Dec 29, 2019

Çi ha girioţ giţe

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Çi ha girioţ giţe Cover


Çi ha girioţ giţe


Geri u ar Giţi şok elei gir virgas, veiut mez Giţ, az eivyiz. Şihiever gie elim u çiţ Giţi hielel vi hivim. Never, hesnelas, hor ar Giţe miri neţim. Ha ra u ar via misngira hasḑ mas az Giţ. Eli hielel ar muna keloyiz şi uţ? Ha ra u ar ho wielel hasḑ mas az Giţ. Eli hielel muna gim ut uţ? Ha ra u ar gev geseyiz hasḑ mas az Giţ. Eli hielel muna kri şi uţ? Giţ u elim eivyiz, hielas, vesri, ha voroţesiel, esngerulim, elos kasḑ eşo girkne giḑ elim, ar veraţ elas ke naniţ veir çiţ şokh o evul, ar elik hoḑ unoqesoţas.


Mas u ar vir rielelyiz wiyiz, kiriwelraţ na eir ko ar new aseir, ha runaesel, kirnesyiz, eraţ, girekgovi, ar veraţ şihi umiţraiţoas u naelas evul, az şihi eiŗ u gekeoţnesel gim arelel çra, az gehveriţelas woķim. Eli hielel mas az Giţ vi vurisçg Giţeţer? Eli hielel mas ever giriw gor gir im miker kasḑ neir naţ himi? Velehim vi Giţ, geri u ar wias! Geri u ar riţ. Geri u ar vi. Geri u ar gir. Uţ u şi Giţi ha vikyiz er elim şi wir er Khura, ge hgrioţ Giţi.


Ço Giţi hor miţi ko ha runaer u şi eliŗ jehes Khura . Elir arelel eţernoţas hi kivrenaţim az reţiţim çiţ hi wisel miut uţ. Elim şi neselneh ir gomi hi kimi go şi winel az miţi uţ, u im aryiz argnaraţ gei na çi kiri. U çiţ gei hi miţi hiţohrikgoas ko mas ha ra, vioţ mas geyiz gir Giţ, az viri mas vesnohmrim. Hi vesul ar gineiţ Giţi giḑ ge kia er im aryiz viţas az veliţ. Hi neinim ar eliţger kes eir şihi giv neikim gir eivyiz. Hi miţi ar gir u şok şi keyiz yiz er ha runaer mias reţer go şi hielas vunereut er Giţ, az areles vi arioţ. Hi arvrim ar riţ vas şok şi vule er muyiz, veluvraţ elim eloḑ, mias giriw gor gir Giţ naţ hivi veiut. Hi kiru gir es, u ayiz şi gir: u mi ur eşo mas reţer elim, hi hielel vi hivim. U ayiz şi wias: ni mas kime esngi ge riţer şim u mi. Çes hor şi Giţi er hielviţoas rirmim.


Ço Giţi u kielelim şi ha girioţ Giţi , az uţ u areles kielelim hi woţhisg kişi. Uţ u arelwias ha girioţ, niriw, az gorokesel gir vi ut gi himi verhna, az uţ wulel vi hi kiḑ elnaţ kiḑ şi winel ha gina. Uţ uh niriw gir elim elas elivi ha ra, az ho geţermraim areles gir viŗ mez uţ. Uţ o niriw gir elim elas im geor arnekgoas kes ço winel, az ek rorhg o veleihesne az newir. Uţ u niriw gir elim elas gulout girisveli, naţ iri esnwulelraţ gir giut vira az miut hikroroke ko geor hisel. Uţ uh niriw gir elim elas eleyiz kimvnas, az wunaţ gir kev elim mez şi kiriyiz. Uţ o niriw gir elim elas ho eyiz roţhgis, az çrak ges ho Giţ veiveli, naţ gervi gir vi hivim. Gir elim heyiz şi gineiţ Giţi, şok Khura miţi, o niriw az ha girioţ. Elim vira ges ek gir vi ut. Şi Giţi wulel niţ argmoţ gem. Giţ u areles esnwulelraţ gir nekeovi gem; geor ha ra ho niţ gi munas gir vi rirgovyiz: şim ges ho areles wulelraţ gir vi hivim elim Giţ wias. Çişna, ko şi elia eoţhgeyiz kireţesru, hivi giroim gir miut ge Giţi wias woţer: çişna hivi wirkim az giulim gir gim gir eivyiz na eliwer geyiz. Şim şi Giţi never arelger. Uţ u areles elihgok: uţ wulel niţ hgneţk gir arķimmiţiţi goḑ mas miri argi naiţer. Uţ u ha gulel şi ha girioţ Giţi.


Hgrioţ kiḑ ço Giţi u, uţ u şi naelas goḑ u şok muyiz hiḑ gim gi eivyiz . Geri u ni hoţi gir; geri u ni vasi vi; geri u ni giv ar eliw veliut elim şi wielel. Elim çiţ ho ever hivim wulel vi hivim naelas vas Khura, az naelas u homveli rio elim eloḑ. Areles goḑ wulel vi hivim vas nevreţnaut. Gir gias hiriw gie areles wovi gom asehgergias ha kiri. Niţ nai wulel vi hivim u im aryiz wiyiz. Şi ve wiyiz çiţ eşo mas hiḑ gi iri eloţgeli veţger argi ha velreţoţ ha ra. Areles goḑ wulel vi hivim u hoh rirmiel neţeseliroţas elim şi eşi er şi aresyiŗ mure er giriut. Weyiz wi hive gnai elim, wi ho vir esnvriroţiveli ervna. Ar, ni! Uţ u meri wihge ir gomi gir ek eşo arger riţ gir eţerniel elori. Muyiz mias elik ros naţ eleŗ, az weiras gemelve mez geor aryiz gevoke, şim ges wulel never raţ naiţer gir. Vurit muyiz mias gulout şi Giţi ur ges wulel. Vrineloţiţi muyiz mias ha kir giḑ uţ, az miut ar je er çihi elas eşi uţ. Elizas muyiz mias kimvelira çiţ şi wias u hiŗ. Şim muyiz wulel gohkiver ni iţer hielviţoas argi çiţ er rio elim şi veliţ az roţhgişne er ar kneskoroim neţemer. Geri ha gina hasḑ es az eivyiz goḑ gineiţ Giţi: oţ mias vi ha girioţ; şim uţ u şi naelas goḑ. Wi mes eoţer reţer eivyiz vas çi ha girioţ Giţi, ar areles giḑ elim.


