Dec 13, 2019

Ruidoyeər bəhtiruņ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ruidoyeər bəhtiruņ Cover


Ruidoyeər bəhtiruņ


Ğiradit gobunuņ ki ğadomid ğədovid, seginar kiginye, seginar zepunye ki ğadomid conəuņ teitən mipouņ. Tenridit luq ğadomid ğəpinuş ki ğadomid ğədovid tenumedi adu ğireuņ kəhmouņ.


Zuidi ğadomid bəputuş ğəpoye detiruņ ha nanəvud teite cun ruiliregiər şuigauņ alir zeiska. Zuidi ğadomid çaynevud ğireuņ giu zuidi kənkə ka şuigərye ha keimovudər gobunuņ ğeraye. Lanla duirəruņ ğadomid ğədovid ğaygeye laela caniruņ tigiruaņ seginar ğireuņ ha luipunar çotouş tətiruņ iņin malər. Temut ğadomid nanəvud teite cun ruiliregiər şalumuņ ğireuņ tekut məhniuş. Zuidi ğadomid ğigənar solūş ənər rəhgaye dəsinuņ teitaən ğəhliruņ kəekə zuidi kemeuşər ruigəruņ aduər ğarəşye. Zuidi ğadomid ğagəuņ tirərar ğigənar kə ğadomid rəhmuvud çitinye aņan çeniuņ kə ruidkauņ. Beidouņ ğadomid ğəhdiuş ha gasin luq senirezi. Zuidi ğadomid keimovud teitən koziuņ səhnəye kə teitən leidkauņ zuidinye zukain nalutegi ha cəhsriuş duər. Zuidi ğadomid zeisūş lanla kemiruņ rokutuaņ kə tebiuņdər təhdeye zuidauņ seginar tekut ğadomid luipunar ğəpinuş zuitəraz i gadəşuņ. Zuidi ğadomid zeisūş seigaye laynumuņ, ğeisənegi ğaybauņ kə ruikiuņ dərər debauņ, zudinuņ, kər ğəbiuņ.


Tekut ğadomid ğədovid çeitiedi aņan muzouņ cugəşar tekut ğabeuņ. Seigayeər laynumuņ ğadomid ğəhbouņ teite ha kuniruş teitən leidkauņ. Zuidi ğadomid naypunuş ha dadkauş baydunvud cun lanla ləmkaye detiruņ, amehyig zuidi ğadomid dəhzavud teite lilumar muzinye.


Ər muzouņ ğadomid ğədovid ğarineşi ginegin teitən salouņ kə lizinezi, tekut ğadomid boləşvud teitən leidkauņ kə rəsəye tatəruņ. Cun kanka temut, teitən şaykūņ ğadomid ğədovid çipuneşi begutye, kə zuidi ğadomid şoməruş temut dədūņ. Ər muzouņ ğadomid ğədovid gaziyedər cugəuņ te təsēzi teite,dər zuitəraz tekut calumuş, cayrəşuş, çoniruņ kə zuigeuş. Zuidi lopərmid ğədovid kədoyedər cədkaegiər muzouņ kəekə tekut kunekun ğəpinuş dəhleye. Zuidi ğadomid tayzəşuş teite teər muzouņ kənkə ğəhninye, irə digouņ godkauņ kə loniye titkaezi.


Tenridit tekut kuleuş inein ha ğadomid gaynrivud. Zuidi ğadomid cikəvud teite ha nelinuņ lanla muzouņ. Tekut ğadomid ğəpinuş lanla naykeuņ çaypaegi zeisumeşidər dabauņ kə ğadomid gəhlrivud ğayliye ha teite kə ğadomid luipunar kemeuş teitən ğabaye cebəuņ. Ğadewar tekut duibriuş çeimūņ zuidi ğadomid kəhduvud muzouņ cəncər çeniuņ teitaən şaykūņ kə şusrivud teite kiş kəekə teitən gaynrivud.


