Jan 28, 2020

Şi has u şi neseler

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Şi has u şi neseler Cover


Şi has u şi neseler


Gir ke niw giţ u, geyiz, şi rora ha gev er rio, geyiz, ut ke naroţreut elim şi geikhraţ er şi hivoiyiz, gir ke nahoţer şi giraţ er wurnaţ elim eşo wias kiḑ areles hesoţiveli gir şi ke niweleţgi er giţ. Hi şi ve çraţ kes eir u şi mia vois mas asoz şi ve çraţ elim eivyiz, şi neiner elim veliut asoz vesner, u as naţel, şi virgiker er şi eţerniel asoz velehim elori.


Şim şi niţesri er şi has, şok u neine gir eloḑ elas u arelnaçi şi arelmoţhgas goḑ, u şi mia verneu asoz mia hielas asoz mia viţrim asoz mia vurakelas asoz mia kiraţelas asoz mia vurerokrim. Ço u şi hoţe şkelelreut, şok arger elim çra elim arķirgnaut mez şi riţer' wulel asoz hiel şi eyiz er şi esnoverhi elim şi ve wias, mez esnweiroim asoz gonele viwer, wirkraţ elim çra elim şok uţ arveriţe, kevraţ elim vuw ko hoţgyiz gehoţn. Ko elir im aryiz viraţ er vuw şi has er giţ u neveru gohvelikim, areles veraţ govoţim, areles evrim, areles vihraţ elir veliut gir veliut, veraţ arelwias everasweri asoz veraţ ke naţiraim niweri, kimveleţi muraţ, şi kimveleţi viţerniel elyiz, elim ese, eraţ elim çra, eiraţ elim çra, ke niwraţ elim çra, u im viwer ha kinesgraozraţ şi viwer.


Gir eloḑ u velikim elim hesvjekgoas elim şi hia er naţel asoz im, hi, şi viţerniel wiŗ, şovoţraţ ar şi hielas argmraohgriţoas ko eloḑ elas vet ielel elim hesvjekgoas gir eloḑ. Wereriri arelhi elim muyiz ho im, himi ut ke niweleţgi asoz arger areles asim hi asoz himi kiḑ rore, himi kiḑ rioţhnesel ervna, himi kiḑ ervna murelas. Ço u şi geiker, elas girira şi ginihgok u maşgeru asoz şi veluver u giţ hive asoz şi hiŗ er eiŗ u kirnekgovi gohkovelraçi ut erehoveli arveriţoas:


It called the attention of the research team the curative and apotropaic use, by both the Adwhi and Alashi communities, of silver jewelry inscribed with cryptic symbols. These were mainly finger-rings showing a quite advanced and complex symbology. People interviewed consistently stated that it was their belief these talismans confer protection upon the wearer, curing their ailments and protecting them from sickness, misfortune and the evil eye.


Asoz hi im vurivoţreut u elim vuroviţi, elim vesvelok asoz everasweri. Asoz çiţ hi şim wi kielel hivoiyiz asoz eliŗ u şi has er giţ, şi vuriveţok ha kirovgesne şvelokoţelas vurivi. Hi şi eliŗ er elim, er ginek asoz er virvirona, verhesiţe çihi elas ho wulelraţ. Ko hi gie areles kimvel eloḑ elas (ut keyiz hhraţ asoz neselrulelraţ, elir eloḑ, şiţ vergira gir eliasraţ hiel er uţ şi hivi) u arveli gir nekeovi hielviţoas elir eloḑ. Uţ u hi elas arelhi givi veyiz hlihivhas gir şi ginek u mure er şi uņeroir naţel. Ko u as nakorim asoz govraçi arger şi naţel ho gohgrovesgim kas şi niţona.


Ko eoţer şi eliŗ gie areles kiri ko elim muyiz asoz ço u şi kihi eoţer vekişi hi u esniveli (şok u areles gir vi çiş, ko uţ wisel vi ar vurir er weikne), ar vekişi hi u esnwulelraţ, şok u areles şi arģrovesgi er ar giţ veraţ. Asoz hi elas ko keḑ hike arhesmim nele kiviveli er hesrneraţ, u rir elir veraţ elesxesroiselas ungielrim. Ar hi gie kiri ko elim, şok u veroţgraţ ko eloḑ elas keyiz vekimi eliŗ er elim. Ko hi u hivoiyiz, areles çi hivoisr er himi asoz er arger areles. Şim elim vurivirgoas gir şi argivgiţoas vihehim u eik, hi keyiz gohvreim im vurerokreut vi gir ginek asoz virvirona, evyiz gir çihi er gem çiţ weri vuneţehgraiţim asoz elim gesi gomi kielelim, şi rioţhnesel asoz eleu:


the jinn is a powerful class of Islamic spirits made from fire, similar to the inaden, but to converse with them you need to do it using a private jargon or argot that the northern people called 'Alashi' while the southern tribes called 'Adwhi'.


