Dec 26, 2019

Şi via, vunerim az nesgesri nememvrim

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Şi via, vunerim az nesgesri nememvrim Cover


Şi via, vunerim

az nesgesri nememvrim


Gir nemraţ gem er geor aryiz hohgiras az şi rirke şok ges ho roţhgraţ, şi hielesvro ha keyiz helir er şi vesrorur hivyiz gikyiz gir wuroţi az kieleleu şi ha kirielel er hielesvro. Şi ha kirielel ho nelok armnas şi hielesvro, az hivi şi himi umvirgnaut gir gem kiḑ şi hielas voveli keyiz gir kiţhielok. Şi şiu nesmver er ha kirielel hioţ gir şoa viru, az arvinreţelas ni goḑ ho şikgelas hesri er uţ. Şiţ ges ke naţira u naiţer çraţ reţonelas.


Şi rora eos ha kirielel (ke niyiz kiḑ şi eos ha kirielel) ho wuroţgyiz u Hiseliţ homeyiz, az ke naţira şi mia umvirgnaţ er im geikhra az şi mia keleir er im vurivehu. Arķirgraţ gir hielesvro eleţre, Hiseliţ wuriţi şi ha kirielel giḑ neţesrnraţ gir şi winel er şi kiraoţe, elim şi gomi weri hi hiţ naelas jes arkhuvim gielknaţi. Gesi gir geor argi az nakorim ha gasele, girnahkrov er şi ha kirielel hivi himeţome veyiz mohgikyiz ko elia riţmre er şi Vik er Niţ. Elim riu, via vir er şi khurnaokeli er ekne ho newroţgyiz vurivehu gikyiz elir şi eos ha kirielel.


Evez, gim kiraoţi hohgiras arelwias em gir vi mesģelim hes mez rik, elu az vhnaţihu uţ u hiŗ gir gelel ur Hiseliţ keyiz hiţ via uņelesreut kes çiţ viŗ er şi Vik er Niţ, ar ur şi vihiţe elim şi Vik er Niţ mias hivi uņelesrekim im vurivehu, ar ur vi hivi veyiz uņelesrekim u himeţhraţ arelgiţeţer gornrerim.


Şi ha kirielel ho viŗ vurivehas, viŗ vieţok nekisņ er şi hielesvro hohgiras az viŗ ar veyiz hlihivhokiel givehgras wivyiz elir çiyiz argom şi niţesri er şi hielesvro, şi viţreţoiel er hesmnaoţas az şi arkgona er geor remu. Arelçis şi nesmver er ha kirielel viras, şi ha kirielel er hielesvro ho virgim go riyiz vik: şi vik er wohgim, şok ke naţira şi geikhra er Hiseliţ az ho reţonelas wuroţgyiz u şi risnger; şi vik er noţ rineţiel, ke naţiraraţ şi vurivehu er Hiseliţ, az çihi er im vuriţres; şi vik er noţ areles rirgiţgre, ar hesgi wiyiz er vieţras neţrikraţ şi ha gev er şi hielesvro er eik er şi çnei veyiz hlihivhu (naelas şi hohgiras er şi arhkrehonaoţe hivi ever neikim şi winel uhi şi yi vesrorur ek); az raielelas şi vik er çiyiz, şok u ar areles eihulas iķehoveli wiyiz er veyiz hlihivhas, şok çirisgelas gohek şi winel elim şok şi hielesvro şoa, vi arges az vunerim.


Arelçis girnahkrov ho miţi elir şi aroţraiel ha kirielel, şok ho el u şi vesrorur ek, uţ u gorokesel gir vi kergira şiţ u şi aroţraiel ha kiroyiz, az şiţ keyiz veyiz arģim u arger hielesvro. Şi keyiz hlgnyiz er Hiseliţ ke nahgnaţelas arģ miţeroiel gir geor hielas ha kirielel, mikraţ gem miri az miri geţiulim, az çes kelier az kelier gir şi gines er Hiseliţ. Ço u weyiz şi hielesvro hivi raielelas eleirnim elim Hiseliţ' elehna, az geor çoŗ esi arvre gir ei elim şi winel giḑ naut ko şi rora gome.


Şi vesrorur veluvi çiţ naut ges arkhuvi gielknaţi, ges wulel vi arveli gir verkeovi şi winel kiḑ go Hiseliţ. Arhor çiţ hivre, geor vohoas u kelisgim u geor weiknehe, az geor vira rio elim geor aryiz ha ginrim. Şim naelas himi er şi ha kirielel ho miţi arviuliveli ko girnahkrov, az himi er gem hivi never veyiz elikim hoḑ mez ese şok hivi areles eyiz şi rone er şi koţas er kieli iţ hergiţ. Şi hielesvro neselelas neielu, çiţ hisel elim şi ha kirielel az geor ke naţre vi ke niyiz, şi veliţhiyiz er şi vi'ielo az ginemeri wisel hias vi giḑ geor gir. Çes munas ha kirielel ho keyiz elim eknim hielel elim şi yi girnaţ gemvele er şi vesrorur, az ho naelas arviuliveli ko şi ese er şi mia wohi az nakorim er şi hielesvro.FL-251219 שו סלוביר


FL-241219 Gohihger ha giroke


FL-011214 Tis Siridu


FL-030712 Ti ferucasi feaci


FL-110112 Languages in the Land of Nod

Template Design by SkinCorner