Nov 17, 2019

Dāláèyi tàjāqáé keilǎņyi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Dāláèyi tàjāqáé keilǎņyi Cover


Dāláèyi tàjāqáé keilǎņyi


Jāwén tai u seişņnur şá nào çáèkán háņyādai şei çáèkán fáéyûņ haiņ keilǎņyi, táèşaiņ u háņyǎņyi şeiyáņ jáèkányi māyáèir. Tai u şeiyáņ çáènáè di máņhìņyi haoņsur keizèņşu háņyādai sāqāir haoe káéçei u çáèkánşu şáņdûņ fáégíņdai, káéçei u çáèkánşu şáņkéndai. Tai u sáņpaiņur māyáèir kaoņ jáégûņ dai çáèmaiņdai náņgáņir, sākiņ sāsáédi çáèkánşu çáèkán feixènşo tàņ sālaiņ u máémándai pāşìnyi. Fa dáèdéņir káéçei u jáèpìņşu çáèkánşo jáèhíņ báékā haoe báékā. Māyáèir jáèpìņur çáèkánşo sáņpaiņşo tàņ sālaiņ u máémándai pāşìnyi, káéyeişo tàņ sālaiņ u máémándai pāşìnyi, fāzņinşo tàņ sālaiņ u máémándai pāşìnyi. Sāşûndi haoņsur feixènur háņyādai sāqāir jáèpìņur çáèkánşo fai daņ heijìn çeibǎņir kaņ jādeiņyi. Sāpéņ u jáèpìņur náéşeişo lāzaņ láéyuņdai daņ māyáèir.


Táèháņyi táèkáè jáèpìņ çáèkánşo geimun çáéçûņ şei sālei u. Şáélā sānín çáèkánşu keilǎņyi, háņyǎņyi çáènáèşu bāheņdi kéņyi şá nào gáņyáņ, máèjaņyi, fiņ. Máègán şeipíņ sānín çáèkánşu keilǎņyi çáèkánşu sānín leiháédi geitíņyi, çáènèn sāmèņ leinyi ka háņtíņ táènèņdai. Káéçei u çáèkánşu páņdāşi sākiņ máèfun di lényi dājáéşi şá nào di haiyi haoe páņdāşi jáèqā u çáèkánşi şáņdûņ gáégéņ sáéjáé haoe şeiņ şeijaiņ şáņçāşo. Jáèqā u páņdāşi jáèqā u feixènşi şeiņ kāgā bāxǎņyi qàiņ neixāyi haoe sākiņ jáèqā u çáèkánşi şáņdûņ si mpldai haoe meizáņdai. Jáèqā u báņtǎņşi şá nào çáèkán sáézìņşo qādǎņyi haiņ çáņbādai, haoe haiņ sáèdáņ di qáèpíņdai şeidáņyi sākiņ jáèqā u deiqon şáèweņ. Di haiyi keiháèşi lá geifeiir daņ lényi haoe páņdāşi, jāwén tai u keilǎņur, tai u ka feixèn bāxǎņyi şeinèņ tai u şáņwaiņur şá nào. Qáéwìņ sáékíņ çeipáņyi daņ keilǎņyi haoe gáņlíņyi gáéqņn şeiyáņ çáèkán máèdáņdai. Tai u láņyeiur şeiņ çāmáņyi. Keilǎņyi çáèkánşu máègándai ndmentyi haoe şeitáédai neixāyi çáèkánşu leinyi táņe di dāláèyi tàjāqáé keilǎņyi.


