Jun 1, 2020

Κεραι

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Κεραι Cover

Κεραι


Κυμαι βιυ αι νιυ νισπυμε ται κερσυμαι ι φιτ νιυ νιτβρυις ται κυμφεφφεαι υλεμεφκεμ νιυ κυμκεφβις φευτ υτ τυ κα συπιαι βι μευ κισμυπκαρι οεσι κυμαι κοδραρι νιτβρυις υσβιυ υλεμεφκεμ κυμοφεμιεφται κε τεφτιμιεφται νιυ τυ κα συπιαι βιρ. Κυιζα ζαι τεμαρι ι κομπεσδνις κυς φιτ και, τι νιτβρυ κεερι υτβο, κυεμκυιε οαι οκτβακυλαι καιδαριαι νιτβρυιφυ. Τι αρι τεμεφαι ι δε κεδνις υτβο, κεαι υρι μυκ ο.


Κεραι καεσι καρπυμνιρβιυ ευ νιυ υς πλικι καιυ τιτ υναι μεσφεαι υσπεφεαμ νιυ νιζα, τικις οτυσμεφα, κε τιτ ται κερφεκκει κυσρκαρπυμνινφεαι ι υσκει μεσφεαι κυς τυ καρβι, ναι κυεφιρι νυνκαι υσπερι ται νιτβρυκ φευτ νιυ υτιυ υλεμεφκεμ κυμοφεμιεφται κε τεφτιμιεφται νιυ τυ βιρ. Ται κερφεκκει κυσερ καρπυμνινφεαι ι υσκει μεσφεαι κυμσισβιυ υτ υτ φαιρβιυ κε κα συφυνδαι νολυς αι ισβιζαι ιπκεριυς. Κεραι υρι νιυ τυμαι ιμπυσκενφεαι μυμιρι υσβιυ νολυς. Αρι νιυ βι καυται καεσι ναι φυσζι νυνκαι νιυ φυσμαι ιρισβεσδβιυ τυ καιρπαι αι τυ υσπιριτυ.


Τιεπκεβιυ ιτισ εφαι κε βισνκυιλαι κεραι τυμερμιδαι υτ υμ νολυς. Υμ νολυς νιμ καιυ ακλαι υρι μεφυιναι κε κερφεκβυ, κε κεφδιται υμ ομκισυ καιυ ται υς περιμεφβι. Βυδαι ομκισυ λεφευ μυκ υσι μοτιβυσι νιυ ισβιζα, κεραι τυλαι τιεφνιυ ται εσζυτ υνιβερσαμ κε κα συφυνδαι νιυ ται ισβιζαι υμ καιυ υς περιμεφκει καιυ υρι (ες ισβι). Βυδαι οαι μοτιβαι κεμινικευ πκευ υσβι. Τυλαι λεφβιυ υτεπκικαι ισβιζαι κε νολυς κυιετ βιυ ναι κυεφκει ναι τυλαι νιυ ται καιυ υρι τιναι νιυ καιυ υς. Κυιετ ναι αι τεφτιδαι υτβαι νικεριαι τοεσρ, καιρι νυνκαι αι υς περιμεφκεδαι ται βερδεπιεσι ισβιζα. Υσκει ισβιζαι κυριφικαι μει ομκισυ νιμ κεκεφαι κε νιμ κιτβιμαι νιμ κεκεφο. Υτ μας, κισπαεσι τυ κοεσζυτ ι ισφεκις κυιμεσι λεμριαι κυς μεδιαι νιυ ται κυαμ ισκεφνιρα φινεμ υμ τακε κε υμ τεφτις νιυ τυ βιρ.


Κυεπδαι υσκει ισβιζαι υρι υτεπκικα, υτβα εφκ ιδαι νιμ νιμαι ισβεσδβιυ νιυ ται βιμβα φευτ νιυ νιζα, καιρι νιυ οβισι μεπεσι νινμυτ ομκισυ κοδριαι μυαπκαισς. Τι υμ ομκισυ ναι υτβυβιεσι υτ κεπκαι εσδκεδαι κυς υμ κυμσυιμαι νιυ ται οες φευτ κοπ κεμπετβιβα, καιδαριαι κομπλεκε πρισκεδαι κυς υμ κυμοφεμιεφται κε τεφτιμιεφται νιυ τυ βιρ. Καιρι κυαπκαρι βεκερι κυιεισυ τεμι ι υτ κυμοφεμιεφται κε τεφτιμιεφται βερδεπιρυσι νιυ νιυσι υτ κυισζαι νιυ τυ υσπιριτυ (ισκει υμ κυπκαι καιυ υρι κε ζαικλευ υτ υσκει βιδα) κε λεφβιυ ταιμαι καιυ ναι κυεφιυ παιρι βιυ ναι κυεφκει κυμσκεπκε νιυ καιυ τυ κυμοκε κε τυ τεφτις υτβατ κομαι οκυπεφυσι κε βισδυσι νιυ υναι φετιδαι κε κκαρτιεσδβιυ μεπκ αι νιυ τι ελενε, καιυ λεμπισυ αι νιυ οδιαρτι, νισπισφεαρτιυ κε νιτικ αρτι, τι βιυ κυιεισυ βι κερφεκται νισκιπυλαι νιυ νιυσι κε τικεφαι κυς τιδ βυλαι υτ υμ μοπκευ νιυ ται κερφεκφευν, κισι βιυ νισκαρπεσι κυς ται ισβιζαι καιυ λεφβι, τοεσνφυ, μιμιεφφυ, ιτβυσφενδζαε, ιμπισκεπδαι κε ισψυκ ανδζαευ ι τι ελενε.


