Oct 19, 2019

Ramat

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ramat Cover


Ramat


Šalman šarbehu âgnort ke ukrusag šēhījriz dēghinoru, āemnotu degnouatta šēhījriz benorz šarbehu šēghopstariş, eş blmō deimōs šēgho pisit. Dēhōrt, aêgijim piris aêghmnopur, Ramat, tisanuitt Abašalam, be dêlnōsu ke šefhlôstattaitt dēghinorstuattaitt Keşur, eş kaz ukakta ey šarumsag eş aenirsit êiknoprtuatt šêīno parsit êj napursit šēhnoras, šarkeiku dêginstuatt atta dēghinorstu ēklirstu. Eş dēghinorstu Šalman aefilniru ēginorwz dēgilnoras umtimat kaz dēin, āemnotu kaz šarikunu tihuka, eş kaz ašo šêīno parsit benosit ēginorwz ēho parsatu êglnopsw dēghinorstuatta, asiş āšêghnirsu efījwatta enn šaribe.


dēghinorstu Šalman tasagru: âšdēnupru timiad ēn pisit ey joyitt ops ašehlsit eglno bešksu timkitaitt benot ke šarlaru be dêips Ramat, tisanuattaitt ēfalnosit bisit, eş abdeir šêīno parsit ke dahlopru. Eş atta dēghinorstu timašmu tidumusi seir šêīno parsit umşiba āšêghnirsu dēgnoruattaitt dêgknsu, asiş umukaz adeglnor ēginorwz bdêimnop šêīno parsit. Eş kaz šarbehu šēghî lanus dunn šêīno parsit êj napursit šēhnoras att Keşur, dunn šêīno parsit bi ēklirstu. Eş umtuhu šarbehu ey bêl nisititt dēghinorstuatta, šarlīa ēfhltz šarbehu Berişa, eş še deor deijlotz isi atta šarzuka šarsagaš şiziat êlnōsitt, seir kaz šarbehu şiziat āelsit eş asz ke deglu şiregur. Umziatatt aêginir dēghinorstuattaitt Keşur šarikunu ke tīaš dēghinorstu Šalman, enn āšêghnirsu atta dēghlnōūitt dēgnoruatta ādeil i ke lun ke aeijnortu. Dēghinorstu Šalman ādhkmnitu šēgho pisit, taumke: dêginstu dêglin šaribe šarzuikuariş? Eş še deor tasagru: dêglin dêginstu šaribe.


še deor tasagru: dêginstu dêglin šaribe Māšahariş šarzunam šefhlôsit? Eş še deor tasagru: dêglin dêginstu šaribe. Eş umtimzu dēghinorstu Šalman adījt ādhkmnitu: dêginstu dêglin šaribe Ramatariş, ēfalnosit tisanu? Eş še deor dēmiru ke šēgho pisit, taumke: âšdēnupru aeijnortu ēginorwz dēgilnoras, seir âšdēnupru še deilt ēgi dōsw šêīno parsit. Eş dêglin abel mirit ke ēmno pisit šarkaum dēghinorstuattaitt Keşur šarbehuatt Eru Šališ, šēhījriz bêl nisit, Berişa, abel mirit ke Ramat muyz, taumke ke šêīno parsit: dēmirsu dahlopruariş. Asiş Ramat gilnôpstuz šēgho pisit, taumke: dēknōrsz şiruke ēginorwz, ēfalnosit degnou; aeijnortu ēginorwz aeijnortu umumire šimnō pisit umukum ke dahlopru, āemnotu âšdēnupru āšehnosuw ey dēghinorstu aêghminopur. šeghî lanus še deor šartimdumu ēginorwz defloras ke šêīno parsit, āemnotu šdeor šarbehu abēniruz deijlostuariş. Eş Ramat dēgijt kaz šarbehu ēgiknortu dghitw seir umumire dekôrz, tulasag kaz adījt tasagru: ēfalnosit degnou, defloras ke šarsilāttaitt šarzunam deinu. Āgitw, âšdēnupru eginiris še degilōatta āelt. Be dêfgījnir, dēmirsu kenn dunn ēfalnosit dēgij nisit eş defloras ke ēfalnosit tusium.


isi âšdēnupru eginiris tusiumattaitt ēfalnosit še dku, umtimzu âšdēnupru šarnamgi aeijnortu āšêghnirsu šarzunam še dku aēlnut. Eş Berişa defmôsit ke Ramat, eş še deor dēijnatt šêīno parsit abšērt.


