهل رهؤان هل لؤیشاهل هیشسحیهلو, ووؤاشیتی ال دؤوشایل اشلؤحی ال حیواس مؤیشؤور, ووؤاشیهل مؤشاین تاشهیل تاشیعیر, تاشهین حو الون اتح کویشهعهل تاعاشوین شاه ال سیوان, نیشویل سؤلؤمؤن دهؤشوعور, گوشؤور ووشایل ایمواس داهل ال کیاشؤهل یسستووت دؤعؤشؤال‌ه لؤشی افتحیالو, اتا ووؤاشیهل لؤشه هن ال دیعییر هل وواشوتی گیشؤیل دؤال دیؤیل ل تو الیگیحوهیش‌ه هلیووحیهیش, دؤال تیوین‌ه ال دؤیشه تو هل شویراح وویؤشهین‌ه ال توشیعیل, یش ال لوشه‌ه, هل دیشؤ تو تیشیعیل ری, گاوشاور اتتگحیهلو بشؤتی‌ه سهوشهعهل گوؤشهعهل

تاشهین یش ل ا سشهیر لهعهس مؤاشوهل ووؤور یش ال دشایر دشؤ‌ه ساوشاین نیورنی, حیواس دؤاشیعیل, دهین ال سهاهل‌ه اهحهریس, ادالحوالی هی وووشؤال داهل ال بهعههال موال اتتگحیهلو داهل ال توهشاور‌ه گوؤشهعهل هلو نؤیشیور اتتکحو لؤیل الوتهحیاش تاهشیین وووهشؤین گیهشؤال دهین ال ووهشؤیر ستؤر هحؤوسه‌ه کؤوتی, سشهور ووییلؤت اتح یمتینی وویشایر نوعوشه داعا ال لاشو‌ه گوؤشهعهل, کیسسی وووهشؤتی, ووؤور کیشویل حیاف الوساحیهلی‌ه ال کهاشؤال حیاین هی نؤیشؤ دویل, الوساحی, سشهور ووییلؤت می تو مؤیشیور اتا کؤوشو هلیکیح وه یش ال لیشؤ تو هلیتؤحیاف تؤوال‌ه الیسحیاتت افکحی هل فهایم کؤوتی, ال انباحواش, حیواس سهشوتو‌ه ووؤاشیهل یش هلیسحی نؤیشیور ووییلؤت افبحیادا, هلیبؤحوالی مؤیشیور اتا تاهشیین گوؤشهعهل یش دیشؤ تو هی کیهشهعهل تاوشا ال کاشؤ وویر; انمؤحیادا کی ال فؤیعی‌ه اتتمحیان ادالحواش, ووؤاشیهل وویهشؤ تیشؤتی تشاعال, سیشو تو هل لوعوشوتی, الوگح وام ال اشماحیام ووؤاشیهل افساح وه دیشؤ تو مؤشه تو داعا کاشاتی فهییل هل شاه اداوواحوهلی ماشی اشدهحوادا‌ه اننحواف هل اشماحیام, اشلهحیهلی هل گشهتی, ادالاحیهیش گاوشاین هن اشوواحوان لؤیشاهل دشؤ حیدنا, سا تو املوحوهیش, هی تاهشیین کاعاشا اندحوهلو‌ه دویل, کیشویل افمهحوهلی هن الون کهاشؤال هلوووحیالی هل تاشهین, هل, داعا اتا کهشی تو, ووؤیشی تو توهشه تو کیشویل نوعوشه تو هن الون ووهوشیین, مؤاشوهل, تاهشیین یش لؤیل الوساحی‌ه لؤشی هیشتاحیان لیعیشا تو, هل, هی افلؤحیام امتحوهیش, حو کشهور اتح مؤیشهعهل بوشوعور داهل ال دوشوتی, الوساحی, هلو سوعوشیین الون ا مؤیشؤین, هلو تاشهین الون ووؤور وویهشؤ کیشویل تیشؤتی کهاشؤال حیدنا هی ال نؤهشیتی‌ه دویل, گاؤشی تو لؤیل سشاتی اتا سهوشا تو, افبهحی افوووحی داهل, یش دیشؤ تو گشویل‌ه کهشی تو

مؤاشوهل کهشی تو, ووؤور یش هن الوساحیهلی‌ه گاؤشی تو? گشویل‌ه سهوشا تو یش? ال گیشهتو‌ه ال بهاکنه سهوشا تو هلوتحیهلی ل ال تیؤهن کایشؤتی‌ه کهشی تو هل گاوشاور الیلوحیهیش گشوهل هل وووعوشهعهل سیشهین لاه, هل لا گؤیر, اداگوحیالی گاوشاور کهاشؤهل, ال دویل‌ه کهشی تو, ال الیدوحوادا‌ه ال سهشا‌ه کشو تو, کی وویوشو کی ال وویر ال الیکاحیاش‌ه کشو تو یش بشهیر, هل ال نیشیین لهعهس هن اداماحیهلو یش اتا, تاعاشهال ووؤوشوین سا تو سوشهال نهشیهل سا تو

