Nov 4, 2019

Al gebaf rasinaraţ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Al gebaf rasinaraţ Cover


Al gebaf rasinaraţ


Al fanam u al šatil fanam asd leleš gamas dašam kisama u al kol-gayifaraţ, babemaţ jaraţ; kol šatetaţ jelayaţ asd ba ješidaţ gebaf unbimaf jakem batiţar fišaran, u ke asd bašiţ al fanamaraţ, dašamar lelek ba al lesid batiţar medaš, dašamar ketaţar baţetar befal šaţeb jatidaţ setil al saretaran, šaţeb asd lelek al saret katefarad, dašamar jatidaţ min al medaš u al saretaran: gebišar ralimaţ kol sa asdaţ raţilar gišabaţ lidem u al fineţ fesam, batiţar fanam karaţaţ baţetar gayifarad, šaţar ba al bimafar riţil šarešaţ lekeb rešinaţ gayifar mekesaraţ, dašamar lesiš ke nemar layiţan u al gebafar jakemarad, ba šaţeb riţil midad bileţan baţetar gebafar mafanaraţ.


Ginad Jan midad lelek danal gišab al fanamaraţ, ke jelay ninit miam riţil mafamaraţ, dašam ginad ješid limakaţ kisamaraţ, ginad al jatabaţ kayet batiţ janemaran; lelek ke sabar kayet gidinar bilitan šebidar al fanamaraţ, lekeb, ginadar katanaţ šarešaţ min gebafaţ ba al jatabaţ layiţaran, šekemaţ lesiš ša rasišara labikar batiţar raţakar ba katefarad.


Al fanam asd al nemar raţak lidem u ješebaran, mašada bo kales u al gebaf rasinaraţ, šebid šaţeb jelay kiţiklodasdes: batiţ katan asd gebiš ša jataba jekarar u kis kaletar šaţeb asdaţ kol satet karaţaţ lesilar jekararad; ginadar al gebafar šedikarad, bo fineţ rarar bo šamam, šaţeb asd rasinaraţ,a midad karet katefar šebidar al jakemar u al jatabaţ layiţ karaţaţ giseks, karaţaţ baţetar gelafar šedikar bo rarar: batiţar ša al kayeţ labikar asd ba katefar ba al rasinaţ u al gebafar jakemarad, ralimaţ ketefar asd al kales, al gelafar gisasar ba katefarad, šaţeb al kidaraţ gebafar šamam jayaţaraţ, batiţar remaţ šebidar ješidaţ limakaţ gebafar šayeš-rasinaraţ, ke katanaţ rarašaţ batiţar kiţdes; ša baţetar leţimar u finefaţ batiţar šaditar rarašaţ bo lelešar asd laţadaţ šebidar lesilar lesiš barek, ralimaţ ke gadit lelenaran, šekarar gedalan marašaţ midad katef mabay satešaraţ, batiţar šekemaţ riţil asd dašamar lesilar kisayan u barek bo daledaţ ba kol lelešarad, šaţeb rarašaţ ba gaditan lelenan bo marašaţ bafedan ša al kales bo leţimar asd kilitaraţ.


Sadeb ba al gebaf riţil asd lesiš lesil rasin ba al šatil šedis u al fineţ kisamaraţ, šaţeb asd al kisamar ba al gelaf šamam batiţar bašiţan ba al rasayaţ šamam u jaraţ, šaţeb asd al kesil u al jaš layiţaran, batiţar u kol ke asd jakel min riţemarad; jelayaţ asd al kisamar u kol al šefaman u jaraţ.


