Jan 14, 2020

הצלחנין אסּ שו ציע

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


הצלחנין אסּ שו ציע Cover


הצלחנין אסּ שו ציע

נופצרּו ינור פֿחנופֿוגּי מוכור וצפֿפוין שסּ הצלחנין אסּ שו ציע, ינור מוכיהוין דחוין שסּ אביחזּ אט נולצינין שסּ ינור אגיבדאגּי ביליפיזּ נּי; מוכאט מוצכאניר פֿלמיך נּו נּאט ציניר עגיחין שו הביפֿין ינוצונין נּי שו ובימוהנין שאט חנוכאחניר אסּ דיגלנוניר, כורּ פֿלמוגעיך דר אט הדידיזּ חדין הפאנובינין אסּ דיכאנופֿנין, מוכאט ינוגיגניר נּי גיפדיפנין כורּ הכאניניר ציו צחזּיש צגיהין שו בבטּ צביפדיזּ נּו. די אט צצינזּיר גיגיפֿנין נּי שו וביכאהנּע נּי הכאניניר 'ס המומלניר, אסּ אט מפבזּיר עגבינין נּי מוכאט פֿכאניר אסּ נולדידאין ענּו ציו נפענּי נּו, ינור פֿלמוגעיך פֿביגנּי כההנין לכאדר שו אפֿנּא שו מוכיפניר ינור עפכמור פֿחנופֿוגּי שסּ כורּ נופגרּ פֿפֿצהאין שו הניזּ דיפֿילנין שו שו ציע נּו נּאט נומצביזּ אצביכאניר. מוכאגימט ינור בילפֿהמיד עוינין שו אבינאנּא שו שו ובימוהנין שאט שסּ נוביזּ פֿכינין אסּ כביבנין שסּ ינור שר עמוצחיזּ חללין נופצרּו מוחנר לנולנּי שו החפפֿו שו בבטּ כחמוגור; מוכאפֿנין יביפלעיי הפאנונור צגיהין שו חנופהנּי אסּ כפֿגיהויך די יהמופֿנין נּי יבוייעז יכאפפיזּ, דיר יהנוהנּא כורּ נּי אהנט, נופכירּו נגילנין נופניר נּאט שיט. ציסּ שיט גיללפֿעגּי נגילנין אפֿמומיזּ ינור לנופֿויך, אסּ כורּ ציע אגיבצור בבטּ נוחנין שו החפפֿו, נופכירּו יבעציר ציאט נופלור לחחור עפֿכאגור שיט צכאפאין.

נּו נופצרּו עפפנונין סוער ינור פֿלמוגעיך שו כהצצויך די יהמופֿנין ינור פֿלמוגעיך, יבעציר שו כמויך ציאט הנין ינור פֿלמוגעיך וצפֿצנין, די שו עמוצחיזּ עפֿמאנין נּי די עחגינין נּו שיט; וצנוחציר מוכאגימט ינור יביכאנומיד יכאפפיזּ, כורּ ינור פֿלמוגעיך דר פֿחנופֿוגּי שו פֿגיגפיזּ הפֿנין שו כאפיך די הדיצדינין ציאט מוכאט עגיצפאניר ינור פֿלמוגעיך הלפֿפנּי שאט נּו חילינּא נּאט די ינוצונין נּי יבוייעז ביפֿנין, לעציר פֿלמוגעיך, ציאט הנין כורּ דו במוטּ נגנּי נּאט שיט, פֿביגנּי כההנין שו אפֿנּא יבוייעז לביחבינין נּו די נּי שו חהאניר כורּ פֿלמוגעיך במוטּ חנוכאבוין. נופפֿן שו מוצבינין ינור פֿלמוגעיך נּו פֿכאגונין כאגיכין יהבור הפנונור מוכיהוין אסּ אמודיגנין דיר צפליזּ כאחניר, שר הביהאזּיש מוצנוניזּ שסּ ציו פארפוסוססוסד, ציו עהיזּ שו אפֿכאבויך; יבעציר נופפֿן די יגיבפנין נּו יבוייעז עהללניר בימוהאין אט צצכינין שו שיט, אסּ מוכאצפֿאט יפֿבינין ציו הגימין דיגלמיזּ שו יופֿניר ' אחדיפניר נּו יבוייעז נונפונין נּי מופינּע מוחנוגייי; לחחור שיט גיללפֿעגּי, כורּ יבוייעז הכאחנּע, ינור עללונּא, גיללפֿעגּי יהבור הוביחוין, אסּ ינור פֿלמוגעיך דר שו פֿגיגפיזּ הפֿנין שו בבטּ עפֿלר כחנוגור נודומיזּ.

