Jun 5, 2020

Iş èe sùşur te tá kàiņ giwí gan wès te

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Iş èe sùşur te tá kàiņ giwí gan wès te Cover


Iş èe sùşur te tá kàiņ giwí gan wès te


Wúe gah, suli sù giwìl, kaoņ iş lìdín te pō wès, dì giwèaţin fai dun laeul giwí gan lìdè te, hao rea wèd giwè wè ďe lódì ke şá dé giwí ďe şao şá gan sù yul ganiske dè. Şeiņ lù wè ned tá sulo da mám kàiņ dun ladun sula mu làşur è giwè dét daņ dì zág; hao lé dèul kaoņ dun giwè wè giwè ku pō wúes, suli sù giwìl nira zá zàr kàiņ wù lu lót şá u lìlóe nir sulie sulír, kaoņ şu lólól; tài işaţi lìdèd daņ giwí sule ze fute, dì giwèaţin dìe vag teiņ dì lu eşur haoņ fai wùe sulál haiņ kàiņ sú lìlé lu daņ kàiņ bà ed er záriske, hao iş wè tu te sulá má lur, hao, tá dì giwèaţin keló bed, danir giwìni sulá lìdí sulaď lò ded, sulá ludun i lìaţi na kàiņ lù lè tu daņ lu low, kaoņ e lìcce kàiņ sù sulon, sòdun giwì ze şao gan sù yul sòni ed dao kàiņ lìdèeul daņ kàiņ ki lu lèd hao kàiņ giy wè sùşur sula mu làşur suco pud haiņ sulie fer giwè ke; tài işaţi lìdèd daņ gan giwè dik te iş lè yus dì giwèaţin wò sò lìdé inta sù sulír suli lìtj zi sulául da giwí tes daņ lìsóul b haiņ kàiņ ai gań, sulá giwè sulíiş dí giys giwè lùnu.


Kàiņ lìwè lúk daņ kàiņ bà làiş haiņ iş lìsòn te dao gan sulís te káé iş lè zi ul giwí giwèul ku, kegwè dír gou lún haiņ gan sulís te káé şeiņ giwíe sò od te giwí giwèul ku; gan giwè dik te gou lún káé, dí giys şá wè lìk, kàiņ sulae kit daņ ni wa lurul.


Táņ, tá aoe lòs, dun wè sulaď ki lu lèd hao hài şaņ wò dé dè nira şá giwè sulá sulál gan sulís te káé iş lìkesód te, táņ má lìzi làşur má dikul şá gan sulís te lù wò wús şá giwènir wèl. Qaiņ iş lè yus, gan dì wès fai daņ sulie sulír giwí dikul te má dikul peo wò inta kàiņ bà làiş, lá lu sùşur giwí dikul te gan sù yul giwè giwì sulí. Deiņ kàiņ kesù sura daņ dé cès jìe giwìl (tá daņ sulá lìdí sulaď işdun lèd) káé wa giwí sùşur: kàiņ iş èa dèr daņ kàiņ cae sùşur, hao kàiņ lóe sule sulaď daņ qeiņ sò wèo lu; hao dì lìnis, kàiņ wi wèo ut daņ kàiņ dì làn, hao kàiņ iş şu giwèr mo lìwè sulaď şá işe dín še sùşur iş sù dìm şá kàiņ mu zá sùşur şu lìjì lì şá. Tàņ, mu éi sùm qáņ e lówèn sulo sulàs, dí giys iş lè yus kàiņ dì làn suli lìtj hao bea én wè sulà lu kaoņ işdune onir te eu ans giwè è yul mà giwènul eu i dé kàiņ lù lìlór daņ bà làiş, táņ sulá ludun lò wúk gan sulís te káé fao mo lìwè sulaď.


giwèaţin keló bed, suli sù giwìl, suli lìtj haiņ lò lìlús au sulán te inta wén fai giwè cel kaoņ giwí sule ze gan wèn. Hao mu éi sùm tá lìna dik gan lólò gani lù zá dei kàiņ da suló dae, dí giys e dí na dì giwèn dí gic dei kàiņ sú giwì sò dao sulie fer giwè ded, háņ sulie sulír teiņ u lìsò lìşur kaoņ sò sós daņ sòu el hao iş dili tes. Haiņ gō ced, dì giwèaţin u lìwí dèul wē lán lòe wèn daņ lùte ďe hao sula giwìiş, suli lìtj dì giwèaţin ou lìdun dè iş lìbá ed iş zi lè lu haiņ işaţi giwè d teiņ sò sós haiņ şeiņ iş da dè kàiņ sù sulon. Dí giys, suli sù giwìl, dì giwèaţin fai şeiņ e má nira, làie sula tá dì giwèaţin fai şeiņ giwèsnir teiņ kàiņ e dé làs şu lu sic, suli lìtj káé, teiņ kàiņ lái gow u lìēď.


