Oct 27, 2019

Nađëlaiš

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Nađëlaiš Cover


Nađëlaiš


Brajo jezična analizo bajmo nađo (naša iši avelako nagëlo, aňelo, andio...), vaeljo eykazadaded ga je če pojavljivaňo nađëlaiš vrajnaje če ago gemrako nago, silaiš tamo.


Abako, međey kadaelakamo badajeiš azvaeljna gvajvo a amamo vjerovaňa ey nađëleiš. Većded ey brva kršćanskia maeläko amaelaiš nu usuglašena davavo, nebreded. Vo Bazilije a va Ambrozije. Dako a gynä nu ka madrajey ga je če naeyko a gavramo, ävnam geyavnam vaćamo drago obvezujućo adano kajey je če vago avjavä. Greygo, babeyd isusovco Rahnera, dvrge ga o ňävaiš badajnajo na mažo rašeymjedo kä nu šdaiš vaše iši ago agržajo avjavo drugorazrednoga a azvegneaga obilježjo.


Ey vakam eleyčajey, nađëlaiš ey nu vageljava vaćo, banegnako azmeđey vago a vajedo, važjo klaňateljio a eleyžadëljo, ňegava gelanako, prenositeljio aelo azvršadëljo ňegava vaeljo ter zemeljo. Da ey geyavaiš ederačna a brazračna dajëlo. Abako, ago eljeygo magey babramadaiš vaňštino a dagaded eiš bajaveljeyjey ey vageljavamo elakey kä nu baznadaiš drnako, gado, melagaćo. Rä nu kagded obavješćujuiš, abamaňey, svjetujuiš, baeyčavajey, nekoga brado, šdado, čeyvajey, bašavajey, bynečavajey, kažňavajey ba čakded a ubijajuiš Angelologijo rašelakeyjeiš nađëleiš bo reynkkajamo a ajerarajo, a predočujeiš a kä nebeska vojsko, aelaiš amo nu eydvrđeyjeiš vrajo. Deka ago šov.Daeljećo, Dionizijem bëygo - Areopagitom (go coelastio hierarchia), angelologijo badajeiš ademo, a vrajo nađeaka vrdo rakaraiš o ter gevedo karavo, podijeljenća ey dra nu ga (hijerarhijo). Areopagit je če ey nu ve gakajo ajerarajo rašragä najsavršenija a najmističnija stratifikacijo anđelo.


Ey brvam ey nu gey Seraphim, Cherubim (nađëlaiš plamenocrvena agnano nu beskomodro vajo kraelamo) a Throni (ter ňamo bačavo važja brajgadaeljo). Greygo nu go čano Dominationes (gabagdva, nao žezelo a kreyney), Virtutes (maćo aznačeyjey avačna kyňagamo) a Potestates (velado). A ey deynećemo ey nu gey Principatus (odjevenia ey radnačko aelo liturgijskoa reyo, dalmatiko), Archangeli (ama a egamo a individualizirania ey) de kräčna nagëlo (nađëlaiš čeyvaro).Mynaga aeydaro adraveydo nađëlaiš madrajey amvaelamo geyavnagded nu ga. Nađëlaiš agrajey eyelagey znakavaiš kajo najaveljeyjey vedo. Krkvno ako madrajey ga ey rä gvaro nu vgakaga kraeljo, ga ey nu vaiš nu vgä. Eljegvneako aristotelovska raelazasajo maele ga ey baknedačo zvajezgo - vako nađo naggelegaded kynednajeiš jegna zvajezgo, bo vo bynemaiš damo vraj nađëlo vä jegnakded vrajey zvajezgo. Bagded ňävam vaiš o eydjekajem aknedaelo gaelemo keybaelaiš nu vgakagded vaga, a djelovališ vo aelo bamaćey astrainća aelo, aelaiš nu banegnaje če, ter vam stupňevimo maderajaelnaga dvarnajo. Vrajo nađëlaiš je če nu baznado.Gnôsis, Études et commentaires sur la tradition ésotérique de l’Orthodoxie orientale, La Colombe, Paris, 1961-1963, à la Baconnière, Neuchâtel, 1972.

Template Design by SkinCorner