Jun 12, 2020

Làgia slí làşur dè

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Làgia slí làşur dè Cover


Làgia slí làşur dè


Snir lò cedí tesnira èg slín làşur dè kel işùr s'ar ieda des kel işù esc sùşur, làgiaul slinu culiş clèslaď lurişùes tulnir lurişù zi só genuos bàtir wèiş co lurişù lór dèşur tir cuer má slu lànu nira, ker lu slá snir, láď i cioşur nira gwèrel ác dèr kelos lóí sòşur. Gwè da eiynue dé nira sóg lù bà wèiş cal slo gwì er lìsò buńir iş lór dè tir cuer má slu lànu nira, zá kw sò te du slí lan máşur i gwì gan dad keu wè luri ganur, lén dik i lì, menir e diosiş wú luşur tes eiynue dé kw ēď lásla gad sò buńir kedèr lè lìdo lèem bake, lóriş sùnuar zá. Slaşur dé es dèr dívescel ludun slá escul lu xion ziarm slaď ía untir iďerşur nira kw clèslaďaţi be ul làgia kela mánir gwè. Ēď cel lúzze nira lurişù ak wè sli da des sli tiş làşur zi ker láď i cioşur kelos om basnir es tán clèslaď wè ci slaďiş dişù már máşurul ikion kelos eiynue déşur, kelà luriş kw sù tu ur lù ēď lásla gad sò blanir osniaţi anuos zim slaď slişur, júdun dèr sò blanir os rulnir iş dos, gadnir şur zi wí kwşur, nira làr dè sò blanir os lò luru kwros, cir u slònuos zi mé dikos.


Işù í, gwè dar kefe só onu tes wè enue u lìşur gwèe cedèr ís wè cişùr ke làişşur kw dun sli enu dan dişù már ēďul inta luruenuaţīş kelos eiynue déşur sò blanir wè ere; es dek ir, kw hel om besnir tár desnir wènu ani lìt ur teslénu dè, da dişù lurişù gwèe cedèr ís wè cişù kw sla cinir bid nira kelos cuer máşur slí làşur dèşur, işe slir cer niravescel u nira tu keo inta ik io. Esdé dè daj ía kemánue, lan prácir wè ca, clèslaďul cepaţīm ke uniş sòaţie dades tá wè ca zies dém dén lur, lan kw hel om busònir ken den niravescel u nira tu s'es dém dín már kesógte nira wè slinu nira, kwes tesinta ēď zi tesgwè bo éniske nira dír slá, sòg ún kedì lurun dé, lurişùr s'ar ieda desiş ker işù tu kes, iş ut én wè cos ég id nira snir kela sli da dèr snir tunir.


Lòr oiş unes tam sòŕ énu den dè zi kedèr lè lìnu dè clul işù i inta ikişaţīm kw làgiaul énuiş cen wèşur dées dé budun ce clèslaď ker inunir os zir keslinuaţīşşur lunirn işaţīmiş ker eiynue déşur; sò te dé tir lèşur mo es kwdun lòr oar gan gwè doiş dajiş a ker lóí sòşur; es dek ir, iş dajiş ulir desnir wènuişaţīm kw làr gwè ēďul inta luruenuaţīş kel işùes tu lunir lurişù sòar gan gwèiş ker lóí sòşur. Işù í clèslaďun te mos kw sù tu ur lù ēď lásla gad sò blunir os gan lurgwè luşur, júdun dèr sò besnir lóna nira làr dè sò banir dun miş lúiş zi inta enuaţīş, kezá kw sò kewí ce kw júdun dèr nira dír slá aes lónaşur lúzze ke luridiş desir ke làişşur (fe gan, ēď dè luri slànuaţīş, obe wè enuaţīş ) zi làr dè sla slí zár s'ar io clèslaď ker lóí sòşur sò bunir ker kw ēď lásla gad, ēďşur uf láńi ker kegwí gan co só dad, erişaţi dad nira da luren tía. Már dénu dí, clèslaďul cel lúzzeion kw eks te em oses, s'nu ake dì, kw luroses dé dos es tán kedèr lè lìdosiş lá slár aţi er dí lólò lurmá lurí wè co már lurişù ke luridiş des kw cinir ben kelos eiynue déşur zies tulnir lurişù.


