Oct 10, 2019

Cəde

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Cəde Cover


Cəde


Geigə duke boke taytut suikin cəde ğobu taydri luirəş taygəş reiko ğepa taydri taylə kəhsir lukka zopə kəhsir zeiləş taytut taygəş səhpa luirəş taygəş çayzri, ğeimut geigə zibin keipum çoga məhbin cəde teilən ğonut taydri gidu taygəş gəhrər luirəş səhpa taylə kəhsir ğeikər gukin çələş leirər gidu zuipun luirəş kəkir mərə ğeimut zaykə tezən caytir. Leikin luirəş taygəş cəde zima nuinum ğino şəhbe, ğeimut tayməş ripu luiska teilən çəhle bela gidu şəhdə çoga taygəş ğəhnun zolə çerir ğəhdə məhbu zepe. şəhbe ğobu tayməş ğino, taymər ğino dazri luirəş zuiku ğeimut lapə, dabka gidu taygəş sayla luirəş riləş, ğayto çəhtu zeitəş gəhda nemka taygəş cəhzir luirəş taygəş səhpa lusə durəş gəhda tela gabun, sase kuigə cayzut gəhda dəmu çenu luirəş zotən gima məhnut zolə taygəş sede neidə daysir baydən mərə çələş zalu məhna çələş.


Lita zokər ğuinin şuilər zima məsum kədka riləş luirəş zeisəş geisin taygəş lerri gimi taydri taygəş artifiş luirəş cədə çota şumun teilən çerin zayga daysir taygəş çələş zima nuinum lorəş ğuiska teilən taygəş cədə luirəş kesu. Taypa kuigə təhbir luirəş şunə gidu cədə gəhda çəhsut loro çoga kulut, ğeimut tayrə zopə gəhko duke cobe luirəş cezəş taygəş leikin lodir duzo çəhtu zepe leni çəhle keipum teilən sura taydri zuidin taydri çaybi zima çopa səhpa taylə kəhsir şilum gidu şilir zeiləş, ğeimut taypa çələş, zolə kəhsir şilir zolən taygəş çayzri səhpka, cilum zayga teilən bəhre ğobu zotən ğobu cezo keipum ğaga ğəla tuisir rigo.


Taygəş ğeimum rirər kuida cəkun zuipun, ləsir zuipun ğeimut gəhsun zuipun təhna dabka taysən serə luirəş şilum, zepe, cədər ğeimut baydən səhpa. Çobir taygəş cədə sepo luirəş taygəş saygəş leirər gidu taygəş ləsir zuipun luirəş zolə taymər seibun kəhsir ğeikər gukin sepo, ğeimut kəkir şəhdə kəhsir lorəş cəlun teilən çəhle duimu daysir taydri şəhbe luirəş cuigə zima luzəş nuinum ğeimut çopa məhbu cəde; ğeimut zolə geigə tayna ğino lorəş toləş cəde ğoska ğaypin çobir neizi tide sepo lukin taygəş ansir. Kibən teilən taygəş dayte lukin taygəş luinəş dayra, zoke taylə ğino çilə luirəş ğaydu, churnings luirəş reibir, zige ğeimut ziput, zolən çabə kəhsir taygəş naygri baydən. Geigə duke çobir səhsə cobe luirəş taydri kobu kesu gidu cədə zolə teilən məhbir geigə kayme zibin tolən kesu tayde zepe. Çobir lome çota saypka tola luirəş taygəş cəde lusə geisir luirəş məhbir, çobir luləş luirəş zogəş taygum gəhko kaymka.Gidu intensu ləhnəş geigə tayna zima caypin lukin taydri sepo zolə teilən taygəş zepe çeiro kəhsir zayzə çoga səhpa ğeimut kəhsir lopə çaybən, dabka gidu taygəş gəzəş cəde luirəş zolə geigə rəhnər ləhsa geigə zibin lukin mobin luirəş çələş geila zuibun taydri nemka gidu taygəş ğepo luirəş ləhnəş ğeimut duke meilən luirəş rurun luto luirəş tayna. Taygəş çarum bəhsu luirəş tukə zolə buzri taygəş şədin luirəş taygəş çeiro gidu səhpa, lukka, dabka ğeikər guirər, zibin kuigəş ketu dabka ləhgər. Ğeimut geigə duke dimi luirəş taygəş gətut ğage luirəş taygəş silir saygəş. Geigə date lerum dəhtu lukin taygəş kotir lodə gidu çayzri kezin tayde ğaydu ğeimut şəhdo zuibun muki, çiri zarin ğəhdəş leinir notir.


Çəpən ləhgər zibin zuizun cəhrka kibən taygəş şula luirəş sase gaypka zeito. Taylə zobri məhbir zuibun ləhgər, meigun zuibun ğaykka dimum çayzir, ğaypin, kibən lerum, guli lukin çələş ləzən tayde məhbu mərə. Çele luirəş muki muizut zaybut daysir çənər ğobu daysir datum, lusə ğobu geinər daysir gəno sase rule ralən dəli məhdə teilən taygəş şuini luirəş taygəş senum.


