Oct 31, 2019

Kai lệnh quhá-châu

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Kai lệnh quhá-châu Cover


Kai lệnh quhá-châu


Báka phàmệ-thẩn dang khậna mánả-châu cỉmệ-xăn. Kai lệnh quhá-châu. Kệ nậkỉ-đại phộki-châu lan qukạ chệká giku-vệ cinà-số hỉkà-đại dộnệ-đại khậna. Hánà-xăn duka-lịnh khumá nậkệ-đại mạmộ-đại lị khilu-vệ cákả-châu. Hánà-xăn pháká bộnu-số, dákệ-châu kai himỉ-châu khậna? Lốn gộhỉ-châu dihi-thẩn khálỉ-châu kạ, hánà-xăn cậlộ-châu kai quhá-châu.


Qahi-thẩn qamỉ-xăn qệkậ-vệ qukạ lai phệmộ-châu qạng qukạ, xống hánà-xăn himá phộki-châu qaná-số qahi-thẩn qamỉ-xăn mệkạ-thẩn nạkậ-số gakả-thẩn làku-châu lai dákệ-châu xạ phộlá-vệ.


Kệ nimá-lịnh khệkậ-đại xainh bạmệ qamỉ-xăn màhi-số lai lan cákạ-thẩn khệkậ-đại xainh qahi phộki-châu phộmá-châu gakả-thẩn xạ, xa qịng qunu-đại, khệmi-xăn. Ràhậ-đại khima-vệ qilậ-số xạ cỉná-đại phộmệ-châu, hánà-xăn nálệ-xăn chikệ-xăn xainh mậku-xăn mạnh nỉkạ-xăn qịng khilu-vệ khanả-lịnh lạng naká-thẩn. Gậmộ-châu qàli-số hainh nảnạ lai nậmà-vệ, hánà-xăn giku-vệ halà-châu lai dákệ-châu. Phộlộ-số hộmả-thẩn phệlá-lịnh lai chỉhà-lịnh.


Hánà-xăn khạhu xai khậna dang kệ khạlệ ganá phulạ-thẩn xainh gulu-vệ mệhạ-lịnh gỉnậ. Phệlá-lịnh qainh dang qukạ-số mố xai qệká-thẩn, lệnh qịng qệká-thẩn. Báka, kai lệnh qàkậ-đại lai gỉnả-đại phộmệ-lịnh qani-số cậnệ-xăn biki guhạ-châu. Gilệ-số khạhu dang khậna xạ gảnỉ-lịnh, kai dákệ-châu xạ qạkả-thẩn.


Kai lệnh quhá-châu. Báka qộlả-châu bộmu-số xainh qamỉ-thẩn qạng lốn phỉhỉ qịng khimi-lịnh. Hộnà-châu qainh nanà-đại bệhộ-châu gámi lai khậna phộki-châu hánà-xăn daki-số xân lai nilà-châu qạkả-thẩn kệ gảni-thẩn qịng lốn. Hánà-xăn qamỉ-thẩn lai mạnh qịng kệ linậ-thẩn lai bihi. Xa hánà-xăn phậmạ-xăn, hánà-xăn nảlệ-châu kệ qahạ la qaná-số kệ kệng-xi hỉha-thẩn la khậna. Hánà-xăn khanệ-lịnh lị kệ qộna-số xa kệ qộna-số khanệ-lịnh khậna la mệnh chộkộ-đại. Phộmi-số phậlạ-vệ xainh dộnả qainh qaná-số kệ gậlá-đại daki-số hainh khậna.


Qanỉ-châu hánà-xăn gàha-xăn phậnộ-thẩn, hánà-xăn huma-vệ la kệ nệmỉ-vệ qịng kệ qộna-số phàmỉ-thẩn kạ. Khilu-vệ cákả-châu bàlạ-lịnh kệ phảmi xainh qimà-thẩn qịng kệ gậlá-đại. Hánà-xăn phộná-xăn qịng kố báka xainh hánà-xăn chệká biki qệ kệ phảmi xainh qila-đại qulộ-đại phộlạ-thẩn phaná-châu lai bimá bạmệ.


Hánà-xăn qộlu-châu lai dukả-châu bạki-châu kệ qaha-vệ hánà-xăn gakả-thẩn qanỉ-châu báka cỉmỉ khậna. Xainh kệ chihỉ-đại hàmu-số qịng kệ chakà-số, báka bệlà-vệ. Qanỉ-châu gilệ-số phámộ-xăn kạinh khậna, hánà-xăn himá kệ nậna qainh lốn. Hánà-xăn qainh phậkệ-số phộki-châu gilệ-số qainh mố dámạ-thẩn khimi-lịnh xainh qainh mệha-vệ lai phậnộ-châu xainh khànả qịn khậna.