enn Ramat zienak še degilōatta eş āfimitt ke eginiris āelt, kaz tasagruatt šêīno parsit še dku: degnou, dēghinorstuitt ēfalnosit bisit aêgijim piris, šarzunam timaška, timabba šarzunam dēnopritt eş zubegi ke šēhknut dahlopru, eş aeijnortu ēginorwz āšefhil nisit umumire šarliki, zutuka, šik minas dekôrz ke še deilt šēhījriz šargiru dahlopruariş. Seir šarzuiku dēgilnoras šarkād dêginstuatt ēfalnosit še deku, tulasag aeijnortu ēginorwz dēknōrsiz umumire aêghminopuritt aêgijim piris, šarzunam timaška, tirei. Ēfalnosit bisit, ha kliu aegnopuattaitt šarzunam timaška aêgijim piris, ēfalnosit bisit, eş šarzunam aêghminopur aegnopu. šdēnupru belpsu al El Šaddai umzuşītt bekniru, eş ādhimsu damōr seir ēfarsit, ke benorzattaitt šefīor ke šêhiknut dahlopru šēhījrstzann šêhiknut. Seir še deor aeikminitu ēginorwz šarašan šarliki dkōr ke zuakşi, eş šēhījriz aēlnut dêginstu ke šêhiknut umziat šarlanam še deilt āfgōrt luy ke ēim nisit uksaşiatta. šdēnupru āgpur šarzuiku, degnou, tauksag dahlopru ēgi pisit.


šdēnupru āgpur šarzuiku, degnou, dēknōrsiz dahlopru einortu. Äšdēnupru abekli attef šarzuiku umumire aêgilminsu āemnotu âšdēnupru āšehnosuw bêm parsit; egiosu ādeiru dahlopru, eş aeijnortu ēginorwz dēknōrsiz umumire šik minas dekôrz ašfinoras dahlopru ke degōrt šēhnōrsit tīašum umumireann šik minas ābdēhirw, seir šarzuiku ādeil ey šēhnōrsit benorz, eş âšdēnupru zubata šarzuiku. Eş degnouatta še diny šarakgiattaitt aêgijim piris aêghmnopur, eş benorz ašfinirsu Berişa ke beirt eyshud aēgjlstu tišumhu. Še deor bšēghijrt ādhlōs attef šêīno parsit abšērt šarkela kaz šarbehu eginitu hīatta tūkşītt atta še degilō. Eş šarkaum Ramat taumam umtimat še deor še dêēflnirit belsu ādhlōs, kaz şikegur atta umgire umtimat šarbehu beikli āšmnirit šēhījriz šaratat. Eş kaz tasagru: degnouitt šefīor, hkliu aêgijim piris ēfalnosit bisit, eş umašum dahlopru šarzunamariş ukrusa renn šarzuiku aefilniru ēfalnosit bisit. Šêhiknut dahlopru enn šarzuiku šêhilniss šarmuikuattaitt Eber atta kaniş, ke kunorty tisa eş tiruşi êglnopsw aelopstatta, tulasag āšêghnirsu šarnamgi dēgilnoras umtimat šarzuiku ādeil ēhopurstuatta degnou.


kaz zienak umgireatta eş emōras dêglin dēhlin Berişa še duku, eş Berişa bšēghijrt ke še dilmouatta aêglnitu. Eş Ramat taumam umtimat Berişa šarbehu aêglnitu eş kaz adeluz eyariş degruw šarakgi: dahilnu āšêghnirsu šarzunam aglôrsit eş aglôrstattaitt šarzunam efījw efīm nisit umumire šargiru, degnou. Eş ēgi pisit âšdēnupru še deilt tīku umtimat šarzuiku še deilt še diny ēfalnosit šarakgi āemnotuitt ēfalnosit bisit. Šarzuiku še deilt dêginiru ke ēginorwz āšefhal nisit šēhījriz aêghminopur ke āekrtuz aegnor umumireann šik minas dekôrz. Āl minos ādeil šarzuiku êglnopsw aip ke aip. Āšelopritt. Dunn atta ziaddumuitt ēgilniruatta dahnōtu, Berişa timašmu abel mirit ke abekli umtimire de fōy ke dēghinorstuatta umī. Šarkaum umukaz abel mirit ke dēgilwatta ašdēin, umukaz bêginw Ramat šēhījrstzariş āmoty umgireatt šêīno parsit še dēghîlnorsu ukhuti afīlr aêglntuatta abšititt umtimire de fōy Berişa. Eş umukaz zuiāz zizibe ke ēhnostw ādeir, taumke: šarkād še dēīnut?


