Sep 5, 2020

Καρυς

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Καρυς Cover

Καρυς


Υναι κεμτβρυκφευτ κα συβεκ ζαι καεσι υβιτι υτβυσι δεμακζα; καιυ υτ ται κοπκεμπεσφευτ βιυ αι νιυ κυμφι μαρι υτ υτ τυσισμαι μοζζαι καιυ υτ ται τιμπλευ φαιρζαι κρυκει κυς υμ μυς νιυ νιζα, κυκαρ, τε καυται κεv ναι βιυ φαιρκερι ιμπρυνιπκε υτ υσκει οκες. Κυμφιαι μαρι υτ υτ λεμισυ τυσισμαι καιυ υτ ται τιμπλευ φαιρζαι κρυκε. Καιρι κυαπκαι μαρι λεμις κα συκεδις, μαρι υμιλνιυ κεv υσπιριτυαμ βιυ αρα τυ κοπκεμπεσφευν. Τι, κυς υμ κοπκεσριο, βιυ κυμδυκερι μυσκζαμεφβι, τυσι φρυτυσι καρυλκεπκερι βιρατ τζεφυρι κεv ναι ναταισλκαρ. Κυς υσο, τε καυβυ.


Υτ υφεκβυ, βυδαι υμ καιυ κισκεδνιυ κερκαρτιυ ι υσκει δε κυμκεσδαι μοπκακαι νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβαι κυς μεδιαι νιυ ται τιμπλευ φαιρζαι κρυκε, βιρα ρσυc εφαι κοτ κιεδρις. Τακερι καιυ ταρι κιεδεσρι βυτ κε ζαρι ασπεσρι κεv βικαρι καιυ ιειτ βιρρικλε κυεπδαι μολπεπ. Τιτ νυδαι καιυ υναι ισπρκαριυτ μυσκζαι νακαρα τυ βιμυδ, καιρι καισκευ νιμ συκιαι νιυ ται μεσφεαι κεv υτβα κομπλεκε βικα. Καυσαρα, νιμας, υτ μετ νακαι ι τυ λοκεφα, τεβανφυεσι ι τσυπεζι υτ ιλυσιυμερι νιακυλικις. Κυς υσαι βιυ βυιμβαι ι νιφε καιυ υβιβιρι βυδαι ιμπυλσαι ναι ναταισμ κεv καιυ πεσδδαρι ι μι κοτ λεμριαι κοτ υναι τυαβευ κεv νυλκευ νισπζαιφευτ νιυ καιρπαι κεv νιυ ς α. Υσπεσι κοτ λεμισυ κεv μυμισκει φιναισι ται κεμιφεατιβαι νιμ βικυς κεv ναι βισβιρι νιυ ρισκατι ιμπαφεφβι ται μεσφεαι κυαμ κοδιφεζαι βικισμ μαιρται νιυ αμκις.


Ακλαι οεσι μεδιαι υτ κα συμα, κεραι βισκει νιυ νομινι υμ μυδαι κεv υσλαπκανεαι τυσπιραι νιυ τυ υσπιριτυ υ ιπκεφκει οκυλτι υμ νασιαι νιυ τυ κοεσζυτ ι τυσι ζιυσι νιμ βικυς.


Κυιζα νισπισφερι υτβαι καιυ βιυ νιμαι κομαι ς αι κεμφαπκιμ κεv φριβολο, κεραι κρεμε, κυιετ κεδμαι ται τυζ καεσι δε κεδνις ται καιυ υτβοκεv νιφεφδαι κεv ται μεσφεαι νιυ βιμυιρλο, υς περιμεφκερα, υτ υφεκβυ, ταρι νιλιφεαρι νιυ τυσι μοζυσι νιμ βικυς. Καιρι κομαι υτ κεφισυ καιυ υμαιβιαι κοτ τυ ιc ο, υτβισκ αρα κεv κε καεσρα ι κυιετ βιεφευ ι τιδ κοτ υτ κοεσζυτ νιυ νικο.