Zuidi ğadomid sonutuņ caymumar diredir, ğadewar teitən leidkauņ kənkə emayye, zuidi ğadomid taypənuņ teitən şaykūņ irə zuitəraz şaykūņ kurəuş lipənye: tagəye telutuņ. Ğadewar teitən tedouņ beiliuņ zuidi ğadomid dəzunvud teite irə laynumuņ te ğadomid keiriruņ teitən leidkauņ kə sotənuş teitən dinouņ. Ğadewar teitən ğalriuņ ha kitənvud kayr çayləşvin ğeilrieşi, zuidi ğadomid bəputuş lasiuņ te ğadomid ləhnkauş teite səkkayer kə ğəhbouņ makuye bunouņ kəekə zukənwdit zuidi ğadomid bəputuş amehyig lilumar lasiuņ. Zuidi ğadomid rəhseuņ teite cəhsuye kə zuidinye adun zeiskaa aņan lanla nəkūņ.


Tekut ğadomid gəhlrivud bisəneşi, ğərirye kə məhbkaye, kə ğadewar tekut ğəhdiuş ha zeiska kəekə gaynrivud, zuidi ğadomid duibriuş teite lilumar muzinye. Zuidi ğadomid daytouņ teitən çəgūņ haeha lezəruņ kə lagəuņ duizkauņ seginar tekut ğəhtemid luipunar şuigənuş irə teitən kəhkinye ruinunuņ. Zuidi ğadomid cəhməşvud teite irə deininuņ, cupriye muməşuņ kə ditūņ seginar tekut ğəhtemid luipunar ğədovid laela irər mələuņ kia kanka. Teitən leidkauņ ğadomid çaysəruş ha zeiska kə tekut ğadomid cəhsriuş ğireuņ zuidi risūş. Giu tekut nurutuş zuidi ruzənmid dadkauş zuidauņ ha gosinvud leidənuņ, ğidənegi tebiuņ cəncə teitən kuinkaezi. Zuidi ğadomid zeisūş dəhsinuņ ğireuņ lanla zuigəruņ. Zuidi ğadomid copumvud teitən duməuņ kə copumvud məpriuņ irnir. Zuidi ğadomid maysiye çisəndit səleuņ. Zuidi ğadomid ğigənar gazinuņ lanla məhdauņ luibumar şəhrinuņ lin lanla muisumuş.


Tekut ğadomid misiruş laborər kəekə zeiska kə zuidi ruzənmid nebkauş cun teitən tirinuş. Lanla dəhkənuņ ğadomid luipunar lelunuş irə teitər. Lanla çeniuņ lopərmid ğədovid neitumye ğigənar, kəekə kişər zuidəruņ. Zuidi ğadomid ləhnkauş teite keiriruņ caymədit makuye ğadewar ki təhninuņ zeiska. Zuidi ğadomid keimovud teite rukənye cunər mələuņ aņan cəkəşuņ kə rəhliuņ. Zuidi ğadomid şuniruņ kanka ğulutuņ teitaən kuinkaezi kə teibkauş teite zuitəraz ha teməuş kə luelu. Zuidi ğadomid gəhpouņ teite keisutye kə dorutar konəşegi teite teməuş tekut kənkə gəhpunye teitir. Zuidi ğadomid dazrivud ğodiuņ alir teite ginegin lanla dədunuņ.


Ğadewar kubəruņ ruzənmid səhgauņ şen teite, zuidi ruzənmid cuputvud ki aņan rayzumuņ, ur beidouņ, zukərwdit təhninuņ zeiska çazutar. Zuidi ğadomid ləhnkauş teite regeuņ caymədit makuye's gaygiuņ ğosār kə keiriruņ teitən maysiye şaykūņ. Zuidi ğadomid ğaygavud temut aņan zeitēgi ganriuņ ğireuņ lanla ğeziruņ, ğizumuņ ğireuņ lanla depiruņ. Ər ganriuņ ğadomid çelərye teite tokear, kə luipunar ruzənmid tekut ğəpinuş te cun teitən şudaezi zuidi ceitutuş ğireuņ teitən relinuņ. Tekut ğadomid ğədovid çuizkaye keiroegi caymədit makuye.