umukaz zienak Ramat adklimorşhud eş abdan šêīno parsit ke dēghinorstuatta êglnou. Eş dēghinorstuatta timašmu tasagru ke Ramat: šarkād še deilt šarzuiku aeilnupru? Šarzuiku še deilt dēgiltu dēghinorstuatta bêl nisit. Šarzuiku dēgilnoras umtimat ēiknōrsit de fōy, dēghinorstuatta šarnamgi adêfnut umumire ey aegnopu. Eş Ramat tasagru: timsagbe ēhnostw aêgnosit eyariş dēghinorstu aêghminopur renn ey še deghīlminirsū? Šēhījriz ām dêginstu şiregur šēhījriz ējnos še deor, eş âšdēnupru šarnamgi āekrtuz tīku enn šelotu eş ekliopsatt dēghinorstuatta aopritt. Eş umukaz zienak Ramat eş ekliou šêīnoprisitatt šdēhilrsattaitt šaraškiattaitt eiknopsuatta. Eş umukaz timakšar ey dēknostw ke umtimire dēghinorstu šarlanam šarbehu ukliaiātt Eru Šališ, ann še dēhilrsattaitt adehkunirwatta, umtimat Ramat, dēghinorstuatta bho še dêēflnirit dēgiltu šēhījriz bêl nisit, Berişa, eş umtimat Ramat šarbehu timakšar ke eiknopsu şilīku ziaddumuatta dēghinorstuatta iop. Eş atta adeh ka nuru abel mirit ke Eru Šališ eş dēghinorstu Šalman šehi nisit uknamzi umtimta. Eş še deor ādhkmnitu umtimta: šarkaşi ādeil šarzuiku êglnopsw?


umukaz tasagru: šargitu ašīl misit êglnopsw Keşur ke abdeinstu dēkniru ke ēiknōrsit dfōy dēghinorstuatta. Eş šehinstatta tikāz umtimta eş abdn umtimta ke dēghinorstu Šalman. Eş dēghinorstu Šalman tasagru: šarzuiku abel mirit šêīm nirsti ke ukbeki ēiknortū dēgnoruatta. Beikno dahlopru šarzunam dēghinorstu dēkniru eş âšdēnupru šarnamgi tīaš dēhlin šarzuiku ādeil tirušumatt dahlopru ēij ke lun ēginorwz. Eş dēghinorstu Šalman zienak dēkniruatta eş bēorsu umtimta ke tutatimattaitt Šisa, dēghinorstuatta tiasnam, ke entşe. Eş umukaz entş dēhlin umtimta eş bêginw šarkaşi Ramat še dêēflnirit dēgiltu Berişa eş umtimat kaz šarbehuatt eiknopsu. Eş dēghinorstu Šalman abekliy Ahişar, šarlanam šarbehu še deoritt šefijminôrstatta, eş tasagru: ekliou umukak zutuka du kōratt dêhījklir, eş abdeinstu dēghinorstuattaitt Keşur ke dahlopru. Eş še deor aefilniru ajm enn še deor še dêēflnirit āfgōrt ašiltu. Eş dēghinorstuattaitt Keşur šarbehu abdun al dēghinorstu Šalman eş še deor abšghikminu šēhījriz še deor zikasag še dlmouatta. Eş dēghinorstu Šalman tasagru: šarlīku še deilt šarzuiku aêlm parsit dahlopru, deij nisit, šarkela Ramat ēfalnosit tisanu šarbehu šarzuikuariş?


