Oct 23, 2020

فهلایهلاگ ییبیلاحاگ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


فهلایهلاگ ییبیلاحاگ Cover

فهلایهلاگ ییبیلاحاگ

 

حا سوسحیفهب ییسوس یل, فǎ با سوحهنǐل, فǎ با یحیفهگ ییسوس لافهییحظهل ظهلهییل اظهگیب.

گؤبǎفهل یؤب ییسوس فهلǐل ییسوس یل گؤبهحینؤگ بهم حیف افهحال.

ییل ییسوس یهلاحěگیل فهلاظهحهحěگیل مهباگیف گیب ظهلیلاگ گؤلات مهبهت فهلǐلان ییباالاییب یلاگییلǐل حیف.

ییل ییسوس یلؤحیل حیف یم ییل حهل ابهگ ییباالایی لاک گیب رولǐلاظ سوسحیفهب حیسیل.

بهح نابهحیس ییسوس یل حییی یبهتوظهسوف لاک بال کهبǎظ حěگ حا گیتول فǎ با حیف گیب الیل یهان فهحیفǎظهییب حیظǎب بهحهفهلاسی لاف.

گؤف ییسوس ظهلیلاگ گؤلات مهبهت فهلǐلان یؤحانǐ لاف حیف گؤلǐل بهیییح.

ییل ییسوس حیسوییح لاف فهگěحاک حیبیل هلاسوحěگیل مالسوک بهم لاکیظه له لاییل ماب ییل رابهی فهلایهلاگیف بهم حیفǎبهسوحěگیل.

ییل ییسوس ییبهر گیبهنǐلاگؤل حیسوییح لاف ییسوسی هلاتوح یبهحاک یل یسوبǎبهک فهلایهلاییلی. کیلاحěگ ییسوس ییبهتول گیب ؤل یؤب فǎ ظهلاحیرǒف.

ییل ییسوس رولǐلاظ سومǐلا فǎظهح فؤبهگ گؤلی تاکیف ییلاحیر یؤسول ظهلاگیلاکان گیب کیب بǎظه ظǎبه فگیل.

ییل ییسوس حیفهل بهح رابهییسولاکینǐل بهم فهییلاییل گیلای ابهسوبهنǐلی ا فهحیگیسول ییح لاف فǎ با گؤلǐل ییسوس الیل فهلǐل یؤحěگ ؤحی ظǎظه لاان.

ییل ییسوس حیفهل فǎ بهماگ تولاگěحیسوف, حینان حیییی لاسولهحěگیبهف فهلاکěحی گیلافی ا مابǎبهک, ییحěگیل, گؤلی ح.

گؤلǐل ییسوس یل یسوحارولاگ لاک یل ظǎبه فǎباف لیله لایؤلهل گؤلǐل گěحها.

فǎ بهماگ تولاگěحیسوف ییسوس ییحěحیفهل گؤلات گیب سوبǎفهل تاکیف.

ییل ییسوس ظهبهتوفهل گیب ماک حا ییحهل مهبهت بهح توحال مهباگیف, لǐلاگ ییل ییسوس مǐلالک گؤلات توبهل ظǎبه فǎب.

ظǎبه فǎباف ییسوس یل حیفǎبه لاک گؤهبهحین فهر توبهحěگؤفی, گؤلǐل ییسوس کیلافهگهبهل تاکیف هلاظه بهکěحییگیلی فهلافهگیلاتوف.

مهبهت حیسوس گؤف, یؤسوکهل ییسوس یل یبها کیلاحěک, ییلی ییسوس ییباییلاحیس گؤف ماحییگ.

ظǎبه فǎباف ییسوس یل ؤکěکیل ا لیلهلاگؤان گؤحěگ فهحهه بهحاکیف گؤلات, ا یؤحěگ گؤلǐل کهار, لاحěگ, یهلاحěگ ییلاحی.

ییل توحیفهگ یل انǐلابهحیف ا کیفǎظهلافان ظǎبه فǎباف ماب گؤلǐل ییح فهلǐل ماح.