Tekut ğadomid çanūņdər teitən maysiye çeniuņ kə keiriruņ teitən neighbors kəekə ğireuņ kukkār ğireuņ zuidi ğəpinuş danauş.


Zuidi ğadomid çaytūņ gəbunar cun temut, kəekə tekut ğadomid ka ğəpinuş zeiska, kəekə tekut şəgomid ğəpinuş zeiska. Zuidi ğadomid şukriuş ha nebkauş cun teitən zozəruņ kə teitən beidūņ. Zuidi ruzənmid rəkutvud temut gə kə gə gugutin lanla zəhdeye duirəruņ i ğaygeye. Zuidi ğadomid şukriuş ha ləhnkauş teite kuimutyedər dəhsinuņ kə ğizumuņ tenuar godkauņ kə seitiruņ. Zuidi ğadomid zeisūş kankaər tizouņ zuidi garəşu ha ğaygavud temut. Ər tizouņ ğadomid ğədovid neibuteşi aņan teitən labor. Zuidi ğadomid ləhnkauş teite ganriuņ teitir kə teitən neighbors. Zuidi ğadomid ğigənar gazinuņər cəhriruņ tumiuņ cun teite, te zuidi kənkə kanka laela. Temut tekut lopərmid luipunar kemeuş! Tekut lopərmid luipunar kemeuş te kolur i ğiradit gobunuņ, tekut lopərmid ğigənar teməuş tekut kənkə ka codeye. Caniruņ aņan caniruņ, caniruņ aņan caniruņ zuidi ğadomid ğeidəye lanla duirəruņ. Zuidi ğadomid ğətūş gə teitən kezūņ, raməuņ kə zuidutuņ ha cuimūņ tokənuņ şuniruņ gə teite. Zuidi ğadomid beilriuş teite cəncə ğaybumegi kipənuņ te ğadomid sotənuş kuimoyeər deliuņ tekut ğadomid garəşu. Zuidi ğadomid copumvud lezəruņ tasutuņ te ğadomid gudənuş teite deikār, keimriuņ teite kə teitən şaykūņdər beikəuņ.


Ğadewar tekut ruzənmid çətauņ tirərar, zuidi ruzənmid ğaylənuş teite baəzeuņ kə nagiuş bugutye suinūņ haər ķaķauņ kəekə zuidi ruzənmid maysiye kankaər lariuņ. Zuidi ğadomid zeisūş lanla lariuņ ha şuniruņər daypəruņ kaəbinuņ kə teitən ruizouņ lanladər favar. Ğadewar tekut ruzənmid reibənuņ inein ü zeiska zuidi ğadomid bapəruņ teite də kəhneuņ, kəekə tekut kənkə komənyig dugkauņ te. Tekut ğadomid ğədovid gaynutye ha cəhsriuş ğorunuņ kəekə tekut ğadomid garəşu lu zuigauuņ. Zuidi ğadomid nuinumuņ ğəsədit teitaən maysiye ha şəhrinuņ lin lanla muitirezi, zuidi ğadomid naypunuş teite cosəşye kotriuņ, luibumar cosəşye kotriuņ tekut ğadomid luipunar garəşu kəekə tekut kənkə ka zeiskaa.


Ər nuipəezi ğadomid ğədovid çusireşi kəhdiruņ kə ğadomid ğədovid gukuneşi ha çayrəruş dəhgəye reibumuņ mekumuaņ ha gebeyer norouņ. Laydeuņ tekudita gəhleuņ ğadomid teməuş tekut kənkə laela irə zeiska luipunar keminegiər tumiuņ.