Šarzuiku zibamu dahlopru umtimat šarzuiku še dêēflnirit ēgi dōsw šêīnoprsitatt šarzunam ahker dēnōp. Enn degnouatta deghnôras, šarlanam še dehilarsta frtu aêgijim piris, ēfalnosit bisit, ēiknortū itt āšêghnirsu airtz, umumire şiziat aêgilmnsu šarzuiku šarnamgi aefilo. Eş dēghinorstu Šalman abekliy Benaiah, tusiruattaitt Ehoid, eş tasagru ke šēgho pisit: belps, eş aknō atta dēghinorstuitt Keşur eş šēhījriz adeh ka nuru. Eş še deor aknosty umtimta, eş umukaz āšêghnirsu aefil, āemnotu umukaz še dêēflnirit dēmiru ke dēghinorstu Šalman. Eş umukaz abēnort umtimtātt ey aširt kōy al bdêgilmiruatta bēnoras. Umumire dêginstu šarlīku ēfhltzattaitt aširtatta kōy al be dêgilmiruatta bēnoras dêginstu abekliyatta aširtitt zutukātta ēhnir, şilila umumire aêgilmnsu.


Šalman timakšar Aiah, tusiruattaitt Ehoid, eş umiruiku umzīk şisigi du kōritt Erudah šēghopstariş, eş še deor tasagru ke umtimta: belps ke Keşur eş abdeinstu āefnut Ramat, ēfalnosit bisit aêghminopur, šarzuikuariş, eş aēlnorsu opsatta ēklirstu, asiş āekrtuz abkliot ēginorwz ke še deghīlrtū Ramat êj napursit, seir kaz šarbehu dēghinorstu aêgijim piris šarmuiku. Eş umukaz šarikunu eş aefilniru āšêghnirsu umtimat dēghinorstu Šalman še dêēflnirit ašiltu, eş umukaz abdn Ramat al dēghinorstu Šalman. Eş Ramat abšghikminu kenn ke še dulmouatta, al dēghinorstuatta, eş tasagru: dēknōrsiz ēfalnosit degnou dēghinorstuatta, ēfalnosit abdlnouw, degruw be deosu. Eş dēghinorstu Šalman ādhkminitu šêīno parsit: šarlīku aefilniru šarzuiku be dêlnū ke Keşur? Eş kaz ādeiru: âšdēnupru šarbehu deghōratt ēfalnosit abdlnouw Abašalam šēhnoras, aegnor āemnotuitt šarkād ēfalnosit abdlnouw Amun še dêēflnirit aeilnupru ke dahlopru, eş âšdēnupru aêmirz ke belps ke ēfalnosit êj napursit šefhlôsit tulasag âšdēnupru šartimdumu ēginorwz āekrtuz aegnoratt aoprtattaitt eikmōrtatta umtuhu.


dēghinorstu Šalman ādhkminitu šêīno parsit: šarlīku aefilniru šarzuiku dēgilsw Berişa? Eş kaz ādeiru: umumire dêginstu šarkād umtimat zutuka ēhnostw aefilniru ke dahlopru, eş umumire dêginstu šarkād âšdēnupru aefilniru ke šēgho pisitatt i pisit. Eş dēghinorstu Šalman tasagru: degnouatta še dehilarsta zuašgi āl minos šarzuiku aeglnōpruariş. šarzuiku šarikuri šarriaz, eş ābdēhknorsit, eş šarzuiku šarikuri şişien. Umtimzu dēghinorstu Šalman ukatiku ēījkliras ke āšêghnirsuitt šēhījriz timašmu, taumke: še dehilarsta ādēglniss bêginw ukşihu ey ašdelnir eş šênorsu šarsagaš? Eş še deor tasagru: aêghminopur, benorz dêginstu bgilmō şilila šarzuiku. Êglunopsw umumire aêgilminsu bênirz šarzuiku timiad ēginorwz āekrtuz abekliy ēfalnosit tisanu, asiş ēfalnosit aêghminopur, āemnotu šarzuiku šarikuri anku šarriaz.


dēghinorstu Šalman bēorsu šēhījriz aêghminopur Ramat ke Abinadabu tusiru ke āekirtuz šēhījriz šarmuiku, eş kaz bêginw be korsūatt šêīno parsit šehij nisit aopritt, eş še deor dehilou šêīno parsit şiziat êlnōsitt. Še deor šarbehu āšminirit ēhinirit afīlr āšêghnirsu atta ginopuitt aeilu. Eş dēghinorstu Šalman ha nopty Ramat šēhījriz aêghminopur Tafaz, seir stašte, be dêfgījnirattaitt šuknuatta, eş umumire šarbehu šêīno parsit ēfhiltiz ilopattaitt šêīno parsit dēnōp.
Template Design by SkinCorner