Zima gayni məhnut taygəş datum daysir zolə çorut taydri kəhlən çele cuti zayga zuibun bayse ğeimut muki. Zolən zima gaytri guli taylə çorut taygəş ğesri luirəş zayska ğeimut dipri lusri luirəş keza kibən taygəş neigən ğəhdə dito, ğeimut luirəş tayrə dimum lukri sase dəmu taygum kədka taydri sayzut luirəş keza, ğeimut zobri ğəhkə gidu kəhzi: ğeimut kəhzi cubut ğuinun, cəmut daysir zayga ğobu geinər kəhzi duke çəhsut kirum deilo şegə teilən taygəş gakka rukum luirəş çələş çobir dabka laytka, teilən çuinin zuibun kəhzi tayrə zopə ləzəş disi teilən taygəş gəhsun zuipun teilən çəhle maygin luirəş taygəş buinri lidum ğeimut kirə gidu taygi mato dəhləş. Geigə şuilər lorəş bəbu zuibun taydri şəhgka, ğeimut geigə nuinun lokəş leidən, dabka taygəş bəhsu luirəş bətəş zolə zibin kuigəş ketu zibin ğare cəhdun məhnut taygəş şədin luirəş taygəş çeiro. Çobir zokər geigə zuigum geigə zibin lelri teilən lerum, ğobu geinər gidu gutin, taygəş zuinər luirəş taygəş ğesə, zima ğaypin zuibun lumən cozə çəkun ğobu gidu diku taygəş dipə luirəş taygəş kome ğino şəgo zalu taygəş regka geisa daysir dipə teilən dipə, ğeimut geigə kaylə taylə zobri kulut ğoska taydri lerut zopə zuisin zepəş zarin ğare məhdka luirəş gəhsun, ğeimut taygəş dito luirəş taypa zuipun zuisin luidka ləhsa sagka taydri taymər zuisin lita kayme taymər duke karər tryst zuibun taygəş Kabiri.


Lukka çəhtu, lorəş gidu cədə çobir gidu ləhnəş, taylə duke çeto gidu zatən ləhgər suikin keza daysir taygəş rilo mizi; ğeimut geigə reinər taytut cəkun ğobu taytut tigun teilən lukka luirəş tayrə çuska luirəş muki, datum məhdə luirəş Hekatu ğobu taymər ğino çope gidu taygəş kaldiş lusəş, ğeimut zolə ğino gidu taygəş çələş luirəş cəkun, cezəş ğobu gidu məhbum taylə ğino curi çuska tuzi çoga taygəş ğeima zoke tayrəş kəhsir çeigo lusə taygəş zotut keinəş zarin gidu dəhləş. Ğeimut taygum, ğeimut gidu taygəş cədə geigə gəhko kamka teinin, ğeimut gidu taydri məhbin zeipo luirəş taygəş gəhsun şəzu zoke geigə date lerum ğeidən taygəş ruigin lukri, taylə ripu teilən çəhle kipu luirəş meize fantazie ğobu taylə zibin gidu taygəş cədə luirəş taygəş ğepa, çobir geigə ripu teilən lerum teilən çəhle leirər gidu nepka lidum zolə məhbir ğayzka gəhko leiput gidu, ğeimut zolə zibin meinri taygəş sayzut kaymka ğayzka teilən taydri sedir depun zopə ğopa salun luirəş kulut nired cəkun ğəhdəş taypa zuibun talu zokir taygəş dizən buipun tola cəhsri.Geigə buipun lorəş zuibən loti teilən zaydu taypa çobir luləş teilən cəbəş taygəş baybu ğenir napən ğeilir cədə ləzəş cəbəş daysir cəde lorəş lesə gidu şəhdə. Geigə ləhdin kibi lerum gidu leri meilən luirəş taydri cədə teilən kuirut gidu bəsum dunər sagka zayla kezum, sagka saygka, taydri lorum nemo gabun; ğeimut taygum taygəş bule kəhsir suiləş dəmu lumən, ğeimut gəhməş rira bəgka gayzut çoga, ğeimut taygum taygəş bule kəhsir şasi ğeimut gəhməş kəhsir ğare gidu bətəş. Suikin kuirut ripir taytut taygəş bule nəhrun luirəş meigun gidu taygəş sodut kaymo taymər duke kesu çəhtu taymər çorut lobut taygəş bule ğeimut ğapu taymər maylir taygəş bule; ğeimut gəhməş kəhsir lorəş dətut geinər gəhməş sayta lukin taypa ğeimut gaynir taymər deizəş ğeimut dabka zogəş naylən.


Sagka geigə ğebəş kamum, geigə tayna, gidu ğopəş taydri taylə zibin sase nanka ğəlka gidu nəhne teilən leri laytka luirəş şilum. Geigə leni ripka gukin çulri dabka cezir zolə gəhko kodi somun ğeimut şaypun: geigə çubin ğonut taydri that suiləş şilum luirəş çələş gidu taygəş ğaydu zibin ğəhgo taygəş çəhzka luirəş taydri ceipe ğenir leidən tayde geigə çota geiska dəlin suiləş ğetəş zuidin modəş lusə raso lusə nəhnəş duikir; lonin çota geigə tayna taydri çaykəş leilka luirəş taygəş çeiro, gidu çaybən tukə luirəş zogəş taymər tamri teilən, suiləş dəhləş kədka şilum guisəş zuibun zotən çəhpe.FL-150512 Feah Laah'Ai shuish'ai Reakh


FL-030412 Feah Kedwuylil Shuish'Ai Feah Ingverhiryr 64-65

Template Design by SkinCorner