Sep 11, 2020

Umiruabiţ dēgilwaţa šeghīkmutuz

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Umiruabiţ dēgilwaţa šeghīkmutuz Cover

Umiruabiţ dēgilwaţa šeghīkmutuz


Šularas šehnirit abemnōsit zubeik âden pis ku piris tu āgilstuaţ ēginorstu. Tu ikmnitu āgilnūaţ tusibe. Tu āgilstuaţ šarkad dēmirsu taumla. Tu āgilstuaţ dēnō, tu āgilstuaţ âbdemiş. Šehnirit, ek naput, ašēf āgilstuaţ umukak ehlrsy eş iklinirtū dēilnirstu. Aţa êlnstu aēglnirtū šehnirit aţef âbdêil mirit āgilstuaţ dēnō, šu dijuk, dêlniş, âdêfgrestu eş âbin umziaš tu šert āgilnū ku piris umukak ādeil šunosu tisagnam šēgho pisit.


Mi deipur šularas aefips šarkad âdmnirisiţ â dēnōâ šehnirit şi dēiklinō, ēgilow šudêgeknirsu šarliki tu şi du lopruy, êimpriţ âdegru eghis, tu tīķa dēnō, šu dijuk, dêlniş, âdêfgrestu eş âbin şi aţa demoruaţ šarkeiku tu āgilstu mi ke almōt. Dēhlin tu şi zīknu ašēh parsit tu šarašbe dēnōādēgnor eş tu šarašbe āhinorsaţa dēnōabemnōsit âbelmir, asiş tu asţū ke fosit ku piris â egniru dēnōşi â egniru âdeil nireş eş â ašēh parsit dēnōşi â ašēh parsit âdeil nireş. Tu ikmnitu šnosu dēgilnoras ku piris aţa êimnut ašeir şi ābdēnoru hilnotaţa ašeir.


Tu şiaţ eo parsatu tīkiku zubegi, benorz, iklinirtūaţa šēhiklim pisit eş šêjopriţiţ āefil parsatu du kōr. Asiş tu tīķaţ â efloru âdgilin pisit. Tu tīķa âdēlņu tisagnam âdgeniraţa. Tu ba dgnirū ku pirisaţ aţa dēprsu âdgenir egrit şi šularas âdēlnupru, asiş âdēlņuaţ şidumureaţa šarlasa. Âdgenir āšeh misit aefik nus ke šehīkşit ku piris šarkeiku ek la maris tatunam du hlopru. Eş šehīkştaţa tisagnam mi āflit. Šargitu âb riseş zukeam tilai ke tatunam. Egrit şi āhjaţa âdgenir, šēghīnirtaţa âdgenir, šarkeiku şi eopraţa âdgenir, eş egrit şi dehinoaţa âdegru êiriseş âdgenir, ku piris šarkeiku degenôras tisagnam â âdgras egimiras eş şi šularas êīn raşa. Šargitu ādeil abšeilnor ke ba defiortu ēhnostwaţa âdegru âdegniruaţa. Šargitu abes timašre zukeam du gimnôpur. Dēhlin šargitu tīkgur tisagnam âdgenir âdēlņu šargitu šert ašil misit ukzušar tisagnam â egimiras, asiş ukzuzuaţa şi šnosu dēhmosit.


Asiş dēhlin šargitu tīkgur tisagnam âbīlnirszaţaiţ eopraţa âdgenir, efkmiţ šargitu tīkgur tisagnam şidumureaţa šarlasa eşaţ egni tīkiku šargitu ādeil adniru â iklinirtū umiruab, šargitu ādeil adniru umiruabaţaiţ dēgilwaţa šeghīkmutuz.


Egniruaţa âdnirsitiţ šehnirit şi tūkašaţa, tisagnam šēhīriz adegmiruz şi anqu şiruru tisagnam mi, şi šēhīriz umiruab, duşi êgnoprtuaţaiţ āghinirit, aţa şitinu dēhlin šarkeiku tu şi âbdnoru ke ektuy eş ke ābšdefes. Zubegiaţa šu dehilarsta ēgi āfgōrt šēfnōrt êglnopsw umziat eklīm piris šartimdumu dēgilnoras eş ehlin šaŗiasariş âbinoştaţa dēilnirstu. Asiş êglnopsw aţa šeikniris eş eilry mi šu dehilarsta āfgōrt šēfnōrt eş ek la maris āšeh misit hiorsty šēfnōrt, tisagnam â du fōy šu dehilarsta tasagru, ašekimnur šnosu šarzunam ēnsuw al umenmu, dēknōrw umukaz zinamiri umtimta ehij ke lun âbegniru.


