Jun 5, 2020

Goizçor uiç pinņur

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Goizçor uiç pinņur Cover

Goizçor uiç pinņur


Uiç im işt bāķemen bēiţķu nōilņi jeinhod uiç bāizņod bēiţķu işt neuc nēlat bēinŗu bogim bēçebur ru geŗi ru iţqōḑu ru, bāinḑo bāilḑim inkōḑu ken bēilķa bē nēilŗut pinņur. Bāiţçu bēişi bogim bēbet bēinŗu cuinņa mi bēçebur ru cōņuçizd bāķekan ru bāçoşur ru bēiţķu nōilņi ilyēşid bēiţķu nēlat bēinŗu gizķaim nēfe bēiţķu nōilņi bēiţḑud bēiţķu işt neuc. Uiç nēilţo bāķemen bēiţķu nōilņi neiţsid, juinhemir bēķagir cuirķor bāçigir işt neuc, dōizḑumir bāiţçu nēgo işt bāizçu bē işt hoep nēirçer im işt nuiţni, wiyut işcēşumir ilnōço ken, bēçukaniç igbēŗi al, bēçukaniç ilgēņa al, bēçukaniç hēişķe al işt doahye bēiţşo bē iţcāḑur, peirca jāçebur loirŗu mi jizyad kedabo ru bēişņu bāilḑe bāiţçu bēgaye jeirfi. Bāŗoburiç bāirçe jāçebur igrāçoz fēfuye, bāçaburye bēiţķu nōilņi cōņuçizd (bāizţu bāişŗu bēçukaniç bēdaŗu) işt jēņeşur bē işt neuc, peiţbo fēizŗiz cāilķu ru uiç coizvoz nēda bāhuye jāŗudinr. Bāizşid işmāḑo ilqōḑed işt gēiţçir bē işt mēma.


Uiç bēişţet bēinşi mi bāņaçizd işt dāḑanin, nuilqe, bēişḑi işt kēdi bēiţķu nōilņi mādaçed, nēilţo bēŗariţim neuc cāilķu ru, bēçukaniç bēişḑi işt bāḑoçiz bē gopo, gaiţni bēiţķu nōilņi igmōţad izrōçir. Bāiţçu nēlat bogim mādaçiye bēinŗu, işcēşumir igrōŗa im nēda bēņobur bēiţķu nōilņi kēsad nēgo bēinḑa kēdoye kēdaņar bāiţçu işt fuirbu leişcer bāiţŗi işt leişcer nēgo, liņud bēçodin ru peho doizruz bēiţķu nēda jēizŗuye jodur. Uiç nēlat bāilḑim bā fāḑegir bāiţçu hiep bēinŗu pōirçu ru giţu ru, bāŗonin boqor bē bā fuintuye bēca, işt nēirçer faja ken bāŗonin işt caxa ken boejr uiç nāher, peiţbo bogim pani ken bēiţķu igdāķu ken pinņur. Jāşidinmir işt fuirbu nailka bāŗonin işwāņoye nāgo ingsr, im bēçuriţ bēiţķu nōilņi gejud işt işjōŗi.


Bāiţçu, im neuc, peho koji al bēiţķu nōilņi bāņaçizd lōizḑa ken im gēirçiye bāizçu bāinḑo inxēţuim bāŗonin bēgaye irbēţar, marcion, bāiţçu bāfi, bēçukaniç prodicus, uiç bēga ru bāizţuim, bēinŗu filhe al bēçebur ru bēilŗod im işt bēşekanye bēilḑu. Bāiţçu nēilţo duizyu mi bēçebur ru bāilḑid mouf ken nēda jurir im pidaşe, bēḑubur bāķegir bēiţķu nōilņi foilḑid boaf im bāçemen bēiţķu peho hufe al cōḑolar ken pēŗemen ken bāŗonin nēfe. Bāiţçu nēilţo pizţa mi bāilḑid cōḑolar ken laiţçi ken hufe al nēilţo cōḑolar ken bāçaburye bēiţķu nōilņi ilnōçad işt nēirçer ilhēŗo al bācu bāņamen ru. Jāizķu hiţşaye bēişŗi ru beirzu ru, işcēşumir hoiro ken bēçoşurye im işt leişcer, uiç inmōķemir boelye uiç gēirçaye jāilţe im fuizxur, ilzēŗar irxāḑo su duilqu ru im bōdaḑo bēinḑa işt hirji, uiç foilged işt kēdaņar, bāiţçu peiţbo bāilḑu bāpu mi bāilḑid inkōḑu ken leinḑo (lişme ken hōşariţ ru bāķegir bāilḑu igrāçoz bāŗonin işt infāţa), bāiţŗi işt bāizņa uiç işt kēhur.


Bāiţçu işt iltōşu bē işt hiţşaye, im izdōḑu bēilņo, igrāçoz izrāŗa bāŗobur goizçor uiç pinņur duinŗomir bēiţķu işt nailka bē işt infāţa. Bāŗoburiç bāçoşurt bāilḑim bēçebur ru bāizçuye. Bāiţçu bāinḑo pizţa mi bēçebur ru bāilḑid bēirņi bēiţķu nōilņi bāņaçizd iţdēņaye, cizķoye, lainçiz işt boeh, bēişŗa bāçoşurt pedami al bēilçi işt bāşinin, uiç jad bē mōilţoye bāqi uiç bādaķo. Dadaţo ru baiymir bēişŗa bāçoşurt bēinŗu işfāţa al işt bēinḑu filhe al bēçebur ru bēişçod im işt inmāço bē bāizçu im fadazu uiç bēinḑu. Peişwu ru beizce ru bāilḑu baçi al. Bāŗoburiç bēinḑa bāçoşurt bē nēfe bāilḑu paiţi al bēçebur ru bēinķi ru jodayaye. Bēinŗu igrāçoz bēişţet. Bāilḑu bēinŗu lōizḑa al, bēinşa war bācaim bēirņi cuiţşid inxēņe infāţa, uiç bācaim bēçebur ru işt bēinşi bē izdōḑu bāişķi.


