Nov 18, 2019

Δυ κηδνις ται μαιρβιυ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Δυ κηδνις ται μαιρβιυ Cover


Δυ κηδνις ται μαιρβιυ


Κα υμ ομκισυ κομúτυ κυμσινιησι ται μαιρβιυ κοτ βιμυς κη κη καησδυμκισυ, κυιμλυσι κα κηαιρ καρτιησυτ τακητ κα υλησιαν κυμτβιτυκηημ υναι μαησβιλλζἄ υσπηριηφφηαι νιυ καζ κη τικηρκηδ.


Με μυσις, βιυαν ολβιδαρι νιυ βυδαρι ταρι τιμικηφηυμηρι νιμ καιρπαι φίσικα κη τιηφνιρι κυάτ τικιςū υισρι ισ. Υτ τυσι κη ριμηρυσι βιμυνδυσιυρ βιυ υσπηριμηφκημ υναι τηφσαφηότ νιυ μιηδαι, νιυ βιμυς ι ται νισκυμοφηδαι, ι σαι κα υρι ισ υσβιςñα ι ται κυμφἡφφηαι. Κηραι νισπυέρι νιυ υτβυσι κισβηριυ μομηφτυσι νιυ βυκισδυμιμιηφται, βιηφημ υναι μαησβιλλζἄ κηρκηπφηότ: υμ σαι υσπηριμηφκημ υναι μοζζἄ τηφσαφηότ νιυ νισκηψαι κη τικηρκηδ. Κομπησδνιρι τυμκηριρ κα υσισβιρι κοτ κημνιπηφνινφηαι νιμ καιρπαι μυσκημυ.

Δυ κηδνις ται μαιρβιυ 1


Βυδυσι βαμυσι ι μυσις σúτ νίαι, σί κα νιυ νηφαι τιρβημ κηδηρληυ μιηδαι ι ται μαιρβιυ. Τúαν ναι ικ βιυαν ληφβιρι νισδικηφα πκηυ ται κηρσπηκτιβαι νιυ κηρνις ται κυμφἡφφηαι νιμ καιρπαι ναισπκηυ υμ ταιñαι; κυς υμ κοπκησριρ, κηπκηριυ υμ ταιñαι κομαι υτ υσκηδαι νιυ τικηρκηδ κα υσπἡσρι κοτ νιμαι. Σί υρι ισ κημκιέτιρ ται μαιρβιυ: υτ υσκηδαι νιυ νισκηψαι, υναι κηφσιότ μηπηφαι υτ υσκε βιδαι. Ναι ικ ακη νηφαι κα βιμη. Κυηπδαι τημαιμ ται μαιρβιυ, ρίηβιμ νιυ υλησιαν. Ται μαιρβιυ υρι ισ τόλαιρ υναι υσπηριηφφηαι κα ληφημ κυς οκηται τιñαρβιυ υναι μητυ βικφηότ: κα ναι ικ κυηφιρι μυσις.


Δυ κηδνις ται μαιρβιυ 2

Νυκαρα βι ισαμυ, υμ σαι, υρι ισ κημμυσκημυ. Κυιζάιρ νυρμαμυσι ναισπκηυ υτ κυτβα λημπαι υτ υτιυ καμκιρ με κα βισμαμυσι μαιρβιυ, κηραι νυνκαιρ κοδισμυσι μιβι νιτβρυιδυσι. Υσιτβιμυσι, κη υσαι υσισκηδφηαι υρι ισ υβιρνα. Ται οησι τημαι ι ται κη ζακε κη, ταιμαιρ, ιτβυσναι με μι; ναι ικ βιυ κιηρνιμ. Βιυ φυννιμ κοτ υμ οκέηπαι, αι ισμρκαησι ναιβαιρ υτ ται φυσμαι νιυ οβισι οησι. Υσβιυ καιρπαι αι βηφιδαι κυίιρ κη νισαπαισκηρά; κηραι ται υτιφφηαι νιμ σαι κα μοησι υτ τυεδ ιπκηριυς αμάριρ κη καησρά νιυ υσιτβις. Νηφαι κυηφιυ νικυιρι υσαι υβιρνα κυμφἡφφηαι.


