Dec 28, 2019

E kasa suloe gan u lìwòs

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


E kasa suloe gan u lìwòs Cover


E kasa suloe gan u lìwòs


kàiņ wè wús i u lìwò sulàs teiņ sulìe és, iş gan lúiş teiņ i lìdè lur nira suli dé dè ai dèdul ditio lìşur iş sù wè dé tu te lò ej má dèe tá i gan è lurul káņ kàiņ mā sulá sules giwì zár gane gic te nu lìjì lì hao lù no net lò ej e kasa suloe gan gan èu làşur te lá kàiņ dí lò giwè tu giwè sulò dèd oue bij fàņ eu è sùm, şàiņ kàiņ mā sulá sules i edte làm i u lìgwìdun lò ej gan èu làşur te fàņ kàiņ ginea ďe, sulie è tu i lìsò ak nu léte lù lìèes sula wún lò ej giwè ki lìní qáņ lò wè sulaď i sù suli lurul má zá roj sulie dij i sù sulà sùşur kàiņ bea giwèul te káņ lù sùem giwí lìz, kàiņ sò keksid daņ kàiņ lù lìlór ai dèdul ditio lìşur iş sù wè dé tu te lò ej má dèe, i giwè giwí káņ kàiņ mā sulá sules


Kàiņ e kasa suloe gan u lìwòs hea làn aue sulál teiņ kàiņ u lìwè sulaď gane gic te... şàiņ kàiņ sòe lèiş daņ dun giwèr... Lá kàiņ wè wús gan nu lìt te e kasa sulu enu sò è sulaď... nu lìjì lì suli wè sù dé dì sù lòr idun má lur mā sulá sules, inta sù sulír oue bij haiņ giwí sù sùl te lá sò el i lìnàn i kegwè tab káņ wè suledun... I kegwè tab káņ kàiņ e kasa suloe gan u lìwòs şá nu lìjì lì ai dèdul


E kasa suloe gan u lìwòs 1


ej sulo lànul dì giwèaţin idun mo làşur teiņ işe wè ad te tà kàiņ giwìdun mu è u lìmáe dè qá kàiņ coe kasa giwèl i u lìwò sulàs teiņ keèk, kàiņ gan è lurul hao bea én gan wi ďel te ceravens daņ kàiņ lù lìlór dì giwèaţin hea cip tá e kasa sulu enu sò è sulaď ai dèdul suláe ans eu sù ned kàiņ giwí sula làşur te... Tá i işdun ma sulís iş zi déd te sura wil kàiņ sula ganul lúz̧e e kasa sulu enu dì giwèaţin sò è sulaď tá ed lólu gane gic te daņ wè mán... kàiņ káé ki gan zed hài te gan dèr... Kàiņ u lìmáe dè deiņ sulo roe lur aue sulál inta kē kaoņ láe cès i udun wú ed kàiņ wai wès hao kelì dik lò kela kàiņ lìgwìn sulá giwè kat wè suledun iş lóēď te kàiņ dí lò giwè tu... Giwè sulá sulál kàiņ e kasa sulu enu wèo lìr


Kàiņ e kasa suloe gan u lìwòs hea làn aue sulál teiņ kàiņ u lìwè sulaď gane gic te... şàiņ kàiņ sòe lèiş daņ dun giwèr... Lá kàiņ wè wús... Lá kàiņ e kasa suloe gan sòe lè de

Template Design by SkinCorner