Tekut lopərmid luipunar kitənvud temut tumiuņ kəekə tekut ğadomid ğabeuņ ü zeiska. Kəekə teitən ğagəuņ tekut ğadomid ğədovid raypumeşi irə caynunye telutuņ kə gəbinye tiniuņ, luibumar luipunar ğadomid tekut çayduneşi golirye kə kebinuņ zeiska, luipunar ğadomid tekut nugəvudər kubəruņ kə tuidauşər sonumuņ. Tekut ğadomid luipunar nomovud gebeyerər norouņ, kəekə keiroegiər teitaən maysiye keisiruņ ğadomid nanəvud mekumuņ haər norouņ cigutuaņ. Temut tekut ğadomid luipunar kemeuş. Ər tumiuņ ğadomid ğədovid gaziyedər teitən dəbūņ, seginar şeiriuņ tekut ğadomid ka ğədovid ğəbəye ha daytouņ diredir ki gugutin kiş əma kikutye.


Məhtəruh ğagauh, seginar dupiryeər gobunuņ deliuaņ ğadomid ğədovid, te tekut ğadomid luipunar kemeuş tekut kənkə lanla sasaezi. Ğadewar kanka idər muiriuņ, ər noriuņ zuidi ğadomid garəşu bəputeşi kəekə teite ğadomid maysiye teite. Temut noriuņ ğadomid ğədovid teitən natəruņ. Tekut ğadomid kuimutyedər ruinunuņ bezutuņ. Ğadewar lanla duirəruņ i ğaygeye luiputye cokəşuņ caəməşuņ ğadomid çaymrivud. Teitən leidkauņ ğadomid ğədovid çitinye aņan teitən çayrəşuņ, ər çayrəşuņ zuidi garəşu copunye cun tigiruņ gokeye. Luibumar giu tekut cudirar dadkauş lin tekut kənkə lanla codeye, zuidi ruzənmid mizəruş teitkār. Temut tekut lopərmid luipunar kemeuş.


Giu tekut cudirar dadkauş lin te tirərar tekut kunekun zenauş zeiska, tekut ğadomid ğətūş ğaypunuņ. Tekut lopərmid luipunar, cudirar dadkauş lin zuitəraz zuidi garəşu cəmireşi, kəekə giu tekut cəhsriuş, zuidi ruzənmid garəşu lu muiriuuņ ha remouş, kəekə ki ğadomid ğədovid cayrəar ha ğəpinuş luq zuidi kənkə məkutinər zeseuņ kayr dəhdoeşi. Lanla ğayputuņ ğadomid garəşu raykoedi luq zuidi kənkə kə tekut ğadomid gezinuş zeiska bə kə lu mogiruuņ ruzənmid duibriuş zeiska səhbūņ. Temut i ruidoyeər bəhtiruņ aņan zukənwdit zuidi ruzənmid kuimutyeər raniuņ lanlaa nagiuş kə dinouņ kuinkaezi, kəekə temut noriuņ ğadomid totouş ləmkaye dopənuņ kə kotriuņ selinuņ. Temut bəhtiruņ i rudinedi aņan çeniuņ, lanla çeniuņ. Zuidi, ər mələnuņ luq cun gaykeuņ ha caynkauņ çuzənedi.


Temut bəhtiruņ lopərmid luipunar, cudirar ğədovid kemkaye ha cuipumvud.Amiet, P. (1972): Glyptique susienne des origines à l’époque des Perses achéménides. Cahets, sceauxcylindres et empreintes antiques découverts à Suse de 1913 à 1967 (= MDP 43), Paris.


Basello, G. P. (2011): “Elamite as Administrative Language: from Susa to Persepolis”, in J. Álvarez-Mon & M.B. Garrison (eds.), Elam and Persia,Winona Lake, 61–88.


Potts, D.T. (1999): The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, Cambridge.


Huffmon, Herbert B. 1965. Amorite Personal Names in the Mari Texts. Baltimore: The Johns Hopkins Press.


Wyatt, N. 1980. The Relationship of the Deities Dagan and Hadad. UF 12: 375–379.

Template Design by SkinCorner