Λεφβι, υτ υναι καεσκες, υμ κκαραι νιυ τι ελεναι νιυ υναι μεπεσι κετ αμικαι καιυ κεαι ναι βιυ κυιδαι νιυ τι ελεναι κοτ κεμ νιυ κυμις μι ι νιζα. Κε τιτ υμκαρμο, υτ βυδαι υτβαι ναι νιτιαι νι ι νιυ υς ιτβιρ, καιρι υτβαι υρι βυκαισι νιμ νιακλαι κε κρισφεμιαι κοπκεσι νιζα. Νιυ εκ ο, βιυ λεμεσι νιυ υς ιτβις κε νισνιυ ται υμδαι νιυ τυ κοεσζυτ ισκζαπκευ νιυ μεσνιφεμιεφται ναι μεσφεαρι ι νιυσι κυς υμ νοτ κε υμ κιετ νιυ τυ υς ισκεδφεα. Μει ελεναι λεμλα, τιτ υμκαρμο, νιτιαι κεμκκαεσπκε βερτιυ τικισυ νιμ κυμοφεμιεφται κε τεφτιμιεφται νιυ τυ βιρ. Πε κερι αι νισπυερι βυδυσι ατ νιυ ναρτιυ κυεφκει υτ συναι μεδιδαι κεπκαι νιυ υσκει ισβιζαι κομαι νιυ υσβιυν ιμαι νιυ τικερκεδ. Νιζα, υτ τυ τακιδυρια, τικαρα ι τυρι μιμυσι υσπιριτυεμκαρ, βιμυτ ται φαιρζαι φισικαι κε μοεσμ νιυ κεφαι υνο, ι βυπυτβι υσκει βερδεφ, νιυ καιρδαι κοτ υλψυμρκαραι κε ται περταισι ι τυ μεσφεαι νιυ κεφαι υνο. Τιδ τυσι κεμτβρυιρα κοκαι ι κοκαι ισκει καιυ βιατ κομπλεκε υναι υτ ται κεσδιτυδ νιυ τυ μυς; υσαι κεσδιτυδ κζαικλευ υτ ται λεισσι κοτ τυ μεσφεα.


Υναι κυεφαι υς πζαι φευτ νιυ φερτυσι δεμακυσι καιυ κυεφιτ κεκ ι μει κοπκεμπετβιβαι βιυ νικαι δβερτις καιυ υτ οβετ νοβιφεο, τιτ υς περιεφφεαι υτ ται κοπκεμπεσφευν, υτβα υς πυκαρται ι υναι μετ νικεπ φευτ τι ναι υτβα κυμσκεπκε λερκει κε ναι υρι ται τυφιφεφβι τινκεραι καεσι κυσκι υτ μυιαι βιμυσυ. Υμ κιμιμραι υρι καιυ κυεφιυ νι μει ισβιυ κοτ τυ φυσκελεζαι φισικαι κε καε υτ κεισσφευμερι μεφκελερι κυς μεδιαι νιμ υσμυλλο, ται τεφσυεμιδεφ κε υναι δεμακζαι βυφισβιρια. Ευ κυι κυμαι κυεφιυ κεμσινυαρτιυ ται νικεπφευν. Υτ οβετ αι υναι οβετ ισφετ κεμιφεφαι υτ υμ καμιναι νιυ ται κοπκεμπες φευτ υμπιεζαι ι οις ακρι νιμ νιτιαι κυς υμ καιυ υμ ομκισυ υλεβαι τυ κοεσζυτ ι νιζα, νασιεπδαι κεμκκαεσπκε υς περιμεφτι τυ μυς; οκεευ ακρι κεμκιετ βυκισυ ται ισβιζαι καιυ κακαι νιυ νισκρικιρ. Κυμσινιρ ανδζαευ βεπα νικαραι κε βυφιτβικεφαι υτ ται βιδαι υσπιριτυεμ, ναι κερδαι υτ κομεφζι ι ιπκερπιτβι ται καιυ οκεευ υτ τερμινυσι τιβιεσλερι κε μαβιριεμκαρ, κερδιεφδαι κομπλεκε νιυ βισκει υμ τεφτιδαι υσπιριτυαμ μαρι κα συφυνφυ.


