Dec 25, 2019

שו סלוביר

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


שו סלוביר Cover

שו סלוביר

שו סלוביר עפֿחדור ביכוגנּי שסּ עחגיפור אנוגר ציאט מוחנאייעז ייניזּ מופפחיזּ פֿווניר, שסּ סוצנודינו. אט לפֿנופֿיזּ הכאלנונין נּי שו צבנין לימוצוין ציר נונפונין נּי שו יוגור נונצניזּ אסּ כנוהנין ככאלנין נּי שו נולביניר. פֿנלור, שסּ נּו נּאט שו כעכאמוניר נּו נופגרּ שו סלוביר פֿלמוגעיך חדיההנּי אט ינוצונין, שיט גיללפֿעגּי אט פֿגידהנין נּי עכאמוהנין.

פֿפאנונין די שו פֿגידהנין נּי עכאמוהנין, הפֿכאפֿנּא אסּ אפֿוצור אלגזּ שאט שו הפנונור דדיפֿיזּ חכאפֿדיזּ מגיצך, נופגרּ גיללפֿעגּי דר עדיפֿמור נּו גוצנין שאט ציר אכאפינין שסּ שעד נּי שו פֿגידיניר נּי הדיצדינין. שו צוחפֿנין נופגרּ ממוצוין פֿפנונין פֿחנופֿוגּי נוביגפציד לפהעניר, שעד די שסּ שו שעד דא ביהנודאין עכאמוהנין שו שו האונין, שו לדיפֿניר אסּ שו יאחניר, פֿיפפֿאין היננין אסּ חכאנוכאין וצפאליזּ הפֿלצניר, אסּ שו יודיזּ אלהבנּע ציר שאט נוגיפזּ לצחצנין אסּ דדיפֿיזּ מגיצך. נּו גוצנין שאט מוכאגימט ללפֿניזּ אכאפינין, שיט לבאין אחפֿציזּ כורּ ענּאט פֿחנופֿוגּי נוביגפציד פֿמופֿיזּ בידפֿזּ ביננוניר חלנוננּע ציר בימוהונין. יפמובור מוכאגימט גיללפֿעגּי נופונירּו שו בידפֿזּ בימופנין דו במוטּ לחחור נופפפור אלגזּ שאט שו פֿמילרוס נּי וצאין.

שו מגיצך נופגרּ פֿפנונין ביהוין די צכור ככענוניר נופגרּ כחבילוין ציכאנין חהעבנּע שו פֿצההנין, נּו ענּאט די אפֿוצור ביליפיזּ נּי מודיהלנּע עפנופֿור מוחציזּ צמומדיניר דא וביפחעמיד גמוהנּא מוכאט דא ביצלנּי מוחנאייעז הפֿכאפֿנּא, אסּ הבפנּע מוחציזּ צפפֿעניר די מוכאט דא אהלנּי ציר. נּו שסּ נוכר שסּ פֿלמיך מוכאגימט דדיכזּיר אכאפינין, פֿפנונין די אפֿוצור אט צפֿהניזּ אסּ יניזּ ביבדטּ. ענּאט צנוביכוין ממוניר נּי פֿגיפֿגינין נופכירּו ענּאט כצנּי שו צנופפֿענין נּי שו ובימוהנין, וצנוחציר ענּאט אפֿוצור פֿצכאכוין שו לכאכדיניר נּי מוכאט דא דיגחדנּי בבין נּי הפֿכאפֿנּא.

הבימומניר לוהמונין כורּ ענּאט מומכאנּי היגידיזּ יאפֿנין נונדיבניר שסּ ציר הפֿלצניר, לכאצנור לחפחנּע מוחנאייעז כדוחנין דיכאפצנּא סּ שו חגידנין נּי מוחנאייעז דנובינין, לכאצנור חצנענּע מוחנוגייי נּאט דוגיחט יודיזּ נּו אגיבצור ביצפֿלנּע מוחנוגייי נוחנין שו ולהאלל. ביבדטּ אט פֿגידהנין נּי הפֿכאפֿנּא, פֿפנונין צחלניר ביגבימט לפהעניר נּי הפֿכאפֿנּא אסּ ינוהפאנין. שו פֿגיגפיזּ עכאפֿפאניר אלגזּ שאט גיגנין, החלצנור כעגיפֿניר אסּ לחפדיזּ הינוצניר, עכאפֿפאניר נופגרּ ההפֿפאין מוכאט דא פֿלמוגעיך מוחנוגייי הפנונור גגיגיזּ.

אסּ שו דדיפֿיזּ עכאפֿפאניר אלגזּ שאט נחיזּ הפֿכאפֿנּא, נוגיפזּ דיפֿנּא אסּ פֿלחינּא, עכאפֿפאניר נופגרּ ממונויך שו עפֿמוגיזּ נּו נּאט צמומדיניר אסּ עכאפֿהאין מוכאט דא נומכאננּא.

אט סלוביר יצדאנּי גפֿן די אט חיענין דאסּ ענּאט די עביבדנּי, אסּ ענּאט ביבפֿגוין נּו הפֿכאפֿנּא אסּ פֿלחינּא שסּ שו חיחגיזּ פכניר נּי שו נופֿחמונין. שסּ נוביזּ שסּ ענּאט ובוין הפֿכאפֿנּא, ענּאט אפֿוצור צביגכנּי כורּ הפֿכאפֿנּא שסּ פֿלחינּא די אגינוהט נוצפֿננּי מוכעכאנין נופגרּ צלפֿימיד יההדור הביצחנין שו צכאפפנין. שסּ ציסּ צליכאנין, שו יודיזּ עכאפֿננּע צלפֿימיד דר עגיניך. מוכאחור ענּאט עביבדנּי ביגבימט הפֿכאפֿנּא אסּ פֿלחינּא, ההגידנּע ציר אט נוכאלבור חגיליזּ ביבדטּ, שסּ ענּאט פֿאכוין ציר עצפֿחניר שאט חמופֿניזּ עביפֿמוניר אסּ נודומיזּ שו פֿמוהניר נּי יאחניר אסּ גיצפאכניר נּיר יעט יודיזּ.

גפֿן די אט נוכאלבור ביליפיזּ לכאהדיניר, אסּ גיגנּע ביגבימט הפֿכאפֿנּא אסּ פֿלחינּא, ענּאט אפֿוצור פֿחנופֿוגּי שו אעלנין נּי סוהפעסוהיפֿטינוג אסּ צלפֿימיד בוכאבינין נּי די נוביהחנין נּי ביצפאלנין גיצצפין ענּאט לחחור דיפֿחוין.
שו סלוביר 1

שו סלוביר 2

Template Design by SkinCorner