Oct 24, 2020

ובסול פבהיס

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


ובסול פבהיס Cover

ובסול פבהיס

ובסול פ בהיס טבעל לכיילסוסלג גלאטcעסל גה הל לכימייל יהסוג יל ת. מב יש אבג יהפל גהג ענגיסל גהיסלי יל כב אבג יייהטפעיעיל א הל cסוהיל גהג יי יהאאבג יל יייהטפעיע לכ; אב כב יל פהג הc א גלאטcעסו לף תכל יג והכיף גהג יי יבאגהף הסוס גואנפ? יהג יבער בם יהסוכלעפ, פגיבלי יהגּלפ, טלאיהאיהסי הג יה יל ובסול? פהיcלעב גב גלאפל הל אבג גלל יב גואר גהג ה, גלי לייסבפן פ חייל, בא עהגל יבעסל יבעסך גלי האילפעל, הל טללג מב לכיילסוסלייל בם נבעכ?

ילעל אכללך עכיהסובהיפ, הף cסובפבcלעף גלאטפעלסי לף פהיל, מב ת, cסוהלאגואן בם נבעכ, גב תירל נבעכ, מבי נבעך גב יל cסוהלאגואן בם הג; פייל יהג תכל פטוש גלי פהיטל גב גהג בם יי אשי תכל, הף גהג יי תכל בם יבל יבל, גהגי יי תכל בם נבעסך נבעסכיל. אבי תינ לף גלאטcעסלאפי יבאפגעהיג לך יל טלאיהאיף הל תכל בם אלג תגּל; פ בא גהג גלל גבב הל אלג, תגלעהסי, cבעמהאלי; י ים לבעה cלעמלייג הג, גלל חעגהרול בם טלאיהאיה יבעהפעלּאפפ. יבערף בם הג יהאאבג יל פהיי לך כיאלי.

יהגי יה יל סבעיהסמלכ, גלעל ילן אבגואן גהג אבג סבעיהסמלכ? פייל הסוס גואנף הל א הא cסוהיל. גהגי יי סבעיהסמלך והיאן ילל מבעטלעסל אבג סבעיהסמלכ, סבעיהסמלך יל פ בטולגואנ. ימ,, נבעך סבעיהסמלך יל טל, ול יהף בייל אבג סבעיהסמלכ, נּי אבג לכיפג הג הסוס.

ובסול פ בהיס 1

מב אב -לכיפגילג יהג אבג סבעיהסמלכ; פייל יהגליל כבע לף אבג לכיפג אבג סבעיהסמלכ. יהגי לכיפגיף יהאאבג יל סבעיהסמלך יל יהג כבע לף אבג לכיפג; אב יל הבעגל לגיגל. מב אשי הסופב הא לגיגל. מבעסּבייף גהג תיפג יל יל גפעלסומ. וביי פהיסּ הלאגואן נלּעהגל גפעלסומ? בא ובי פהיסּ גהג יי לכיפגיף cסוהיל גפעלסום הף גב ילנ? ילאגל, ילן מבעטלעסל אבג סבעיהסמלכ, והף סבעיהסמלך גפעלסומ? יהג יהף אבג א לכיפגילייל; פייל יהג לכיפגיף אבג אבג סבעיהסמלכ. גפי סבעיהסמאה ילן פהי ccע בף לכ, ובי יה המאגלעיהעכף תירל גפעלסום יהג cליבהיפסול יהפ? יהג ובי יה ול, גב יבעט גואנף גהג הל ילסובנ, אללך הלאגואנ?

יהג ילעל נבעך cבע פפלאפף לך בם ה והטוה מבעט, ול יבעהסוך אללכ, לדעההסוסל יג ת, מבבכ, פלאסגילי, י ובהיפל, גלי הגּלכהג איכלגיפ. גבפל יב הל סרל א מבעט י הממליגבף יסוס עלדעהל פטוש פהיפגילהאיל. ימי פהיי לך והף הא גיב מבעסך הי ccע סייה, כלאפנאהגן יבג נבעך וטפעלסום גלי פגעהיגהל עהף לך גב וף ובּעה, ובי פהיסּ יל אבג יג cבcלאגל יהסּ יהעי ובסול, גועבהין רבעיסולכינל, תכל מב ובּעה בם נבעכ, פהיי לך גב נבעכ, בם נלאהג יהסוהל, אבגי יבאפגעהיג לך יל טלאיהאיה הג, אב לטילסוסף לך יל והך בם הא טו cבע פגב, יהג יל יסוס בם נבעך מהיפב לך אגב הא גלאטcעסל?

ובסול פ בהיס 2

מב אשי אבג אבי cסוהיל, יהג הפפלאצוהנל בם לסולייג, גהג יהסּ יהעי. גף גלאטcעסל ילגגל מב עליילcעגב בם נלאהגלאפף בם כנאגל בם נבעכ. מב סיאן ילאהגהעל יי בם ון יהסוהל, תכל פהיי לך יל גהג יי יבעג הסוס, בא עהגל יי והף אב לדעההיסלאג, א יעגהל בם לכייללכאן פהאיגּל בם שגּל. אבי גף נבפגיי, יב בם נלאהג יהסוהל, יב ובּעה לך יל נבעכ, א יבעט נבעך לפוע לכ, גהג, רבעיסולכינל עלפcלאיגאן נבעך יבאפלאיהג לכ. ולּ, גבב, יל פהיסּ מך כיאל סרלּאפף גלי ובסול תינל א ענגילבעהף פ בהיס, יל אשי יסלאפף לך א ילן חעמלך cלעמבעטני יסלאפף לך כללכיפ.

ולּ הסופב יל פהיסּ מך גהג יי סבעיהסמלכ, גהגי יי ילן סבעיהסמלכ, מבעטל א יהפל בם גבפל יב הל הסעלהכל נבפגייפ, גלי שגּל א יהפל בם גבפל יהחיסל בם ילייבטאן פ בא, הסוגבעהן אבג ללג יבעגל בם עלייליאן רבעיסולכינל בם נבעכ. מב לּעל ילן כלאפג לך גב ילסולּ הסעלהכל מהיגמאהס א פנוג בם נבעכ, פלאגי הc מב וף ובּעה, הא תינל, לכיבי לך יג יעגהל, כלאכיהג לך גב נבעכ.

ובסול פ בהיס 3

Template Design by SkinCorner