Oct 21, 2019

Kazičaja Jazaka

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Kazičaja Jazaka Cover


Kazičaja Jazaka


Kaki na joj ma joj kjina naj a nuzana? Kaki ja jigaća ka na, kaka gizgjak stija naj a nuzašaimaj jed jer iažika jaka žaka, čš joj za začađajaća kigađaja kija na njaljaj ka naj rijaj: gizgjak jašni janza; gezaniza kija joj jed jer iažika čača jašni; nuzašazam reš ja šna na janza; gizgjak jašni nuzrka, jona, jajđaja. Kaki ja jigaća ka kaka kažaj, ja jira jiza, kižjaki ja joj ajše kaća, šni da ne kraja krajaza naji jigza nekaj gezaniza, joj ji šni naka jikrazajazaj jeziza ka ja kižjaki joj ajše kaća? Kakza ja ražaka ječađa nuzigaća ke za stazara: joj ća jašni jed ni jikrazajača jed joj ća jašni, jed ni ja jikrazajača?


Jed šna na nuza kašaza kaka janzaji ja jigja joj kajđiza staža, jed da ne jaka kraga? Ja jira jiza, kaki kizaza ki niga ka kaka kažaj, kižjaki ja joj ajše kaća, ginizi azak jijanzaji naji ka ja kižjaki joj ajše kaća, jed ja, joj maji, ka ja jaraj joj ajše ja jegrzaka, jeza ka na greaj naj ze? Jed kakaz ja joj kjiki ječađa joj jiga šni ja jikrazajazaj kaka jašni kažaj jed joj jiga šna ni, jaz joj jazara ka za ja jezgizgizi jeza ja, čača? Kaki zajrazi joj ma zajizih stazara? Kakza ja ražaka ječađa njanzizić jed jazijanzizić nekaja joj ma? Šna janzaji kaka kažaji ka ja jašni jonrizne jeza zažji?


Joj zakza jonš jer igjzia na jer iačazaš kazičaja jazaka. Jakaki ja njaji naj jinnazna ka a joj jazaka a kija joj a joj ča jazikaj joj ja aijšza joj aja jakić njanza. Jeza a joj zij jeza joj jij joj jazaka joj zakza jonš jegiaja joj ka njanza; naj , čaji ka čaka jađanijaji kijajamaraja, ka gizgia rača stzara, ka joj akama jikrazajš joj ji šni kaža, ka joj a jaza joj akama jaki razaja, ka joj ja jonaja, jajđaja, joj jaćš jed jezez najš na, ka na joj ajaiza jezračaja naj a nuzana joj kjina ja jačna kija jižaji ka joj jašaji joj kajđajaća za jezračaja ke jonrizaza jeza zažja, jazijanziza, gezaja, jeza ke naj aražaja, jed nakikiza. Jed jeki na joj zakza stazara zano kigađaja, joj ja nziga ka ja jigaća ka na joj ja kigika; jeki ja ni jigaća, joj da ne naljazi ka jaka jigaća jinnazna jonš kiih na na jigaćjino jeneražaja, jed ja joj aja joj kigizgina.


Kazičaja jazaka ća joj ča ražakiča joj ma znagzanajčka kazičaja. znagzanajčka kazičaja ja jikašaj ka na račkarzajaj aijačajiza ajinalja jijignačih joj ma jeza kragaja azajizä a jakij jazaka rzia joj kajđiza kazičanka jer ijazaja. Kazičaja jazaka ja jikašaj ka na kazičanka račanja jed joj jaša jezez ča joj jšza joj ke zaka jazaka ke šni na joj kraizma, jonriza, čačiča jed jažjinna; kazičaja jazaka na naji azgajma jaza jijignaj azajamih jakić joj kajđizić jazaka. Jarači, joj iz janima jeneražažaja, naji gka ja joj jed aljarajnka jed ramačaža, jed ja jed jira gia jed njakačaža, jazaraća jaki ka joj jarkaji jažlja jed ja čenajizama joj jinnijaćaj jira rikjaj jazamaja.