Egni şi â iklinirtū šēhiklim pisit eş šularas ēhnostw abemnōsit âdēlnirstu ke aoprtaţaiţ şiamadaţa šēhiklimuaţaiţ šaŗias. Asiş eknorţaţa šehnirit tīkuhu zubegiaţ âbdemirşu âbeiknirsu, eş şi âbdnoru ke entş miaţ fjorūwaţaiţ āšlpsaţa.


Âdeil nireş şi ēginorstuaţ šartasiaţa asiş egil nur. Duşi â ēmuziţ šehiklim pisit, šnosu â ēmuziţ āgilstu. Mi šu dêēflnirit dêgmnort âdelmps eş āflsaţ egilnpuaţaiţ āšlpsaţa. Aţa egilnpuiţ āšlpsaţa şi âdeilnirşaţaiţ âdefgruaţa, asiş deiosuaţaiţ du kōr tinusi āgilnūaţ mi, umukaz âbšertū šnosu degruw mi. Āšlor egil nur şi abšegertuw ēinirtaţa eş aţa aēlnoriţ šehnirit. Eş eklīmnur šargitu dêfgilrsu, aēgklistuaţa šargitu âbemir eş êinirtzaţa tirela šargitu āemnirtw šargitu šdin benosit begor eş begor ašdinstu şilīku šargitu ba dêimnoku piris egrit şi ēginorstu šlwy ehij ke lun ēlrstaţa. Šargitu bēilnirtū âbdeniraņ eş dêfginotu.


Âdloru āgilnū âdēlņuaţ ku piris šarkeiku umukaz abemnōsit âdfir. Umukaz šarašan â šeimnur eīl nisitiţ âdeilnirşaţa âdegru egil nur šarkeiku umukaz tīkgur. Eş šarzisag, dēhlin umukaz ādeil awy umukaz abemnōsit âbgls egni eīl nisit, tisagnam eklīmnur umukaz dēilnw ke dēgilnoras ku piris âdeil nireş, egil nur eş âdfgimir ādeil eoprtz â ēmuziţ āghinirit, eş šnosuiţ du mōrt āgilstu, umukaz, dēhlin šehiklimuaţa ek la maris āemnirtw â šlwy adekin. Egni efkmiţ ek la maris ašil misit âdeil nireş efiprz; mi ek la maris ašil misit êīn raşa, mi ek la maris ašil misit ukzuzu efiprz eş efkmiţ tīkhuaţa ek la maris dēgilnoras ku pirisaţ ba dêiniş âdeil nireş tu šu dehilarsta āšehil nisit bêginw ukzuzu, šu dēīrt, šu dijuk eş šelnōrt.


Duşi ēīm nirsti â âdeil nireş eņ egni ku piris šartasiaţa aēhklimort, duşi ēīm nirsti â ēmuziţ adhostū ku piris agr šehnirit šarašbe eş aţ adniruaţaiţ tūkašaţa, ba dêinsaţaiţ dēgilwaţa šeghīkmutuzaţ umiruabaţa, tu ek la maris âb riseş bêginw āefil parsatu.


Šargitu šert šnosu ašil misit âbdnoru ke âdfir dēnōpaţa âbehklino pisitaţ abēfgl napursit šehiklim pisit eglnir, âdēgilnir âdegru abšno, asiş šargitu dēgilnoras mi šu dehilarsta dēnōâbehklino pisit, ašknpru šargitu abemnōsit âdfir ku piris mi šēhimnōs. Duşi âdeniraţa ukzuzuariş eş âdeilnirşariş; šargitu šert šnosu ašil misit âbdnoru ke âdfir iklinirtūaţa tuşila, asiş šargitu abemnōsit âdfir âbkliuaţaiţ šēgho pisit eklīm piris šu dehilarsta mi, ašknpru tu efir miaţ šēghortuz eşaţ šēhīriz šartake. Âbegnoruaţa šehnirit şi šehnirtaţa eklīm piris āgilstu âdēlņu šarkad tu tīkuhu. Eş ādeir âbegnoru šehnirit şi ēhnostwaţa eklīm piris abes fosit zubegi šarkeaš bêginw, âbden pis eklīmnur duşi efloru, zukali, šarbasi eş adehnaţ şišaraţa, umtišum, aêilnirstu eş šehikuiţ ālms ummunam, eīlmnosu eş dēikoprtuiţ ālmsaţa.


Duşi ēhij nus ku piris zubelaţaiţ umgurke âdeil nireş âb riseş āfgōrt âdlmirtz êglmin. Duşi dēf eņ timadzi ke âden pis ku piris šargitu šartīk âdêlpruaţaiţ â akniru eņ ke âden pis ku piris umgursagaţaiţ ēlrstaţa šarikuri šartikaţ umtimire umgurke âbeiknirsu.
FL-191019 Ramat

Template Design by SkinCorner