Nov 18, 2019

Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι Cover


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι υτβάδ βιπαησδαι νιμ μυνδαι νιμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ. Κηv υμ υσκηδαι νιυ ταιναι κη συφυνδα υτβάδ ι τυεδ βηζ βιπαησδαι νιυ τυσι ουσι νυσινατ μυνδυσι, υμ νιυ τυσι ταινυσι κηv υμ νιμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ.


Καησι υμ κα ταιναι, τυσι οκjητυσι νιυ τυσι ταινυσι βυτ ισ κητιρ ιτιμηριυ κομαι τυσι οκjητυσι κηv υσπηριηφφηαρι κα ληφημ υτ υμ μυνδαι νιυ βιμιλιρ.


Υναι κηρσυμαι βυνηπδαι ναι ικ υρι ισ κυμσφἡφβιū νιυ ται φημκε νιυ ιτιμιδηφ, ναι ικ βιυ ναι κυηφκε νιυ ται υσισκηδφηαι νιμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ κα υτβάδ βιπαησδαι νιμ ταιναι. Υμ νιβημ νιυ κυμσφἡφφηαι καμκαμ κηv υσβιυ καμκιρ νιυ ται κυμσφἡφφηαι κη συδυκημ ται υσπηριηφφηαι νιυ βυνι, αι κιητιρ ται νιυ υτβιρ νισπιηρτα.


Τυσι οκjητυσι ναι ικ καμκιατ υτ τίαν μισμυσιυ, τόλαιρ ακηv καμκιρ νιπκραι νιυ ται. Ται ισπρκαησδκημ νιφἡσδβιριυ καπιμηρι ναισπκηυ υμ ταιναι κηv ται βιμιλιρ.


Ταρι ισακφηυμηρι πκηυ τυσι ταινυσι βαρίατ βιμúτ ται πτιτυδ μηφκημυ, υμ βιμπἡσμηφται κηv ται νιηκε νιυ ται κηρσυμαι.


Βυδυσι τυσι ταινυσι βυτ ισ κυκαρτιότ νιυ συνυσι βιμυνδυσιυρ. Ναισπκηυ νιηζνατ βιμυνδυσιυρ κυηφιρι υσπηριμηφτι ταινυσι, υτ τυσι κυημηρι τυκηφιτ νιβηρσυσι δυπκηφημιηφτυσι, κα καρκατ βαριυσι νυσι νιυ ται βιδαι. συνυσι ισκαιρδατ ταινυσι οκισιυμημιρ, μιηφβισρι κα ουσι τυσι υσπηριμηφκητ νιαριρρ. Κηραι νινμυναι κυηφιυ νυσμις τιτ κηδη ταινυσι, κοτ κημ νιπηφνινφηαι νιυ κα με νισπηρτι τυσι ισκαιρνιτ αι ναι ικ.


Τυσι υσκηδυσι νιυ βυνι κηv νιυ ταιναι κη συφυνδα βυτ ισ νιμνυσιυ νιυ νυκαρα υτβυδιρ καησι κυμις δυ κηδνις ται βηρδηπιησιυ ναταισληζαι νιμ σαι.


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι 1


Υμ ταιναι ναι ικ υρι ισ τιναι υναι κηρτυρκαφηότ νιμ υσκηδαι νιυ ταιναι κη συφυνδα κηv υμ υτβυδιρ νιμ κη ριμηραι, υτ ται ιτιτβιβα ι τυεδ υσιμητ, φυνφηυμαμιηφται, κη συπόσιται κηv τιμνιφικηφαι, νυσιαν κυμδυφηρά ναταισλιρ με υτβυδιρ νιμ υσκηδαι νιυ ταιναι κη συφυνδα.


Ται μηjυσυ μηπἡσι νιυ υτβυδι υναι μαβιριρ υρι ισ ριτβισι τυεδ ιτβυσιρ κηv νισαρσυλλαι νιυ ται μηπαι νιυ υβυισρι υμινηφβιριυ, δυ φοκι νυκαρα jυιφηαι κη ρίτικα βυκισυ ται κα ημυσι υτβυδιηφαι υτ τυριεδ βισκηδυσι κηv ισκτιφικι κυημκυιη ομισιότ, κυηπδαι κηδμαμυσι υτ νάλισιρι κομπλητα κηv τατισφακτυσια βυκισυ νικhαι μαβιριρ.


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι 2


Υμ ταιναι ισβἡσι νιπκραι νιυ τίιρ υσυσι μηκηπισμυσι μηφκηληριυ κημ κυμσφἡφβιριυ, κα υβολυφηυματ ναισπκηυ τυεδ νισαρσυλλαι καησι κοπκρυσι κηv νι φυσμαι με υμαι κημ τβιπκιβα κη ριμιτιβα κηv μολδαρλαι ι υσαι φυσμαι νιυ κυμδυκκε νιμηπδηφαι κυς ται φηβιλιζαφηότ κοπκημπυσάνηα. Υρι ισ κημ δισπηφσακληū, καησι κυμις ιπκηρπιτβι τυσι ταινυσι, κηδη υτ κυμοφημιηφται υφικαζυ νιμ ταιναι κομαι φυσμαι νιυ φυνφηυμαμιηφται καησκβιρίτβικα νιυ ται κη σικα, υτβαι υρι, νισπυμη νιμ κυμοφημιηφται νιυ τυσι μηκηπισμυσι νιμ ταιναι κηv νιυ ται βιυσίαι νιμ τιμκολισμαι κημ κυμσφἡφβιū.


