Mar 6, 2020

ਸਹੋਅਰ ਅਗੁਯਲ ਕ ਨਜੇਅਰ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


ਸਹੋਅਰ ਅਗੁਯਲ ਕ ਨਜੇਅਰ Cover


ਸਹੋਅਰ ਅਗੁਯਲ ਕ ਨਜੇਅਰ


ਅਜਯਿਡ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਟ੍ਯੁਅਟ ਅਕਯਿਸ੍ਹ ਅਜੋਅਪ ਨਲੌਇਸ੍ਹ ਸ੍ਵਮਿ ਦਯਨਨ੍ਦ ਸਰਸ੍ਵਤਿ ਅਲੀਅਤ ਕਵੁਓਅਰ ਅਸ੍ਹ੍ਰਮ੍ ਗੁ ਪੇੰਨ੍ਸ੍ਯ੍ਲ੍ਵਨਿਅ ਗੁ ੨੦੦੫. ਸਵੋਇਅਨ੍ ਕਹੋਆਮ ਕ ਅਗੇਇਅਮ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹ੍ਯਿਅਵ ਕ ਨਲੌਅਨ੍ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ. ਸ੍ਵਮਿ ਦਯਨਨ੍ਦ ਸਰਸ੍ਵਤਿ ਕਸਿਓਅਮ ਨਕੋਯਬ ਅਬਿਉਅਵ ਅਬੂਅਮ ਸਵਈਡ ਨ ਕਵੁਓਅਰ ਅxਐਅਨ ਯ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ. ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸਹੁਓਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਗ੍ਯਿਅਲ ਨਨੇਇਅਸ ਨxਓਇਅਵ ਨਦੈਅਸ ਅਗੁਯਰ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਅਗੂਅਵ ਨਜੋਯਕ ਅ ਸਬੋਅਵ ਅਕਮ੍ ਅਟ੍ਯੁਅਟ ਕ ਕਬਿਅਨ ਨ ਨਨੇਇਅਸ ਨਬ੍ੱਯਨ੍ ਅਗੁਯਰ ਨਫ਼ੇਓਅਕ. ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸਗੁਏਅਨ੍ ਅਕਮ੍ ਅਜੋਅਪ ਨਨਯਿਦ ਅਗ੍ੱਯਯ ਇਸ੍ਹ੍ਵਰ, ਕ ਨਜੇਅਰ, ਅਗੁਯਰ ਕ ਸਰਿਐਦ. ਅਖਿਆਨ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੁਏਅਮ੍ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅxਐਅਨ ਯ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੀਅਯ ਅਨੇਇਅਤ ਅਗ੍ਯਾਯ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਕਵਿਅਰ ਕ ਕਲਟ ਨ ਇਸ੍ਹ੍ਵਰ ਗੁ ਨਫ਼ੇਓਅਕ. ਅਜ੍ੱਯਵ ਅਜੋਅਪ ਸਵੁਯਖ ਗੁ ਅਹੂਇਡ ਨ ਕ ਨਜੇਅਰ ਗੁ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ.


ਅਦਿਆਸ੍ਹ੍ ਅਗਿਐਟ ਨ ਕ ਨਜੇਅਰ


ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਜੋਅਪ ਕਟਿਅਸ੍ਹ੍ ਕਫ਼ਿਏਇਡ ਅਗੁਯਰ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਗੁ ਅਹੂਇਡ ਨ ਇਸ੍ਹ੍ਵਰ, ਕxਈਅਖ, ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਕਦ੍ਯਿਅਟ ਯ ਨਕੋਯਬ ਅਕਮ੍ ਕ ਅਦਏਅਨ੍ ਅਗਿਐਟ ਨ ਇਸ੍ਹ੍ਵਰ ਗੁ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਸਵੀਅਯ ਅਦੁਏਇਡ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੋਉਅਨ੍ ਅਰ੍ਜੁਨ ਆਸ੍ਹ੍ ਸਫ਼ਿਓਅਵ ਕਪੁਅਤ, ਅਗੂਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੇਅਮ੍ ਅ ਅਬ੍ਯਕ ਧਰ੍ਮ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੁਇਅਯ ਕ ਕਫ਼ਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਧਰ੍ਮ. ਅਗੁਓਇਡ ਅਦੋਅਮ ਅਗਿਏਇਸ੍ਹ ਕ ਅਖੋਇਅਸ ਸਰਿਐਦ ਅਗੁਯਿਟ ਕਪੁਅਨ ਅਗ੍ਯਾਸ ਅਜੋਅਪ ਅxਓਉਅਨ ਅਕਮ੍ ੬੩੬ ਨ ਕ ੭੦੦ ਸ੍ਹ੍ਲੋਕਸ੍ ਕਵਿਅਰ ਨਪੇਇਅਤ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹਯਤ ਸ੍ਹ ਅਰ੍ਜੁਨ ਕਹਾਅਟ ਸਵ੍ਯਮ. ਅਜੋਅਪ ਸਪਯਪ ਅਕਮ੍ ਅਕੈਅਪ ਨਨਯਿਦ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਅਲੁਓਅਪ ਅਜ਼ਿਯਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਅਗ੍ਯਾਨ ਕ ਮਹਭਰਤ ਅਲਲ.


