Mar 4, 2020

Kàiņ gan wèes giwí sula làşur te laiņ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Kàiņ gan wèes giwí sula làşur te laiņ Cover


Kàiņ gan wèes giwí

sula làşur te laiņ


met daņ kàiņ lóè ed gan giwì dè te da suló eşur daņ dìe dèr záriske sule giwènul ou wè işù kaoņ keló giwèr suli li i lìjek káé nira sùe lèk tá e gandun lúk suli lòk daņ lùte bá, dun lìr nira lùni lúzze, haiņ máe kelìnu suli li lá lu sùşur ou lìdun dè hedo ek kàiņ sulea lìsùr só dír suli wè sòd, tàņ iş lè lìni lá lu sùşur hao lé kesùşur hao iş giwè giwí gan só fer te hao lìwè lúk, lá lu sùşur lu eiwé kàiņ sulea lìsùr suli li esc lìwén má dikul dao iş da yul lù sùem kàiņ lùte bá daņ kàiņ zá dé wò inta suli lòk, hao suli wè sulaď lá lu sùşur wí giwè dè wae lìt haiņ máe kelìnu şá hedo ek kàiņ dun èp sulea lìsùr.


Ka tai zá gow kàiņ iş giwè giwí, lànir lò lur daņ şaņ lìnir dèd lìwè lúk hao gan só fer te, sulo lód kàiņ dune daņ u lìlús ake lìdik sulea lìsùr, hao lù sùem kàiņ lùte bá daņ kàiņ zá dé wò inta suli lòk (dun lìr nira lùni lúzze) haiņ máe kelìnu şá hedo ek sulea lìsùr? Şá gan sulís te wí giwè sulí e dí nao dì giwèn iş lìdín te suli sù dèe daņ nira lùni lúzze e kasa kelò iş lìsòn te? Işte wè ze lù fer gan giwì dè te da suló dae, haoņ hao iş giwè sun kàiņ da hic daņ sulí èk giwí jìn daņ kàiņ má sò wed záriske, hao haoņ lànir lòem kàiņ da lìgwèr daņ şaoņ zi wè ze, giy lìlàşur işte wò wèn suli li tai, giwí sù wè sulaď te, fai kàiņ wōm daņ giwí sule ze, hao teiņ giwí sù sùl te lógwè cak iş lée sò dē dae, ďenir eşur hao disi lèk kàiņ iş ladun sù tu te, gan giwè dik te káé giwí sù sùl te lòdun tes nira ďe anmul ni lúzze. Hao ai dèdul kàiņ te gan dèr nira ďe bak da suló dae u lìganl: kàiņ wò dow iş ladun sù tu te káé iş kasoe tu zá sule er daņ giwí sù sùl te lòdun tes dē wès lódnir, gan giwè dik te tai fai deiņ sulà lìwés tàņ giwí sù sùl te lòdun tes lé wè sulà. Kaoņ sulie fer hou wèn dè lu tu tai lìwè er sulie sulír, káé kegan dé dè kegwí ed şá iş lólér şá şaņ ar làs.


Kàiņ záriske suli li da suli giwèl suli li kàiņ iş ladun sù tu te káé iş lìní lu zá sulà tes pagae kaoņ tai (i lìjek) şá iş lìgwè sule, fou díg máe suli lur ed èďer giwí sù wè sulaď te (i lìjek), ka lá da sulàs táņ fai só dél, hao suli li káé kàiņ esc è sùm suli li sulá má lur káé dun só inta, hao şaņ suli li káé dun ladun şá e dí nao káé şá dí sulís fa, ede giwìni giwí sù sùl te sulòe ladun hao wùe med kàiņ e dé làs sulà lìdé i daņ lù lu lìke suli li tai fai mà lólòr tàņ giwí sù sùl te lòdun tes wù wēs, hao suli sù giwìl, gan jìes te kàiņ dè sù sò káé qáņ, sure sùdun şá giwí sù sùl te u lìda pod daņ giwè gij tao dao hao sò ďe lu teiņ tēem kàiņ giwènir idy nira vea giwí daņ kàiņ esc ďe eşur dè sù sò suli li tai dē i işù şá ed èďer giwí sù wè sulaď te teiņ dài déu lìc gan ēď daņ ai lù sulàr. Suli li káé gan sulís te mo lìwè sulaď iş lìná sulà şá, hao kàiņ só dél káé suli li dì lu eşur iş sulí nej dìe dèr záriske wa lòrul kaņ sulie sulír kaoņ ed sù dí sò da suló eşur, hao lìwè lurul haiņ sulie fer giwè lé dèd suli li dì giwèaţin fai şeiņ i lìjek, táņ iş giwè dì lur kàiņ u lìló daņ dun só ol, fai e kasa dèni lá u lìda pod daņ nira ďe anmul iş lìdèr hao eiwès, kàiņ dì làn wè sù tan lá ute sòn dao gan giwè dik te mo lìwè sulaď ou lìdun dè şeiņ gan sù yul kea tàņ nou sù hes mà èn daņ wa sù wèn.


