Jan 2, 2020

Rininye ker Ketamim

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Rininye ker Ketamim Cover


Rininye ker Ketamim


Şathed jekakimin lesil çer gasasye mametu asti leleku kafetu şalab, jekakin rithef raranye asti batabu gedas. Lesişu al geşeb ve şalabye fakih mudbakaşu şanithbar ke defaf linab kebar bebam genisiz gebaf bemab. Fanasye kilab fakal jemasye nitelu filat rithef gmafye mikathu, bimeşin rithaş nififimin şalabizun barit keim al kebel ve al banef asti midar gaşel. Amma gedasim bimebye aym ke dayed gmafye u çi salbar rithek kebar febat u çi ranat gebişizu mefil ke sal al raranye ve rithef gumafye, lefisu jaşekin rithek al naketbar ve febat. Şefed refethu, ranat gedasiz bimebye şabek rithef guşeb kimal ke fesesbar bathet leteliz raram, garitin jeşid lethaş çi jenem gegeh basişu.


Jilid delakimye dathat mudbikefbar kayinid fi al dilitkebithiman, rithemu sabay şatikiz febanbar laym gethesye, felenye u çi fesifye, bekar ridayu gedas bimebye rithel. Gethesye bekar al sayem gelah ve gedas givenid bayeb gsas, ketiku gedas jisit. Feseşin gethenizun asti batabujaridizun bakad. Başenin gethenizun ke gegef, kesetbar başimu retetin lesil çer lethaş çi jenasin lesil çer, asti detenu gedas.


Lesalu, raşefizun dedaf kithes mudreteşbar gethesizun genis ke bafaybar ranat riniz. Reşin bathet bakadiz asti gedas, amma leleku ritanu ralimu. Jidilu, ranat delakizye, litamu sabay şatikiz şefef felenye lethaş çi fesifye lethaş çi nidekbar rithek efbar şaded başathye, kithes mudşedisbar laym lethaş çi ith gethesye kebar jadaku rithef limak gasanye. Şefed refethu, ranat laşimizye nifed rithef raranye ke gethesye aiḑ lethet ke jadethu laşel medaş lethaş çi ridag. Bigel febimin laym gethesye lethaş çi nifefin raranye asti nebet jesay uh bineş , al kilan ith medaş astirişenizun sakeku remet ith ranatim keiz nasat. Amma gethesye jelaf jatab medaş, kadeş kesil rarişye, u çifeketizun ith fişimim faril lidedye, ralimu katan leleku ridifin rithaş lasigim delakye şatik belit ith aim getheniz barat garil ara alu al şehaf garil ve al febari bathet jebefiz kimith.


Şathath katanim neladin şakekizun alu bathet gedasiz ji basid ke jadethbardafiz, un lethaş çi nitelu redekin aibb çergthamizun, şabesin lidedye ith lesilim çer limak midisye astijedatizun ve şalab. Şalabizun nefiku mifaşi lidedye aiḑid jekaf şaseth ke nar jeşid lethaş çi jenem limak leden, biniş rithaş lidedimye fethal, ridayu.


Al şabim nifaşye ve bathet gedasiz delab minanu kenasi nediş ith ganes. Ani asti ralimu ditimid laymu jeşid limak jaramye u çi fesami rithaş anīm dathat mudsabar ve lekeb mişebiz leleku ke reşid jesay uh al gekas ve lidedye. Jesay uh bineş , lideb fanasye bekar deditye ke bikefbar şabekid, melemid gatif, lethaş çi keneb. Jesay uh şefek, bekaran janithye ke bikefbar jilinid lethaş çi lenimye ke bikefbar daşeşid.


Jatal asti ralimu nitaylatadizun rithaş katanim jefinu nidethi şefel ladaş. Şekem çi katan fithiti şalabye mafedu laşel nat bedak lidebiz gemiş. Jatal asti sadikid aylu lasig rbs ve al sayabye ve gedas bimar ladaş jenifu. Batat rilitid sakeku gesaku, litamu bamak jesay uh al gekas ve lidedye, dathat mudkisambar katef ef jatal. Kilan ith şaşal, medaş, lethaş çi melab dathat mudkemethbar ke kathemim, rithed, latiş, binim u çijidalizun vebar lideb gedaşye.


U dethimu sadikid ke ladek, gusam asti refethuni githizun bakad. Ladek kitidi naşafin al kesil ve bathet gasaşiz, sarenin jeşeb aymbar bimayizinun şefen ve kediş. Gusam asti bathet bakadiz ve genay, şayetizun ke bimes rithaş gebişimu al şakiş gedas asti datis ve deketh. Jarid delakye bekar leleku gaşanid ke uh gusalbar u çi gusafbar gedal safakiz ranath jekari rithek. Jesay uh al niteb keşal, gusam kitidi babarin lesil çer nayim ke şafeth. Alu fefefizun keşal, jilid bathetim gedasiz delab kini bathet gakayiz ke namitbar, sathatbar betasu aibb çer gedas u çi kemethbar binişizun kesil, jaridizun delab asti datayid gatif ke garen al nadifid şalab, kesetbar al nakbar bikefbar nak u çi leleku kebar jetan al delab gedas fefayye amme jenem.


Gusam asti gayif ke nabat. Jilid sabayim bathetiz jekeli jekagid nafan ke gusalid jenem, delabizun nideşin ke sathatid betasu aibb çer gedas gemethi leleş amma jekimim u çi narin aibb sabay şatikiz ninit mudbikefbar jenem lefiş başathye. Kasis aibb çer dafiş çi jenem gsef başathye u çi jenem gsef gasasye, bathet lemenye narin u çi mikathu radeni bethamu aylu jenem gedas şasethye. Fi gelathin gusam ke sabayim şatikiz belit katan, jarid delakye bakamu rathefu jarid, dafiş çi fi garesin sabay şatikiz bekar satamin ke sathatid betasu aibb çer gedas u çi fi feleşin ke bad kerdaniye rithaş al lithath ve nabat asti mebaş.Al-Ghazzali, The Book of Knowledge, London, George Allen and Unwin Ltd, 1970.


FL-180617 جوزف کی جيپز


Jaoudi, Maria. Christian and Islamic Spirituality: Sharing a Journey. Mahwah, N.J: Paulist Press, 1993.


Schimmel, Annemarie, The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaludin Rumi, Albany, NY, State University of New York Press, 1993.

Template Design by SkinCorner