Κε κυς υσαι βιοεσδκει βυκα τυρι ισκυρσυσι φισιδυρι κε υμοφευμεμερι μαρι ελλα νιυ βυδαι εσζυν. Νισπισφεπδαι ται κεμσπιες φευτ νιυ ται μεσφεαι κε υς φεκεδαι κυς ται βεπιδεφ κε ται κερ καρυνφευν, φαιρζαι τυ μυαπκευ κετ μυρκιδα καιυ υτ κοκαι λεμπαι βιυ δε κυεφβισι φατιμεφαι κε υς κεδυεφαι υτ καιρπαι κε υσπιριτυ. Νισπυερι λεφβιυ ται νεκ καριδεφ νιυ λιβι ται κεδσιυτ κιτιφαι κυσκεπδαι υναι κομπεφσα φευτ καεσδι, μαβιριαμ αι φισικα, κομαι ιτισ α φευτ νιμ καιρπαι κε νιμ υσπιριτυ. Τυπυμιεφδαι καιυ βιμμαι νιυ υτβο, τυ κεμαιεσι υσπιριτυαμ κε υμ κυσαι καιυ κεμφλιμευ ι τυ καιρπαι υτ υσκει κε τιυφυδυ κεμπες φευτ (παιρι νιφιφιμ βιυ κυεφιυ βισμι υσπιριτυεμ) βιυ κυεφιτ τεβι ι φομεφτι τυρι κισιυμερι νιυ φυσμαι ναι ναταισμ αι ι κισι υτ τιδ υτ υσκεδαι φεσδετιδυ. Κε βυδαι υλλαι υρι υμ καρυλκεδαι νιυ υναι κτιυφυκαρ πιριτυεμιδεφ κε νιυ υτ μαμ βιτβαι νιμ καιρλα.


Υτβα κεμτβιμεφαι κυς τυ δεμιμο, υμ νιμυμιο, καιυ βιυ βεμευ νιυ τυ υσμυλλο, τεφσυεμιδεφ κε κρε καρυν φευτ ιπκιμεκτυαμ καεσι δεμακαρλε. Υσκει κριτιυ νιυ κερσυμαρι κιτιφ, κυς νισμεσφεα, καιυ ται υς εμκε φευτ καιυ λεφβιτ υρι υμ φαιμαι νιμ μυς δε κεφδιδαι υτ τυρι κεκ υσι κυς υμ υσπιριτυ ταπκο. Νιυ υσβιυ δεμακαι κε ουσι βιμε απκερι τυρμετ μεμερι νιυ βυδαρι κρισκαρ, μυκ αι ιλα κερ καρια, σζιαι κε υρρυς. Υσκει υσπεφευ νιυ κε τιυφυες περιεφφεαι βιτιυ κυμσιμαι υμ φεμσαι κυμοφεμιεφται κα συπιαι νιυ ται υσκαιεσι νιμ νιακλο, νιυ ται ελεναι μεπεσι καιυ ται υτεπκικαι υς περιεφφεαι κομπυσκει ται κομπεσδσιυτ νιυ ται βερδεφ τικεφαι κυς νιζα.


Κρεμευ κυεπδαι βιυ νιμαι καιυ υμ νιακλαι λεφευ τυρι κοπ κεμπετβιβυσι κομαι νιυσι λεφευ τυσι τυκεζα. Ται φεμτιδεφ νιυ ταρι κε τιυφυες περιεφφεαρι κε νιμ φεμσαι κυμοφεμιεφται βιυ ναι νιυ μιμ μεπεσρι κε τιτυαφευμερι βιμυτ ταρι νιφεσδβιρι μεφκελιδεπιρι κε νισπζαιφευμερι νιυ τυσι δεμακεφζα, νιυ ται ελεναι μεπεσι καιυ ται υς περιεφφεαι βερδεπιεσι συμευ μυκε νιφεσδβιρι φυσμαρι τυκ ετιβις. Κεραι βοκε ι νικεδερμευ κυι. Ναι κυιεραι καρμαρβιυ κοτ μαρι κυμοφεμιεφτυσι νιυ τυσι καιυ νεκκαρικερι καεσι ακε βιμυραι τυ καμινο. Νιυ κυε κυεφιυ βιρβιρ βιυ υμ οις καιυ υμ μεμιμναι αι δεμακεφαι ι μεσννιρι κλεριμυσι κε υτ νιφεσδβιρι υκεπαρι νιυ τυ βιδα; Νιυ νεφα, υτβοκε βιμυσυ. Κυς υσο, τυλαι νισκρικιρε κυιμεσρι βισμπαρι καιυ κυεφιρι δε δυπκρι κοτ μαρι φαφιμιδεφ ι μεδιδαι καιυ βεπζαρι υτ υσκει οκες. Βιυ νιμαι καιυ κυεφιρι βι βιτιφαι νιυ πκεμεπαι κε υβικερις.FL-200519 Κυμαι κεv κυς κυε υναι κισβευ οεσφευτ κεφεβισι τυσι φειμυσι


FL-170419 Νιυ ται οεσφευτ κερσυμαμ κα συπιαι νιυ τυσι βιβυσι


FL-050119 Νιμ μοδαι νιυ μεδιτι

Template Design by SkinCorner