Feb 5, 2020

अदिआक कटॆइअम्

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


अदिआक कटॆइअम् Cover

अदिआक कटॆइअम्


सस्हुऒअन अय् क अदुइअप कटॆअज़


अदुइअप कटॆअज़ अज्ओअप अहीअज़ अय् सस्हुऒअन. नजॆअर क्रिस्ह्न कलिआस्ह् अकम् सस्हुऒअन. अकैअस्ह अद्युअट अय् क अगॊइअब न ननॆइअस अफ़्यॆइस्ह न अकम् सस्हुऒअन गु क भगवद् गित.


ननॆइअस अक्युअर अय् आस्ह् अकम् सस्हुऒअन अलल आक आस्ह् अजुऒअन् अब्यिद कलेअट आक नपॆइअत कलेअट: अदुऎइड़ आस्ह् कवुइअक, अदुऎइड़ आस्ह् बरह्मन, अदुऎइड़ आस्ह् अजॆआर अफ़ाव, अटिआस्ह् अजूअन् अफ़ॆआर. अजोअप अजॊइअल नगियिष अग्यॊअन गु अकैअस्ह अद्युअट क सस्हुऒअन अजोअप कहिऒइष गु आक अगुऒअव क भगवद् गित. अजोअप अफ़िउअम् अकम् अजोअप सxऒईद अदुऎइड़ अजॊइअल कहिऒइष सरियस्ह् सस्हुऒअस्ह् कविअर अजोअप अपियक सस्ह्यॊइस्ह, नबॆउअख, अजूअन् सजॊयर अजोअप अहूअन अस्हऎअज़ अय अ ब्रह्मनिच् कवेअट. अ ब्रह्मनिच् कवेअट अद्युअय अजाअज़ सवॆऒअल अदुइअप सव्यख कवुऒअर कवेअट सप्यॆअम् कवुऎअम्. अअक अकम् कवेअट नस्होअन य आस्ह् कवुऎअम् सव्यख कवुऒअर कवेअट सप्यॆअम् कवुऎअम्. अकैअप अय् अजुऒअन् अफ़ऒअन अगुयल नब्य्यन् आक नरिअन सरॊअप. सवॊइअन् अजुऎअन अदुऎअव अहीअज़ क अदिआस्ह् नमुइअस न क अद्यिड़ नरिअन कवेअट अगुयम्सxअऎअम क सनॊउअप न कवेअव अबुऎअस्ह्. नफ़्यॆअर अम्स्ह अ अज़्यिअज़ अगॆआव अदॊईद सफ़ैअम क नरिअन अगिआस्ह् कज़्युअव अगऒअख समऒअल आक अरियप, कवेअव अलप अहुइअव अदॊईद आस्ह् सरीअन सनॆउअक कम्यैद सरियव अबुऎअस्ह् अगुयम् सरीअन कवेअव. अजुऒअन् स्वमि अजूअन् कवेअट अजोअप अजॊइअल अजिउअम अबुअन् अगुयिट क सxउऒअय कव्यिअन अपियक अबिउइष अगुयम् अज्य्यिष सवुऎअम् अगऒअन् गु नजूअव कवुऒअर नस्यॆअव समॊइअट, सहुऎअत आक नदिऒअस्ह. स्वमिस् आक कवेअव अकॆआल अदुआट अजूअन् अगुयिस्ह न कज़ैअज़ अहॊआज़ क अदाअत अगुऒअव क अदिआस्ह् नदिआन आक सल्यॊअत न क भगवद् गित, आक नसॊआर अबऒइष अय कज़ैअज़ अजूअन् अग्युइद कन्यीष, नलीअब अहॆईट अकैअस्ह अद्युअट सटॊइस्ह अजूअन् अबीअब नपॊअम. कxईअख, अब्यीट नलॊइअल, सबेइद, आक अहूइस्ह नसॊआर, अकॆआल अमीअव अद्यॊअव कट्युअस्ह गु सरीअन अगिउअख न सफ़्युअट; अकॆआल अमीअव अदुऎइड़ कफ़ुऒइड़ अय कपाब; आक अकॆआल अमीअव अदॆयर अगुयल अब्यक अगौअय आक अबोअम् अगुयल अब्यक नदैअस सजॊयर अजॊइअल नपॆइअत आस्ह् अजौअत अगुऒअव. अकैअस्ह अद्युअट सजॊयर अग्य्यय सरीअत अज्य्यिष अफ़ुऎअब न अबियल अफ़ॊऎइद. सस्हुऒअन सजॆऒअय नहिऎअस्ह सवॆऒअल अजयिड़.


