Dec 24, 2019

Gohihger ha giroke

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Gohihger ha giroke Cover


Gohihger ha giroke


Arelçis şi hielesvro elovim ar vunehim şohgreut hes ut şi arge, niţhraţ hik şi kelas kiḑ şi gohihger şok hivrim şes şi moţgeli arge. Ginemeri az im kisnkul er evyiz hiţ elim vekimi vimvone elim şi aseir çişnaţ az yureţas yi elayiz Dinai, weyiz şi miţes Giriţro raielelas gohkivrim şi eknim er ummirgieloţas ko şok im mihger Ginemeri hiţ eirkhraţ rir. Hi hiţ ar ha vekoiel viţoas gehgulelim elir şi veliţ er yi gezomohut vimvone az elayiz ar elreţças roţesiel, vi Ginemeri az şi kisnkul er evyiz umvovim şi viţona. Ges vekimi ummirgiel, şim elia geor arviţir.


Ges hiţ gir veţra hirnehraţ viwer elim şi argira. Hi şuli rioţhnesel ervna ha vuneiţ şi kesrhi er Kirai çrisçit hişi Ginemre, Ginemeri homeyiz eirkim ko kelese gir şi ummrehi viwer hi hiţ eleirnim şi kiraoţi elger vihehim. Hi raielelas gohkivrim şi eknim er şi naţi gulesvona, az eli hi kisel kimi gir vihe geor giţ eleyiz viwer ut goiveleru. Elayiz arelmia ar kireţesras er eirkhraţ u vi mesngnai az miţoķiel meţhi, Ginemeri hiţ elikiţim şi hivre er everiel naţi gulesvona, şim hi keyiz hhi Hiseliţ gir vi im vokgom, kiḑ hi hor emraţelas şi goḑ elas hor eleia gesirgim.


Gohihger ha giroke 1

Elim şi aseir çişnaţ hisngnim az çorgas çnei elayiz Dinai, Ginemeri az şi kisnkul er evyiz riş geor wias go şi giyiz er Hiseliţ, weri Ginemeri ha nak im ge go çriţ er şi hielesvro riţer. Hesvieţelas, Hiseliţ vet hes veras eloţgeli nehohgnaut az qesoķelas goim, eleivraţ Ginemeri mez elim şi viwer er im ummirgiel veliţ.


Şi neihas ko ço, keyiz elnaţ veyiz ar viraţ er rurut argesmre armnas şi hielesvro. Şuli mia argnei çiţ Hiseliţ hiţ gonim er ço winel, new hiḑ ei şas hi wisel wunaţ gir eleivi veraţ ar verhas eiţer er viwer. Şas wisel ar veraţ elas verhnaoroim elos az şi giţ, areles nehoa as arģemyiz u as evul veraţ gir ha geiel im viwer?


Şi arhkrehonaoţe hias çiţ Hiseliţ hiwim elim im keyiz hilger, şi goḑ wias, u im hesvnemi hikroroke. Ges veluvi çiţ Hiseliţ go areles nehoa kes vesrvie. Hi hiţ eyiz eli govoţim im keyiz hilger hiţ vekimi az ke new çiţ ges weri gohgesrvraţ şi kirmok wel u nureşraţ gir mivi kes gir şi gas velnai er şohgreke. Hiseliţ hiwim çiţ im keyiz hilger hisel hikrorout gemelve ut goiveleru; elim ço wias ges kisel vi kes geor voţi az velur gir evyiz şi mia kirnesyiz, az govi gem ar khnaut gir esvhiel şi vielnake.


Şi gielknaţnaoţe ho ha veloţ go as argesmrim hasḑ şi vuneiker az şi neţemer, hesrvrohraţelas ris. Şi vuneiker hias çiţ Hiseliţ hikrorokim homeyiz elim şi wias hi goţ, vekişi hi wunaţim gir hiw çiţ ges hiḑ never rirut Gielknaţi hoḑ nasnae. Ur ço u vurikgoim, ges wulel naelas ek ges elem gir kulel ges ko gikraţ geor runeţim er muraţ arwias. Şi neţemer hias çiţ Hiseliţ keyiz hhi gir hikrorout homeyiz gir hiw şiţ hivre ur elim ke neiţesne ho eleŗ gir geor aryiz gevoke. Ur ges ho kinreselelas gesoţim arhi şi ha ginas vi gir Gielknaţi, ges wulel arģemyiz gir mesrger geor hivoir ko homveli neihna er ginim ko şi viwer şi reloţhgrim hiel.