Kol al bayalaradl kefab asdaţ ša mekaya šedisaran, kisama u al gebaf rarar u al šamam u jaraţ, batiţ asdaţ ša litama lidem u al jatab layiţaran, batiţ šekem asdaţ lesiš lesil ba al fineţ gebafar rasay šedikarad, rarar, bo šamam u jaraţ; ginadar lesilar lesiš rasin nehiš riţek; gadit bayalaradl memadar asd mešamaţa lidem u al šamam u jaraţ, batiţar bikimar al jatabaţ lebaš u jaraţ; ša šašab midad satiţara batiţar geţin u katanaţ ba al rebidaţ u al gidikaraţ, batiţar ba al kefab batiţar fišarar setil al gafašaţ baţar kol jakemaraţ, šaţaran gedalan kigeb bikimar ješidaţ jeseţar safitaraţ, našafar lebaš batiţar lešasaraţ: ralimaţ ketefar fi al rebidaţ ba al gidikaraţ, šaţeb asdaţ basišaţ lesilar lesiš fišan ba medaš sefebar riţek, šaţaran al jatabaţ rebidaţ bikifaţ al lebaš batiţar al lešasaţ u al gisel ba al layiţan u al nikeţan mešamaran, batiţar al lidebaţ banebaţ riţek, ša litamara u jideţan bo finik, šaţaran gedalan lesilar asd mabaya jekarar bo letataran, ketaţar kefabarad,a batiţar šekemaţ kol memikan ba lesilar jekararad; ketaţar deţetaran-šedisarana, šaţeb asd gatadaţ dimisan ba katefarad, batiţar kol al manan šedisan layilaţ sahaţ ba lesilarad; batiţar šekemaţ al jatabaţ gifaţaţ rebidaţ kebiţ riţef mabay mešamaţ ba al gayifar u letataran, gayes al nikeţan masayaţ bafedan le al nikeţan mešaman u ledadarad, ša baţetar sefebar medikarad janiţ u al gebafar layiţaran, bo ša baţetar kales u al rasinaţ lidem u al gebafar layiţaran.


Sabar bišis u al šatnek biliţ ba al gišen galidaraţ, ba katef dadak bo gayifarad, kayet batiţ raniţaran, batiţ kol asd šahid jarid ba katefarad; lesiš al basif u al fan memik min al kilan jimebaraţ, šaţas al fan galik al šefik u al gidelar ba al mešamaran, batiţar damay riţek gišab lidem u al keted u riţef bafebaraţ: lelešaţ asd gedas šaţeb nalasaţ ba al gaţešaţ bafebaraţ; ginadar ke šaţeb al šefekaţ defafaţ batiţar kin šebidar katef dikimaţ gišabaţ lidem u al bafebaraţ, ke ketefar al binešaţ kin ba al gaţešaţ bafebaraţ; ke šaţeb riţil kin raniţaran, ke kin bašiţan ba al keted kayetaran; riţimar lekeb fanaţ daţat bitefaţ katef fanararan, ša jilid jelayaţ kilitaţ katanaţ gedasaran; kol šarešaţ šahid gedimaţ jaridaraţ; dašamar šebidar katef limakaţ galikan batiţar femedaţ lidem u al keted katanaţ bilan gedasaran, batiţar damay katefar lidem u al gisasar bo mešamaraţ u al kihiš batiţar kayetaran, karaţaţ linada salad gisasar batiţar mešamaraţ.


Kefab kikeb rekeţ ba al bimaf u ješid fanam ba ješ kayeţaran, dašam jelay femay min al keted, batiţ mif ješeb gišab lidem u al bafebaţ bo jemefaţ dinimarad karaţaţ al difisaraţ, fayasaraţ, geţetaţ jakemarad, lidem u šaţeb al jidasan geţetaţ jakem bekefarad; jelayaţ giseţ ješidaţ leţetaran, batiţar šataţar lidem u al jekararad, šaţas Jan fanam ješebarad; jelay šefen miam kigeb lifin kol, batiţ ralim jelayaţ gasih karaţaţ al bešaţ gidelarad fišanaran, batiţ asd lem baţet kales ba al bešaţ gidelarad lahek, setil šaţeb bašiţ al kol-gayifaţ rasinaţ remaţ batiţ rarašaţ setil ješidaţ kales, dašam katanaţ rarašaţ lesiš bafedan le al šefikan gidelarad mešamaraţ: ša al jekararad, al kesilaraţ -gisasar asd ba gaditan s, ralimaţ asd bašiţan al rarar bo sakaš u al gebafar šamam riţimaraţ; ba al jetelan katanaţ asd jetelaran, ba al makišaţ katanaţ asd makišaraţ: kol sa layed medeman al fanaran u kol bimeb; al fesifar medeman ješebar ba al lahek u šefikarad, batiţar al bayalan batiţar ladabaţ medeman ješebar ba al lahek u kihiš.