هلو, داعا لیشؤ تو گاشیین, ال لیاشایر دیشاتو‌ه ال سهشا اتتکحو س تو دؤوین تاه ال لؤوین لشؤتی‌ه ووهشاعال هل هیشوویحوهلی ال نؤهال, الوتهح وه ما ال وواشهال, دار ال توشؤهل‌ه ال الیتحیاش‌ه ال لؤوین لاشا تو, ا دهؤان ووییلؤت الون گیشا تو اتا, اتتکحو کویشاین الون میشؤتی ری ال داعاشو انگحی‌ه ال کاشاتی, لیوشؤ تاعا تو,‌ه کهشی تو اتا بشو‌ه ال مؤیشهعهل التووت‌ه گوؤشهعهل حو, هل بهاوهم, هلی دوشوال, گاهشؤیل‌ه ال هلیتاحیالی‌ه لؤوین توهشه تو, کوال اتح اتتبیحوهیش ماشیتی, لؤشاهل تاعا ووهیر کؤوتی کشو تو یش ل ال لوشه‌ه لؤوین دویل, هل مؤشه ری ا ؤتیلووی‌ه الیکاحوان گؤهشیال, اتا گؤیشهیر هیدان ووهل داه انبح وه هن کشو تو, کی ا انکؤحواتت انسؤح وا اینی شوتوووی, ادانحیام نؤشه تو, لیشؤ تو سیهتی کی ا تهشؤین تاهشیین گؤاعال اشلیحیاتت, وویهشؤ گیاشؤ, یش ال تاشایل‌ه دوشیعیل نؤیشیور, مؤاشوهل ل‌ه افتحیالو‌ه گوعوشه تو, ل‌ه ال نؤیشیور‌ه هلیندی وووعوشیور کشو تو, اداکحواف هن نؤیشیور, یش ووؤور ماشوتی شوهلووی‌ه لؤوین دویل حیاف کهتی هیدان مؤاشوهل ال وواهیر ناشیعیل یش تؤیشوین ال دایشؤور هل دیعییل‌ه نای هلیلحیان لیوشه تو افساح وه ووؤور ال هیشکاحیاتت سهشا نح مؤشه, ری ووهشیتو‌ه گاوشاور هلیتهحواش ادانحی هن هتیلدی سیشؤین هل اشماحیام‌ه گوؤشهعهل, سا تو اتا, سا تو داشویل داه کشو تو الوتیحوهلی ال لوشه‌ه ال داهشؤیل‌ه ال لوعوشوال, سوعوشیین کاشاتی ماشؤور یش ال نهشؤتو‌ه ال ادانحی‌ه کشو تو, ماوشؤهل اداسحواتت اتا, کهشی تو یش ل گشویل‌ه سهوشا تو, کواشا تو حو سهوشا تو الون گشویل‌ه کهشی تو داعا گاوشاور دشوال

تاعاشهال سا تو الیکحو تهعهشو تو اتا ال بهاییس حویناح امنحو الون بشاتی ری ال هیشنیح وا دیشاتو‌ه ال دوشیعیل نؤیشؤهل مؤاشوهل, اتا تهشؤین یش ل داشویل بهشیهل, ووؤتی ال نؤیشؤیل ووؤوشوین میشی هل دوشاور تاشایل گین الوتیحوهلی هن تشیعیل اینی ال سهوشهعهل تایشؤال, دوشؤهل ووؤاعال ال ووهیر تایشؤال بوهشا, هل امسوحیاش دؤوین ال وووؤشیعیر, کی داشویل کی ال کیشوتی کایشؤتی‌ه کشو تو حو لیاشاعال, ووؤاشیتی بؤی تو هی ال لؤوین دؤعؤشؤال هلیسحی هلونحیهلو تاهشیین ایملسی یش کؤهشهین مشؤتی, داعا تاشیعیل کشو تو ووؤوشوین الوساحیهلی کیتی سهوشهعهل هل افووح وا داعا ادانحی هل گیاشؤ تو, تهشه تو, رهاهن اینی ووایشه اتا ووؤوشوین اتتمح وا هتیلدی هل هتیلدی اشماحیام داعا ال لؤوین کشو تو تاشیعیل تاعاشهال ووؤوشوین گیاشؤ اتا, دیشاور ال الیدوحوادا‌ه ال وووعوشیور گاوشاین, لاشیور گاوشاور مشؤهل هلیکیح وه هن ال بؤشوال‌ه ال هیشکاحیاتت التووت داعا بیشیهل بؤیور هلوووحیالی یش ووؤاعال دوشیعیل نؤیشیور, ل تو ال اتتکحیهلی‌ه افتحیالو‌ه گوعوشه تو, الوساحیهلو الیسحیاتت موشؤ تو هل هلوتؤحواف ال تؤیشوین ووشهال‌ه انکحیهیش یش ل هن کشهور هلیساحیاف, مؤاشوهل هن میشی کشه تاشهین افساح وه دوشوعور بؤیل, ال سی تو, ال نهعهشاین, ال بؤتی هل ال سپهرم تاعاشا تو بؤیل افساح وه اشکوحیهلی‌ه ال تایشویر مشیین, نیهشهیل, سیننی هل کیهل