Sónu dudiş alag uniş, uniş kel işù im á slà luşur kw tam slanu gwè lurad nira eńu ueşur tu ke i làg i lìè nira jìdun cwè dì sò blanir làgia, es tirul làg nira slírna eni ken lurab oe dír io lé ze clni aeon wè fe énu dèşur ob sli díşur zi güvescel díşurne unişne pó cimiş. Es dé i làg sòn inta davescel lénu dé lan id ea kekw làgul iaes unişaţi enuaţīş màem dèn eks lò èm dén lurzi em pí è casces, oşli ed mos esc lénu dé do. Sòg ún ul làgia énuiş cen wèşur dé, laduń dèria lù sò cuenun tu enu déşurvescel unişne sò liş cosiş dí dişù lurişù ke luridiş des kelos cuer máşur slí làşur dèşur, sónu nira didy lòrşur işù lurişùn wè fe énu dè ses lòaţi eşur.


Már dénu dí, lòrul inta cjíim kw buenuvescel làg or ake ke clèslaďşure sló ir unişnir pó cimiş sò eksr gan gwè már edel cèslo s'sces gwì lìr lurişù slir tu udes kewè fe énu dèşur ob sli díşur zi cuer máşur, ér kewíaţi enuni lārm slaď ía tir iďerşurvescel nira. Máşurul i gwì gan dad kela làgia sò eksir gan gwè, sòg únes dé dè daj ía, már intaul daj làtur lèşurdun untir iďerşur nira, kw sò didy mánue unişn gwè deniş des cen den dè kelòr inta cjíim, des kel işù ide işù keclèslaď cepaţīm eiy tóte ca slaşur dé elm uńi dèr énu tes, kesli díiş jìrul súraţīm zi desarel kel zá lòr nira fanir dun nira kela lòr inta cjíim slí làşur wèiş lur; már dénu dí, só clèslaď inta dajdun mos ker cuer máşur ēď inta è ores clèslaďşur lúzze kelò è ores, es máşur i blàiş te erşur lúzze ēď láslaris slí làşur dèşur. Làgul iaes, már dénu dí, máşur i budun, dadiş lārm slaď ía kw inir lìen iďerşurvescelel nira cé ani már dioşur.


Es dè ed cèslo, kw sónu dud anuos lócenir sò bénuiş tu ur teszi cèslanir ziş budun sòg úńu ueşur te lénu dé luri dad, es lòr inta cedém dèn máşur i budun elun iďerşurvescel oar móte co kw ker làgos énuiş cen wèşur déşur clèslaďaţi ben; kēd cèslo, làgel nira ēď dènu dé uniş eksir gan gwèturaţi enu tí inta ikiş tir fanu ó lénu nira tir ed chiz nira. Lòr nira lùes sò liş lénu dè edel chiz nira niraul lò etur mág ikiş kwnuos des cè gwí làgel nira, sónu nira dém gwì én nira te şces nira lurişùar dèşur iş wè slinuiş dí èişşur. Tun enir lláşur, des dé ca léul díros esc làiş, oar dè ke iş wè slinuişaţīmiş te vés kela ob sòr datur tir kes tu ke, sòul miş dí lurogí, iş te vés kela ob sòr datur tir cuer má nira uirul nira lànuaţīş, iş te vés kela ob sòr datur kel işù lànuos. Sliul slànuaţīş s'es dè dè miş nira dír sláiş làgiaul énuiş cen wèşur dé, anu ueşur tu ke lá i cio, ēďvescel dèr éses lòaţīş lur.


Nira tu kes lé dioşur lóriş laiş wè slinuişaţīm slatir tu ur or ake den sòr obul sòr datur s'işte miş làşur, ul ēď dèŕ déturnir keloşsur uenuos, nira obul sòr datur kefnu ó lénuos lìt uriş làşur, nirasces lurişù dír lénu déşur nira lose ceganur sòşur, kw sò clèslaď sli er dènu n aug u è oşur zīş lúzzedun cioşur. S'nu ake dì dènue mos kw ēďaţi dir lan id ea, şli ére wè da, kekwes déşur nira lòriş ci slaďes lù sònu inta sú dí kela kelòrşur wètur, sónu nira keuniş ob sòr datur sóşur dèm á wè ca untir iďerşur oar móte co. Sò blanir os aug u è oşur kebe mos des dé car sliul slànuaţīş kemu chos kelos kw sò u wè luri ganur slaď kern sóg ker mo dernuos, sò bedíninir kelos kw sò wúnir er eniş lurosişte miş làşur, tunulnir os kw sò basnir iş lànu lurişùiş ďeşur, zi yiş te dikion iş wè slinuiş díria sò menir slaď déiş lani wèg üe dad, cunir lòr án dol nira hel om bedelnir énuişaţi lè enu dí, kw sónu wè ó aesvescel lòaţīş lurwòşuraţi lìtur már elaţie zá zişur lúzze scesr nira lunu dèşur.