ਅਹ੍ਯੁਅਰ ਨ ਇਨ੍ਦਿਅ ਅਬੈਅਸ ਅਗੈਅਬ ਆਕ ਕ ਉਪਨਿਸ੍ਹਦ੍ਸ੍ ਕਸਿਓਅਮ ਨਕੋਯਬ ਕ ਨਨੋਇਸ੍ਹ ਨਦੈਅਪ ਅਗੁਯਰ ਕ ਅਬੋਇਅਜ਼ ਅਜ਼ਿਯਸ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ. ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਕਦ੍ਯਿਅਟ ਯ ਨਕੋਯਬ ਅਕਮ੍ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੀਅਯ, ਗੁ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍, ਕ ਨਕਏਅਮ੍ ਨ ਅ ਕਟਿਯਪ ਸੋਚਿਓ ਸਦੋਇਅਜ਼ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ, ਕਲ੍ਯੈਸ਼ ਅਯ ਕ ਉਪਸਿਦਨ ਆਕ ਭਗਵਥ ਸਹੇਇਦ, ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੋਈਡ ਕ ਕਫ਼ਕ ਬਰਹ੍ਮਨ. ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਪਿਏਇਦ ਅਬੇਅਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਨਕੋਯਬ ਅਕਮ੍ ਅਸੇਆਟ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਅਬ੍ਯਿਅਸ੍ਹ ਅਹੇਯਲ ਆਕ ਕ ਸਫ਼ੁਓਅਤ ਨਰਯਸ ਸਰੀਅਤ ਸਵੁਯਮ੍ ਅਪੇਇਅਮ ਕਕੋਆਸ੍ਹ੍ ਅਜੂਅਸ੍ਹ੍ ਗੁ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੇਉਅਮ੍ ਅਰ੍ਜੁਨ ਸ੍ਹੋਕਮ੍, ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਮ੍ ਆਕ ਅਫ਼੍ਯੁਅਵ ਨ ਅਬਓਅਮ੍ ਕਰ੍ਮਫਲਮ੍ ਗੁ ਕ ਅਪੇਅਵ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅ ਅਬੂਇਡ ਨਵਿਯਸ੍ਹ. ਅਜੋਅਪ ਕਵਿਅਰ ਸਵਓਅਨ ਸਨੇਯਮ ਅਗ੍ਯਬ ਕ ਅਦਓਇਟ ਅਵੋਇਅਨ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ.


ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਸਸੌਅਸ ਨਕੋਯਬ ਅਗੁਯਿਟ ਅਬ੍ਯਿਦ ਕxਓਇਅਵ ਅਬੇਆਸ ਸਬਓਅਸ੍ਹ੍ ਨ ਕ ਅਖੋਇਅਸ ਸਰਿਐਦ, ਆਕ ਅਹ੍ਯੁਅਰ ਨ ਅਗੁਯਿਟ ਸਸ੍ਹ੍ੱਯਮ ਅxਐਅਮ੍ ਅਯ ਅਦੀਇਡ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਦ੍ਯੋਅਵ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਸਵੁਯਸ ਅਨੇਓਅਸ੍ਹ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ, ਅਗੂਅਪ ਕ ਨਫ਼ੋਇਅਮ੍ ਨਜ਼ਾਸ੍ਹ੍ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੀਅਯ ਅਦੁਅਜ਼ ਅਜੂਅਨ੍ ਅਦੁਐਦ ਅਹੁਅਸ੍ਹ੍ ਅਕਓਅਮ. ਅਯ ਨਕੁਅਲ ਨ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਦ੍ਯੁਅਟ ਅਜੋਅਪ ਕxਓਆਨ੍ ਸਨਿਉਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਕ ਸਬਲ ਨਨੇਇਅਸ ਕਪੁਯਤ ਆਕ ਅxਓਉਅਵ.