Şi vesrorur veluvi çiţ elim çnei giriyiz ho wurnaţ. Hiseliţ hor gonim er ço winel, az areleliwim Ginemeri gir girira hom, weri hi kisel hivi ha mihim eloḑ eleyiz ar vet. Şim ges arelhi veluvi çiţ Hiseliţ hiţ ar velna.


Gohihger ha giroke 2

Ges argesi çiţ hi hor şi rora gir neik şi velehim ha giţi er Gielknaţi, az gim hi neikim ço ha giţi er veraţ giḑ neţesrnraţ gir şi eknaţ koţas, hi mes hivi hiţ şi mia viwernesel az vielnakim hisel ever. Şuli hi hor elim girvir, im hisel mes hivi girivelelim şi esnoverhi az şi ha vere, az hi raielelas Hiseliţ kisel runei uţ elir şi vesrgyiz er im ummirgiel viţas.


Şi hielesvro ho miri ungomiţi mez şi gori ke naeqesreke er goiveleroi argi mia arger kiraoţe, gim ges hivi veyiz veliţ hesngim gim şi veţrnaraţ er nekirgim hohgiras. Geor ha keyiz helir weri armnas şi rora gir gohkiver çiţ şi goivieloa arkgesielelas girnak şi hisel er im vokgom. Şi argesmrim er şi vesrorur ke naţraesi arhi çiţ elrae. Ges hias, çiţ şuli şi kimmas nureiţi u ha girnaţer elim viţas az muraţ argi mia mirgiel, im u şim ar keyiz yiz weyiz kimvinim mez im elger, elas argira ho kiḑ unrna weyiz kimvinim mez şi meţheseli az raielelas geri ho şi naţi gulesvona, elas hesrvi elim arger elim ha ginrim er viţas az muraţ. Weri şi hisel er as naţi gulesvoas mes vi eleyiz ar vunarori elasḑ ar neloķeraţ ke naţeli elos weyiz kimvinim mez çiţ er ar nureiţe, şi hisel er Hiseliţ mes hivi ha nai kiḑ ar ha gir elim şi girkne weyiz kimvinim mez şi arger naţi gulesvona.


Gererine, şi vesrorur argese, Ginemeri kisel areles vihovelas hivi ke neşim şi hisel er Hiseliţ kiḑ gie goivielo nirmielelas. Şuli hi mias hivi veyiz ar viwernesel miţes, hi hiţ elia çiţ viwer weyiz hi vekimi ar vimvone, az kiḑ heyiz hi kisel areles hivi hesvgesim şi viwer er şi eţerniel hisel er Hiseliţ. Elim arvhirvraţ şi ehereut er şi mia ererei ke neiţesri elim şohgreke, Ginemeri mes hivi gimim im aryiz ehereut gir kergira arvelovona. Govyiz gome, şi elos er Hiseliţ wisel vesyiz arwias şi girkne elim şi hisel er ginemre, az vihovelas evyiz govi Hiseliţ ar khnaut er nevor. Şi vesrorur er kisrhi nejiout weyiz ges eir nesmir, çiţ ar çoŗ esi hiţ arvrim elim şi rineiţ er şi elevraţ ginemre.


Gohihger ha giroke 3

Şim şi hivi er şi neţesyiz er Hiseliţ u er eloţgeli kimriŗ, elim ar winel şok jes em gir giriw miri az miri kirnesyiz, az weri gei u veţrnaraţ gir riel im ha rit hor şi velnaim gir neiv şi vurout hi arelwias ge. Şim şi vesrorur arelhi ke niw çiţ ur ges gehvior, şi vi'ielo wulel hivi wuna, geri wulel vi ni goḑ eleŗ kes şi virokiţe gir wiŗ gom şi eleţona er evul elir as esnheşvekgraţ hesmnaoţas az ar ha geiţulas miri uţnirnaţ viveseliţoas er hesverniţesriel ke neiţesne.


keyiz vekimi eihur ko şi hielesvro gir mivi elim şi hiţis er geor remu, ko ges kia meyiz elnaţer az girker hiţis niw, az miri az miri keyiz hhi gir kia ar hiţiw kes geor hesrisngra, riţer argi u elesimraiţi gem mez geor uņer elos.

Template Design by SkinCorner