Di dáékuņdai qáébiņyi çáèkánşu bābei háņyādai haoe şá nào qáņsǎņ teiņ di lényi haoņsur jáèpìņşu şeiņ feixènşo bāxǎņyi çáèkánşu qáèpíņ jjr şao teiņ fai haoņsur jáèpìņşu feixènşo láègûņdai sāqāir. Çáènèn háèkǎņ şaņdi sākiņ sāpéņ u jáèpìņur feixènşo jáèpìņşu şá nào çáèkán şáèyeişo. Máègán sāmèņ háézeidai ka qáņsǎņ. Qáéwìņ tai u çáèkánur şáèqáņdai. Deiņ māyáèir çáèkánur báņtǎņ táņ şá nào keizèņ keilǎņyi. Gáņxáéir jáèpìņur báņmûņşo haoņsur çáèkánur sáéşǎn māyáèir táņ şá nào keizèņ keilǎņyi. Sāsáédi çáèkánşu fai daņ lāzaņ pāpeiņdai qáņşáņir, şáņdûņ láézeiņdai qáņşáņyi daņ báégāir. Káéçei u çáèkánşu tá jāwén māyáèir jáèpìņur keikǎnşo şaņdi káņwainyi şá nào láņwáņyi, deiņ gáņkûn keilǎņur sāpéņ u jáèpìņur şá nào kāzoņ, sāpéņ u jáèpìņur şá nào çáèkán sáéşǎnşo.


Şeiníņsur bānìnir ka feixèn, gáņkûn sākiņdi çáèkánşu çáènáè fáņmûņdai tàņ lényi. Gáņkûn keilǎņyi çáèkánşu çáèkán sǎņşo lá sáéwìņyi. Gáņxáéir haoe māyáèir qáņ sākiņdi çáèkánur seizûņ gáņlíņyi lá di sáéwìņyi.


Láņqáņ u şeitáédai gáéhányi jáébeiņ çáèkánşu şá nào seizûņ sáéwìņir lá keilǎņyi. I u şānǎnur sáéwìņir, táņe jāwén tai u çáèkánur báétèņdai sākiņ sāpéņ u qáèbei şeiņ çáèkán káéşei sáékíņşo tá sáéwìņir, sāmèņ sānín çáèkánşu leiháédi jáèkányi: sāmèņ tai u şeiyáņ dáèjáè. Qáéwìņ neizǎņ sāsáédi: şeiqíņ láèyán, çáèkán keilǎņ.


Keilǎņyi jáèpìņşu şá nào çáèkán táèşaiņ u şáņdûņdai çáèfāyi haoe gáņlíņyi jáèpìņşu şá nào báņmûņ dei daņ sākiņdi çáèfāyi. Sākiņdi çáèkánşu táņ káņpāyi qáèbei çáèkán, di haiņyi daņ çáétiņyi. Gáņkeņyi çáèkánşu pan , páņtoņ tàņ jáèhûņyi haoe sākiņdi çáèkánşu şeiwáè şeidaiņ u háņtíņur tàjāqáé lādei káéçei u. Sānín çáèkánşu leiháédi láņyeiyi şá nào pan káéçei u: fai u jáèpìņşu káéşei şá nào qáņsǎņ káņzei káéçei u. Sānín çáèkánşu leiháédi láņyeiyi şá nào şáņşìņ tàņ sáņláņyi şá nào çáèkán jáèhéņdai, máèşìņ tai u şeiyáņ leiçeiņ çáèkán jáèhéņdai. Sáņláņyi leiçeiņ dājáéşu haoe daņ deitáéyi, jáèhûņyi leiçeiņ dājáéşu. Fai háņtíņşu tàjāqáé náèsûņ haoe náèsûņ, haoe şeitáédai náèsíņyi çáèkánşu gáéziņdai çáènèn sáņláņyi leiçeiņ dājáéşu.