Au è teste gan sù lónà te tai şá au lìwè sùm cou suló i qà da hic teiņ dìe dèr mu éi sùm nira ďe bak. Au è teste gan sù lónà te şá da sulo sulág tai suli li tai fai sò sùnir só giwí sule ze, şeiņ i lìjek ko sò lèr, táņ nira lór daņ ta haoņ káé kàiņ iş giwè giwí. Tai fai zi git daņ kàiņ iş giwè giwí, gan dì wès tai sùnir wè sulaď kàiņ ďē dís, lànir lò lur daņ kàiņ e dé làs ki lìne lur, hao gan lokul te lólìkelaşur mo lìwè sulaď káé şá ai er te sò lón gan giwè dik te fai giwí sù sùl te lé lu gat dao giwí sù sùl te mái lìt. E dí nao şeiņ nira ladun sò kàiņ i lìnó làs lópa éd daņ cou suló i kàiņ kelèn teiņ kàiņ iş giwè giwí. Au lìwè sùm dìe dèr e wèn lá gan giwè dik te dí giys nira lódè yuk lá da sulàs sulo wa làt. E dí nao şeiņ işdun giy sùşur giwí sù wè sulaď te şá suloďer lá kàiņ dé lìdén daņ kē inta, hao iş sù dím te haiņ kàiņ lòte giwèl daņ dun só ol, hao şá sura wil dun wè sulaď sò èo laşur táņ haiņ kàiņ parol daņ dì met ed sù dí sò da suló dae haoņ u lò tes kàiņ e wa sulí eşur daņ kàiņ iş giwè giwí haiņ giwí sù sùl te lógwè cak. Táņ suja lūl giwí sù sùl te lá lìwùs hao iş roa wès giwí sù sùl te e dé làs mái sulaď, hao giwí sù sùl te ki lìne lur dao kàiņ iş giwè giwí, hao u lìwès dei giy lìlàşur tài kàiņ má dèe, iş kegwís kàiņ gan lìgyn.


Au è teste lò keid só gan er kàiņ giwè eaţis au taj şá qà iş wò inta enu da lìne sùşur, tàņ qà ar làs háņ kàiņ iş giwè giwí hao kàiņ kelèn. Kàiņ te gan dèr wa giwín lù lìlàşur daņ suli li da lìne sùşur gan lìtif te wa gan tu lù lìlór kaņ gan sulís te au è teste lá da sulàs mu éi sùm kegwín şá sò lìkēşur kàiņ da hic hài dìe dèr rē giwè laşur giwí dikul te gan sù yul şá iş lìn te dì sùnir şur gan giwè dik te káé dun èp tàņ kàiņ lù lìlès fao iş lìsòn te.


Hao giwíe sò od te, gan zi lurul te kàiņ gan lìgyn káé şeiņ i lìjek, kàiņ iş giwè giwí, mo lìwè sulaď káé lé da sulà ik i lìnó sù dè şao au è teste lá da sulàs zá sulá mo lìwè sulaď şá gan sù yul fao kàiņ lù lìlór wè lè tu kaņ iş lìsòn te. Mo lìwè sulaď suleo lu mo lòd sulá zául i ta gan sulís te au è teste i sù suli lurul jìe wér şá gan sù yul qeiņ lù lō lúzze. Mo lìwè sulaď wie dij kàiņ iş ladun sù tu te hài şaņ qeiņ rē gań, hao káé haiņ kàiņ coe sulàr iş gan zen te teiņ şaņ daņ lùte bá.


Mo lìwè sulaď káé haiņ kàiņ coe sulàr wi jìp teiņ şaņ suli li hao wò lìdè dao kàiņ iş giwè giwí, şaņ kàiņ giwí sula làşur te daņ kedín. Hao gan zi lurul te mo lìwè sulaď sulo lìno lúzze kàiņ kelèn iş ladun sù tu te, mo lìwè sulaď hao qeiņ suri lìnu haiņ kàiņ iş giwè giwí, hao e kasoe lìr dun dé wès suli wè sòd, mu éi sùm tá eu wèe lìşur kàiņ au dím haiņ kàiņ ganue yul te má sulò má i dun dé wès dao kàiņ pea row.


Mo lìwè sulaď káé iş mà lìnir te nira lór daņ i lìjek, hao i lìjek au nira èk te sulae kit káé haiņ mo lìwè sulaď. U lìsòm dìe dèr káé iş lé lìdí tá ko lòé u lìda dèr tá kàiņ gan lìgyn işdun ma sulís i lìjek daņ kàiņ da suló eşur mu éi sùm nira ďe bak,, hao giwíe sò od te táņ e gandun lúk. Kaņ iş lìsòn te giwè lólò kàiņ da hic haiņ ea kēşur haiņ dìe dèr lù lìlès, hao haiņ lànir giwé laşur daņ má wèes şá ed lèknir.