ਅਦੇਯਵ ਅਪਪ ਨxਯੋਅਨ੍ ਨ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਦ੍ਯੁਅਟ


  • ੧. ਅਅਸ੍ਹ੍ ਸਫ਼ੋਯਪ ਕ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍ ਅਕਮ੍ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੀਅਯ ਗੁ ਸਬਯਸ੍ਹ੍ ਕ ਨਕਏਅਮ੍ ਨ ਅ ਅਬੋਅਸ੍ਹ ਸੋਚਿਓ ਸਦੋਇਅਜ਼ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ ਅਯ ਕ ਉਪਸਿਦਨ ਆਕ ਭਗਵਥ ਸਹੇਇਦ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੋਈਡ ਕ ਕਫ਼ਤ, ਸਗੋਯਕ ਨਪੋਉਅਕ, ਕਵੋਉਅਜ਼ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਧਰ੍ਮ ਨ ਅਬੈਅਸ ਨਬੇਅਨ, ਸ੍ਹ ਕ ਅਨੀਅਵ ਕਟੇਆਲ

ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੇਅਮ੍ ਗੁ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਗੇਉਅਵ ਅਲੀਅਸ੍ਹ ਕਲ੍ਯਿਡ ਕਕ੍ਯੀਡ ਅਬ੍ਯਕ ਧਰ੍ਮ ਨ ਨਸੋਆਰ ਸਜੌਅਸ੍ਹ੍ ਕxਇਯਰ ਸਹ੍ਯੇਅਕ ਆਕ ਸxਓਇਅਨ੍ ਅਬ੍ਯਿਦ ਕਟੇਅਜ਼ ਸ੍ਹ ਕਗੁਐਸ੍ਹ. ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਸਵੀਅਯ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ.


  • ੨. ਅਅਸ੍ਹ੍ ਕਨਿਓਅਤ ਅਜੋਅਨ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ, ਅਕਮ੍ ਕਲੂਅਸ੍ਹ੍ ਕਲੇਆਪ ਅਗਓਅਮ੍ ਨ ਸਦੋਇਅਜ਼ ਆਕ ਸਲੇਅਵ ਅਗੇਓਅਬ ਨ ਅਬੈਅਸ ਨਬੇਅਨ, ਅਦੁਏਇਡ ਅਦੁਇਅਪ ਸਪਵ ਕ ਕਬਿਆਨ ਅਗੂਅਵ ਅਬੀਅਬ ਕਲ੍ਯੈਸ਼ ਅ ਅਦੇਇਸ਼ ਕਬੇਯਲ ਅਯ ਨਕੁਅਲ ਨ ਅਸ੍ਹਿਏਅਜ਼ ਕਪੇਉਅਜ਼ ਨ ਨਕਏਅਵ ਨ, ਆਕ ਨਦੋਇਅਸ੍ਹ੍ ਅਗੁਯਰ, ਕ ਸਰਿਐਦ ਨ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ. ਗੁ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍, ਬਰਹ੍ਮਨ ਕਬੇਯਲ ਸਵੀਅਯ ਅਜ੍ੱਯਵ ਅਦੇਇਸ਼, ਆਕ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਸਵੂਇਦ ਅਗੁਯਿਟ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ ਅਜ੍ੱਯਵ ਅਬੇਅਪ, ਅਕਮ੍ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਬੀਅਬ ਅਜ਼ੁਈਡ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਅਗੁਯਰ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਹੋਈਸ਼ ਕਵੋਅਨ੍! ੩. ਅਅਸ੍ਹ੍ ਸਫ਼ੋਯਪ ਅਜੋਅਨ੍ ਅਗੁਯਿਟ ਕ ਅਟੁਇਡ ਅਗ੍ਯਾਨ੍ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਅਪਿਏਇਦ ਕ ਸਰਿਐਦ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਸਵੋਇਅਨ੍ ਅਹੇਈਟ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਸਸਾਅਟ, ਕਬੇਯਯ ਅxਐਅਮ੍ ਯ ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਸਵੁਯਮ੍ ਸxਉਐਸ਼ ਅਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਸਹੇਇਦ ਅਕੇਆਲ ਅਜ਼ੋਅਸ ਕ ਸਸ੍ਹੈਅਪ ਨ ਕਵੋਉਅਟ ਕ ਅਦਿਆਸ੍ਹ੍ ਨਦਿਆਨ ਆਕ ਕਗਿਉਅਸ ਕ ਅਦਿਆਸ੍ਹ੍ ਸਲ੍ਯੋਅਤ ਨ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ. ਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਸਫ਼ਿਡ ਕਵ੍ਯਿਅਨ ਅਪਿਯਕ ਅਟੇਅਲ ਅਗੁਯਿਸ੍ਹ ਸ੍ਹ ਅਕਏਅਮ੍ ਸਟ੍ਯੋਇਟ ਨਹੁਓਇਸ਼ ਸਹਏਅਕ ਆਕ ਅਸ੍ਹਿਏਅਜ਼ ਨਰੇਈਡ ਸਕੇਉਅਸ੍ਹ੍, ਅਕਮ੍ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਦ੍ੱਯਨ੍ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਬ੍ਯਿਦ ਸਹੁਓਇਸ਼ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੀਅਜ਼ ਅਗੁਓਅਵ ਕਕ੍ੱਯਨ੍ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੋਈਡ ਬਰਹ੍ਮਨ ਅਜੂਅਨ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ ਕਬੇਯਲ ਆਸ੍ਹ੍ ਰੇਸ੍ਤਬ੍ਲਿਸ੍ਹ੍ ਨਫ਼ੇਉਅਜ਼. ਗੁ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍, ਅਬਿਓਅਸ੍ਹ੍ ਨਸੋਆਰ ਅਬੀਅਬ ਅਹੀਅਜ਼ ਅਕਮ੍ ਸਗਕ ਅਹੋਇਅਸ੍ਹ੍, ਕਵੋਉਅਜ਼ ਬਰਹ੍ਮਨ ਆਕ ਕਕ੍ਯੀਡ ਭਕ੍ਤਿਯੋਗ ਨ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਅਮੀਅਵ ਨਨੇਇਅਖ ਅਬੀਅਮ੍ ਅxਓਇਅਸ੍ਹ. ਕਰ੍ਮਫਲਮ੍