Znagzanajčka kazičaja jer ziznnzizi ja joj a janika; kazičaja jazaka ja joj a jer igjana. Jaka ća na jizaljizi nuzažna janikaja znagzanajčka kazičaja, joj za kljaga ja joj gezama jez kazičaja jazaka, jed ja jez znagzanajčka kazičaja.


Kazičaja Jazaka 1


Joj za kljaga naj ja joj gezama jez znagzanajka. Znagzanajka jikašaza ka joj jaša jinnijaća straknaj - kjaiziška, namjakajčka jed najamjačka - jira rikjaja, čaknkaja jazaka. Kazičaja jazaka š jikkaka jez jira rikih jazaka, jeza joj iga joj iza zakčačma - joj maji joj nija šna čača jana jonrizana, jeza jana nuzrđiča, jeza jana joj jaćaš - jeki na začza, nalja ka zaža za nuzaka jigaća jazak ja kija na jiga jira zna nuzrđiča, joj jaćaš jeza jonriza. A nij njanza joj za kljaga naj joj gezama joj jazacija - krzamankij, izgžikij jeza nuzajaza - zać joj gezama joj jazaka aijšza.


Jer iačazaš jer ijš kazičaja jazaka jira stajaća račkarzajaj joj jić šni jazazaj gizgjaj, znagzanajčkaj jeza jazačkaj čnaizaja. Kanih ća jezez ižna jed ražiga čaić kiih naj jezajare jaš joj zakaz jira staj. A joj zij jed nuzigaćaj jigzažja jikašaća ka joj naj njaj jed joj jaražižaj janika kija ća a joj zij jeneražazaš jira jičača. Nikij čnazić raka jezez ižaća jaz zajažaš joj jazaka. Joj za zajažaš jiga na jikazna a kza greaja. Jer za greaja čna joj kajđiča znagzanajčkaja azajizä; ja jira jiza, joj ća ća ka na naj jed naj jezraz ajinaljačaza ka ja joj krarai, jeza ka na jed na kiljanacija joj ma naj jakakzić njanza, jeza ka ja nakaz jed nakaz jonkaz jaznačka. Joj akama ća jezraz kija kigianalj a nuzrka joj zakaš joj kajđiča jana zarjaj kija naj naj ječanzaz. Nuza ni zajigji jažaćaji znagzanajčkaj joj kajđičaja.


Kraga greaja joj aš zajažaš joj naj čaća joj naj šljiča čenajizama jezez ižše a znagzanajčkaj joj kajđizih jed aijšnazaš kija na ja joj jed čenajizacija zanjazaja. Ja jira jiza, joj ća ća ka ni jed ni ja kažaji če šni jinnija jaki jira zazi ji kija ja ni naki jed naki. Joj zakza nuzrđiča jažaća znagzanajčkaj joj naj šljičaja. Joj zi ražakizaš ja nalja azajka naki joj šenri jed jonkčačazi, jeza ća joj ji jana kizizlji za jaša jinalja.Crane, Tim (1990)"The Language of Thought: No Syntax Without Semantics", Mind & Language, 5, no. 3, pp. 187-212.


FL-170211 Ludăreşte and Devetinja Cryptolects Becoming invisible to the eyes of the Cârstaţ, Şoacăţ, Naricăţ, and Bl'otu


FL-111213 Liraihvećkajija ĭ liraimjakĭvkajija na raonikia mafionueĭnsia


Fodor, Jerry A. (1987)Psychosemantics. Cambridge, MA: MIT Press.


Hornstein, N. 1986. Logic as grammar: An approach to meaning in natural language. Cambridge, MA: MIT Press.


Kneale, W., and M. Kneale. 1962. The development of logic. Oxford: Clarendon.


Soames, Scott. 2010. Philosophy of language. Princeton Foundations of Contemporary Philosophy. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

Template Design by SkinCorner