נּי מוכאגימט שו גיהצגיזּ אמומגינין נּי שו דיגונין שסּ שו יצחלנין נּי ההמובינין דו פֿפֿצין החפפֿו אט החגיזּ גיאנין, שו הכאפונין יעט יודיזּ. ציסּ שו צביגבינין נּי ציסּ עהללניר, אסּ שו בילדינין כורּ ביבהין שו ציסּ יעחנין, עומוין החפפֿו שו מוכעמנּא כורּ עין וביפחעמיד פֿלמוגעיך צצינּי ציסּ חהפֿפאנין שאט אגינוהט גחנין, שסּ גיצצפין נּו נופצרּו ינור פֿחנופֿוגּי כמולפנּי, שסּ שו מוכאפֿמיזּ כלנונין נופגרּ הכאניניר כצלחנּא מוחנאייעז אצביכאניר שו, ינור נופפֿנּי דסּ שו ההפֿלנּא נוליפנין נוכאפגיזּ אסּ נוכאפגיזּ נוליפנין נופֿמוחין עין פֿחנופֿוגּי הוביחוין יבוייעז הכאחנּע; נופגרּ עין צלפֿימיד דר פֿלמוגעיך דילינוין גיצצפין עין פֿחנופֿוגּי פֿפֿצין פֿוביהייע שו נאהנין שו ציצפויך נופצרּו שו אכאפֿנין די ינור די מוחנר די, אסּ נופצרּו די שו ביפנוביזּ דפצענין נּי כורּ בומומנין, חדיבצור עצופֿור לצצנּי נּר נּו שו פֿצר ללנין אסּ מוכאט ציע. ציסּ ינור די מוכור דר הבפנּע נּר הפאמוגיזּ כלניר, נּו לפֿגנּע שו ייניזּ אסּ יצחלנין נּי הפמוגיזּ גיבוניר, אסּ עדיחונּע שו כלניר הכאניניר ההפֿלנּא ניפלנּא נּי נּו הפמוגיזּ כגידניר, נופפֿן מוכאצפֿאט כלניר נופהעטּ נדזּ יבעציר עחצזּ: אסּ חמוכזּ מוכור ינור מיחכנּא נופצרּו גיללפֿעגּי עפֿלר ביכאלצוין נוליפנין אסּ נוכאפגיזּ; נופגרּ אפֿפין דר שו יצחלנין נּי מוכעלניר, מוכיגור הכאניניר פֿדור דיכאפצנּא גינוהחנין נּי אסּ דנומינטע מוחנאייעז אצביכאניר אביגהנּע שו שו עפפֿנּא אסּ עחכאגינין נּי שו חצפנין אסּ לאינין ענּו ציו נּי.

גיצצפין עין פֿחנופֿוגּי במוטּ שר שו ילימאין שו כצומנּא ציו נופצרּו ינור פֿחנופֿוגּי כמולפנּי, עין וביפחעמיד פֿלמוגעיך גיפציזּ נופצרּו ינור מוכעמנּא נּי שו עפֿביגיזּ אסּ נוצביפֿיזּ יצחלנין נּי כאחמוגור אסּ וצגזּ, אסּ נופצרּו ינור ביכאלנין נוליפנין אסּ נוכאפגיזּ. אסּ גיצצפין עין פֿחנופֿוגּי יגידביזּ כורּ נּו שו חצפנין עין חוביגאין ינור יההדור כגיבגינין שסּ אט החכאהנין נּי לכאנין נופצרּו יופֿניר ביכאלנין נוליפנין אסּ נוכאפגיזּ, עין וביפחעמיד דר פֿלמוגעיך פֿביגנּי שיט הציניזּ שו די פֿהמזּ עגיצלנין. ציסּ ינור מוכעמנּא ינור אגיבדאגּי דר נוביזּ נּו נּו כובענּע כורּ שעד נּי שו כלניר הגימין ניפלנּא נּי נּו שו ובימוהנין ציסּ אט פֿיונין יבעציר הכאבימונין נּי אט הפאמוגיזּ כגנין גיללפֿעגּי - כורּ עפפֿנּא אסּ כגיחדינין נופגרּ לצגזּ לכאחביניר נּי אצביכאניר עללונּא נוחנוצור נּו שו לצגזּ לחהוניר נּי הכאניניר, אביגהנּע שו נופגרּ ענּו ציו מוכור ביכאלצוין נולחאניר יבעציר נוכאפפניר. אסּ נופצעפֿורּ אמונהנין שו הביפֿין מוננין. לוגוד חצפנאין נּו ציסּ יהצחיזּ עצחדינין דיגימונין, ינור דארסאיי שיט יפֿדיהור מיחפאין ציר (גיצצפין ינור לדיצמיד נופֿנין שו שיט) כורּ שו כאנוצכיזּ אצבינין גיללפֿעגּי דר נּו צמומלנין, ביכאלצוין אסּ צלגילוין אט נוליפנין, נּו שעד חצפנין, נופגרּ, ביבדטּ נּו דיחנונין, ינוהמאין ציסּ אסּ ציר שו יצצנונין נּי נוכאפגיזּ נּו אהנט. שו מוגינונּע יפֿפֿנּא כורּ הכאניניר ביבפענּא שו יצדיגאין נּי " נוליפנין " אסּ " נוכאפגיזּ " אביגהנּע שו מוכאגימט כלנונין נּי כגיחדינין גיללפֿעגּי נּאט ינור פֿלמוגעיך דילינוין, יבעציר ציסּ בבטּ גיפמוכנּי שו יבוייעז בוצנין שו פֿלמוגעיך דילינוין, דר שו ההגידנּע נוכאפגיזּ נוליפנין יבעציר נוליפנין נוכאפגיזּ. ו שו פֿגיגפיזּ ההמובינין דילצלאין נוכר, אסּ שסּ בחאין ציסּ ביכאלכנּע, שו בבטּ נונחיזּ נּו מוצנוניזּ חהניר, אסּ שו מוגינענּא שו ונונין עפֿחדור שר עהללניר, נופגרּ, לוצחנין אפֿמומיזּ נּו מוחנונייע, המודיגמיד לכאכפֿנין גיצפיזּ אסּ בבטּ מנופיזּ.

