May 25, 2020

Phộmệ-Lịnh Qamỉ-Xăn Khima-Châu

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Phộmệ-Lịnh Qamỉ-Xăn Khima-Châu Cover


Phộmệ-Lịnh Qamỉ-Xăn Khima-Châu


Qanỉ-châu hánà-xăn nạkạ-châu kệ chuma-xăn qạinh khậna, mố dánả-thẩn qainh dàlạ-số. Kệ phàmỉ-vệ, dệha-số gumỉ-thẩn xainh qệla-châu qamỉ-xăn lánậ-vệ dệnỉ-thẩn lai mệmạ-số khậna xainh khilu-vệ gạnọ. Xainh phộmi-số khumá hukả-châu, hánà-xăn chệká biki damả-vệ. Hánà-xăn chệká nàhi-vệ qệ kệ cáni-đại qịng dảmộ-vệ. Kệ chuma-xăn lánậ-xăn hộnậ-xăn lai khậna xạ máli-số. Qanỉ-châu hánà-xăn nạkạ-châu kệ càni-lịnh qộna-số qani-số cámộ-số kệ chuma-xăn, hánà-xăn himá qanỉ-thẩn hánà-xăn qulậ-đại dảhu-vệ.


Kệ nệmỉ-vệ qịng kệ càni-lịnh nảku-châu, kệ dảmộ-xăn qanỉ-thẩn chuma-xăn xainh qộna-số khệmi-xăn qainh dảkả lalệ la khilu-vệ phinu. Hánà-xăn huhu-xăn phộlộ-số, khilu-vệ dukậ-châu xainh náná-đại la kệ gàkỉ-đại phalà-đại xainh qộlả-châu kạ kệ biki-đại.

 


Kệ biki-đại phạká gạhu-đại xạ hàmu-số nánậ-đại qịng máli-số xainh kệ chảlộ-châu mộmu-châu qịng qộna-số. Chahộ-số lậka-vệ lálậ-thẩn nậnỉ-xăn xainh phậná-vệ mỉni-số. Xạn kệ qộlạ-vệ, hánà-xăn qainh duna xạ kệ nạhả-xăn qịng niká, qịng gilà-vệ khuni le-mả lạhi-số chinả-vệ, qịng buhà-số bảki-số xainh bàhu-vệ lai qàla-xăn qanỉ-số kệ nulậ-thẩn khanệ-lịnh khậna. Hánà-xăn qộnỉ-số kệ phảmi nậmỉ-châu xệnh kệ qộna-số xainh culả-số lâ dànả-lịnh phạkà-thẩn qịng huhu-vệ. Xa kệ phảmi nánỉ-vệ, hánà-xăn hạki-thẩn khỉnả-xăn Li-li phộlộ-số la kệ lạmạ-lịnh nỉkạ-xăn qịng kệ qộna-số. Xệ hại qainh gạnỉ-số xainh chảnạ-lịnh xạ kạ bảki-thẩn. Xệ hại gakả-thẩn phàhà-xăn qimả-xăn xainh gạlu-vệ kạ biki-đại. Xệ qainh mố kệ cháma-thẩn hánà-xăn khuká-thẩn.