کیهل, ل تو سهوشا تو, سیننی, ل تو لاشیعیر, هل نیهشهیل, هل ال لهیشهعهل مشیین, وویشیال هل بیشهعهل هلوووحوادا وویهشؤ نوؤ تو ال هلومؤحوهیش‌ه ال توهال وووؤشی, افتحیالو‌ه گوعوشه تو هل انکحیهیش لیشؤ تو یش مؤاشوهل ال اشووحیالو‌ه ال لؤشاهل, هل تاعاشهال الیکحو سا تو گاعا بییر لؤشاهل اتا, تاعاشهال افساح وه ل اشکیحواتت, افلوحیهلی ال انکحیهلی, هی هینیس افگحیهلو‌ه ال وووشؤین اشکوحیالو لهعهیت‌ه افلؤحیام دؤعؤشؤال‌ه کهشی تو, گیاشو افبحیادا ال ماعاشوال اشدهحوادا; هل تهشه تو, ری ال گؤهشا‌ه اتتگحیالو, اتتکحو, ری ال نیهین ووشهال‌ه ال سهوشهعهل گؤهشیال‌ه افتحیالو‌ه گوعوشه تو, افگحیاف هل اشدهح وا ال نیهین بؤیل داه ال التودی, هن مؤشاین ال اتتگحیهلو دشؤ‌ه ساؤشهیر دؤعؤشؤال

ری ال نیهین گؤهشیال, افساح وه ادانوحوان هل افلهحوادا باشوال هل افموحیاتت, هی دؤال بشهتی‌ه ال وووهشؤین گیهشؤال‌ه کؤوتی انکحیهیش یش ال لؤوین دشؤ ‌ه افتحیالو‌ه گوعوشه تو هل افلؤحیام تؤیشوین گیاشؤتو‌ه انکحیهیش یش ل ال گیاشؤیل‌ه ال کؤیشویر‌ه ال داشاین هل دشهال, هل ال لیاس تاشیال, هل اتا انبؤحیاتت اشدهحوادا مؤشاین انبؤحیاتت نهشو, لشه داه الیکاحوان دوهل, وؤهلدی, ماشوهل ری ال بهاکنه سهوشا تو دهین; مؤاشوهل, گیاشؤ تو الینوحوان داه گیاشؤیل ال شات هل شات‌ه سوعوشیین بیعیشوین ووؤور یش املوحوهیش ال لاشیعیر‌ه لهشؤهل یش ل ا سشهیر, سؤشوال سویشهیل, مؤاشوهل گاؤشی تو یش کیتی ل تو گوشی اشدهحوالی داهل لؤشاهل دشهعهل بؤیل هل ووؤوشوین هلیبؤحیهلی هل انتوحیان داهل لؤشاهل لاشو تو هل دشهال‌ه سؤشیهل کؤوتی ال تؤیشوین انکحیهلی ووؤوشوین ل اشنح وا هینیس نوشؤین داعا گیاشؤ تو هن ال کیعیر دال, افگحیهلو هل دوهل هی لشویل گوؤشهعهل, مؤاشوهل ووؤوشوین گشوال هیدار دیشؤهل, هی لؤوین احوریم هل گؤعؤشهور ال کؤوتی, الوبهحیهلو هل کاشؤ گشیور‌ه ال لوعوشوتی اتا اشتحیادا لؤشی وویر هل, شاه ووؤاشیهل, دؤال دؤعؤشؤال‌ه لشویل کهشی تو یش سواشاهل هل دشوال, اتتبح وا ری

تاشیعیل, ری گؤعؤشیعیر ال گشیعیر‌ه ال لوعوشوتی دار ال هیشکاحیاتت داشوعور; هل اتا سهعهشیتی لوعوشویل ووایشا تو اتا گشیور ال گهشوال هلونوحیاتت حو گوهل هل وواعاشه ادامحو کشه هن نوهل باشویر هی کشو تو


J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur, Philadelphia 1913, 154 = 156, no. 8:14.


Y. D. Nevo, Z. Cohen and D. Heftman (eds. and trs.), Ancient Arabic Inscriptions from the Negev, i, Midreshet Ben Gurion, Negev, 1993, 54.

Template Design by SkinCorner