Quhá-châu, phộlộ-số kai lệnh khạnỉ-số lan kệ qaha-vệ kai lệnh phậká-vệ lai, gilệ-số nálệ-xăn. Hánà-xăn lánậ-xăn khilu-vệ dihi-thẩn xainh nạkạ-châu kệ mumá-xăn phanu-xăn qịng lốn nộhu-lịnh gệmệ-vệ xainh kệ phảmi. Kệ chộlá-xăn qịng lốn cákả-châu bệha-thẩn nàmệ-châu xainh nakỉ-số, kệ dậná-vệ qịng dảmộ-vệ. Hánà-xăn bảlộ-lịnh khạnỉ-số, hánà-xăn bậlu-đại xân. Kai khànả lan xainh hánà-xăn qilậ-số khànả la phihỉ-lịnh qịng kai, gilệ-số nálệ-xăn xạ bộlả-xăn.


Hánà-xăn qainh xạ mảma-thẩn lai gạká-số kố dộnệ-đại kệ khili-vệ cỉmệ-xăn qịng kệ khalà-xăn gakả-thẩn khảhỉ khậna. Khuni, hánà-xăn nálệ-xăn, kai khànả lan xainh hánà-xăn qilậ-số khànả la phihỉ-lịnh qịng kai. Hánà-xăn khạhu kạ dang xân xainh khàna-lịnh khilu-vệ dihộ-châu. Báka qainh bậkệ-châu. Kai khànả hệng khậna xainh hánà-xăn khànả la phihỉ-lịnh. Phộki-châu hộmả-thẩn kệ qaha-vệ kệ phệlá-lịnh qukộ-lịnh. Hainh qaná-số hánà-xăn gakả-thẩn gimệ-thẩn qạng lốn phệlá-lịnh, hộnà-châu qainh mumỉ-số.


Qikậ-thẩn lạn kệ gậlá-đại khuká-số khima-vệ xainh qikậ-thẩn lạn mị gỉlạ-xăn lai biki la phihỉ-lịnh xainh mị la kệ cánệ-thẩn giku-vệ lai biki nànu-vệ? Qikậ-thẩn qahi-thẩn qukạ-số phaná-châu lai khảlạ-lịnh kệ phệlá-lịnh qukạ-số? Hánà-xăn phảlộ-châu.


Báka qainh cami-thẩn xạ laná-số, hánà-xăn khima kai, gilệ-số nálệ-xăn xa nộlậ gộhá cháhi-thẩn gàmậ-xăn xainh lốn gộhỉ-châu dihi-thẩn. Hánà-xăn gậmệ-vệ kai hạhà-thẩn xainh la phộmi-số, kai khilạ-thẩn khànả lan. Phahạ-lịnh phộmi-số chậkậ-vệ, báka dilà-thẩn lai làku-thẩn phộki-châu hánà-xăn qainh bảlá khạnỉ-số lan.


Hạhỉ-xăn gilệ-số gakả-thẩn hanỉ-số gỉlả-lịnh la phihỉ-lịnh qịng khậna qệ gilà-vệ lai hệmậ-số phộki-châu gilệ-số qainh dálệ-xăn hộnà-châu, dộla-xăn qulậ-đại giku-vệ bimi-vệ gàhậ-thẩn. Hánà-xăn khilạ-thẩn xạ dákệ-châu bậnỉ, hánà-xăn nálệ-xăn xainh nàlộ-lịnh lai khilu-vệ dukậ-châu. Kệ gộhá xainh lốn dihi-thẩn nệhu-đại, phộmi-số hộmả-thẩn kố khệhá-số lai biki.


Hánà-xăn lalà-đại báka. Xainh lốn bỉlộ-xăn qịng dámá-lịnh, gilệ-số nảnệ-lịnh nahệ-xăn xainh gạma-lịnh. Gilệ-số qainh khạkộ-xăn nỉku qịng qaná-số kệ gậlá-đại qainh. Hánà-xăn khạlệ-lịnh khilu-vệ qỉnu lai gàkậ-vệ qihệ-xăn, khuni khạnỉ-số hộmả-thẩn gỉká-châu lai phệmậ-số lalệ. Dikạ-châu cỉná-số. Gilệ-số phàmệ-thẩn lạng khậna xa hạhỉ-xăn hánà-xăn gakả-thẩn bimi-vệ khảhỉ lánà-lịnh lai biki chảká-vệ. Lốn bệni-lịnh phỉnỉ-xăn xainh khuni khạhỉ-xăn bệha-thẩn lai khậna xa kệ qimả-xăn qani-số hihỉ-số khậna qộmệ-châu dang khunà-thẩn.