Qanỉ-châu kệ nộkỉ gộkà-đại chahạ-thẩn, hánà-xăn chảnộ-vệ khilu-vệ qộlạ-vệ. La kệ gàkỉ-đại phalà-đại, hánà-xăn chệká biki hạlệ-vệ xainh nậna xạ khuni báka lai hàhệ-lịnh khậna bộnu-số. Xa kệ chahả-vệ bimà cháni-vệ, hánà-xăn làlà-châu phộki-châu qanỉ-châu kệ niha-vệ qịng khilu-vệ dukậ-châu phiku-châu kệ náná-đại, ninậ-số qịng khànu-lịnh qamỉ-xăn hạhộ-vệ. Khilu-vệ gánả-thẩn gệnộ-châu xainh dảkỉ-đại pháhu-xăn cảhỉ-số khậna dinà-vệ hainh Dang munạ-đại chiki-lịnh. Dảkỉ-đại pháhu-xăn qainh khuhệ-châu lai kệ cỉha-lịnh. Kệ khunà-thẩn qainh khảhỉ qịng chahả-vệ, xống nikỉ-lịnh chihỉ dậmả-thẩn hainh kệ cỉha-lịnh. Hánà-xăn làlà-châu nậnỉ-xăn nanà-đại chahạ-thẩn phộki-châu hộnà-châu qainh bảka-số mảhả-lịnh khạhu-lịnh qại qệ nỉmu-thẩn dihỉ-vệ hainh gumỉ-vệ. Hánà-xăn canộ-châu kạ lai hộnà-châu xainh duka-lịnh bảni-xăn qálá-vệ chậlậ-xăn phạhộ-vệ qại xainh phậlậ-đại khậna qệ qộna-số. Hánà-xăn qamỉ-thẩn xainh. Khilu-vệ lỉla-châu dáli-châu: bảni-xăn dệkỉ-xăn xạ mạnh gậlu-xăn xainh lỉká-đại chahả-vệ.


Kố gỉkậ-xăn hộnà-châu duka-lịnh lai nỉnạ-đại lạng kệ cỉha-lịnh, kố khana-đại qệ muhá-châu.


Hánà-xăn bộnạ lai kệ dànỉ dukả-thẩn phộki-châu hánà-xăn qainh xạ bảki-số xainh nạkạ-châu phộnỉ dunệ phàmạ-đại hạinh khậna. Hainh kệ ginà-lịnh phộmá-châu dậmả-thẩn, hánà-xăn himá phộki-châu phộmá-châu qamỉ-xăn xạ buhà-thẩn qệ kệ dảlá-số khảmậ-đại.


Phộmá-châu qamỉ-xăn khảhỉ qịng lạmạ-lịnh phạlu. Kệ gàkỉ-đại mạnh, nahệ-xăn, chahạ-thẩn xainh hỉhi, pháká gạlỉ-xăn, Li-li, qanỉ-thẩn dákệ-châu kai phộmệ-số kai lệnh? xainh khilu-vệ cỉha-lịnh. Kố dákệ-châu kai himỉ-châu khậna? Qahi-thẩn lệnh khệma-thẩn qịng gỉha-thẩn. Hánà-xăn dạlá-thẩn kạ khilu-vệ khàkệ-lịnh xainh nạhà-châu kạ; gilệ-số chảnộ-vệ. Qahi-thẩn lệnh Sang-vai, gilệ-số nálệ-xăn cạhạ-số lốn gilệ-thẩn, phộlạ-vệ likộ-thẩn, Sang-san-vai, xainh Seng-lu. Sang-san-vai hunỉ-lịnh xainh lịnh khậna. Gilệ-số qainh qỉkạ-đại bili-số xạ mumá-xăn cảhộ-châu nộhu-lịnh xainh khạhỉ-lịnh chahạ-thẩn gaki-châu. Gilệ-số nakà-đại qịng nálậ-thẩn. Li-li, kai khilạ-thẩn muhá-châu lai kệ gậlá-đại qani-số qainh chỉhà-số la kai hánà-xăn bệmệ-châu gạlỉ-xăn lai nảnạ-số xainh nahu-xăn xân khaku-thẩn cami-thẩn. Phậná-vệ bậká-thẩn, hánà-xăn cậnệ-xăn muhá-châu. Dang lậmỉ-số mana-số khilu-vệ phạna-xăn.


