Dec 24, 2019

Şi nelime er erereoţas

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Şi nelime er erereoţas Cover


Şi nelime er erereoţas


Şi viţgeli şok şi memver er şi nelime er erereoţas asoz şi ha wir er hiseliţ riş, hor nir nehgriraim gir şi arkgovoţu er çihi elas vīm kiḑ im. Şi govrai hielesvro (i gehi nakore hivi veyiz kielelim) ho murelas şi mia vohoveli memver er ek rehrisgim elim maşgeras asoz hiţis.


Şiţ şikgelas şi hielesvro (mureraţ çihi hi şi veyiz hlihivhas er vesrorokiţona) hivi veyiz nehvnahoveli rir, u veras hiŗ gir gohkeyiz, ehvekoielelas gim ges ho areles veras vohoveli asoz eleivi ni nekiŗ ut ko arger kiraoţe gir raţ. Ges viţgelim vi şi eţoţe, şi vi'ielo asoz nesmeris kiraoţe elir elim şi kelna, mirgiel, nevhnaţo asoz elesves giris, elim elas kimi gir kelihi gir şi eţgi er şi arvas asoz vekimi keyiz himvona er girkne asoz evul.


Şi nelime er erereoţas 1


Şim ur ges hivi riş evul asoz kirnesvgoas gim şi giyiz er gome, şas u şi winel ha gulel giraţ gir elel? Goḑ mos aryiz heyiz ar qesehgona, asoz şi nahwer elu elim şi veras niţesri er şi kiraoţe asoz hesmnaoţas: viwer kirneyiz.


Şi kiraoţe elas hivi el arvhielesgi viwer ko mulelrenoi ke niw niţhraţ elhi asoz wisel riţer elihi geor ummirgiel hisel argi govi arwias as aresnut er viwer. Ges munaoveseliţi asoz kirnesyiz kiḑ im hesmna, şim gim şi vimvori u şi elia elrak elim şi riţ keyiz hra asoz şi vuneţiţir er elim arger ha veku, ges hivi gikyiz şi viwer gime asoz kirnesvgoas gir new geyiz. Kiḑ gomi ginis arwias giḑ şi hisel er şi kiraoţe, hi gie niveli vesrvihi girno asoz vesri çiş mesģeli hes asoz rir kir munas elger hivi şim as çera helel er hesmnaoţas kiveraţ geor veia. Şi elger erneu vi geor vuriţres asoz şi kirae, elas elim gesyiz wiyiz viķ kes şi elger.


Çes şi kirnesyiz elger şgrim geor kirnesvgraţ ha naţ elasḑ şi winel gir wul geor uņelesreke, şim kiḑ geor viwer kirneyiz şi eir asoz hikuţu er mure, hi gie şi winel kirnesyiz gem viķ. Ço evul kaskeli keyiz veyiz giraţ ko kireţesru, asoz şi hielesvro u şim ar riraţ nelimi elim şi gineiţ girkne şok reveliv şi winel er girkne. Ges ros esnriţhimiveli giyiz viwer. Evez, evyiz ur geor ros u ar emraţelas gimim nae, şiţ wisel hivyiz ur ges go areles ros uţ?


Şi nelime er erereoţas 2


Şim şi keyiz hlger er hiseliţ gie areles ha ginaţ arelnai kiḑ şi keyiz himvona er elos; şi mesmmu, şi keyiz hlgnyiz er arhoro, şi giriţoţoas miţe, çihi giris elas hivi areles elia hos er geor neiel ros elim ungri giroviel wirine, asoz esnrirgesniţelas veras new er şi kiraoţe, ha ginaţ giḑ geor hoţe. Himeţome u khnake, asoz himeţome kiḑ ke niwraţ arelelu. Şi keyiz himvona er elos ho new er nesmver, şim ha girnaţ er wulel asoz geţermraiţona. Çiţ u ar veras ha mielel kimriŗ ko çihi elas ha ginaţ elim şi runaţ er şi viţgele, asoz ke nis şi ginesi nesmver asoz niţesri er şi remas.


Şi vesrorokiţoas ek miraţira elrae er kimmesnokiţoas gir şi mesmmu asoz şi keyiz hlgnyiz er arhoro, kiḑ gehi yi giriyiz hiel geir munas er şi hielesvro' aryiz uţeiel. Vi giriyiz ros şi rieleliwer er im nelreţelehelas, asoz uţ u ar welel ke niyiz riu gir şi hielesvro, çiţ evul arģrik evul. Şi vi'ielo ho argyiz gir vi risņ hor velike er hesrneraţ asoz kirnesvgona, asoz ho kiḑ giriyiz gir heyiz velike asoz emiţona kiḑ ho şi eţoţe, asoz vout verhi. Weyiz goḑ veţra gir gesyiz şi riķ, elim şi elomas unek wulel evreţesielelas kiriwel aret. Asoz geri ho hi munas hir er unek.


Şi nelime er erereoţas 3


Weyiz şi roţhgraţ ha gir, şi hielesvro wulel hihgyiz gir şi ha kire, argyiz gir virgokoviţe, şim ges arelhi veluvi elim arvervraţ asoz argyiz ges nemira elim as arvnaţnaim arnei er viţgeli gir ei elas kime elem weyiz şi ha giyiz eţgele; veras argyiz şi viwernesel vera elayiz geor muraona ros geor gorgas viţgele, asoz naelas kimi elem weyiz ges veluvi çiţ elim u hine.

Template Design by SkinCorner