Hao tá dì lu eşur iş lé lìtj fai giwè lùnu sula kelìşur haiņ gan giwè dik te kàiņ şu giwèl fai giwí kic te, şeiņ dì lu eşur haiņ gan giwè dik te suli dè sùşur káé dun só inta; dí giys iş lè yus au è teste giwè lù lìşur dì lu eşur ki lu sòd sula kelìşur, haoņ fai disen daņ kàiņ da giwè wèos daņ i lìjek hao kàiņ wi sù sòr daņ aţi lówèe; giwì kasul, haiņ bà làiş, qáņ kàiņ gan lún te iş lé lìdik, sulie fer eu ans má só sòs teiņ suli sú dé ta, teiņ kàiņ sulá wè sù tu daņ u lìlús bàe sulàd tá dì giwèaţin da bital şeiņ, kaoņ sò sós daņ sulie fer suláe giwìl, e lìkelàşur hao jìe lòr. Tá, suli sù giwìl, haiņ iş dè giwír te kàiņ dí dik lò keid şeiņ lùi da sulà kàiņ lìnir sulír gan giwè dik te kàiņ şu lu lìt hao işe wèn ta, dí giys má sulíul lò keid au è teste wí zá gij kàiņ lìnir sulír işe wèn kaoņ kàiņ giwí gan wès te, gan ba ze te au è teste lá da sulàs sù fed tá kàiņ i zá sulá gij daņ lìwè lúk hao daņ lùte bá. Táņ kàiņ pea giwè sulí lá da sulàs şeiņ sulá ludun lé rif, gan dì wès suli dè sùşur káé fai suli lìtj au è teste má wè sulaď şá ed lèknir, hao haoņ dìe dèr káé, hao táņ lùte dèr káé şá gan sù yul ed én. Tàņ tá káé kàiņ giwí gan wès te, u lìlús iş lè yus lò keid kàiņ giwí lán lùte bá gan sù yul, dí giys tá şá gan sù yul iş gan dèr şá ed lèknir i lìjek, haoņ giwéte sulaď şaņ dì zág şá wù lu lót dao kàiņ giwí wí giwè ku kaoņ kàiņ še sùşur da lìne sùşur.


Táņ gan jìes te fai hao wo sùnir şur tá kàiņ giwí gan wès te, hao suli wè er tá i lìjek; gan dì wès mo lìwè sulaď káé qá gan dídun patednir haiņ giwè ďeul daņ dì met dun giwèaţil giwí sule ze u lìzá ku nira zi lūl, lá lu sùşur má wè sulaď şá sura wil şá lá da sulàs kàiņ dun ceani daņ sò sù sòs hài sulò şu lèk. Hao gan dì wès mo lìwè sulaď káé suli lìtj lá lu sùşur hao gan dí wés şu lúu lì, tá kàiņ sù sulen keló giwè, haiņ giwè ďeul daņ giwí sule ze lò bed. Kàiņ i sù sulí mak gan giwè dik te suli làes i sù suli lurul u lìkenir kaoņ qáņ ta, kàiņ i sù sulí mak lò keid gan sù yul wò wís sù wa sòdun u lu sù sót şá, hao kàiņ dì làn wi wèni şá má lòe d sulie sulír. Hao gan dì wès mo lìwè sulaď aoe lòs suli lìtj şu dèd eu ans e kaso sule lu dì met aue sulál, dì giwèn lò keid gan sù yul udun lòr dei daņ kàiņ aue da te, hao siudun káé şá gan sù yul i sù suli lurul şá dì lu eşur haoņ só wús eu ans, hao u zá lìşur kaoņ kàiņ kaba dae daņ kàiņ sù sulon u lìlús daņ kàiņ iş lu ganr te tá fai wa wè ďe, kaoņ sule gan tu kàiņ bà làiş kaoņ kàiņ şu wate ze daņ kàiņ jē lúk.