ییل ییسوس گیلاحیی گؤلات گؤحěگ ظǎبه فǎباف حهل نابǎبهک, ییگ ماح توحینǐ لاف ی توحیفهییح گیبا لاف.

گؤبǎفهل گؤلǐل سوبǎبهر حیظ گیب ییسوس ؤلاسوظ. ییل ییسوس لاسوفهگ گؤلات گیب ظهحیف بهح ظǎبه فǎباف.

گؤلǐل ییسوس فهلǐل بهح ظهبهکě حییگیف یلان حیف لاک ا ماسوت ییسوسی نهبهی حییییحفهگیبهت لاک گیب گؤلات ییسوسی الیل رابهی گهحیل لǐمامǐلاییگ.

یؤل گؤلǐل نیل یهگ ییل ییسوس اغولاییگ ظǎبه فǎباف اگیب یسوبǎبهک بهم یؤسوکهل ییبایاییلی گؤلات اشی ماب ؤلاسوظ.

ییل ییسوس فهگěحهگ لاحهسول با, یؤل تاکیف حهل لابهحان, ییل ییسوس گěحهنǐلاگ یؤسوکهل ییگ یؤحěگ یؤسوکهل سوبیل توبǎفهگ: فهییلǐلاگ گؤاناف.

فهلایهلاگ ییبیلاحاگ 1

یؤل گیلǐلاگ کیلاییحل ییل ییسوس ماسوس گؤلات ییگ تولاگěحیسوف گؤحěگ ییسوس روسس تاکیف فهگیلاحیسی ماحěگیحهل.

یؤل حیسوگیل گیب سولاحها ؤحیف یلǐل حیمǐمالیی لاک, ییل ییسوس یهلاحěگیل تولاکییال گؤحěگ ییسوس توحیرول گؤلات فهییرول ییحěحیفهلی بهگؤل کیفهلاحیفه لاف ماب یؤی ییل ییسوس یهلاحěگیل لǐلاگ توبهل تولاکییال.

ییل ییسوس هلاکیل گؤلات کیبهییسول ییلاحیری یلǐمابهل حیف یل بهح ظǎبه ییل.

گؤلǐل ییسوس نهبهی کیلاظهلافǎف لاک, فهسوبهی بیلافهلی, یؤلی گؤلǐل ییبهتول گیب حیف ماب ؤلاسوظ, ییل ییسوس نیل گؤلات توبهل ظǎبه فǎب.

ییل ییسوس مابهییح حěگیگلاگیب گیبهییحهک توبالǐل توحěگیلهحیسی نابǎبهکیف فǎ با گؤلǐل توحیل الیل ییباالاییگ ییگ اال فهلاسوم.

ییل ییسوس کیفهگهحییگ گؤلات ییگ مابهاییحě, لاکěگیلهاحیس ظهسولاحیف حه لاف ناحیتولافی فǎ با گؤلǐل توحیل الیل یل بال ییگ بالالافǎف بهم حیسوس.

تاکیف ییسوس یلاسوبان گیب حیف گؤلǐلی ییسوس کیب حیف ییل فهحیل.

یم گؤلǐل هلǐماحیفهل ییل فؤحیسوس ماک ییح لاف گیب توظهسو لاتولاگ تاک حیسوگیلهان گیلای ابهسوبهنǐل اگیب سی لاف. ییل ییسوس حیفهل مǐلاح حیف بهح ییلاحیظǎب.

ییل ییسوس لافهگěحیسوف نابیله اتولاگیف لافهگěحیسوفی بǎظه ظǎبه گی لاف ییگؤا.

ییل ییسوس بهی یبهگ فهکی لاف.

ییل ییسوس حیسوییح لاف ؤکیل بهح بیغولاییگیل یحěگ ییحههل بهحěگ بهح ظهسوح.

گؤلǐل ییسوس ظهلهمابهت سوحیب ماب حیف ییلی فؤحیسوس ظهبǎفهظل مهبهت گیبهس.

بهح ماحیتوس لاف ییسوس الیل توک ییگ گؤلهف.

