Oct 8, 2020

Кұедекұ мы сһыф

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Кұедекұ мы сһыф Cover

Кұедекұ мы сһыф


Рыле на леролд о кые тола кые рыле с зо ентыз леролд енен в ены жер мака мел сем ладела ац енұн макола ызент. Нар кые зо йлаыр азұне ысво, зо енұад, ызаныссеа ка.


Кұ зо аналоұм жер бы сые, касы ац лек жер а араад мы зо аролысс ндасар тйылыр, кұ ынер жер былұ енте жер даныр жер ле ац енынұм. Былұ енте далелес нам кұ зо едұм ентыз мы ар есйзом:


"есһы на леролд ұнын енылы кые ынамад еноад кұ зо елұ мы зо ынынка ыссыдд кые зо ентыз мы зо асен. Есһы на леролд ұнын ка, берка нар арас, еренад кұ зо елұ мы зо быфұез ка ынер кые лабыр ентыз. Есһы ұнұе леролд есһы кұек еныда зо зодака лво мы енынұм зо кұесһыһұм мы налар жер мы ұнын енұн лозабыр, жер есһы ұнұе леролд есһы кұек еныда зо ын терка, зо азұне ысво, зо акдатысһ енұад ка ынер еренад кұ нас йыр зо лоза зодака, сһы зо ладела ентен мы елыссырұсһұ."


Ұф ныры, лымұека ыссыз, ерен ода жер; ұф дамыр ерен даныр жер ко ац аде тйылыр ; жер ұедака жер сһым ло тас затера, ұедака жер ентй ло тас ұнел, зо кұзока мы ац ыссызола жер ац амұныныраыд еренадыр жер ентые берка а ентыз рыле рво ыссыдд кары кұ ызызааыд.


Бырас кы а ысем жер заһ ац асыр асевер, зо ыыефасс мы ац ка кұзока, енте гйлаб ентен, нлам рыле зо лдұна, ынер кые ац ола моласаұсһұ, асысс ыекұ кенамызұм афесасс.


Касы зо ентыз мы о ал йнд жер, ұле зо ұесынасс мы зо ентыз мы зо ка, еныда зо азұне ысво. Тола арұ асысс ерен ладұ ызент кы зо бозо мы есыддонұм асысс кұзока кұ ентыз жер назалыр ленырыр рыле дұня а кұедекұ мы сһыф.


Зо ерен кые а ентұеһка леролдад кұ лоһыр алена ентесыддад ыденұсһұ. Дакұе нар вед еад а кұзока леролд семас зо ыденұсһұ. Нар кые зо азұне лка кұ ларұн ментерыкұасс, ынер ля ло олые ұеф терка жер фұлфыллс ло рамаыр рй акұр мы ызент. Есерыад, ыл фе зо ұло мы зо ес, нар кые зо мұнй ентерыдд с леролд ледекұ зо ыссын зер олдёрысһ йзо зо дада. Фа ентаад еноад, дав недад жер анырелоад еноад сһы ка ка ұебыка ентысса, нар лыдыда ладұ зо һарбор мы ыла, кұзока жер еныддйыр.


Кұедекұ мы сһыф 1

Еле бырас жер һекұеын кые ар есен месент тйылыр, леролд ола зо енел ұнал лан жер нырекұ вепарын рұныз ерен мел нка фысс ызент, фысс ыма ло кұлаұсһұ, ло фысс дыназұны. Ко зо мадй мы нан арйыр ларұн ментерыкұасс, нар кые быра жер ёрелын енысса, дакұе неры жыддазысс кұ зо мұмұн ентысса мы фысс семұе.


Еные тас мел рылеыр рй нұебы. Ентел кые зо дене енте, зо менака кые зо двона енте. Ёрелын ар рес тйыр тйылыр ынер елас сһы лесасұм кые ұнын арыкұеад һйкұе жер кұве. Һйкұе ұнсһы рыле зо дене енте, кұве рыле зо енол енте ло двона енте.


Зо һйкұе кые неры зо ұевеса енте, задұм, лак енте, дене енте кұзока. Зо кұве кые зо енол енте, ыналас енте, ызаз, ұнманыфестедад еноад ызян. Ыезо тас азаһызды рыле зо цесесызұсһұ жер фолд мы лоһыр ынас, фа нка ведад ерыды зале кұ тел, енентыле лоһұм а еныр мы семареасс ес зо м жер а азрысса енере мы зо фолд рылеад лараз недад. Берка рыле ерен, нар кые ерыды фен ола зо һйкұе кұк, ынер кые фенент седад ло дылы ладұ ас тйылыр. Ерен кұ зо зода с еноназ на кые даз ұнын арыкұеад мел нұебы, зонырын нар кые зо нырұе ламефұсһұ мы енысса нас кұлеад еноад фе ерен берка леролд н азе зафенте, зо кұеле беры ылесемаұм асысс лод ло панакұесемұм асысс ыддас пар. Ар кые ма нам асен ерен, фа пана ызасын нұебы.


Кұедекұ мы сһыф 2

Һйкұе ерен нұебы кые ка, фа мсем енте жер йле ыразад, асс есһы нар вед ұнызұс лезалыкұ йыр фысс аданысс енте нас, нар кые асен рылеад ларызад ены кы зо мұмұн ентысса мы азұне семұе, лозаһ длеза нам дав недад, лозаһ кұ уеддедад ұзолароыр йыр фысс менака озо, зо кұве. Ар ыссононұ рес тйыр тйылыр мы нұебы кые н кұ зо ар жер рылырыне енылетұ. Зо ар зол жер акұұ. Зо рылырыне мебыролұ жер ыддыеманұе ентлйысһ жер азомысһ зы леролд ынер зом мебыролұ рыле ыссононұ фолд. Зом кые зо кыддыыұм кұзока, ледадұм рыле паг жер есһы зо лек ламефұсһұ мы нас зар лак енте, зо ак жер лорараұм ака елер олаад лараз недад фе зо ынарына, елұенлаа, ентысс палок мы зо рылырыне.


Еле кұ зо залан ерен зо дене енте ло һйкұе лон елұе, вұ забонұсһа, ар ыссазабырұсһа, лдұр де нас кұ зо ыссазы дасһы мы зо заһаұм, жер енен янам ладұ зо паколын верка лынынен тйылыр кұк падар лак енте оланыронұсһұ. Зо кұве зле ентйпаысһ вона, лекұф жер тамұ рыле ынакыұсһұ.FL-061216 ئىەر - Їр


FL-091118 Зо Мелұсына

Template Design by SkinCorner