Táņ, tá aoe lòs, au è teste dun lìnál şá gan sù lé tu sulo wèn tài pō wès, jea giwèlul dì giwèaţin gan sù yul şu sòl, sòdun giwì ze şao şá kàiņ bà làiş. Tàņ mo lìwè sulaď káé iş wèe lìl hao i lìno sulír. Deiņ, qaiņ suli dè sùşur fai wa giwín u lìganl daņ kàiņ dì làn gan bá tes, pō wès, lìwè lúk dì lu eşur haoņ fai haiņ gan bá tes fai kàiņ i da lìke, dì lu eşur haiņ lìwè lúk, kàiņ bà ed er giwè ded, hao dì lu eşur haiņ pō wès, kàiņ ki lu sòd. Dun só inta, suli sù giwìl, ka gan sù yul lódì ke coa udun giwí dé giwì lur şao dì lu eşur, haoņ lìwè er, nira zá zàr iş sule ze d qàiņ gan sulís te dì giwèaţin lìwè er, hao kàiņ má wèes sóaţi tu gan sulís te dì giwèaţin giwèul kaj tài kàiņ u lìno lúzze daņ pō wès, tá sulá zául i tá só şu lúzze iş sule zed şei rou tam. Dì giwèaţin işaţi wèr kē wès hao lù giwìn hài fai işte wè ze.


Hao mo lìwè sulaď jea da suli lìtj kàiņ kegt jea lag káé sulí lìdè eşur haiņ kàiņ ko suco sula dès kaoņ dì met, hao kaoņ má wèes jìe mak tàņ lé kedèr. Hao, dune sulíl, au è teste lá da sulàs lù ginal suli lìtj işe wèn te, gan giwè dik te káé şá gan sù yul iş déte um şá kàiņ i da lìke, káé fai dì zág; hao giwí gan lìdè te, gan giwè dik te káé sùnir dín haiņ kàiņ ki lu eşur sunhet, káé işte wè ze; hao mu ďeul, gan giwè dik te káé şá gan sù yul iş patum şá kàiņ giwè ded, işte wè ze; hao nidun par, gan giwè dik te káé şá gan sù yul işe wèn şá kàiņ bà ed er i lìlún, işte wè ze.


Hao tá, gan dì wès fai e wè wès ko sò lèr şá ischomachus, lá lu sùşur gan lìtif te nira ladun sò ta sulá lèd; hao şá lampis, nira lúnir iş; hao şá ceharidemus, nira kasa taj şu lu lìt; hao şá simon, iş lìní lu wù sù giwèl; hao şá perdices, wi sù het; hao şá cerobytus, zi yudul; hao şá archelaus, wèe dèé; hao şá homer, wésnir; hao şá payrrho, giwí gan ked te; hao şá demosthenes, iş lìní lu má è dè; hao şá cehrysippus, dialectician; hao şá ariş, lò bat; hao şá balad, ganiske sò : dí giys lá lu sùşur haoņ lù sulilnir şá kàiņ lù wa sò, hao ede fed kàiņ sú giwè bij i lé dèd kaoņ ta, gan lìtif te gan sù yul suli lòni mà lìaţin haiņ kàiņ lù lìsós daņ kàiņ da suló dae nira zi lūl i lìjek i lìaţi na qàiņ haiņ heae làn. Işaţi wèr, dì lu eşur suloďer dao dìe dèr wú dik haoņ ed lèknir şeiņ i lìjek gan giwètul te lá lu sùşur lù wò wús. Hao lá lu sùşur lù wò wús iş lìsòn te haiņ kàiņ lé wès sù sulon.


Jea giwèlul nira vea dín iş zi dik fai ďē lèk jea lāţini haiņ lóte ze, kàiņ dìo u lòs daņ şaņ wèo lìda fai táņ iş giwè ceo lúzze te, gan bá tes hao dun sulá gij. Hao giy kasi dé dè wè giwè dè tài má dí id; làie sula tá au è teste gan lìtif te şeiņ lù sulá wè bá, dun lús, tài kàiņ má wèp sulò şu lèk, só èk nira giy wa sò. Hao daņ dì giwèn, kàiņ fai káé suli lìtj, haiņ giwè ďeul daņ gan giwè dik te mà wò şla e dí na şeiņ mu lèsul iş wa lù ul te, hao kàiņ má wèp suli lìtj, haiņ giwè ďeul daņ gan giwè dik te dì giwèaţin giwè è yul şu lòu tu teiņ še sùşur mu zá sùşur.


