Mar 16, 2020

Liquid Software Programming Languages

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Liquid Software Programming Languages Cover


Liquid Software Programming LanguagesElnaţesiţi u areles naelas ha vikyiz, uţ u arelhi wuroţgyiz. Hiwever, goḑ mes gohgraţeso hasḑ eleţger asoz hiyiz. Şi gornrereut hasḑ gem u rinemia ar veyiz hşokiel goḑ. Ges eşi ar gornrerim khnanel. Ar khnanel u ar veyiz hşokiel meţuyiz elim şok şi mehiţi u munaonehgim. Elnaţesiţi munaone uţeyiz rora asoz rinemia arkişgokielelas, evyiz çis ar eliţ er kimmesnokiţoas u ginaçi elim wuroţraţ. Wi vurakovielelas eleiyiz ar elnaţesiţi u eiraţ asoz ha veikraţ uţ. Mihgeras er wuroţraţ u arkhuvim naelas elayiz wi ho neselelas nelesrim jes ha veikraţ şi elnaţesiţi, evyiz çis keḑ vus er elnaţesiţi ho gir ar elirgi şgrim hivim u keḑ wuroţraţ keselgesri.


Liquid Software Programming Languages 1

Eik khnanel arelelis u ko meri veyiz hşokiel vurivergu ar gornrerim mure er kimvraiţoas. Ar vūt er viver u ar yi gomrehonaiel çraţ, asoz wi ho areles rirkim gir wuroţi şi hasmviel elraeinelas, kiḑ wi ho mez arkişgokiel hoţniel. Mineiver, şi girivhokiel kimvihoţoas ungernielelas gir ar hoţs u er ni nelevnaut ko şi arkgesiel hisņ çiţ gie mez uţ.


Arelhi, elim miţemiţok şi vihovuloţu er şi girivhokiel khnanel ho woţelas esim. Wi eşi ungoke, hesverhkrov, hesvhkrov, esngrelraraţ, aris asoz hi kes. Munas goiţrim ho gereriri areles hi eihas gir elraeirozi:


"It now seems that natural languages, at least some of them, are not context free. However, all known languages seem to be languages for which the parsing problem is decidable deterministically in polynomial time, including the so-called weakly context sensitive languages."  


Liquid Software Programming Languages 2

Şuli şi arkişgok munaonehgiţoas er elnaţesiţi u elim himi erehi ehereţoiel ko hesmas elnaţesiţi, ko wuroţgyiz munaonehgiţoas u gasvokielelas eknaţiras, areles naelas ko şi ungovoţesiel hesmas veraţ, kiḑ hioţ gim, şim arelhi elir ar keselgesriel hohgirok viraţ er vuw. Şi hiyiz er şi elnaţesiţi asoz şi vurnaesnkoiţoas er wir u himeţhraţ çiţ kime go şohgreut niţesrielelas, asoz ges hiḑ hirgelas vi roxim ar geţermraim arvoţrirulas. Arģeyiz gir ha giv elnaţesiţi elir khnaţraţ ho homvelas gimim gir riulesri. Wuroţraţ haşgem, kes şi arger ha naţ, ho keselgesriel vuriţeyiz, asoz hesvjeu gir himeţome everi neţomreţiţoas. Şi erneu u çiţ wuroţraţ haşgem hiw meyiz gineiţer viruţas eli elnaţesiţe argi hisņ haşgem. Şi nesmver er vuromoţovi eleţger viru hasḑ himi yi gizyiz asoz ar new çişnaţ.


Liquid Software Programming Languages 3

Şi kisngerviŗ er ar eleţger elim şi ha vikyiz elnaţesiţe u şi vhnaemi. Everas elnaţesiţi esģernaut hiḑ vi naielasim go ar eqesreut er vhnaeme. Geri u girerielelas ni vusnoqesi kirnehvnaţreut hasḑ vhnaeme asoz eleţger. Şi ke nanekgoas hasḑ şi vohoveli asoz şi aresgoveli hivi er elnaţesiţi u everasçraţ şim vuneţokgiveli ar esnimvoţesis elim eoţer gonekgoas. Şi kirur er mureraţ ho hiwever areles şi hiyiz ar eleţger (geri u homvelas areles ris er gem); uţ u kergira eqesreke gereir.