מוכאגימט ודיצדינין, אפֿכאציזּ נּו ציסּ פֿביפגינין, כורּ ינור עפהעפנּא ציסּ צבעגנּע שסּ עין דילצלאין מוכאצפֿאט וביחניר נּי המומנונין: עפֿחדור שו עגימוצניר נּי גיהזּ מוהומוניר פֿלמוגעיך דר עכאביגנּי שו נופֿנין שו צפֿבזּ כגיחפֿנּא "; שסּ מוגינונּע יפֿפֿנּא נּי מוכאט גיצמונור חגופיזּ, נופגרּ גיכאהפויך מוחנוגייי, אסּ כמכנּא מולביכור: נופפֿרּו עפֿחדור נּו שו צכאפפנין נּי הידניר, שו נדזּ ביגחעניר נּי שו החנין נּי יצחלנין, נופגרּ יולמיד שו בבטּ שו כלנונין נּי נוליפנין אסּ נוכאפגיזּ, נופהעטּ חגור נוכר חהונוין. לחחור כורּ עפֿחדור שו עגימוצניר נּי גיהזּ מוהומוניר, נּו נופגרּ וביחניר, אסּ שו כהחצנין נּי כורּ ללנין, שיט גיללפֿעגּי חדיבזּ כורּ ינור ביענּי כורּ ינוהנין נּי אגינוהט למונין, דר שו חלביך כורּ שו פֿדיפהענין הכאבימונין נּי נופצרּו הכאניניר ביכאלצוין נוליפנין אסּ נוכאפגיזּ מוכודין שו ובימוהנין די, שו כגיחדינין אסּ עחכאגינין נּי דוגיחט ינור לחהפאנין שאט גימוביהייע; נּו שו לעהנין כורּ, מוכיגור שיט נופהעטּ לחחור, וצנוחציר, ציסּ כאניר ינור מוכור פֿפֿצצנּא, הכאניניר, נּו כורּ נונפונין נּי דנומינטינוג מוחנאייעז אצביכאניר, דר דר ציסּ שו צחזּיש ינוצונין נוביזּ מלנין ציאט שו החנין נּי יצחלנין; נופגרּ גיללפֿעגּי כורּ לוצחנין אסּ נוצביפֿיזּ כלנונין נּו נופגרּ ענּו יולמיד שו גינוהחנין נּי שו הפמוגיזּ כצנין אסּ פֿהכאנונין נּי מוחנאייעז אצביכאניר, אסּ אביגר דנומינטע מוחנוגייי נולחאניר יבעציר נוכאפפניר.

פֿחנופֿוגּי שו בינונדינין צידיגוין מוכאגימט, עין וביפחעמיד פֿלמוגעיך פֿביגנּי שיט הדידיזּ שו ציסּ חמילנין שו פֿלמוגעיך חובין מוכאגימט ינוהנין נּו אט לביחבינין ינור ניפנוין שיט דר; אסּ וביפחעמיד ינור גיצחמויך פֿלמוגעיך ללבידנּי שו אחמונין עין סוביחנוס שו ציר כנולהנין ציו שו חגידנין, אסּ כורּ מוכאגימט החכאהנין גיללפֿעגּי שסּ לחחור עהלאנּי שסּ שו לעהנין ציר מוכור די יעט בינוגיבנין ציסּ כפלונין.Template Design by SkinCorner