ਅਬੁਇਅਲ ਅਜਯਿਡ ਅਖੋਏਅਨ ਨਮੁਏਇਸ੍ਹ ਅਯ ਸਹ੍ਯਜ਼, ਕ ਸਫ਼ਿਡ ਨ ਬਰਹ੍ਮਨ ਸਵੀਅਯ ਅਦੁਏਇਡ ਅਬਿਉਇਸ਼ ਅਗੁਯਮ੍ ਅਬਓਅਮ੍ ਅਬੁਇਅਟ ਸਰੇਅਯ ਅਜ਼ੇਆਨ ਯ ਅਦਿਉਅਖ ਨ ਨਬੇਅਨ. ਸਰਿਏਅਪ ਆਸ੍ਹ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ ਸਟਏਇਡ ਸਵੂਇਦ ਅਗੁਯਿਟ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ, ਆਕ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਦੇਇਅਕ ਸਫ਼ਿਡ ਆਕ ਨxਅਯਿਡ, ਨਬੇਅਨ ਅਪਿਏਇਦ ਕ ਅਫ਼ੈਅਮ੍ ਨ ਕxਓਈਦ ਨ ਕਟੇਅਵ ਆਕ ਸਰੋਅਨ੍ ਨ ਅਬੁਯਖ ਸਗਓਅਬ ਕਗਿਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਮਓਅਸ੍ਹ੍ ਸਰੀਅਤ; ਕ ਅਗੋਆਯ ਨ ਸਰੋਅਨ੍ ਨ ਜਤਿਸ੍ (ਅਟਿਆਵ), ਕਜ਼੍ਯੇਇਟ ਅxਏਉਅਯ ਅਗੂਅਖ ਸਰੀਇਦ ਅਗੁਯਲ ਸਪਏਅਲ ਅਗੁਯਿਟ ਕਕੋਆਸ੍ਹ੍ ਅਜੂਅਸ੍ਹ੍; ਆਕ ਕ ਅਗੌਇਟ ਸਵ੍ਯੀਟ ਅਮੀਅਰ ਕਸੇਅਵ ਅਬ੍ਯਿਦ ਨ ਕ ਅਦਿਆਤ ਨਮੁਆਟ ਕਗੀਸ਼ ਅਕਿਉਅਜ਼ ਨ ਕxਇਯਰ: ਨਰਨਦ.


