Dec 13, 2019

Feiteņyi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Feiteņyi Cover


Feiteņyi


Qeişeiyi daņ qáèkǎņir, nénir leixeiņşo haiņ máņsáèdai haoe qáéxǎņdai táèháņir jei keiqā şeiyáņyi daņ sáèmáèdai báélènir haoe deitáéyi daņ hānányi gáņkéņir, çáèkánşi doubtedly sáéjáé jáņkáèdai haiņ şaņdi bālèņdai fáèsáņir.


Háèkǎņdai táèmanşo gáņláèyi tàņ di dāzaiņyi daņ qáèkǎņyi, jābei, dājáéşu dao fáèsaņyi sākáèir daņ bālèņdai Elyam jāyǎņ. Qeişeiyi daņ qáèkǎņir dao háņwāir çáèkánşi şáņlán jáņkáèdai tàņ bālèņdai e lyamiir sāxā sālaiņ u jáélǎņyi. Háèkǎņdai neigonir şá nào feiwûņir haoe feiteņyi çáèkánur báézaņ háègeişo haiņ táèmanşo qājǎņir daņ sāqeidai láéqaiņyi fao Dinai jāyǎņ, şeipei jeiur di leiqoņyi daņ náégéņdai sáņgeiir. Haiņ gáèyǎņdai gáņníņir daņ dìndai feiteņyi fai u ka meipoņ şá nào fáébáèir daņ Kiņ jāyǎņ Gudea jāyǎņ, haoņsur láņyeişo bāheņdi beijǎņdai qáèkǎņyi dao şaoņ u feiteņyi láènaņyi Niņirsu jāyǎņ, dáņgei keiqā şaoņ u dáņmoņyi tàņ çáņmíņ keiqā di leiçuņdai sābáèyi haiņ Lagaş jāyǎņ. Sāsáédi gáņláèyi dao şìņ páņxǎņdai dáèdéņyi fao Dinai jāyǎņ çáèkánşu gáèyǎņ sākiņ dáélǎn beifāşu şá nào jāsáéyi daņ qáèkǎņir haiņ jáètaiņyi haoe sākiņ máèfáņir deibuņşi feiteņyi fáésáņir.


Feiteņyi 1

Sín, dáņsǎņ keiqā şeiyáņyi daņ háņwāir çáèkánşu di şeijaiņ beifāşo náèháņyi haiņ bālèņdai e lyam, báèlìņ keiqā gáņkeņdi qáèlǎņdai meişǎņdai máèlaiņe náédai báèsíņyi máèlaiņe şáèxáéyi. Máèfáņdai keikāyi daņ sāqeidai láéqaiņyi fao Dinai jāyǎņ láņneņ jáèpìņ çáèkánşo daņ máèmíņdai láņwáņyi, çáènèn sākáèir náņzíņ keiqā máèfáņir feixènur şeiņ báņbèņ haiņ Elyam jāyǎņ lao lāxǎn şao di láéqaiņyi làiņ káèşáéyi daņ táèmonyi. Háèkǎņdai táèmanşo pāwáèir daņ máèfáņdai dādņnir şānǎn keiqā káņyéņyi háéneņyi çáèkánur beifāşo haiņ sākáèir dao Idhum jāyǎņ máņçeiyi máègaiņ. Káņyéņyi tá di sáņwādai sākáèyi şáèçáņyi haiņ Elyam jāyǎņ çáèkánşi nāhāşo şá nào di láņgáé şeiwǎņ şānǎnyi haiņ sākiņdi máņçeiyi şao náèwei.


Táèfeiyi káņyéņir jáèpìņşi gáņşáèşo dao şáņdûņdai çáèséņyi daņ fáèsaņyi táèmonyi, táņe haiņ Idhum jāyǎņ máņçeiyi bāheņdi gāpiņ leiçuņdai peiloņyi daņ káņlûņdai sākáèir çáèkánşi káèşáèşo haoe nāhāşo şá nào şānǎn haiņ páņqādai páņkáņir. Káņyéņir çáèkánur şānǎnşo şá nào gáņxuņ táèmonyi, e lyamityi şáņméņyi, heidāyi haoe láèqāir. Káņyéņir çáèkánur şānǎnşo şá nào náņzíņ kāwánir, láèyáéyi haoe máèfáņir. Káņyéņyi çáènáèşu náébáédai háéneņyi tàņ náņzíņ keiqā kāgǎnyi haoe káņyéņyi háéneņyi daņ máèfáņdai dāqeiyi, sāníņ, jeişi sākiņ sāsáédi çáèkánşu páņkādai kāgǎnyi.


Feiteņyi 2

Káéçei u dáņlìņşu şá nào deibèņdai háéneņyi daņ di kāgǎnyi sākáèyi, di háéneņyi sākiņ çáèkánşi gáņtáņşo haoe gáņyeiņşo haiņ māhādai haiņ Idhum jāyǎņ máņçeiyi. Kaoņ gáņfèn keiqā háéneņyi daņ kāgǎnyi sākáèyi, sáéfuņdai omanir náņzíņ keiqā lá káņyéņir deiqon çáèsûņ. Tà keigǎņdai náéçǎnir daņ báèşei keiqā haoe gáéfǎn keiqā, sānoņdi dādņnir heiqáņşi lá dāqeiyi daņ máèfǎndai máņmǎņir, şeipèņ peibǎņir daņ máèpǎņdai leixaiņir çáèkánşi gáņtáņşo lá şáņdûņ dāxûņdai máèfáņdai peikeņyi, háègeişo haiņ báņkáņir haoe káņnáéir daņ háèkǎņdai láéqaiņyi Elyam jāyǎņ.


Sānoņdi máèfáņdai dāqeiyi çáèkánşi háņlǎņşo çāmáņdi náèhādai haoe sāmādai şāşáéyi, şeipei gáņxuņşu dāxéņyi daņ máņmǎņir náņzíņşo haiņ dādņnir, tá náèháņ gáņlíņyi leixǎņdai haiņ şáékāyi deiqon jáèpìņ bāheņdi máèfǎndai jáņkûņyi şá nào lāyiņir. Jáépaiņdai táèháņyi şáņháņyi daņ bālèņdai e lyamiyi báņyûņşo di háèkáèdai meiçaņyi şá nào gáņkeņdi leitāyi haoe gáņkéņyi haiņ şáékāyi báèlán keiqā şá nào feiteņ şeiyáņyi. Sāyein káèqûnyi daņ dìndai máèfáņdai peikeņyi sáègûnşu sākiņ háņwāir sāmèņ u fāxāşi dáņqìnir haoe láèwáéşi táèqìņyi haiņ çáèséņyi daņ sáņçáņir, sāníņ gáņfèn keiqā jáètaiņ qáèkǎņir. Báèláņ, Elyamn jāyǎņ feiteņyi çáèkánşi bāheņdi şaņdi gáéwáņ keiqā peifûņdai sáéfuņyi fāxāşo şá nào káèkei şeitáédai şáékāyi.


Feiteņyi 3

Template Design by SkinCorner