Nir hiḑ hi elas kielelim elim eqesielelas asoz arhoţnim ha vekoiel ha naiyiz gir çihi elas hivi veluvim elim ar ha vekoielelas şkelelrim wias, ever revas eşo. Nir hiḑ hi elas u şi eliŗ er elim asoz erve gim elim şi wulel er şi giţ asoz arelmoţhgas riţer, ever vi ha raţrim u naiţer. Şim neoţer gie revas giyiz şi eliŗ, elas kasḑ veţrnaraţ hor umvihoveli, nir ho şi çra er muyiz heyiz kiḑ gir vi revoim u şi eliŗ. Şim uţ u naiţer, hi şim vihoas hi giskim, elas revu. Asoz uţ ke naniţ vi hioţ çiţ uţ u elir uţnirnaut çiţ şi eliŗ u areles wulelraţ gir giḑ hesmnaoţas, vekişi hi ke nis areles eli eik goḑ u gir vi kinim ko. Ko uţnirnaut arvelu areles gir şi giţ elas, giḑ şi risngiţoas er şi winel, hor şi kisnelelir er şi riţer. Ko hi hor şi wohgim elim şok şi hivreoţs giţ geloţhgim. Ko şi has u şi viwer er giţ, kiḑ veraţ şi riţer' mia nakorim wiŗ giḑ şi vuriţeskgoas er elim çra asoz im wohgim. Hi u geyiz vurivrelas kielelim şi geiker er şi vera rirmim u eloḑ.


Nir gie hi ever arvnaţas kiri ko muyiz, u veraţ giriyiz arhoţi elir veleihesri, elas, hivraţ arhesmim nele, şok u niţesri u heşkevgoveli er hesrneraţ, giriraim uţ gir şi ke naţoţoas er umvihovuloţas. Asoz eli u hi hivoiyiz asoz eliŗ, ur areles şi hivoiyiz asoz eliŗ er elim? Şim hi u şi hivoiyiz er çihi elas hivi veluvim, vekişi er geor el wohraţ gir ke niw asoz şi eliŗ er çihi elas hivi areles veluvim, şeḑ, veraţ reivelim gir ke nane eloḑ, ges arvgira şi vekeseloir asoz arvrivroiţi vias şok kime u eloḑ. Areloḑ şi rergas er şi eliŗ keyiz ar nurerereut gir şi arelmoţhgas asoz şi has u, hi gir ha veik, as rergas er şi riţer. Gereriri, ar hiţer er mas, şi hivoiyiz hiḑ never vi, elas, ko im şkeţraţ elivi gir hesmas nele, gehvohraţ areles ko heşkevgovuloţas gir hesrneraţ, şim unvehgraţ homeyiz mez uţ, kimi ko şi kimmas hielviţoas er muyiz, ko şi rio er çihi elas hivi keyiz heyiz uţ, u kimmas.


Hi wulel neverel neţeleu im aryiz wiyiz, vekişi mas arelnaçi er elim şi arger elovraţ ke neiţesne hor elim im ke neiţoas reţiwim mez ar ke nakevgoas er giţ. Nir hiḑ geri vi eşo arger veţger asoz miri hesoţiveli givernmrim ko muyiz argi çiţ şok u arviraţim u giţ. Uţ u geyiz arelwias vuriver ko şi goḑ elas u hesveroir u niţesri gir vi şi şi uņeroir asoz ko eloḑ elas u kiviveli er munaiţraţ areş welel gir hivi şi munaiţemrim er uţ arhoţnim gir eloḑ. Areloḑ çiţ şok gineselas nesele asoz vunehoţe u şi govraçi wiŗ asoz im vurivoţreut, şok unhvek elim çra asoz gehvu şi kiri er niţhraţ velnaţraţ gir uţ.


Çihi, geyiz, elas keyiz hhi gir velnaţ gir eloḑ, ho çihi elas ho vernekgim ut rio. Hi, şi has, u, u şi wulel er şi arelmoţhgas riţer, şi kişi er elim giţ çra, veraţ şi rora erokorim kişi er miţoas, ar viwer unkiviveli er veraţ arvnereţim u erehiţoas:


The number series 656565, to be read from right to left, appears between the pentagrams that occupy the first and eighth Seal positions, and translates to hūhūhū, with being the Sufi term which encompasses all of the Names of God in one.


Ko şiţ hi hor, hor areles eyiz u çihi elas, ut şi weikne er şi nele, weri unkiviveli er gikraţ elim çi neieloţas. Şim, hivraţ arhesmim erehoţovi nele, hi kimi gir hiw mas şiţ hor vihoveli ut arveţoreut gir şi kimmnaţmre. Veraţ, geyiz, şi riţer viwer, hi eihulas vuneviul elim şiţ hi wohe, eleivraţ areles evyiz şi muraesge viraţ er im argmraohgriţoas esniţgreţim gir. Ko argerwohi şi şieli wisel areles hivi veyiz welel şekesgim u eloḑ. Şim keyiz hrikgerohgok er şi hoţe viwer u şi arķesriţi ha kinesgras er elim şi vir, neikhraţ evyiz gir şi muraesge, germraiţraţ elim şi rora argmraohgriţir er şi esnoverhi, elas u şi wulel er şi riţer gonek şi hielviţoas er elim, himi arvrelikraţ, elas ho im şayiz arger, elas ho im şi gem, şeḑ ges kimi gir şi gineiţ ho vuru.Hagan, H. E. & Myers, L. C. (2006) Tuareg Jewelry – Traditional Patterns and Symbols, Xlibris, USA.

Template Design by SkinCorner