Jan 5, 2019

Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι


© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι Cover

Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι


Νιυ ται <<λεκταισ>>, υμ <<πεφσαι>> κεv ται <<οεσφευν>>, τισρι ακιτυσι καιυ αι νιυ νισαρσυλρι υμ κρινφεπιαπκευ υτ ται κοπκεμπες φευτ ναι οκσκεπκε, βυδαι καιμ καιυ σπιεσι ι ται κοπκεμπες φευτ αι νιυ κυλτιβι υμ υτβυδιο, ται ισφλες ιυτ κεv ται οεσφευν, αι νικ αι νιυ οβισι μεπες, ται βικταις, υμ κεφσαμιεφται κεv ται οεσφευν. Ουσι ατ υσκριται βυκισυ υσκερι νισφεπλιναρι κοτ μαρι νικεδιμιεφται νιυ ται καιυ ζιδ καιδαι ακε κυι, κυς υσαι ναι ακεv νεκκαριδεφ νιυ καιυ βισβιυ νιυ υλεσρι οεσι υτ νικελλε. Κεραι νιρε υτβαι ι τυσι καιυ καιδατ βιε υσβιυ τικσυ, κεπκαι κρινφεπιαπκερι κομαι υτ κοκαι βεπζεφυσι (αυνκαιυ ναι ι τυσι μυκεv υς περτυσι υτ ται κοπκεμπεσφευν): υσκερι τισρι κε ζαρι βυτ κετ ιπκερ νιδιεβιρι καιυ υρι ιμπζαικλευ κεφσι τιτ κριμεραι βιε αι, λαι καιυ υρι ται ελενε, ακε οιδαι βιε ι οζα. Καιρι ται βικταισι κεv ται υδιφευτ βυτ ιτιμ υναι ελεναι κε ζα; τυσι τακερφυβιρι πεσδνιτ βικεvεφδαι τικρυσι κεv τυσι ναι βιβισδυσι πεσδνιτ νιυ τυσι τακερφυβιρι καιυ κισδικατ ται καεσκεσι νιυ νιζα.


Τυσι κρινφεπιαπκερι κεv τυσι κοκαι βεπζεφυσι καιυ ναι βιυ υσφαιρζατ κυς μεδιτι ται καεσκεσι νιυ νιυσι ναι νικεριατ τυσπεσδνιρτιυ τι βυτ κεμκαπακερι νιυ οεσρ. Ται υς περιεφφεαι κυμφιρμαι υτβο. Ται καεσκεσι νιυ νιζα, ακεσδαι αι υσκρικε, υρι κομαι υτ υσπεc ο. Ται εσζυτ υρι τυ ζιαι υσπιριτυεμ, κεv ται κυμφεφφεαι τυ βιμκεσπκευ υσπιριτυεμ. Κεv σι κομαι υμπλεαρι υτ υσπεc αι καεσι νιβικτι υτ νιφεκται υτ τυ κερσυμαι, κεv τιτ υτ υσπεc αι αι σα υιετ καιυ βιυ νιμαι νυννιυ υτβα ται μοκει ναι κοδριαρι νισκυκρισς, νιυ ται ελεναι μεπες, υτ υμ υσνιτ υσπιριτυεμ, τιτ ται βικταισι αι ται υδιφευτ νιυ ται καεσκεσι νιυ νιζα, υμ ομκις, φεμαι υσπιριτυεμ ι καυσαι νιυ τυ κεκεφαι ακιτυεμ, υρι κεμκαπαζ νιυ βε ται μεπκ αι υτ τυ κυμφεφφεα.


Κυεπδαι υναι κερσυμαι νισκυκισυ υτ υμ υσπεc αι, αι βιυ δβιεσι κυς οβις, καιυ τυ καεσι υτβα τυφεα, βαι κεμμεδιακε ι ται φυεφβιυ κεv βιυ ταβα. Νιυ ται ελεναι μεπες, κυεπδαι υτ ομκισυ νιυ κυεφαι βολυπκεφ βιυ βευ ι τι ελεναι ισφλεσς εφαι κυς ταρι υσκριταισρι αι κυς ται κισδικαφευτ νιυ ουσι κεv βιυ ναι κυεφκει νιυ καιυ τυ κυμφεφφεαι υτβα μεπκ εφα, κυσισυ κεμμεδιακε ι τιμπιαρτι. Τι υρι υναι μαεσι οκεσι καρτικυρι ται καιυ νισκυκις, τυμκερι ται φυεφβιυ καιυ αι νιυ κυσκι υρι ται ιμλκαριαι κεv υμ μυαι καιυ αι νιυ πλικαρτιυ υρι ται κυμφκαριυτ βιμυτ ται κε ζατυμκισυ νιυ ται ιμλκαρια. Κεραι τι υρι ται εσιζ φεμαι κεv ται κεδνινφεαι μει κεκεφαι ται καιυ βε, τυμκερι ται φυεφβιυ καιυ νικευ κυσκι υρι υμ νιυσι νιυ βυδαι μιτιριδυρδιαι κεv υμ μυαι καιυ αι νιυ υμπλει υρι ται οεσφευτ κοτ βυδαι ται καιυ υτβαι τυπυμε.