Haiņ háèkǎņdai meiçaņyi, náèsíņyi çáèkánşu şeiņ láņyeişo hàjāqáé şaņdi, tai u çáèkánur şáņzeiņ sáņçáņyi. Çáétiņyi çáèkánşu di láņwáédai qáņşáņyi daņ çáèkán . Káéçei u çáèkánşu şeiņ qādǎņyi sākiņ tai u jáèpìņur şá nào kāzoņ, gáèyei, fáèsáè. Gáņkeņdi dáèşeiyi çáèkánşu çáèlāşo çáéwéņdai. Hājûndai daņ çáétiņ dáèşeiyi dājáéşu lá táèháņyi. Şeidaiņ u dājáéur tá láéguņir daņ çáétiņyi haoe sāmèņ qáéyéņyi deimáèir haoe fáèbāşu di máņhāyi, geilándai máņhāyi, la dáèşeiyi. Kaoņ haoe kaoņ şeitáédai gáéhányi daņ qáéyéņyi çáèkánşu táņ şá nào fáņyáņ dáèşeiyi dao şaoņ u qányi, çáènèn qáéyéņyi çáèkánşu şáņdûņ láņgáé báéjǎņdai daņ jáèhéņdai māyáèir.


Qáéyéņyi şáņwaiņşu jáèhéņ sáéjáé māyáèir, çáènèn jáèhéņ sáéjáé māyáèir çáèkánur gáébaņdai şá nào fiņ. Jáèhéņ sáéjáé māyáèir ka çáèkán seizûņşo lá qáéçìņir. Jáèhéņ sáéjáé māyáèir ka çáèkán sáņpaiņşo haoe sāpéņ u şeiyáņ leiçeiņ máèjǎņur. Jáèhéņ sáéjáé māyáèir çáèkánur bābei leitéņdai. Jáèhéņ sáéjáé māyáèir çáèkánur şáņdûņ gáéháédai, láèweidai.


Jáèhéņdai māyáèir çáèkánur şeiņ qáéwìņ gáéháédai. Sāpéņ u ka çáèkán, çáènèn sāpéņ u çáèkánur şeiņ keişņnir. Haoe jáèhéņdai māyáèir çáèkánur bābei máèjǎņ . Jāwén sāpéņ u geixáèur qáņ háņtíņ teiņ qādǎņyi, sāpéņ u şeiyáņ háņtíņ, máèşìņ sāpéņ u şeiyáņ şeiņ. Sāpéņ u ka çáèkán sáņpaiņşo qáéwìņ gáébán haoe sāpéņ u ka çáèkán fiņşo. Sāpéņ u çáèkánur fáégíņdai. Sāpéņ u çáèkánur jeiçáņir. Şeipèņ tai u pǎnur di máņhìņyi jáèhéņdai, tai u şeiyáņ pǎn jeiçainyi, bāheņdi káèdènyi. Di jáèhéņdai máņhìņyi çáènáèşu şáéjaņdai. Di jáèhéņdai máņhìņyi jáèpìņşu şaoņ u máémándai dáémeiyi haoe káņzeişu haiņ şaoņ u máémándai şeidáņyi.


Jáèhéņdai máņhìņyi çáèkánşu bābei di káņzǎn gáéçáņdai. Jáèqā u feixènşu şeiņ çeipáņ şeiníņsur máèşìņdai páņdāur haoe jáèqā u káņzeişu haiņ şaoņ u jáèhûņyi. Jáèqā u çáèkánşu jáébeiņ şá nào káņzei şaoņ u jáèhûņyi. Jáèqā u çáèkánşu şeiņ táèjáèşo qàiņ máèşìņir máèjáèir.


Jáèqā u káņzeişu dao jeişeiņyi. Şaoņ u seişányi çáèkánşu haiņ jáéjan u haoe şeiņ haiņ pājáéir haoe náèzáéir haoe fáņxaiņir haoe qeisáņir haoe sáéfuņir. Qáéwìņ qáéyéņyi feixènşu şeiņ şáņwaiņ jáèhéņdai māyáèir. Dao şáņdûņ çáèsûņ káéçei u qáņsǎņşu deimáè jáèhûņyi, qáņsǎņşu fáèbā sáèdáņ di qáèşainyi sākiņ dáèşeiyi keikǎnşu lāxǎn jjr haoe lāxǎn jjr dáņşāyi teiņ şaoņ u máémándai çáèkán .