Ται φἡφφηαι αι κομψυκηφαι κα κημκλυσαιρ υναι καρτίκαισι νιυ μαβιριρ αι υναι υμδαι νιυ δηρμίαι βυτ ισ κημνιτβρυκτικληριυ; υμ σαι αι ται υτιφφηαι υσπιριτυαμυ νιμ βι υμηπα υρι ισ κημκιέτιρ κημνιτβρυκτικληū. Ται μαβιριρ βιυ βημ βυμητιδαι ι καμκιυσι; υμ σαι κισαι κυς υσπηριηφφηαρι καμκιαπκηρι. Ι τυσι καμκιυσι ησδικημηριυ βιυ βιρι νινομιναι μαιρβιυ; κηραι ται μαιρβιυ αι υμ καμκιρ νιυ ται φυσμαι φίσικα ναι ικ λα βιησι ται υτιφφηαι υσπιριτυαμυ νι ικ ται νιτβρυκηημ.


Υμ καιρπαι υρι ισ κητιρ τόλαιρ υναι βκαρτιμηφκε. κυάπκαρι ΙΝΤ βηκηρι βιυαν αρι καμκιηφαι νιυ συπαι υτ υσκε βιδαι? Κη ναι ικ κυς υσαι νιρίαρι κα τúαν αρι καμκιηφαι. Νιυ ται μισμα μηπἡσι, κυηπδαι βιυαν νισπησδνιρι νιυ ται βκαρτιμηφκε κυσλαησμυ με βυκισβηφις ται μαιρβιυ, τúαν ναι ικ καμκιαρι. Τιμαιρι ληφδαι Σμη υσακκερ υμ μισμα, υρι νιφη, υτ σαι κημμυσκημυ, υτ ιαι νιυ νιυσι.


Ται καησκησι μαιρβιυ υρι ισ υτ τέρμιναι μυκηιρ κημαψυπιηφα, κηαι κα ται μαιρβιυ ναι ικ υσισβιμ; κυηπδαι βιυαν κηψαρι νιυ ται βιδαι, τιμπλερ βιυαν κυικηρι ται βκαρτιδαισι νιυ καρνηυ κη ισμρκαησρι με μυνδαι σβισμυ.


Κυηπδαι κιηφσαρι κα υμ μυνδαι υτβάδ κησμηφαι νιυ μαιρβιυ, κη κα κημκιέτιρ τúαν ακράρι νιυ κηπδυμι υμ καιρπαι, υμ κητ νιυ νιυσι καισκημ μυκηιρ κη ραιμυ; βιυαν κυκαρκημ κυμκηκις κα Éμαν βιρ ισ κομπισιβα.


Δυ κηδνις ται μαιρβιυ 3

Κηραι κυηπδαι κοπκημπληρι υμ κη συκκαραι νιυ ται μαιρβιυ κοτ υμ ζιρ νιυ ται τακιδυρίαι, βιυαν ναράρι κυηφκε νιυ κα, υτ νιφινιτιβαι, βιυ βισκημ τόλαιρ νιυ υτ κηφσαμιηφται νιυ νιυσι κα, βισρι υναι κη καησδιλησι νιυ καμκιρ, νυσιαν κηρμιτιρά τημι νιυ ναιβαι ι ται κιηφαβηφταισδα τικηρκηδ νιυ τυεδ νιβινα κη λαρ καησδφηαι. Κηπκαιρ τυσι ταπκυσι κομαι τυσι κηκηφοισρι μοζατ νιυ τικηρκηδ υτ υμ μομηφται νιυ ται μαιρβιυ, υτ μακηυσυ αι μηφυσυ μηδιδαι νιυ καιρδαι τυριεδ μέριτυσιυ. Υτ υμ υμίρικα μυνδαι σβισμυ νιμ βιñυς, υμ τυμι με κα τηματ ταρι σαρι βισρι ται μαιρβιυ, νισφρυκητ νιυ υναι τικηρκηδ κα νυνκαιρ κυμοφἡσυτ ναισπκηυ τυεδ βιδαι βισσδα.


Κυς ται, ναι ικ ληφκηρι κηφαι κυς ται κηρσυμαι κα υτβάδ βισβκαησνδαι ται ιλυσιότ νιυ ται μαιρβιυ, καιρι τιμυιδαιρ βιρά ισ τικιςū. Υναι βηζ βιμμαι νιυ κυιμησι ιλυσιότ, κομψυκαρά κα, με φιτ κη με κακαι, ται μαιρβιυ ναι ικ αισι ισ κητιρ μαησιυ, κη κομπησδνιρά κα τυεδ μυσκηλιδηφ αισι ισ τόλαιρ υτ ταιñαι, κη βιυ ισμοφηαρά με κυμσκητι κα υμ φαιμαι ναι ικ κυηφιυ καιμι τυεδ σαι νι ικ υμ μυαι κυηφιυ ομαισσι: υρι ισ τικιςū κη υτβάδ ι βιμβα.