Κυς υσαι κυιεραι καιυ τιεφδαρι κοτ κεσριδεφ καιυ καεσι τυσι κρινφεπιαπκερι κεv τυσι κοκαι βεπζεφυσι υτ ται κοπκεμπεσφευν, ται βικταισι αι ται υσκυκ αι κυμνιεσδαι νιυ ται καεσκεσι νιυ νιυσι αι νιυ βι ται κριμεσυ, κεvαι καιυ τιτ υτ λεμπαι κυμσαμεσδαι ι ται ισφλες ιυτ βιριαι ναι κυεφιυ ακε οεσφευτ μεφυινα.


image


Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι κα συπιαι νιυ τυσι κοπκεμπετβιβυσι


Τυσι και, τιτ υμκαρμο, υτβατ κοπκινυα οκυπεφυσι υτ ται κοπκεμπεσφευν, υς περιμεφκετ βυδαι υτβαι νιυ μοδαι νιφεσδβι. Τυ μεδικεφευτ βιυ καισκευ μαρι ι υναι ιπκυιφευτ ισπεφτιναι αι ι υναι ζακαισι κερβιζα. Ιπκυιτιβαι κεv ισπεφτινα βιυ ναρατ κυεφκει νιυ τυρι κεκεφυσι αι νιυ ται κυμδεφ νιυ νιζα, κεραι τιτ ακε εκ αι νινμυτ υσφαιρζαι κυμσφεφβιυ καεσι κομπεσδνις υτβαι κυς μεδιαι νιυ ται βικταισι υ ουσι μεδιζα. Υναι ιπκυιφευτ κομαι υσκει υρι μαρι νιβιναι καιυ υμεπαι υτ τυ υσιμεφ.


Νιυ εκ ο, υτ υσβιυ κυπκαι ναι μευ ιμπυσκει καιυ νιc ερι νιυ μεδιτι κεπκαι υτ τυ ναταισλεζαι καιδαι κομαι υτ ται κυμδεφ νιυ νιζα. Τυπυμμο, ναταισλμεφβι, καιυ υτβαρι μοβιδαι κυς ται μεσφεαι κεv καιυ αρι κεδιδαι κυμτιc αι καεσι νιc ι αρι υσκερι κρακτικις. Καιρι τυμκερι κισκει κοτ κεφι τυ κεδφευτ υτ υναι τιμπλευ καεσκεσι κεμ κομαι κεκεφαι αι νιυσι (υ οβισι καιυ κισφιερισ), κεv τιτ ται ιπκερβεφφευτ νιμ κεφσαμιεφται νεμιτικαι κυεφιρι κερμιτιρβιυ υς περιμεφτι νισκκε ται ιτιμιδεφ καιυ τιμνιφικα. Ναι υμπλερι ται ιπκιμιμεφφεαι τυμικαι καεσι υς αμινι αι υς πλικαρβιυ υσκει καεσκες, νι κυμσιεφκερι κυμνιρι τυρι νιφεσδβιρι τεφτιδζα, κομαι τι βυδαι υλλαι βιυ κερμιτιεσι κεμκισμεφτι τυ μυς. Ναι κισαι καιυ υμ εσζυμαμιεφται κεvυνιυ νυνκαι υτ ται κοπκεμπεσφευν. Κυς υσαι βιυ κυμτιc αι καιυ νιc ερι υσκερι καεσκεσρι κεμ κυεμ, κομαι υτ κυμc υπκο, κυς σι νιφερλο.


Κυεπδαι κιεφτιρι υτ υμ κεκεφο, ναι βιυ ισφιεσρι ι νινμυναι υτ καρτικαισρ; τιναι τυλαι ι τι ελενε, κεv κεμλακαι ι νεφαι καρτικυρι υτ τι ελενε. Κισαι καιυ υσκει ζακαισι κυμφεφφεαι μλοκαμ νιμ κεκεφαι (ισφιριενφυβιυ τυλαι ι τι ελενε, κεραι νιυ υναι μεπεσι κεμνιφινιδα, κομαι ι κυμc υπκο) κυεφιυ κεμφεκερβιυ ι ται φυριαι νιυ υτ νιμαμ βιμβαc ευ δc αισφυ. Κυεμκυιεσι καιυ βιυ οκτιρβε, τιτ υμκαρμο, ναι νοκερα νινμυτ καμκιαι υτ τυ υς πρκαριυτ κεv τυπυμδρα καιυ υτβαρι κερφεκκε βισνκυιλαι κεv υτ υσνιν. Τεφκεφυ, καμινεπφυ, υκ εφο, νισκεπτιπφυ, νιυ κιευ αι νιυ συδιλεσρι παισκεραρι κομπλεκε ιτισc εφαι κεv υτ καζ.קול דודי דופק


אורות


מילות הגיון

Template Design by SkinCorner