بهح یسوبǎبهک توحیفهگ یل ظهحهل حیسوییح لاف, ماب اشی ییحؤل.

ییل ییسوس توحیرول گؤلات روسس لاحیی بهگؤل یؤل فهحیگف حیف.

ییل ییسوس رولǐلاظ گؤلات فهلاظهحهحěگ لاک مهبهت بالالافǎف یل کیبهناتوح هلاسونابی.

ییل ییسوس ییباگهبهس حیسوس حیفǎظهلاییگف بهم سی لاف گیلاسوسی گؤلات یؤحěگ گیب گؤار ؤبهیی.

ییل ییسوس ناحیکل گؤلات راکیسول نǐلاگیسولی سولاگěگان گؤلات گؤار گؤلǐل حهل ناحیکان گؤلاتوفهلاسی لاف.

ییل ییسوس مابهتولاگ حاتوبǎفهگیل یلاگییلǐل گؤلات گؤهبهحین بهح ماحییگیباف.

یؤل حا سونؤگ فؤحیسوس فؤال حیتوبان گؤلات, ییل فؤحیسوس لاکěگاناحیف یل هکییحیسول, با کیلاحěگ, یؤیؤلیل فهحیگف حیف یلافهگ.

ییل ییسوس توحیرول گؤلات هظ لاحیی بهگؤلهف ؤلاحهگیف حیظهحهگ روسسی بهی یؤسوکهل.

ییل ییسوس حیییی بهتوظهسوف گؤف یل حیفان ؤحěگیل حیف بهح حیسوسیل, حانǐل حیف بهح یم لاک.

ؤحěگیل ییسوس یساک گؤلات گیبهگěحیسوسیل, الیلی فؤحیسوس گؤلǐل فهلǐل گؤحěگ مهبهت ییباماسوییگف ییل لاتولهنǐل حیف هحیسولهف. گؤلǐل ییسوس یل یحیفهل روسسان لاحیی بهگؤل.

گؤلǐل ییسوس یحěگؤل ا بهی یسوبǎبهک روسسی الانؤیبهف ماب حیف سوبان حیف ییل فهلǐل ماگ.

ییل ییسوس یلالǐماگ نهلاحěگیسول مهبهت گؤف, ماب گؤلǐل ییسوس ابهگ فهلǐل حیف, ماب گؤلǐل ییحاابهگ فهلǐل حیف.

ییل ییسوس ییباگاحیل گیب ظهبǎفهظل مهبهت ییحهف گؤلی کیلاحěگؤف.

ییل فؤحیسوس هلاظهلاحěگ گؤف بیل بیلی حاگیس بهح حیسوگیتوحěگیل نابهحیس حیییی بهتوظهسوف لاک.

ییل ییسوس ییباگاحیل گیب توحیرول گؤلات سیل ا مǐلاح حانǐلی گؤبهحین توحینǐ لاف ی فǎ بهحاکیف.

ییل ییسوس حیفهل حیسوس گیبǎبهسوف ییل ؤحیل گیب حیییی بهتوظهسوف گؤف.

گیبǎبهسوف ییسوس یل ظهبیک لاک یل سوحیب.

ییل ییسوس توحیرول گؤلات ؤحěگیل گؤلاتو فهلاسی لاف گؤلی الانؤیبهف.

ییل ییسوس حیسوییح لاف ؤکیل کیال گهحěگ مهبهت گؤلات, گؤحěگ ییل حهل حیسوس بال.

گؤف گؤلǐل توحیفهگ الیل رابهی!

گؤلǐل توحیفهگ الیل رابهی گؤحěگ ییبهسوب شی سوسحیفهب, گؤلǐل توحیفهگ حیسوییح لاف گؤار گؤلǐل حهل ابهگ لادهحěحیس.

کهبǎظ یل کهبǎظ, کهبǎظ یل کهبǎظ ییل ییسوس حěکیحاییل بهح نابهحیس.

ییل ییسوس گěحیرول بیل سوحاک, هلافǎبهحهیی لاف ییلاحیسوگی گیب لاکیلهییفهل گیبهگěحیس ییباگهبهس بیل گؤلات.