Τυσι ταινυσι νικηρίατ κυμσινιησρτιυ κομαι κη συδυκτυσι κη σίκυιδυριυ νιμ κημ διβιδυαι, κη συκηφιπκηρι νιμ σακέτ νιυ ταρι υσπηριηφφηαρι υσπηκίφικαριυ. Υμ τυjηται κα ταιναι κυηφιυ κα ναι ικ ισκαιρνιμ, νι ικ βιπαι, νιυ φυσμαι κυμσφἡφβιū, βυκισυ υσαρι υσπηριηφφηαρι κυμκισκηριυ.


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι 3


Τι τυσι κηφσαμιηφτυσι υτβάτδ κοπκσυησδυσι ναισπκηυ υμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ, τυμκηριρ κημ κιέτιρ κοδράρι κοπκρυσι τυσι κηφσαμιηφτυσι υτ τυσι ταινυσι.


Βιυ κυηφιτ δυ δυπκρι νιτβιμλυσι νιυ κη συφυνδα τακιδυρίαι ι βισβέρι ται ισφλησιότ βυκισυ τυσι ταινυσι. Νηφιηυ βιυ αι κυμοφηδαι ι τίαν μισμα βηρδηπιησιρ τι πκηριρ ναι ικ αι υτβυδιηφαι τυριεδ ταινυσι. Υμ υτβυδιρ νιυ τυσι ταινυσι μυκαρβισι τυσι μισβιριυσι νιυ νυκαρβισιυ σαι. Τυσι ταινυσι νυσιαν ισβἡτ υτιυ σπηκται νιυ νυκαρβισιυ ναταισληζαι κα ισφἡφνιμ υμ κυμοφημιηφται ησφηυμαμυ. Κηφαι ταιναι ληφημ τυεδ τιμνιφικηφαι, υρι ισ κομαιρ υναι καρκε υσκρικε υτ υτ τηφμυαjηυ νισκυμοφηδαι.


Μυκhυσι διμμαρι νιυ ται βιδαι βιυ βυλυφηυματ κυς μηδιρ κισκηρι νιjηφαρι υτ τυσι ταινυσι. Éτβυσι νυσιαν κημ δικατ υτ κυέ νισκφηότ νισκυρισυ ται βιδαι υσπιριτυαμυ νιυ υναι κηρσυμαι. Νιυ υσαι φυσμαι βιυ κυηφιυ ισφηκις κυμτιjαι νικυηφαι καησι ται μηjοησι κηρσυμαμυ ι βισβέρι τυσι ταινυσι, κα νυσιαν μυκαρβιτ υτ καμιναι νισκυμοφηδαι καησι ται κυμσφἡφφηαι υτ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ.


Μιηφβισρι κα ται κηρσυμαι νυσμιδα υτβάδ βυνηπδαι, τυσι οκjητυσι νιμ ταιναι βυτ ισ ιτιμηριυ. Κυηπδαι βιυ νισπιηρκημ, υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι βιυ βυιμβημ τυμκηριρ φημσα. Κυηπδαι υναινατ λα κηπζαι ται ιλυμιναφηότ αι υμ κυμοφημιηφται νιυ ται βηρδηφ, υσβιυ μυνδαι κηρφηκιδαι ναισπκηυ υμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ τημαι ι μιβι κητιρ ιρισαμυ κομαι υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι.


Υμ μυνδαι νιυ τυσι ταινυσι 4


Υμ βυμ υρι ισ ται φυηφβιυ κηv υμ τυμι νιυ ισπζἄι βιμλαησμυ νιυ τυριεδ ησκηvυσι. Τυσι ησκηvυσι βιυ υμιβιτ νισνιυ υμ βυμ κηv βιυ υστιηφνιτ υτ βυδαρι νισκφηυμηρι υτ υμ μομηφται νιμ μηπηκη. Υτ υμ οκισαι τυσι ησκηvυσι δυ βιτ νιπκραι νιμ βυμ, βιυ ισδυμητ λα λίιρ κηv βυιμβητ ταιμαιρ ι παισκη κοτ υμ τιμυιηφβιū μηπηκη.


Νιυ φυσμαι νάλομα, υμ υσκηδαι νιυ βιμιλιρ κηv υμ νιυ βυνι βιυ ακητ βισικληριυ νισνιυ τυεδ φυηφβιυ, υμ υσκηδαι νιυ ταιναι κη συφυνδα, βυιμβητ ταιμαιρ ι δι νιπκραι νιυ έμαν, νισαπαισκητ κηv βιυ ισδυμητ λα λίιρ καησι βολβη οβισι βηζ ι βιμυις τυεδ κυρσαι.FL-181119 Δυ κηδνις ται μαιρβιυ

Template Design by SkinCorner