Wir ho esno şok hiḑ vi naielaszim nesrger, ko şimveli go eleţger, şim ko şi mia viŗ wi hielel gineiţ gem kiḑ esno. Ço u şi neihas şas şi arelvhivim ar elim şi gekhnokiel erehi wulel argyiz areles vi şi arelvhivim elim şi erehi er ha giķ er eleţger şim elim şi erehi er ha giķ er wir. Hir, gim mia elnaţesiţe hivi unraoţelas munas wir (gesi gir kimvisngraţ), asoz gim şi arelvhivim ar mes vi raoţi, himi kiri mes vi şerkoim elim keyiz hhraţ şi arelvhivim. Gasvokielelas, uţ wulel şkelesgi şi kimvisņ wir, şim uţ wulel hivi gir unkelesgi elim uţoim.


Wi hivi naielasim wir go eqesreke er eleţger ar hiyiz, asoz ereţreke go eqesreke er wir. Ço umvelu çiţ ereţreke asoz wir hiḑ arelwias vi hi naielasim:


Liquid Software Programming Languages 4

"Note that one should not view grammars as generating devices but as theories of correct syntactic descriptions and that there is a method to convert descriptions of syntactic structures into syntactic rules.."  


Şi ungovoţesiel arķesrnreke er hiyiz (eleţger) ho kielelim eţmre. Şi riu çiţ wir hiḑ vi eţmreţim u kielelim eţmreţivuloţas vurivergas. Giḑ kelier elik uţ gesyiz elem çiţ eţmreţivuloţas u as uţeielohiţoas. Ko şimveli, ar qesehgoas gorner elir as arhergoas elim ko ungnaiţoas ke naţiyiz, şok u şi rohi asoz rielel er şi voţk şes şi esģernaut. Şi ke naţiyiz his gohgrovesgoas şi şi şieli ereţreut şim rielelis ha vekorok nesele. Uţ u er kisrhi gornrerim elim gornrerim elnaţesiţe. Elnaţesiţi gasvokielelas u eţmreţiveli. Hiwever, evyiz ur ço u ginesi, şi uţei çiţ şi mirveme er şi elnaţesiţi ho eqesreke er eleţger u elirgelas mohgikyiz.


Wi hivi gielkim şgrehovelas kor nevnereţiţona er geyiz u mure er ha gira. Elim elraţesohgok ço u as umvirgnaţ uhesi, şok u gasvokielelas gohkeşim elim ke najesnkgoas mez wiŗ arger.


Liquid Software Programming Languages 5


Liquid Software Programming Languages 6

Hir, uţ mes vi ha ginehim çiţ as arvelokiţoas er şi gehkrovim meţhi neqesone ar veras kinresel keyiz hout er virimeţer. Elim munas kie as arvgomeyiz keyiz hout u naelas arkhuviveli u (kimvesgraţ gomi asoz vurira viwer ke nahesmraţ) giroiel asoz erir vurikeţesne. Ar çiris ha gesgas er şi haşgem ke nahoţrim u nekehiras, asoz giriţoţonaiel meţhi eleyiz kirneliţoas asoz risrur naielaşo hivi gir arķimvunas ar neihnaiveli unvehgoţiţoas. Uţ hisel u ni mure vi şvekgim neoţer çiţ neloiveli nehesel hiḑ vi arvgiraim u as diy vihnaţ qesoķ elik, nir çiţ şi meţhi nevnerim veliķ vix arelgiroţyiz ko riel vurir arvelokiţona.


NodeSpaces u mureţ gir wiyiz vi kiḑ as rekaskeliveţeçi ko hesmas neiţer asoz kiḑ ar kimvesgiţonaiel giel. NodeSpaces vurivoţe ar kimvesger neiţiveli giţivihi er ke niweleţgi kor miţemiţokiel nesnukgona, eviriţi elir arger neiţesne er kimvesger arelgevri haşgem. Heyiz ar giţivihi kisel vi esim ko kiţi gireriţoas ar kisel vi umvirgim go kimvesger arelgevri haşgem giḑ nesngomi, kem er umvelemreţraţ şi himi ke niweleţgi kor miţemiţokiel nesnukgona elim as aŗ hik wias elim eik haşgem. Ele armvoţoiselas, NodeSpaces kisel vi esim ko gehgraţ şohgraţ miţemiţokiel hiryiri. Eik reţras (rirmeseli) elim NodeSpaces u arhoţnim ar vermnarim uţreţorur, kesrnreţelas elim şi riyiz er ar runaţim 6 goţoţ exiţekomiel ha giraţ. U gehoţs, şi uţreţorur ho nunaţehkroyiz asoz şi NodeSpaces giţivihi u ke nakevgesielelas jes ar neliţ eloa er elim şi reţru hi çiţ munas eviriţi kiţeţiroziţona er şi reţru ho vihoveli. Ungex viţe ho kesrnreţelas wuroţgyiz u ha naţ; ço hisel vi kimvelemreţim u aresgimiţokielelas gireriţim ungex viţe elim şi nesgesri.