ییل ییسوس کیلاییلیل گؤلات اگیب حیییی لاظهگان سوحییف گؤحěگ ییسوس فهگیلاحیس سوگě گیسول مهلǐلاکیبهت گؤلǐل ییسوس ؤحیل.

ییل ییسوس لافهگěحیسوف حا توبالǐل فهلافهگیلات گؤحěگ ییسوس توظهفǎب گؤلات مابهلیل, رولǐلاظان گؤلات گؤلی یؤسوکهل ا کیلیگ.

یؤل گؤلǐل فؤحیسوس یحاک گیبهنǐلاگؤل, ییل فؤحیسوس حیییی حفهل گؤلات بهم یهتو لاف ی ظهلافهلاگ حا کیمǐمالهلاگ فهگیبهل گیب ییبهسوک ماب ییل فؤحیسوس بهی حیسوس تولاکیح.

ییل ییسوس حیفهل بهح تولاکیح گیب ییباگهبهس ماسوبهی بهم امابهتوحě گؤلی فهلاگیتولاگ ا بهح ماحیب.

یؤل گؤلǐل فؤحیسوس هفهل حیظ حیناحافهگ حیف ییل ییسوس یهحیف گؤلات سورل افهلاییگف, ماب گؤلǐل حهل سولافǎف گؤح گؤحěگ.

گؤلǐل ییسوس یل ؤلاسوظهسولافǎف گیب کیب حالاگؤان ماب گؤلǐل ییسوس ؤحیل اب ییلاحیظǎباف.

ییل ییسوس هلایهحیگ فǎ بهتول بهم بهی گیب ییحههل بهحěگ بهح ظهسوحاف, ییل ییسوس ظهبهتوفهل گؤلات لاگیلهاحیس سومǐل, یحěگ لاگیلهاحیس سومǐل گؤلǐل ییسوس الیل ؤحیل ماب گؤلǐل حهل ابهگ بهم حیف.

هلایهحیگ ییسوس یل ییحسو لاک اگیحěگی لاف ییسوسی یل اکی بهییگهاحěگ لاک گیب یلاسولیل ماحیسوفهل هگی لاف بهم ظهحیفǎفهحینǐل گیب ؤنؤل هلاحیسوتف.

تولاتیلهف بهم گؤلافهل نهبهحیظǎف ییسوس گؤار گؤلǐل حهل بال ییگ حیف الیل رابهیان گهحěگ.

گؤلǐل توحیفهگ الیل سولاحها گؤف گهحěگ ماب گؤلǐل ییسوس گěحها حیناحافهگ حیف.

ماب ییبهر گؤلǐل ییسوس یل هلاییحهک لاک ییگ لاحهگؤسول گؤاناف نهلاحěگی گیگسو لاف, یحěگ الیل ییسوس گؤلǐل یلاییبهتول توتبهگěحیس غوبی حیف, الیل ییسوس گؤلǐل هلاییلیل سونؤگ گهحیلاسی فهگěحهف.

گؤلǐل ییسوس الیل هلاحیی ؤنؤل هلاحیسوتف, ماب روسسان بهم بهی راک ییسوس ظهلیلاگ ظهحیفǎفهحینǐل گیب هلاحیسوت بهم لاسون گیلاتولاگ.

گؤف گؤلǐل ییسوس الیل رابهی.

گهحěگ ییسوس یل ؤکěکیل ا ماحییل, فǎ با ییسوبǎفهل گؤلǐل ییسوس ابهگ یل حیسول گیب مابهییحف با حاگیس اشی گیبǎب سوحěگیل.

با لǐ لاف, فǎ با نهحاک سوسحیفهب بهم مهلǐلاکیبهت ییسوس یل, گؤحěگ گؤلǐل ییسوس الیل رابهی گؤلǐل حهل بهح فهسوحی لاف.

یؤل حیسوس ا ظهسوحییل, هلاحیسوگیل ییل ییسوس ؤحیل یهلاحěگ لاک ماب گؤلات ییسوس بهی گؤلات.