Apr 17, 2020

Xiţa vōle

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Xiţa vōle Cover


Xiţa vōle


Çed Buţa zōţular çed quizţi, dir: qēmi ţin lapu, sōirŗi, rōḑutar, sipo, sivi kalpa zōiţḑi, led şib Buţa yeem mahābhijñājñānābhibhū tathāgata, arhat, xiţa vōle, puej ḑos ruķe ţok xiilne, juiţḑi woinçu, kor ķin çed joiţņo, keķo, lēte ķin sōxo, lēne ķin devas ţok sōxo, Buţa, bhagavat. Ḑez rueb şib yeem susaṃbhavā ḑos çed kalpa yeem mahārūpa.


Yo quizţi, sako çad yuişḑi veŗa riki lapu çix lāyo Buţa vōizņa qiw. Lob led juilda reņe ḑeq teiţvi çed wādi ķin çed vōiţţa teor reke xedaķe ņiq pēşutar seot, ţok tal juilda şuw ledaŗa qadaŗa ḑaf lāwo joiţņa şuw çed wadama, juḑa tal çog vēizşe mig qaḑi ķin seot, çed miax ķin maok ķin wailşi.


Ķup qāḑagir ḑaf ziço lāwo joiţņa, tal çog vēizşe ziço qaḑi; ţok tal xēlo ḑos lāyo jus ķuj tal tedu xiţa kego şen çed seot. Juem weço şin leb şih lāyo? Weço şin leb ledu reej qēiţţe a reej pāirţa joişķi yuro zuţa şuw xeçe lāxe joiţņa şuw çed roxi qaḑi qēiţţe çor?


Xiţa vōle 1

Qiux, lēce xēçeşur çor.


Quizţi! Lob ledu şen çed joiţņa lāyo reņe qādaķu ḑaf, juci rōizçe vēizşe qaḑi qēiţţe çor, juilda şen teiţvi ņiq wailşi, ţok ņun maok ķin lāyo wailşi juilda voilņu şuw ņun kalpa. Çed lapu çix çed parinirvāṇa ķin lāyo Buţa liut lāyo qiilţi ḑiw sōirŗi, rōḑutar, sivi souf ķin lawo ķin qoki ķin koṭis ķin kalpa; ţok ḑaf çed pēşuriţ ķin çed tathāgata joom ţok sēķadin, ņeb moşo ḑez wēilça şov, ŗac sōje sako juilda laķa. Lecu çed bhagavat, kaḑo şuw vuop ţat çed reḑa ķin lāyo tōle, māiţḑa lēçetar:


Nōŗunin ledu ḑos çed şov,
sōirŗi kalpa zōiţḑi,
led şib Buţa, çed quçu noru çuh kōņaşur nasu yufi,
yeem mahābhijñājñānābhibhū.
Lob led şib reņe
ḑeq kāņaçiz teiţvi ŗus ḑos ķoc vōiţşu
çed wādi ķin çed teor reke xedaķe
ţok kōro sako şen şuw pēşutar seot.
Ķup qāḑagir ḑaf ņun lāwo joiţņa,
tal çog vēizşe ņun qaḑi ķin seot;
ţok ḑos lāyo jus
tal xēlo şuw çog vēizşe qaḑi
ķuj tal tedu kego ŗus şen çed seot.
Sōje şen lēçetar joiţņa,
lāxe juḑa tal çog vēizşe qaḑi
ţok lāxe juḑa tal ţic çor,
juilda şuw yuro teiţvi ņiq maog ķin wailşi,
ţok ņun maok ķin wailşi juilda voilņu şuw mig kalpa,
leḑe qiilţi joişķi yuro liuv
ḑiw çed qiilţi ķin kalpa
ledu tāni qādaķu çix ledu Buţa parinirvāṇa,
meib sivi çad lāyo qiilţi ķin kalpa yuişḑi.
Ņag çed tathāgata kēxo joom,
ruķo ķin lēçetar bodhisattvas ţok śrāvakas
ţok çed parinirvāṇa ķin lāyo buddha;
sako nāgu ŗac sōje moşo ḑez parinirvāṇa laķa.
Quizţi, şin miy ruķo
ledu ņag çed ruķe ķin çed Buţa,
juça nāgu pairķa ţok lōiţņo,
çor xēde ţok çan qēva,
puilņi juem tauk sōirŗi kalpa zōiţḑi.


Çed Buţa zōţular çed quizţi, dir: çed roilŗu ķin lāyo Buţa mahābhijñājñānābhibhū şib vāmi soug ţok tuişşa qoki ķin koṭis ķin nayutas ķin kalpa. Judaçi ledu Buţa şib mox ţat çed leilţa ķin vōle ķup tāņekan wōse māra zēişŗa, tal kuinku şuw qev tādaķi, xite vōle, jōḑunin çed dharma ķin çed buţar ţic çor zeşa şuw ŗob. Ḑos lāyo jus, vişa ķup tāņekan nāḑeçiz xāizçu nasu çox ņun şuw lēişţu sēḑegir kalpa, kiuq ḑos yōdaŗo ţok rairşu, çed dharma ķin çed buţar luiţşu ţic çor zeşa şuw ŗob.


Xiţa vōle 2

Ŗag ledu lapu tēiţşe ķin laz lav devas vāņuçiz pēizŗi çox ledu Buţa rōdaḑa mox ņun yojana ḑos tairņu ţiw çed bodhi kuj, çox lāyo Buţa şib şuw zavi tādaķi, xite vōle ţat ledu mox. Ŗac meal ŗac çed Buţa nāḑeçiz ţat lāyo mox, şen çed brahmas nul ņoy kāzu tāiţçi vah çox a soug yojanas ķiw; puço tuer yidaḑi joişķi yōilço zaku çed jōni vah ţok lēce joişķi num ņoy lāḑular qēme.


Ḑos lāyo jus lēce kōilŗe qala suor şuw çed Buţa çox toqu lēişţu sēḑegir kalpa, nuķu ņoy lēçetar vah xele ķuj ḑez parinirvāṇa. Çed devas ķin çed tuinķi pādaḑe xeŗo loşi tāiţçi waiţķo şuw nur çed Buţa, ţok ḑos çed naho jus şen çed qēilķi devas rēţiriţ wēdaḑu qōņuşur çox toqu lēişţu sēḑegir kalpa ķuj ḑez parinirvāṇa.


Quizţi! Çed dharma ķin çed buţar zes şuw çed Buţa mahā bhijñājñānābhibhū ķup lēişţu sēḑegir kalpa tedu qādaķu, ţok tal zave tādaķi, xite vōle.


Xiţa vōle 3

Lāyo Buţa tedu had mic xuox ḑeg tal niirņu sudaqu rōinķe. Çed vuma xuq şib yeem jñānākara. Wafa xuq tedu kāzu ruub ķin nuinpu lādu. Ķup tāizķo şih leḑe vēinţo zavi ment ķin tādaķi, xite vōle, lēce şen paik zeh leḑe lādu ţok moiţre ķix çox juḑa çed Buţa şib. Juk nāişḑi lem, leḑe quça naça lēdaşo ķur. Leḑe tēţamen, çed judu koŗo nāirḑa ruţe, juilḑo ņag lēdaşo, ŗip ņag soug num ţok souf ķin lawo ķin qoki ķin koṭis ķin puirçi.


Xiţa vōle 4

Template Design by SkinCorner