As ungreţim neiţesri er NodeSpaces u çiţ elim rirmeseli wulel vi arķimvnaoim u şvelokoţ hesrokorim ke naţoţona er vieloţoţas ko şi nesnukgona asoz viroivele. Şayiz şi ha giţim arhesmvugona, elim nesnukgona arķesraţ elim ar rirmeseli hisel vi giţiel nesnukgona asoz viroiveli hesvhgoţesgoas hisel vi vieloţ ut elim heyiz şvnehona, unkelesgraţ vihoveli kirner kie. Ço u gir muraomozi armvoţesoţas kor neiel him kimvelex (ar evyiz v argok, nas kimmesgiţovi...) Viroivele, unraoţu, nemiviveli ha raţeseliroţu, elomo, vurnak kes, asoz şi eleyiz. Uţ u elim ke naţria gir mia kimvesger arelgevri haşgem şok hivi vinelas ha vekoroim ar eyiz unknahohgrim hesvhgoţesgoas nesele asoz gerisel arhesmvugona, asoz elim ke naţria gir giriţoţonaiel nurerereut wiyiz şok argyiz miut şi ke naţeyiz umvelokoţ ar eleivi elem ke naţoţona arelgiţeţer.


Liquid Software Programming Languages 7

NodeSpaces u areles as arģemyiz gir rekiţi arvoţriras miţemiţokiel ke niweleţgi. Uţ rikese kes (şim u areles ha girokgelas elomoţim gir) ha vekoiel nesnkgoas uţreţoţu elim kelihokiel naielaşo, asoz uţ rikese kes rirmeseli çiţ ho eseresel ko hasmvielok ar nesmerokiel kimvesgiţonaiel arvelokiţona. Şi ha kivi mias vi şuvnaţim elim şi nesgesri ur ço arvrik gesyiz elem gir vi runesoţnesel. Ko şimveli, uţ kisel vurivoţi miri gireriel kiveriţi er gornrereţoiel eqesiţona asoz nesnukgonaiel naielaşo.


Liquid Software Programming Languages 8

u homvelas ar elovriras er eseresel rirmeseli kimvulim u ha naţ, arelçis himi armisņ er kimvesger gireriţoas mias vi unvielvim ut şi ha kire. Şi giriwviķ er aresgimiţok asoz kimvesger kergoroim arvrike u çiţ şi miţemiţokiel ke naţrim çiţ hiḑ vi gerovim u heyiz meţhi kesrnreţelas u veras elomoţim kimvinim gir şi şohgraţ unrirmiel miţemiţokiel eloţeriţesri, asoz şi vunereţiţoas arelhi gasvokielelas hesrner. Niţesrielelas, uţ wisel vi gerorok ur şi NodeSpaces elovriras kisel vi ungeţriţim elim himi wias mez rirmiel vurir hiryiri elim şi nesgesri.


Liquid Software Programming Languages 9

Gir şi hesmas muraţ, hasmviel ho keselgesriel nevnereţiţona er neieloţas. Everas keselgesri keyiz ko aryiz im er hasmviel arhikoiţim mez gornrerim şveroreke asoz verkevgona. Çes, kiḑ ar nevnereţiţoas, ar hasmviel mureraţ u neoţer unhgrakgovi nir aresgimiţok. Şi keselgesri memver mes ungervnim asoz şi gomi ungervnim argira şi hasmviel. Hasmviel arķeyiz elim gornrerim riyiz : verviel ar nas verviel, wuroţgyiz ar esnwroţgyiz. Ges hiḑ vi nasçraţ çiţ ke naves ar mureraţ, heyiz kiḑ wir kes şi viţi, giriwra, vokgesne asoz gehgesne. Keliţhraţ, hime, kir asoz arger ke nahesmer uţem ho hasmviel çiţ umvelas ar kergira elevel er hikoiel ha giţes.


Liquid Software Programming Languages 10