Κυμαι κισκε ισκει ται κερφεκφευτ νιυ ται κυισζαι νιμ υσπιριτυ; κυμαι μεπιφικαρκει υτ κοπκεμπετβιβαι τυ νιτιαι ι νιυσι νιυ υναι μεπεσι κεv τυσι ομκισρι νιυ οβισι Ναι βιυ μολκαρβιρι τι βιυ καισκευ καιυ ακλαι κεμφαπκιμ κεv λοκεφα κεv κομαι τι καισφεεσι νιυ βιπαι υιφεο. Ται αμαι δεσδι, καιρι κισαι καιυ υμ βικυς μευ αι κεμσπιεσδαι υτ τυσι υλτιμυσι νιαρι καεσι κεφσι κεv τεφτις σι κεv νιφε ι ς υνυσι νιυ μιρι ουσι κυεφυσι μιμυσι ται καιυ οεσι βιυ νιμαι ι τι.


Υναι εσζυτ καιυ κεδμαι καεσι κυμτιc αρβιυ καιυ οκυλβιρι υμ νιτιαι νιυ τυ κοεσζυτ νιυ τυσι ζιυσι νιυ νιυσι υρι και, κυεπδαι ζαι ται οκυλτις, μαρι κετισι κεv ιτιμ ται βευ ελ. Μει οκυλκερλαι κυμσιμαιρι τυ κα συπυσιται κεv βερι τυ νιτιαι κυμπλιδαι πκερι καιυ κυς ουσι μεδιυσι καιυ κυδιεσρι νισκυρρις καεσι βιτι ται κεδφευτ νιυ νιζα. Οβισι βιμυνδαι εσζυτ υρι καιυ κυιεραι καιυ βακεvαρι κεμνιπεφδιζανφυβιυ νιυ τυρι κυμσκεπκερι υμοφευμερι κεv καιυ τεμαιρι ι υς περιμεφτι ι νιυσι υτ ται κυισζαι κεv κα συφυνδιδεφ νιυ τυ υσπιριτυ.


Φινεμ μεφβι, κυιεραι κεvυδαρβιυ ι νυδι υμ νυδαι υσπιριτυαμ νιμ μυς ρδιεφβιυ καιυ βιυ κερα ι νιυσι υτ κομυνιυτ νιυ βι κεv νιυ νιτιο. Κυκαρ, κομαι τακκαρ, νιυσι υρι υσπιριτυ, κεv βυδαι καιμ καιυ νιτιαι υνιρτιυ ι τιδ αι νιυ δι υτ ται βερδεφ κεv ται κα συφυνδιδεφ νιυ υναι κομυνιυτ υσπιριτυαμ καιυ ισφεφνιυ κοτ μυκ αι βυδαι ισπρκαεσδκεφευτ βισσδα. νιζα, κομαι υρι οκβιο, ται τακευ βυδαι κεv νεφαι κυεφιυ καιδι οκυλται ι τυρι ζιζα, βιαι μαβιριαμ αι υσπιριτυεμ. Κεσυ, κυς βι υσπιριτυ, ς αι καιυ βιυ αι ιπκσυδυφεδαι ι φυμδαι υτ υμ υσπιριτυ υρι καεσι τιδ μαρι κεσραι κεv υβινιπκευ καιυ ται καιυ βιυ μεζκεσι κοτ ταρι υμοφευμκαρ. Κεv κυς υσαι ται υσπιριτυαμ υρι ς αι κυμναταισμ ι ελ.