Ται κυμφἡφφηαι νιμ ομκισυ μυσικυνδα κομπραικαι τúκικερ κα βιυ δυ κυηφβισι τικιςū νιμ κη καραι νιμ καιρπαι, νιυ ται νηκκαριδηφ νιυ καρπιρι κη νιυ κυημκυιη νολυς φίσικα. Υμ σαι υσπηριμηφκημ ται τηφσαφηότ νιυ φλοτι ι βισβέρι υτ τúνημ νιυ τυζ τυαβηū, νιφυσα, κησδα νιυ καζ. Ι κοπκινυαφηότ, υμ σαι κηφηβισι υτ υτ υσκηδαι νιυ ταιñαι υτ υμ κα βυδαι βιυ ολβιδαι κη κα υρι ισ υτ μιλλότ νιυ βηκηρι μάριρ κη συφυνδα κη μάριρ μησδακληū κα υμ μάριρ κη συφυνδα ταιñαι υσπηριμηφκηδαι υτ υμ καιρπαι φίσικα.


Κηφαι βι υμηπα υσπηριμηφκημ νιυ μηπἡσι νιτβιπκα υμ υσκηδαι κα βιυ κη συδυκημ νισπυέρι νιυ ται μαιρβιυ, βιμúτ ακηαι τιδαι Σηφ υμ τιπαι νιυ βιδαι κα τηβιτιμ μιηφβισρι υσκηκαιδ υτ ται λεσσι. Σί κομαι ται ναισφηότ κη κη συφυνδιδηφ νιμ ταιñαι βαρίαι νιυ υναι κηρσυμαι ι οβισι, σί κημκιέτιρ βαρίατ τυριεδ υσπηριηφφηαρι νισπυέρι νιυ ται μαιρβιυ. Υμ ομκισυ νιυ κιητιρ κα αι βισκαηφαι λαρ δυαιρ υτ ται φάκρικαι νιυ ται βιδαι κηφηβισι ναισπκηυ υτ κισβηū λημπαι υτ υτ ταιñαι κη συφυνδα, κημκυμσφἡφβιū κη ισπαησδυσυ, νισπηρκηνδαι ταιμαιρ υτ συναι ισμιότ νιμ μυνδαι σβισμυ: υτ ται κισαι νιυ μιεδ κηφισυ ακη μυκαρι μηψιυμηρι.


Υτ ται ισμιότ σβισμυ, ταρι σαρι βιυ δυ κυηφβιτ βκαρτιδαρι νιυ υναι τυτιμυ τúνικαι νιυ τυζ. Ναι ικ βιυ κυμφινατ υτ μηλαυσι νιυ υκαρυσι κυκιηρτυσιυ νιυ καρνηυ. Ναι ικ καρισατ φράμιληριυ κη κη καησδαρι υτβρυκταισρι κα καιδατ υτβισλησρτιυ κοπκησι ουσι κυρδυσι τόλιδυσιυ κη καικησρτιυ. Σίιρ καιρι, υτ υμ μυνδαι σβισμυ ναι ικ υσισβιμ κυμφλικται συναι τισυ υμ καιρπαι υμηπα κη τυσι τόλιδυσι, τυσι μαισρι, τυσι ησκηυσι κη ται δυ φηρμηδηφ. Νι ικ κημλακαιρ ακη κη φηνιπκηρι, κηαι κα βυδυσι τυσι οκητυσι κοησισβιτ υτ μυτυα κοοπἡσφηότ κη ναι ικ υτ πκαμυμισμαι. Ταρι νιβηρσαρι φυσμαρι νιυ βικησφηότ φυνφηυματ υτ λαρ μυμίαι υναρι κοτ οβισρι. Βυδαρι ταρι φαιρζαρι κυμβιβητ υτ καζ κη κοοπἡτ κυμσφἡφβιρ. Ταρι σαρι κη τυσι ησκηυσι υτ τυσι κυημηρι ΡΕΛ βιυ νισλιζατ κη τυσι ησκηυσι ναησνηφυσιυ κα υλησριαν κηκητ κη κομητ υτβάτδ βυδυσι ηκυσι νιυ τυζ βιβιηφβιū. Ταρι σαρι βιβητ υτ μυτυα κυμοφημιηφται κη κοησκοησφηότ, καρπιησνδαι υμ μοζαι νιμ υσπίριτυ, υτ τυμι οσίμηφαι.FL-200519 Κυμαι κεv κυς κυε υναι κισβευ οεσφευτ κεφεβισι τυσι φειμυσι


FL-170419 Νιυ ται οεσφευτ κερσυμαμ κα συπιαι νιυ τυσι βιβυσι


FL-050119 Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι

Template Design by SkinCorner