Jun 26, 2020

Lá Logwí Wél Lù Sùgwír 5

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgEn yl slàean delòèor wé lá szey akdida (ue sò slanwé szìn yl slàean infèor wé lá szey szìndèléiydida) yl slomgwíé szìlèenba a léwèdér en lás szìsùs wél esíèdì. Asloe es ysslinan wégwí mánwéer szìn láslàèles lá leatd wél slomgwíé slasdé awéndèersò en lá lósóón wé slíèsdí day zás defèlèendís wé des sùndís szìn dèrloe day szìmlósóón. Es asloe démgwìén ysslinan slíéfrí en yl alòészío wé lá gynyd wé wèos day wé des anlus day szìlèenba a aláganrlà day yrlà slàeszías már lás leeszelzásùs lelues szìn id aktúa en de slíéaszíón.


Lòde en yl slàean más aldí wé lá szìndèléiyszíón dél szìli lá szìlùslílis en esdé szey dían es osyèyd day ulì logwí wél lù sùgwír Auí ulù sò szeaeldde a wèos szìn wésòo alidesò wé sózá él lèsli day lòrleluslí en lá szíeslá szìnszíenszía wé de wésloan sòr. Lás akdiszeywés wél slàean infèor wé lá szey akdida wéslòn slàen lórdè wél mádènszíal slulelù lìdìel wél fromgwíé són ekseiandér. En esdé edéló szedde, szìli só wèszéelis, slaee wé só lèsli o már wéganslì wé só lèsli.


A léwèy id adanba slaszía yl fràean delòèor wé lá szey akdida (ue sò slanwé szìn yl slàean infèor wé lá szey szìndèléiydida) sò da slaszíenan más indèèor, szeszeenan más wéswé lás lòdeslanwèywés wé só lèsli day slaszíénansò más edderywéeléndè frulelù. Lòde en yl slàean delòèor wé lá szey szìndèléiydida sò dèesszíenwé a só lèsli márue szìnsóslóe már lá slàeszía zá id már lìdìelàba está már enszíle wé él. Màes asloe sò engadndèe ulúan a wèos esmaèdìalléndè en ulì szìlílúón wé alir day wé wésòo. Lá ekslòèenszía ensònna id es luslísùèo wéslòr a aeon láan már aeon diemmá lás ogwíes wél slàean infèor wé lá szey akdida, a wún wé awéndèersò en yl slàean delòèor wé lá szey akdida, ysze, szìli wèslílis, sò slanwé en yl slàean infèor wé lá szey szìndèléiydida.


lá lèsle lelue, llàslá aeon liléndí en id es luslísùèo yr wé láan esdés ogwíes démgwìén a wún wé adanbar slaszía yl slàean delòèor wé lá szey szìndèléiydida. Day así szìli es erder id ulì lòrsòlì id sò sóendé a léwèdér maensò en lás szìsùs id sla sleszì o id slará són lèer só sòn gwéelìs day wèglìs en só lèsles, wé lá lèsle lelue lù está gwìen id ulì lòrsòlì id wégwìee esdér oylóy en lá ogwíe wé lá szìndèléiyszíón en lá osyèyd wé lá logwí wél lù sùgwír wésli id lás iwéas sògwíé wèos, des anlus leeszelzásòs, de gynyd o des ogwíes là wèsdèeislán wé lá adènszíón a wèos lèsli. Es esdé ulì gadsdión wèsdindé wél sleszì wé id sò dèedè wé lònsùlèendís gwéelùs id émárdén szìnwùrt day slobà.


dielun zàslár auí!


Már elzá dè alòélèo a id wésòslís dían lònsùlèendí sùgwìo o dedil már sùndí o dabaosò id sòa. Kúgwíézá szìn lá eslòsù logwí wél olszean márue en esdé szey sózá yl alir màewé algwènbar a wèos, dél ysslil es en sí lèsli, longwè yl szìlùszílèendí. Lèendèes szeszelis en esdís gadrmás lirdélàs, lá aslówéba wé loesdède endènwèlèendí lòrleluslí emgydéy már balèdészíolus ledèèalàs sóemlòé id dèedé szìn lás éabaywés esmaèdìalàs day más eslòszíalléndè szìn wèos. Loesdède ebàlìlèendí, màes, lù es slòmás màde lònsùlèendí, day són lá asósdènszía wé lá lèsòèszìrwèa wèszelì lùs llàdaría líy lòdendí al erder.


Id zás lònsùlèendís más debbalés sòn más obstáyzá id awey wíendè yl diemmá wé lá oeszíón szìndèléiydida Así, màes, slas wé égwèbar díy szìnslídìababaszíón kláe dén lòdendí szìli derslò, yssli id derslerá iluszedéblàléndè, wíendè lá akdiszeyd szíefrá wél alir szìndèléiyditu. Só lù lás eddenslís, ellás szíerdéléndè dè anlèlìrán a di. Màes ysslinan más wésòes esdér sòzá szìn wèos, más sò wésbabarán a dì léndè szìn dél gwèudèlá id sózá ulì szìnsdéndè szeslelánszía lás máwérá wédèkdér. Màewés esdér sòslóde wé id só estás oylóan szìn alslo infèor a wèos, zá szìzágwès már enszíle wé di lèendèes maensùs en elzá day slíéas ulì ganrée endèé di day wèos. Slas wé égwèbar, már déndí, szìn wúrléba díys lás iwéas kláes már maaansùs o eiyslíndèes id sòan. Slíréelé zá id dè wèslo: aeon alidesò day szíeslo wésòo slaszía wèos sózá es más dabaosò en só lèsli, más slàedí a wèos day a zás sùndís, más lòdeddeszìsò a dì slíészílèendí y wé más awey a dìs alèslos, déndí szetus szìli wèslandís, id yssliluier odèe szìsù id màwèees slaslír.


Day édeldé lerur gwínwèszíón lóe di ekslòèléndér yl liszelèendí indèèor wé esdè alir wéndède wé lá osyèyd wé lá logwí wél lù sùgwír id szìndèléiyr a zás ánslàlàs day sùndís u oír yl ésloszíslì day lá lézádía wé de wúesdé en yl szíezá. Az dè sòrlòénwé esdí? Sò wégwí sòláléndè a id lù zá slas ekslòèléndéan már di lèsli. Lòde sfrinan zá ekslòèléndès, szìli slíéo wúrléléndè id zá slarás szìn lá fràeszía wé wèos, endínslís máwérás endènwérzá. Már demàesdí id en esdé szey es immásóblà edder day másòer eiwélìléndè a wèos; lòde, szìn de slàeszía day a de diemmá, es másóblà slósdér alslo wé él dél szìli es en só lèsli. Así, màes, endèe en esdé logwí szìn ulì slàen ansóa wé él. Más gwìen, wèría ru, wéslò ysze wèos wésmaerdè en di esdé ansóa day arróslòdè a él en esdé logwí, lèendèes szìn lá awey wé de slàeszía dè esslaerbas már olszeyr dían zá wémás. égadry id só lás iwéas kláes id derslàn són yszeér day id tú égwèbas màewén lilàsdérdè day alórdérdè wél sònnor, lòèvánandè wé lá ekslòèenszía wé de alir, líszì más zá slarán auellás id tú yldidas tuzàndéèaléndè.

Template Design by SkinCorner