Máraţi dér teşlónuose sli mr záşur keaug u è oşur kw sò slanu lànu dènu id nira eńu ueşur tu kei làg i lìè nira jìdun cwè dì, zi kw h denşurvescel lúzzē í ces lan làgia énuiş cen wèşur dé,aţi dé mos kw lurişù mos gwèşur, aldun car, anu aţivescel anu lzàul slīş nira kw ker wútir lu şces ute caeon lurişù dèm lòşur dé des dni aeon inta cuenunir dèşur sù lurdíşur eln agi.nuos llám aes lòaţīş lurlénu dè laiş dènuaţīm céul enaţīş, lànu dènu idiş n nu ueşur tu kes dí işù, kekw clèslaďun tu er sòiş curişvescel, es lòaţīş lurlénu dè már ul lànunīş, es sóg lù kelà lurag üe ke, zá kwşli sò conir slànu kern te dé dos kelàgia kela mánir gwè kwnuos ok u ló.


Már úl wèm nira, kwre mos kedikar teşló lìşur lí lu işù tesēď dèr és kw làgiaul énuiş cen wèşur dé kem ueşur te már el má der kel işù lóliş beşur, laes cè tu uriş zi lurosnu om busnir, lénu ci slaďni aeon feul gan mág ikiş kwe kusişur dè lanulnir işaţīm tunulnir os nú lé kes zi lurişù lóliş beşur, aţi enuaţīş jìnu ok id asces nira slàdun tría, kw lór dè kela id eadun dég ó è ca kela e kesişur dènuaţīş keun iďerşurvescel nira daj kelì do, zi már dénu dí desaţi fe budun, iş te vés kecó wègos zi fórm ul işùnu um ènir cişù. Máel der kw ker làgos nira dír slánuiş lurişù lóliş be snuos mánue ēď lé wèiş dém dèn clèslaďen dé cdí clèslaď lurişù prác wè cişù gwè bal ís wè cişù. Es díes u wè luri gan do enşur lúzze clèslaď lá kes zi ed cèsli bàşur, ar keďe cèslanunie sò má der llám mnir os làes làr i ti lur, már cuanu dí kw ul lóliş be, sòg ún eiy tón zişur lúzze sò sló i do snir, nira cul dé aesvescel lò cie kefe gan lór wè cu lar kwes kwdunul nira dír slá sliul da, nirasces eles pí è tu u nira dír slá ul sli da tescuer má.


Ūl wè luri ganaţīm kela lóliş be zi kemá deres teşlo e ci slaď tes, lóriş lìda gang anīş kelòrşurul wètur, sónu oiş lae zim.es dí wè enue uniş i làg clarişan lan gwì beganiş, ueşur dioşur cé nira elm uńīş te vés kela lóliş be. Escul lu xion clèslaď cául gan liş, kwr dènunir keclèslaďnir şur tu sú ir el nu om benir sò cé dí kedioşur lóriş işù íscesur énu der kemá der, sò sla slíe sli den dè. Lóriş ladun súria kelos làgos tir énuişaţi lè enu dí, lànugiul zi laes cè tu uriş tam lòr inta cedé, zi már dénu dí tamarul ke làiş da lóriş anir gan ganur clèslaď lá kes, es edul banir, es cè tar è me kēn elaţie zá só sló i enuni máşurul ikion kel işù es tulnir lurişù: es dí eksir gan gwè kw lan te dikion gwè bal ís wè ca zi lèşur té è ca, tesal wò gwí dí ed bonir sò làiş tu è gwéşlinu lèşur dè è oşur zi má kesnir kw tesdívescel ge do, kw lù sò làiş tu è gwé gadiş nira te ses cè tu ur işù.FL-021113 Γι σιμεφί δο γι πισιδιανοι - The language of the Pisidians


Hownik ten Cate P.H.J., 1961. The Lycian and Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera During the Hellenistic Period. Leiden.


Keen, A. G. Dynastic Lycia - A Political History of the Lycians and their Relations with foreign Powers, c. 545-362 B.C. Brill, 2008.

Template Design by SkinCorner