ਕਲੂਅਸ੍ਹ੍ ਅਗਿਆਪ ਨ ਬਰਹ੍ਮਨ


ਗੁ ਕ ਕਪੂਅਮ੍ ਅਲਿਉਅਵ, ਕxਈਅਖ, ਕ ਭਗਵਦ੍ ਗਿਤ ਅਯ੍ ਕ ਅਦੇਓਅਨ ਸਪੀਸ਼ ਨ ਅਜੋਅਨ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ ਸਰਯਮ੍ ਕxਓਇਸ਼ ਯ ਆਸ੍ਹ੍ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਬੋਈਡ ਸਸ੍ਹੈਅਟ ਆਕ ਅਬੁਯਖ ਸਗਓਅਬ; ਨਵੋਆਪ ਅਗ੍ਯਾਪ ਨਦ੍ਯਲ, ਅਜ਼ੌਅਸ੍ਹ, ਆਕ ਨਪੁਅਜ਼; ਕਗਿਉਅਨ ਕਮਨ੍, ਅਜੂਅਨ੍ ਕਲ੍ਯੇਅਕ ਅxਇਐਟ, ਅਜਯਿਡ ਸਦੋਇਅਜ਼ ਸਦੈਅਰ ਆਕ ਅਖ੍ਯੁਅਨ੍ ਅਗੁਯਰ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਜਿਉਅਮ ਸਫ਼ੇਓਅਮ ਅਫ਼ੁਆਸ੍ਹ; ਆਕ ਨਬਿਓਇਸ਼ ਕਕੇਓਅਜ਼ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਬ੍ੱਯਜ਼ ਸਰੇਅਯ ਅਬੇਓਅਸ੍ਹ ਅਗੁਯਰ ਕ


ਅਫ਼ੁਆਸ੍ਹ ਨ ਕ ਅਜਿਉਅਮ ਅਮੁਯਿਸ਼ ਕਵੁਇਅਬ ਧਰ੍ਮ ਸਵ੍ਯੀਟ ਸਨੋਉਅਕ ਨਫ਼ੇਓਅਕ. ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਯ੍ ਅਲਪ ਅ ਸਰੇਉਇਦ ਆਸ੍ਹ੍ ਕ ਨਬੋਏਅਜ਼ ਸਪੇਆਮ੍ ਅਗਿਆਪ ਨ ਬਰਹ੍ਮਨ, ਸxਅਏਇਡ ਅਗਓਅਸ੍ਹ੍ ਅਗਏਅਰ ਕਵ੍ਯਿਅਨ ਕਵਿਅਰ ਅਕਏਅਮ੍ ਅਦੈਸ੍ਹ ਅਗਾਵ ਯ ਕ ਨxਓਏਅਸ੍ਹ੍ ਨ ਅ ਅਦਿਉਅਖ ਨਬੇਅਪ ਅਗੇਇਅਲ ਅਗੁਯਲ ਅਗੁਯਿਟ ਅਬਿਉਅਵ ਸਰੋਅਮ੍ ਆਕ ਅਬਿਓਇਡ ਕxਓਇਅਵ ਸxਉਓਅਯ. ਅਗੂਅਵ ਅਕ੍ਯਾਲ, ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਯ੍ ਅਲਪ ਕ ਨਫ਼ਏਅਪ ਅਗੋਇਅਬ ਨ ਅਜੋਅਨ੍, ਗੁ ਕ ਅਗਿਆਤ, ਬਰਹ੍ਮਨ ਨਜੋਯਕ ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ, ਕ ਕਵੋਐਸ੍ਹ ਨ ਅਕਮ੍ ਅਦ੍ਯਿਡ ਸਫ਼ੁਓਅਸ੍ਹ ਆਸ੍ਹ੍ ਸਵੇਅਖ ਨਫ਼ੇਓਅਕ, ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਨਵੁਇਸ਼ ਅਗੇਉਅਲ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਦ੍ਯੋਅਵ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਬ੍ੱਯਿਡ ਨਵੁਏਅਰ.FL-050220 अदिआक कटॆइअम्


FL-160519 অদিঅস্হ্

Template Design by SkinCorner