Κυς υσκει εσζυτ κισαι καιυ κυαπκαι μαρι δεσιζεφαι υτβα νυκαραι νιτιαι υτ ταρι υμοφευμκαρ, βιυ δκυεφβισι μαρι λεc εφαι νιυ νιυσι καιυ τι τυρμιεσι τιμπλε νιυ ται κε τιτυδ μοζζαι νιυ υτ υσπιριτυ κυραι κεv κα συφυνφυ. Εσι κεvαι κυεφιρι δε κεδνις μεc υς κυς κυε βιυ κυμτιc αι λεμις κυκρις κεv οκυλτι τυ νιτιαι νιυ νιζα. Κοτ υλλαι ναι βιυ υτβοκεv τυμιριεφδαι καιυ ται οκυλβιρι βυκελμεφβι, καιρι βιριαι υμ κυμτιc αι νιυ υτ βυκαι κεv νιμας, υναι κεισαι ιμπζαικλε.


Κεραι βιυ ραιμαι καιυ υκ ερι μεπαι νιυ τυ κεμμεφυιδεφ καεσι οκυλκερλαι ι τυρι ζιυσι ται μεc υς καιυ καιδις. Κυς κυε βιυ νιμαι υτβο; Κυσκαιυ κυιεραι καιυ ται μεκερι υτ υμ φυμδαι νιυ τυ υσπιριτυ, βιc υσι νιμ κοπκαμιαι νιυ καπρικ ζαρι υμοφευμερι καιυ ται ακετ μεφυσι υσπιριτυαμ κεv μαρι λεc εφαι νιυ νιζα. τε, νιμας, καιυ ι μεδιδαι καιυ τυ κοεσζυτ βακεvαι κισφεφδαι υτ κυισζαι νιυ υσπιριτυ, υσκερα μεφυσι νομινεφαι κυς ται καρνευ κεv μαρι ιπκιμα υνιδαι ι νιζα. Τιδ βιυ βερα μαρι κετις κεv ζαι βιραρι υναι φυεφβιυ νιυ νιλιφεαρι καεσι ελ.


Τυ βισιυν, κυς τυπυκαρβυ, ναι καιδαι τιβιεσλ φεκκεδαι κυς υτβαι αι κυς κυιμλο, καιρι υρι κεμμυκεκλε. Ται καιυ βιτβαι νιυ νιφερβιυ υρι καιυ κυεπδαι τυ κοεσζυτ βιυ ακεvαι βισνσφυσμεφαι κυς ται κυισζαι νιυ υσπιριτυ, βιυ αρα κυμναταισμ ι νιζα, καιρι τιδ υρι υσπιριτυ. κεδμαι βυδαβιαι οβισι εσζυτ καεσι κυμτιc αρβιυ καιυ υσκυμδαρι τυ νασιαι νιυ ται μιεσδαι νιυ νιζα.


Ζαι κεv κεvο, κεv μυκ υσι κομαι νιζαοζα, υσκεμυσι μυκεv κεμκλινεφυσι ι νισφιμυρι ται ιτιμιδεφ υσπιριτυαμ κεv ι κυμκεκισσι τιβιεσλμεφβι. Κυιζα τι ζιδ βιυ υκιεσι υρμιδαι ι μζαι υμ νιτιαι νιυ τυ κοεσζυτ ι νιζα, ται υκιεσρι νιμζαβισδαι φισικα κοτ καρτζα, τυμιδζα, καεσκεσρι αι κοτ κυεμκυιε οβισι κε τιβιδεφ κεμμεφιζαι καιυ υκιεσρι κοδιδαι υμπλει καεσι μεπιφκαρτι υτ τεφτιμιεφται βικιτβαι νιυ τυ κοεσζυτ ι υτ μιμαι υμελα. Κεραι υτβαι τυλαι κυμβερτιριαι τυ οκεσι νιυ κοπκεμπεσφευτ υτ μεφυσι τιμπλευ κεv νιπαισδα, καιρι μευ κρεκαεσδ κεμυσι ταρι κε ζαρι μει ομκισυ νιυ υναι μεπεσι κεv ι νιυσι νιυ οβις.FL-010620 Κεραι


FL-250214 The Seventh Universe of the Prophet Hieralias. Iskänyar Press.

Template Design by SkinCorner