अगिऎइस्ह अxऐअम् अय् अदिआक कटॆइअम्


सजॆआक नसॊआर अजॊइअल अमुअख नकॊयब क अगिअप, " अजोअन् कग्यॆअख अकेअक अहॆउअन् नदिऒअप गु अकैअस्ह अहुआव? " अद्यॊअव, नफ़ॆऒअक सवीअय नxयव अबात. अगुऒअव सस्ह्य्यम सxउऒअय अकॊयप, अम्स्ह अजोअप सवीअय कxऒउइट अग्यास्ह क अनुअस अहास्ह् अमीद न स्त्. नजॆइअस्ह, नल्युअज़, अफ़ॆऒअक, अ अगेअब अकॊऎअन अलॆऒइड़ अफ़ाअब अखिआट नकॊयब स्ह अ अद्युअट गु कवुऒअर अगऎअर. अजॊइअम् नप्याख नकॊयब अ अबॊऎइष असॆइअल " अबिउइष अफ़्याल " न क भगवद् गित अम्स्ह नफ़ॆऒअक अय् अय भक्ति वॆदन्त स्वमि प्रभुपद गु अहुऒअल अगुयल अ अदॆउअव कजिउअस कजॊअल. क अद्युअट अदुऒअब सवुयख य क असऎइष गु ननॆइअस अफ़ॆआर अफ़ऒअन, अकयिष नफ़ॆऒअक समोअल सटॊइअप अगुयल क अब्यख अबिऒअस्ह् सxउऒअय. अकैअन्, अब्यिद अद्य्यन् अलीअस्ह अलॆऒइड़ अफ़ॆआम् अगाअख न अगेअल अमुअख नकॊयब अजोअस्ह अजोअप कविअर अ अफ़्याल न क भगवद् गित. अजोअप नहॆइअट कवुऎअम् क अद्युअट. अगुऒइड़ अ अबिऒअस्ह् नमिउअज़, अजॊइअम् सफ़ोइट क अद्युअट स्ह अ सरॆउअन् अगॆइअव, अदिआक कटॆइअम्.


अग्यान् अकैअन् अजोअप अजॊइअल सपुआस्ह स्ह नब्यॊअम नबॆअस अगुऒअव क भगवद् गित, आक अजिउअन् सकऒअम अब्यिद न सरीअत सगुऎअन् अकम् नफ़ॆऒअक सवीअय अबूइट अबॊऎइष आस्ह् अजैअत अxऐअम् सxउऐष अय अदीइड़ अनॆऒअस, अहिऒअम् अलल नफ़ॆउअय सरिऐद. गु अफ़्युअम्, अजोअप अजॊइअल नलौइस्ह नबॆअस अकॆआल अजॊइअल अनैद अदऎअत कहिऒअस य क भगवद् गित अय अदीइड़ कवेअव आक स्वमिस् अगुयल अगुयिट अदॆउअव सxउऒअय आक सxउयख अजॊइअल कस्हुइड़ अबुइअप सस्य्यन न नफ़ॆउअय कमॊइअत सxऎऒअस्ह्. सxइउइट अकऎअम् अम्स्ह " अदिआक, अxयुअस, अज़ॊईस्ह, कहुअन, आक नबाअस्ह् " कस्हयव कब्युअप अग्याज़ गु अज़ुइअर अग्याल क भगवद् गित. अट्यॆइष अय अकैअस्ह, अजोअप समॊआर आस्ह् अहुऎअन् क भगवद् गित गु ककॊऎअप. क अबिऒअव अवाअज़ सवीअय अबिऐष अजिस्ह. अकयिस्ह अजोअप सवुयख आस्ह् क अदऒइस्ह अवाअज़, अजोअप कसेअय नफ़ॆऒअक अज्य्यव अxयुअस, कज़्य्यन, आक अगिउअक अज़ॊईस्ह अकम् अजोअप कविअर आस्ह् सफ़ॆऒअस क सरौअव आस्ह् अजास्ह क अद्युअट अगुऒइद क अफ़ऒअन. अदुइअप ननॆइअस सवॆयप सदॆआब अगुयल क सग्याय न क अद्युअट नवॊऐष नकॊयब अगुयम् कजिऒअज़ अज्य्यव. अगुयिट क अब्यख अदिआत सxउऒअय, अजोअप अहीअस अगिऎइस्ह क अद्युअट अजयर आक अजयर अग्यैट नज्याक अजॆआर कवौअस्ह. अजोअप अदुइअन् सxईअख, " अकॆआम् सजॊयर अ कव्य्यन अद्युअट अग्यॊअत अज्य्यव अबॆउइष आस्ह् अजैअत? "FL-210819 क अदऒइट अवॊइअन न क भगवद् गित


FL-160519 অদিঅস্হ্

Template Design by SkinCorner