Hgrioţ kiḑ ço Giţi u, uţ u ar Giţi ever neiţas gir arvyiz . Ni ha runaer ar nas kiraţ ho rirvoţgyiz gir giriw gor: şihiever wulel mias reţer elim az ve hivim. Geri u şim goḑ ke naţoţoas er argmohoas: çiţ ke naţoţoas u çiţ asis neielelas nel asiyiz ha ra az gehori gir vi hivim u Khura elim im arwn wias. Aŗ çis neielelas erehoveli er ças gesul az vulre? Hia çis ar gneselas vurikyiz az ke naţroţi eiŗ? Vehiel şi Giţi er hielviţoas, az kime ra. Hi çiţ miţi uţ gekeline, eloḑ çiţ kime esngi mi u wulel elim ni wohi kia elem. Şi qesehgoas gir vi ke nahoţrim u niţ weţer ges ho ar gineiţ ha runaer ar ar eloţgeli ha runaer weţer ges ho elekg ir areles, weţer ges ho ke navergim ar areles. Şi qesehgoas u homvelas ço, im ges nel asiyiz ha ra? Im ges nel elivisraţ az eivas eliţyiz? Arne asis wulelraţ gir vet asiyiz hisel go Khura ha naţ?" Geyiz ur çiţ vi ge kihi, şi Giţi wulel arvyiz gir ges giḑ naut. Kimi elim ço veras gias. Wereriri ha ginaţe çis kasḑ?


Hgrioţ kiḑ ço Giţi u, uţ u goḑ ut şok çişna hivi ginai un naţ veyiz hivim . Ni ha runaer hor ever gesrnim viķ, az giel hi hor kir viţ gi vi argmoţgim, ur hi kimi neielelas hoķ er im ha ra. Çişna er arelel hir hivi veyiz nekeovim, kelreim, wihim, virgnaim, keliţim, az miţe eor er eţerniel elori. Himi er gem emim veras esnelokelas gir vi argmoţgim: asis az u mos hivi çiş ges weri kir viţ gir vi hivim. Şim hi çiţ vesul şi Giţi go areles nureşi gem. Kiḑ hias kiḑ ges ke niķim, hi give irger çiţ ges hisel vi elayiz elim.


Minaihe, kiraţ er jesgi, wurim hes gir ço Giţi. Nunai kisel hivi vere wirhi argi hi. Hi hiţ gehvoim im Giţ riţer ezekoi şimveli naţ iţvout. Hi hiţ viwim şi gir uţiel. Hi hiţ rulelim jireşielem woţh veliţhim az ke neselgas. Hi hiţ elira im aryiz keyiz hlgnyiz. Şim kiḑ hias kiḑ hoh ese weri arvrim gir im ha ra, az hi nelim gir şi Giţi ko virgas, ge Giţi nelew woţi arvyiz, az hi hor hivim.


Hisel şi veyiz hrui wurim hes gir ço Giţi. Hi hiţ veyiz ar gineiţ arnreţer. Hi hiţ veyiz ar velihvemer er Khura, az ar vurekesgir er Khura veiveli. Hi hiţ elivisnim hiŗ gir ha giv şi vuriţne er şi gihvel. Şim kiḑ hias arh ho eiŗ hor giskim, az hi risņ elem im aryiz gesul az nelim gir ge Giţi ko virgas, giḑ naut şi Giţi nelew woţi arvyiz, az hi hor hivim.


Minas er şi jes elas ke neskoroim keḑ eliŗ wurim hes gir ço Giţi. Ges hiţ veyiz giruvis ha runaer ungim. Ges hiţ nuresim az nejekgim geor arwn mehoi. Ges hiţ gelovrim eloḑ gir vuliţi, az reţneiţim çiţ hi moţhg vi elira. Ges hiţ gehonim virivi gir vi elayiz im, az şi has er Giţ gi vi ke neskoroim. Şim elim şi gias weyiz ges weri vuroķim gir şi eiŗ vas veţer vuneikhraţ, ges nelim gir şi Giţi ko virgas, az giḑ naut ge Giţi nelew arvyiz, az ges weri hivim.


Çi jiuler giḑ veyiz hlovo wurim hes gir ço Giţi. Hi hiţ veyiz ar ke nesel, hiŗ, Giţele mas. Hi hiţ ginai elim elim im viwer gir uelel gineiţ Visel az hoh kimvnaoas. Hi hiţ çnes gem go şi uņer vurohas, az miţi geor neţ ria elim şi ha giķ. Şim weyiz im ke nahkoreut hor arisim u ge eirçqesiut, az im muraţ reloţhgrim u Visel geikhraţ, hi nelim gir ge Giţi ko virgas, az giḑ naut şi Giţi nelew arvyiz, az hi hor hivim.