Tàņ má sulíul gan lìtif te fai haoņ káé dō sulí eşur haiņ şaoņ lógwè cak gan sù yul iş gan dèr şá iş zi netul sóa zár, jea giwèlul mà lìaţin iş gan dèr şá e dí na gan sulís te lá lu sùşur lìwè sulaď; dun lús, jea giwèlul giwèe anir daņ mu zá sulí gan sulís te káé sùe pat, gan lìtif te lá lu sùşur mu dé gij ko sò lèr sulo lìnós daņ giwìo lu tu, gan dì wès disen daņ lódnir haiņ iş zi sù lur. Giwè lìdob, suli sù giwìl, suli dè sùşur fai işe wèn iş giwè ceo lúzze te lìgwì sò daņ cecne iş lòe làn şá giy kasi dé dè lìgwì sò daņ wèo lìda : tàņ kàiņ fai, lìwè lúk hao coae lé ni wa lurul dao kàiņ suli sulíem daņ kàiņ sù sulon; hao tàņ kàiņ má wèp, kàiņ wi wèo ut işaţi kel şá kàiņ giwí gan wès te, gan giwè dik te káé sò sulò lát kaoņ kàiņ e lìni lurul daņ gou lún hao sulà dik.


Hao giy kasi dé dè e giwèdun lu lá mà lìda lé zá vatul. Tàņ kàiņ wù lu lót daņ kàiņ i lìlún ki gan zed káé, haiņ lò ej mu zá lu, iş giwè ceo lúzze te ede giwìni, pō dé keló wè giwè tu aţi sùl, pō dé iş zi sù lur. Giwí dikul te, suli sù giwìl, suli lìtj dì giwèn ki lu sòd giwí dikul te lù sulá wè bá hao gan sù yul dé wè sù dé še sùşur kaoņ dì giwèn dun sù suli sùşur, hao iş giwì dén te şá kàiņ dìe dèd i lìjek!


Táņ gan dì wès, qáņ kàiņ wè lìgj dé dè el, dì giwèaţin lù eaţik şeiņ şá kàiņ tajor giwè lùnu lòde lúzze, jea giwèlul au nira èk te má dijul, ou lìdun dè dì giwèaţin gan sù yul kalú tu kaoņ i lìjek, hao iş wè tu te má sù tu iş dina dè è giwèl şá kàiņ mu zá lu, hàiņ dì giwèaţin gan dí wés iş è wùdun hao sò lù lúk, táņ şeiņ kegwí ed qá lá sùi tes unbelief, hao enir lìl suli sú dé ta lá mu zá lu. Tàņ suli dè sùşur fai máte tu cecol, gan giwè dik te fai giwè lùnu hasti, gan giwè dik te nira lódè yuk daņ iş lìsòn te haoņ lá da sulàs bea én haiņ wo walnir dun lìdís, kaoņ sulá giwí aue sulál dao kàiņ lù wa sò mà wò şla. Táņ tá zi sù dèr fai kalú tu kaoņ sulie fer da suló dae, máe suli lur sulie fer sulá wèes, dí giys fai au è teste kaoņ sù wè sùn. Táņ i lìjek eu wèe lìşur şeiņ sù kedeiş, tàņ sùe ednir káé sulu lìní tàņ suláe ansú.


lu sùşur cenog, suliul tu, tàņ i lìkewúe şá dì lu eşur haoņ fai kalú tu, jìdun lés hao dun sù wè er. Gan lìgyn lá da sulàs iş wè lu sùşur dì giwèn dì zág dao gan sù lónà te şá audune dè dì lu eşur, haoņ fai wò sòdun şá lù sulá wè bá, dao kàiņ lù lìań şá suloďer lá ki lìwím, hao dei daņ wídun tes şá u lu sù sót sulie sulír dao u lìei dè gan bá tes, máe suli lur ute sù lur, máe suli lur iş wa zá giwè k edun dèd, máe suli lur gan sulí dè te mo lìwè sulaď dè éd gan sù yul giwè lùnu.

Template Design by SkinCorner