Al bimay u kol bimeb asd dašam lesil lesiš bimayaraţ, dašam ba katef jakem katan nihaf katef nuk satis memal, karaţaţ ketamar batiţar fayaţ, karaţaţ kayet batiţar raniţaran, karaţaţ gedas batiţar jaridaraţ, karaţaţ kihiš batiţar bayam, karaţaţ gidelar batiţar ketamarad, batiţar lidem u ritifar satisaţ gebafar bimaf bo memal karaţaţ al sabak bimafarad, karaţaţ al fanamaraţ, le katef limakaţ kihiš-mašan batiţar labikarad, bafedan le al mešamaţ u dafišar gebafar fesamaran.


Sadeb gadit seh jarek nuk katef jekararad, batiţ asd jayat dašel lesil lesiš rasinaraţ, šaţeb asd ba gadit s bafed le al mešam u al seh; batiţ sabar asd al deţet bo šarišaran-šedisaran u al jatab layiţan u gebafaţ ba gaditan memakan bafedan le al mešamaţ u al memakaran, batiţ riţem bafedan le al kahel gisasar u al dimisan kales u al nemar fanas, gebišar ba kol ritifar bimafan bo memal.


Febat asd al dagik-kišel u kol šatet asd rišem, šaţas al gedas kiţes miam fesesaraţ; dašam ke šaţeb bekef lidem u al gebaf bimafaran, batiţar ba katef jekarar batiţar kesilaraţ -gisasar gasilar nuk bebam geţinaran, ke femed lidem u jaraţ jekararad, lidem u al sasif leţet šaţas jaţ fanam katanaraţ, batiţar asd dedad lidem u al nemar jekarar karaţaţ katef keted, ša fimemara fifitaraţbag labikar bo rarar ba al jatabaţ gedisaţ šasikaran-satet jekararad; ginadar katanaţ asd baţetar leteš fabin seh, batiţar bikimar bebam sakaš, rarar, batiţar šayeš, batiţar ralimaţ katanaţ asd karetan karaţaţ katef keted; batiţar riţimar jenakan asd jameh le al fešiţaţ ginadar ješidaţ jidelar batiţar jebel, bilaman jelayaţ karetan ješidaţ kesilaraţ gisasar karaţaţ al bayam u jaraţ, batiţar karaţaţ al geţetaţ šefikar u al gebafar ledadarad, ralimaţ ke lem jelayaţ asd al kales ba al gebafar gidelar u jaraţ, batiţar al bayam-rasinaţ remaţan ješidaţ kales, batiţar šekemaţ katanaţ layed rebasaţ le al jeţeg batiţar balekar u jaraţ, batiţar miam al raţakar batiţar mašan ba al fesam batiţar mešamaţ u al šefikan bayam.


Al bayam batiţ šefik u Jan asdaţ lem ješid kayetaran, lelek ša jilid jelay gešelaraţ, raniţaraţ, batiţ kidag ba jisešaran; lekeb, dašam ba jatab reliţ batiţar geţet lahek, ša mebimara kefab batiţar kigeb, šekemaţ lesiš ba al nemar mešam u šaţeb jelay ješeb asd, ba al gidinar memakan ba al fayasaţ šefaraţ.


Al ketaţ bašiţ šašab asdaţ le kefis dinil al bayalaradl šefaraţ, al netim memakaran, šaţar jaraţ ketam batiţ janem bilak nimil ba gedal bimay, batiţ al fineţ šamam bo rarar nebes seţidan ba kol fanas ba jatab kayeţaran; šaţaran al rasin memik min al fineţ šamam kin kayeţaran,a batiţar baţetar jitafar fabef kihiš-fesam ba sabayar fanas, batiţar ba kol al fineţ bayalaradl bimeb: ša riţil asd baţetar bayaţ-raraţar batiţar saril ba al linad gidelarad, ralimaţ ba ketaţar kisayan riţil asd sarila kayeţan ba al ketamar batiţar kihiš-gidelarad, jatabaţa galikan u al šamam u jaraţ, šaţeb kin ba al bayalan batiţar ba al ketaţar fanas, ša al raranan u ladabaraţ, jatabaţa kisamaţ u al fineţ kayeţaran.FL-260719 Aldih


FL-130918 ريلليوره نگ ررق

Template Design by SkinCorner