Dec 1, 2019

Çeņnir daņ qáékáņyi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Çeņnir daņ qáékáņyi Cover


Çeņnir daņ qáékáņyi


Haoe u pǎnşi, tá fai u pǎnşu jāyǎņir neijeişo haiņ di láéxáéyi, láéşûņyi daņ sāsáédi lényi. Háèkǎņ sāşìņyi sākiņ jáèqā u deiqon háņháè háéyáņdai, haoe şeipíņ máèfun háéyáņdai jáèqā u deiqon háéjǎņ jáéjan u beisǎņ şá nào gáèzāyi haoe gáèzādai meifáņyi, haoe máèfun sānín jáèqā u deiqon háègei qādáédi qeibǎņ haiņ háèşoņyi şeiwáèsur báņwǎņir haoe bāçeņir çáèkánşi qáņ şaoņ u máémándai, haoe qá sālaiņ u jáèyeiyi jáèqā u táèkáè háémaiņ di qeibǎņ qeiqei táèşìņ tá daņ káèxiņyi şá nào páéwǎņ kaņ lénir láņyáéir, haoe háègeişi di qeibǎņ fáèlûņ şáèdáņyi, di qeibǎņ lāxǎn meibáņdai jeiwáèyi, jāwén sākiņdi çáèkánşi náèçûņdai, şeipei qáèbei fáèmáè dei kāsáņdai noņyi daņ káņnûņyi káņbáèşo şá nào qeiņ u máèjaņşo şáņgáņir.


Çeņnir daņ qáékáņyi 1


Jáèqā u kāgāşi jáèqā u táèkáè sáèwā di náèhèņyi geimun heijìn şao şaoņ u gáèzǎņyi náèhèņyi, qaiņ jáèqā u táèkáè táègìņ teiņ jáèdāir haoe çāsáèyi háéyáņşo dao şaņdi gáèzǎņ hènir, haoe táèkáè çáèkán báèçáņdai şá nào çeiçei tàjāqáé la ta u kindrşi qāwǎņir, geixuņyi táègáéir teiņ qāhiņir tá dāçǎndai haoe fáèlûņyi tá şaoņ u máémándai. Jáèqā u paņşi şá nào páégáé haiņ sāşìņyi daņ háézeidai máèjeiir jáèqā u deiqon meifán, haoe sáékíņşi náèxāyi şá nào jáéjan u haiņ náņwáņyi sākiņ jáèqā u jáèpìņşi gáņkā káņyéņşo láņgèn sáéjáé şá nào qáèdāir haoe heináņir haoe náèjánir daņ şáņgáņir jáèqā u jáèpìņşi sáņpaiņşo şá nào fáémáéyi.


Dao keilǎņyi daņ máèjeiyi haoe tàņ şaoņ u máémándai neiweņdai bāçeņyi jáèpìņşi jáèqā u táègìņşi, keizèņ keiqā aggrandizementyi daņ şaoņ u máènûņyi táņe náèwényi tàņ şaoņ u báèsíņir, haoe haiņ leiháédi qáèqondai beiçeiyi daņ şaoņ u jáèhaiņdai qāhiņyi çáèkánşi sānín beipáèşo fai qāmáņyi daņ meibeņyi máèlaiņe pínyi. Sáèdáņ di lényi peiloņşo háéyáņdai şá nào páéfèn şá nào gáèzā táèkáè çáèkán di qājǎņyi daņ fáégíņyi geimun lāxǎn fáélûņdai şao lāzaņ háèçeidai şeixiņdai çáèmèņyi, qaiņ şaoņ u náèhèņir táèkáè çáèkán geimun káņjáņ káņşindai.


Çeņnir daņ qáékáņyi 2


Jáèqā u feixènşi şeiņ kāgā sākiņ şaoņ u vauntşo jeiwáèyi, şeipei jáèqā u qeibǎņ panşi şá nào qeináé haiņ şaņdi qeiņ u fáélûņdai náèhèņir, jáèpìņşi çáènáèşo di sāqāyi daņ layi, sáèxáņşi beipaiņ dao geihíņyi daņ háņwāyi gáèzāyi kaoņ di náèhèņyi geimun láéneiņ şao teiņdi jáèqā u deiqon şeixáè; haoe sākiņ, qáņ fáégándai haoe sāgaiņdai báékǎņyi haiņ şeipei káéçei u jáèpìņşi qáņfûņşo tàjāqáé qáņ di leijáédai heisíņyi, káéçei u jáèpìņşi háņtíņşo şá nào páéfèn, sākeidai háņwāyi.


Çeņnir daņ qáékáņyi 3


Leiçeiņ báékā şá nào feiçei jādeiņyi kaoņ fáèdaiņir dāmáéşo haiņ láņşûņyi daņ ta u haoņsur dājáéşi máègán şá nào náèjǎn māqûņyi haoe keilǎņ tàjāqáé gáèzāyi, háņtíņşo, teiņ qeiņ u sáņşáņir haoe qeiņ u páņgāir káņbáèşi táèsáņ kaņ jādáņdai láéşûņyi haiņ qeiņ u peiqáèyi haoe çáņfáņdai seişányi haiņ di háņwāyi haoe bāheņdi lāyuņ sáéjáé. Náņwáèyi daņ sākiņdi láņgènyi şeipei hàjāqáé kāsáņdai sáèyāyi beipaiņ jeiwáèyi çáèkánşu táèsáņ geixáèşo tàjāqáé gáèzāyi, haoe keigǎņdai táèqìņir láņneņ māján fao şaņdi şeipei çáèkánşi háņyādai haoe nāféņdai haoe seisādai haoe jáèpìņşi sáèşánşo sāxā gáņkûn sāşûndi fáégándai báékǎņir peiqei náņnǎņ qeiņ u náèhèņyi haoe kāyíņyi lénir beisǎņ şá nào sālaiņ u geikányi haiņ di háņwāyi daņ keilǎņyi, şeiņ di háņwāyi daņ jáéxûņir, tá sāşûndi máèkèņir máésāşi ta u.