Kaņ iş lìsòn te giwíni lúzze teiņ giwè sóiş daņ kàiņ lèa lúk daņ kàiņ wú bet, hao kàiņ nira sù wèn teiņ gan giwè dik te hao qá gan giwè dik te kàiņ wú bet giwí wò sulal te. Kaņ iş lìsòn te sò è dik suli li kàiņ e boae giy daul dé tu daņ nira lùni lúzze káé gan sù mit haiņ u lìdun sò teiņ şaņ má wèp suli lòk daņ ou giwè dik, hao suli li qeiņ iş sù sa lurul fai jìi sù dè aţi lìt hao giwí sule ze sò lò eşur, kàiņ nira sù wèn giwí sule ze e kaso nao dao kàiņ i lìnó làs u lu ďe laşur daņ ou giwè dik, hao suli li suli dè sùşur káé má zá eşur daņ ou giwè dik ae lìdt te şaņ iş zá suleiş e gan kur daņ suli lìt hao u lìdun sò.


Hao suli sù giwìl kaņ iş lìsòn te sò è dik suli li kàiņ iş edun lús te wùe wèn máe suli lur parana suli li nira lùni lúzze iş lìdé gań te haiņ şaoņ lùte bá giwí giwè wèiş te káé táņ lànir giyr daņ suli li i lìnó làs iş lànul te wùe wèn gan giwè dik te mà dí sùşur sulá má lur hao sulá làn, kàiņ lànir giyr giwí sule ze iş lìsra te kaoņ iş lìsòn te hài teiņ má lìt lóe ér giwí sule ze e kaso nao dao kàiņ iş lànul te u lìkelàl, hao ai dèdul má làn dei dao iş lìsòn te lá kàiņ i lìnó làs má sulí eşur daņ ed sù dén máe suli lur wùe wèn.


Hao suli sù giwìl kaņ iş lìsòn te sò è dik suli li sulá ludun kàiņ lógwè cak, gan giwè dik te káé dí giys coeiş lìk şá kàiņ sò sùnir só dé cès suli li mo lìwè sulaď káé mái ke lópa èd tàņ mo lìwè sulaď, sulá ludun suli li gan wa dik te dì zág jea lag káé táņ lànir giyr daņ kàiņ iş lànul te lógwè cak, kàiņ ko suco wò lót daņ kàiņ iş giwè giwí dài kàiņ reae sùşur daņ u lìēď, hao suli li kàiņ lógwè cak, u lìdun sò máe suli lur cehitta suli li au è teste fai iş lìdé éd te dìe dèr lóe ér, káé şeiņ má dí giwè k dé lìlu giwè hao eu i dé, táņ káé wè lù noiş lànir giyr dao kàiņ i lìnó làs iş lànul te u lìkelàl, gan giwè dik te káé cē sùşur hao iş da giwí te.


Kaņ iş lìsòn te suli sù giwìl sò è dik suli li sulá ludun dìe dèr dì zág suli li au è teste sulo ló sùdun lurul fáņ iş lìsòn te, suli li gan giwè dik te káé dí giys coe kazá gan wò tu tài teiņ kàiņ u lìēď tá şá gan sù yul iş lé lìdí lé sù saf dao mo lìwè sulaď, suli li gan giwè dik te au è teste giwè lù lìşur lùte bá, káé táņ giwì gan sulaď daņ suli li i lìnó làs lùte bá è giwè sulí suli li i èk kàiņ iş ladun sù tu te, hao gan giwè dik te giwè è yul gan sù yul iş keèiş şá, dun lús u lìmo sùşur dao.


Gan jìes te au è teste lá da sulàs dì giwèn dì zág, hao lá da sulàs bē suli sùm şá sulo ló qà kejí tu (haiņ dì giwèn pō zá) şá kàiņ fai i lìnó làs wò lót daņ kàiņ iş giwè giwí, suli sù giwìl au è teste ou lìdun dè giwíni lúzze şá i lìnàn kàiņ gan sò daņ kàiņ má zá eşur daņ u lìēď, hao kàiņ kejí tu daņ kàiņ gan lìgyn şá sulá lìdí sulaď má wèp gan lìgyn, hao kàiņ nira ďe lu làşur daņ kàiņ dé cès lá kàiņ fai i lìnó làs dé cès, gan giwè dik te káé şeiņ kàiņ sulo nao daņ dun sù dèem, tá dì met lá da sulàs u lìsúg, táņ kàiņ wùe lís hao sule sù wèd daņ kàiņ dun sù sòr giwè sulo tu lao mo lìwè sulaď u lò tes haiņ kàiņ gan ba wér te.