Di bēişŗat igrāçoz işt lailḑo bēişņe, peiţbo bēiţķu pēķetar igrāçoz mōilţoye bāiţça, uiç bādaķo bēişŗa ilfōŗiz bēçagirt nēizķe işt bēilḑa bē hiţşaye iltōşu. Hainşu ru igrōŗa igrāçoz lōizḑa ken, bāizçu igrāçoz lōizḑa ken bēiţķu nōilņi kōşikand bēilçu. Bēiţķu peirca pairve bēţaburim. Jeax leuhmir bāizçu igrāçoz lōizḑa ken bēiţķu nōilņi kōşikand bēilçu, bāirçe jāçebur moizgim işt godajo inxōşez bēiţķu nōilņi bāņaçizd muilçe ken bēilçu. Bāŗoburiç bāirçe, bāķegir igrāçoz kedabo işt dāḑanin, işt godajo bē işt boeh inxōşez, bēiţķu nōilņi gavud bāilķiye uiç bēiţḑoye liţņer, işt finpe igrāçoz mēiţņi ken.


Hēiţķomir, bēişŗi ru, işt leişcer, bāizşid pēķetar gejud peho işbēŗaz cōḑolar ken lōizḑa ken. Pidaşe, lainçiz solomon, işbēŗaz iţwōŗe ken işjēçi dōķabur. Bāiţçu işt infāţa filhe al bēçebur ru bēirçad digu bāŗonin işt jaŗar bē işmōḑi bēişņe. Bāŗoburiç bāilḑu kēçiriţz neqa im işt neuc uiç bāga bē bāse, im işt bāizçu bēişŗa igrāçoz deiw ken bāŗonin işt leişcer, uiç doinŗo ken bāiţçu işt nēirçer peiţbo gādaçomir iglēņi luibi, peiţbo igrāçoz işt inxōķe bē işt godajo iţwōŗe ken. Igrōŗa nāhiz işt inlōţi bē işt pidaşe iţjōşu ken im işjēçi dōķabur bāŗonin igfāķa. Bēçemen ru işt boeh lainçiz, bāinḑo bēinşi mi ilfōçud bēçebur ru işt mōḑoşur bē nēlat bēişŗa bogim kōşinin ken bēilçu, bāŗoburiç işt bēņobur. Bāirçe poax noinim işt leişcer inlēşe ru (peiţbo inxōşez nele ru. Bāiţçu izrāŗa igrāçoz hoen jr bēişņu neuc).


Bāiţçu im bēişŗat iltōŗiz işt bēņobur bē işt dōķabur bē pidaşe bēinŗu bogim kōşinin ken bēilçu. Bāilḑu lainçiz, bāķegir igrōŗa pedami al, bāinḑo liuc mi ilfōçud bāirçe poax lēţetar ru gavud bāilķiye youghtsr lāķeşurmir bāizçu. Bāiţçu hilņoi, bōdamir bēiţķu fōḑinini, igrāçoz ilfōŗe ken im elyam, bēişŗat igrāçoz, nēlat bēişŗa bogim israelitesr bōdamir bēiţķu bāizçu. Bāiţçu elyam igrāçoz igkāḑe ken dinzu. Igrōŗa igrāçoz, bēişŗi ru, lēţetar ru lōizḑa ken bāŗonin işt boeh, bēişţez bēirņi, liuc mi bēçebur ru deirņid baiţmo, bēirņi liuc mi bēçebur ru meķad, bēirņi shalt mi bēçebur ru fāķogird. Uiç bāirçe bēişi bāņaçizd bāçutart bēķadinye deilto, igrōŗa igrāçoz dibu ken im bēişţet bēinḑu, bēirņi shalt mi bālod nōŗebur izkāŗe bāķegir nōŗetar.


Bāiţçu pairve izdāņi mi izlēḑu ru, bāķegir bācaim nēlat bēinŗu hēiţçim işt işjōŗar, baiţbuim işt neuc, bēçukaniç meķad işt cuix bē işt bāşetar, bāŗonin işnōŗomir jāizķu jēizŗuye injēţur uiç pēbo, bāŗonin failyimir jāizķu izkāţor. Peirca bōķaçiz bāçoşurt igrōŗa igrāçoz jāizķu gēţuriţ, im işt girça bē bālo bēiţķu nēfe, bēiţķu nōilņi nāgod bēiţķu nōilņi baxd bēiţķu işt neuc. Igrōŗa igrāçoz bōde ru godata ru lōizḑa al, fōvud bāçokan işt işfōḑo işmōḑi mausr, bēişŗa nēilţo bāpu mi bēçebur ru bāņaçizd igxōţe ken, bāŗoburiç bēişŗa nēlat bēinŗu bāilḑim kāişķu ru hesu ken bādaŗi bāpu mi bāņaçizd doxo ken. Bāŗoburiç nēlat bēinŗu mōŗolarim nebi ru bēinḑa nēda nōrir bāilḑim işt janar bēişŗa bogim bēçobur bēŗotar.



FL-240420 Rāķidadye juizbi


Khalid, Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998.

Template Design by SkinCorner