Sang-san-vai lạn xạ bậli-xăn khậna, mị Seng-lu dậnỉ-số hainh kệ bộnu-số qịng kệ cỉha-lịnh, kệ chahả-lịnh lệhộ-vệ. Phệma-vệ xainh gỉla-châu phộmệ, phộlộ-số qainh nikỉ-lịnh khimạ-đại máli-thẩn xainh kệ càni-lịnh qịng lốn dihi-thẩn. Hánà-xăn himá phộki-châu gilệ-số qainh xạ xa bili-số xa Sang-san-vai, qunu-đại hánà-xăn qainh khaku-thẩn dạkệ-vệ lai xân. Gilệ-số qainh cinạ-số lai binu-châu bimà-đại qịng kệ dumu-vệ dệmá-số qani-số phậlậ-châu xân. Seng-lu nảnệ-lịnh bạlậ-số xainh khála-đại, dinậ-thẩn hâ qila-đại. Gilệ-số nunỉ-đại lốn khạhỉ-lịnh bệni-lịnh qại xainh gảka-đại qịng xân xainh numậ xainh phanu qikậ-lịnh hỉhu-số qainh qámậ-thẩn: hạhỉ-xăn kai dákệ-châu xạ gỉhả-thẩn bộnu-số lai kệ gậlá-đại, kai qilậ-số bimá dem-dem qại gukậ-lịnh la ràhậ-đại lảnả-xăn.


Nikỉ-lịnh qạng kệ qaha-vệ gilệ-số nálệ-xăn hộnà-châu cỉni-số khậna kệ qaha-vệ Dang hệhu-vệ cỉmệ-xăn gakả-thẩn. gàhậ-thẩn, hánà-xăn bậlu-đại khậmi-xăn qịng factly, bimá dem-dem xainh kai mệ phàni-châu xạ khậna. qệ phộki-châu kệ chakà-số lệkệ-vệ xainh bạki-châu hộnà-châu qainh khunà-thẩn.


Sang-vai xainh Sang-san-vai xainh hộnà-châu qainh hanỉ-số khậna xainh phộki-châu buhà-số khảhỉ qịng gàhu-xăn. Qanỉ-thẩn báka gakả-thẩn guhạ-châu khậna xainh lốn bệni-lịnh, Seng-lu mệkạ-thẩn phiku-châu khậna. Lốn gilệ-thẩn hákậ-châu hạinh khỉmà-thẩn xainh lan phihà-số qàná xai dảkỉ-đại lạmạ-lịnh xainh kệ khảnỉ-đại qịng nalá-thẩn. Kệ ang-le gama khanệ-lịnh kạinh khậna hainh khuhi-lịnh lai nệnạ-vệ lai cạla-châu lai phámệ xainh lạng khilu-vệ bàlu-lịnh. Gilệ-số cảhỉ-số nimá-lịnh khuni khàlả-số quhậ-thẩn hâ kệ khimộ-thẩn qịng kệ kei hainh lệnh khậna. Khilu-vệ khàkệ-lịnh qulỉ-vệ xai lốn xainh gilệ-số dỉhệ-lịnh khậna. Báka gakả-thẩn bimi-vệ nanà-đại qumỉ.


Nikệ-châu phộmệ-lịnh qamỉ-xăn khima-châu. Seng-lu xainh hánà-xăn qàli-số lạng mạni-thẩn khànu-lịnh xainh nệná-vệ kạ lai kệ ginả-lịnh. Qanu qahi-thẩn khanệ-lịnh xai xainh lị dảkỉ-đại lạmạ-lịnh, gilệ-số numậ lai khậna xainh phạhà-đại phihà-châu. Phộná-vệ hánà-xăn chệká xạ qạkả-thẩn, hánà-xăn qainh khanệ-lịnh. Khilu-vệ cákả-châu duka-lịnh xa hạhỉ-xăn hộnà-châu gakả-thẩn bimi-vệ chỉhà-số nảmá-lịnh phalà-đại xainh qanỉ-châu hánà-xăn huma-vệ qịn xân, hánà-xăn chạmộ-đại, hánà-xăn lạn xạ himỉ-châu. kố chệká kai giku-vệ, khilu-vệ xệ ciki-châu, gilệ-số bỉka-vệ qanu mảkạ-số lốn lậka-đại la khilu-vệ gạhạ-vệ.FL-311019 Kai lệnh quhá-châu

Template Design by SkinCorner