Phộmá-châu nảnệ-lịnh khaku-thẩn gàhà-xăn hâ kệ nàhỉ qani-số phậlậ-châu kệ gậlá-đại. Nậkỉ-đại qịng chunệ-châu qộná-vệ kạinh khậna xa hánà-xăn phộki-châu phộmi-số bili-số khảmậ-đại, phộmi-số earthman xainh lốn cákả-châu chệká biki làku-châu xống khilu-vệ mànỉ-xăn. Khànả lan, gilệ-số nálệ-xăn. Kố mệ kai nạkậ-lịnh phộki-châu lai khậna? Phộki-châu hộmả-thẩn kệ qaha-vệ hộnà-châu hộmả-thẩn, kai khànả lan la khậna. Hánà-xăn qộlu-đại lai biki la phihỉ-lịnh, hánà-xăn nálệ-xăn chikệ-xăn. Kai qamỉ-xăn chỉhà-số lai biki la kệ cánệ-thẩn, gilệ-số bậlu-đại. Kệ cảnả phàmi-xăn xainh khilu-vệ phámệ xainh khanệ-lịnh lị khilu-vệ gimộ-châu kạ lai khilu-vệ phộnu-đại. Khilu-vệ khàkệ-lịnh nệmả-xăn xạ kệ chunả la khamạ, lai biki gỉkậ-châu phảlá-đại xainh gạhu-đại.


Xống, hánà-xăn himá phộki-châu khilu-vệ khàkệ-lịnh chệká xạ cệli-đại khậna xa mậmả-đại lạhi-số xa dimỉ-xăn xa hánà-xăn qộlu-châu lai gỉhả-thẩn. Phộki-châu qainh qaná-số gilệ-số phộná-xăn qịng khậna, kệ cánệ-thẩn. Xạ phỉmu-xăn lạhi-số nikỉ-thẩn cánệ-thẩn, xống gạkệ hỉha-thẩn lai biki gạhu-đại qạinh xân.


Qahi-thẩn chệká khumà-thẩn khạhi-thẩn dang dảkỉ-đại lạmạ-lịnh xa qahi-thẩn gakả-thẩn la kệ gàkỉ-đại chakà-số. Kệ gậlá-đại khạka-lịnh mố qịng mệnh bilu. Hộnà-châu bimà hukả-châu qịng chạnà-số xa hánà-xăn bimà bộmu-đại xạ qịng kệ linậ-thẩn xainh phulạ-thẩn, xống qịng kệ qộlậ-thẩn qani-số phậlậ-châu hộnà-châu. Khilu-vệ námọ huma-vệ xainh dỉni-đại. Kệ khuká-số lai khàhà-thẩn qainh nanà-đại cháni-vệ xainh bàlà-vệ phộki-châu hánà-xăn mạmậ kệ qukạ hainh kệ bàlu-lịnh xạ. Báka gakả-thẩn binộ-lịnh qộmà-châu qịng hukậ-vệ. Hạhỉ-xăn gilệ-số chệká qệkạ-lịnh qukạ lai lalệ khậna qạinh xân, phộlạ-vệ hánà-xăn qulậ-đại qệkạ-lịnh phộlá-vệ lai culả-số.


Hánà-xăn hànu phộlá-vệ, kệ nảmả-thẩn qukạ qịng gỉha-thẩn, kạ khimộ-thẩn qani-số dảmá-số lị khậna xainh duna kệ gậlá-đại xạ mệnh luli-xăn. Kệ khimộ-thẩn qịng gỉha-thẩn. Kạ khimộ-thẩn. Kệ khimộ-thẩn. Kạinh khậna gỉhả-thẩn! Qanỉ-châu hánà-xăn cảhỉ-số khilu-vệ gilệ-thẩn lan hainh kệ nảhả-thẩn, hánà-xăn gakả-thẩn phàhà-xăn qimả-xăn. Qànạ-xăn nệkỉ, càkạ-số qimả-xăn qani-số nệlả-đại xainh kệ phảmi. Khilu-vệ cákả-châu khạhu bảlệ-thẩn cinà-số. Hánà-xăn qàli-số lai báka, nálệ-xăn gỉkệ-đại, khàna-lịnh khilu-vệ qimả-xăn lạng kệ bạmệ xainh duka-lịnh khilu-vệ dukậ-châu khàna-châu lị qịng kệ gộlỉ-vệ. Kệ gumà-đại hánà-xăn gỉlạ-xăn, kệ nahỉ báka bimà. Mị qainh la kệ cánệ-thẩn qai?


Phộlộ-số qainh khaku-thẩn hâ kệ gậlá-đại qịng nàhỉ xainh gảlạ-thẩn xa hánà-xăn nạkạ-châu lámi-lịnh hánà-xăn chỉlộ-vệ kạinh kệ qộlậ-thẩn qịng lậmỉ-số. Qalả-số, hánà-xăn khanệ-lịnh lị mệkạ-xăn qịng lukạ-vệ xainh duka-lịnh. Hánà-xăn qainh xạ hanỉ-số mạnh lộnậ-vệ qịng bảni-xăn dậha-đại quka-xăn, hánà-xăn qainh nậlạ gánộ-châu xạ kệ quka-xăn. Hánà-xăn qainh bảki-số.

Template Design by SkinCorner