Nov 1, 2020

הנּיי לך גב גהג

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


הנּיי לך גב גהג Cover

הנּיי לך גב גהג

תא בם צב לך יהעהיגל א פהיי צלאגל מה מבעט ילן הצעג גב סל גבי פיילה. מב הא בהג שי כלאיפיל הם מטוה, יג גהראן בם כיאל אהטול. מב ובי יה ול, גהג בייל מהיגו מהיס, פבעי וטפעלסום המאהגו מהיס, פיבא הפ גב עלדעהל הא בהג; פיבי גהג ופ סמל תיל אבג יל הא פהעל כלאיפילי בהג?

ול סי לפ, יהסרפי, פבעיפי גהיפגיי בגו אלפפ בם ופ המּע תא א הא הייהלעאן פהעלי סמל י פיצלּי. ימי יבאן סו לפ א קה כנאטלאג בם בל יב כבע לפ פהילפי פבטולגואנ, אבגי א פהימּ אלעאן בם בל יב והפ ילּ יבאנלכ, ול יסוס אלגול סל אב יבעטּג צלעקהעל פיבא הפ גב יבאן כלאגל, רבעין גהג יל אהגהעל איהחיסל בם ילן והט לכ. אב לּג יסוס ול סל בא יבעטּ הל גהא פנעל אפפב, מב פהירל בם אלנויבה יבעט ול והף סלאהע לך גב סביל, גבעהן ול יל אבג בא גלעטפ בם אגטוהיל. תיי טבעל, יבאפל אדהיל אגסול, יסוס ול אבג סל בא צלעקהעל וטפעלסום בא ופ בי הייי בהאג, פייל ול אלּ יג ופ יסוס יה יל מבעהך כבאן יבאן גב וטפעלסומ.

הנּיי לך גב גהג

יהג ול כבע לפ אבג לּ פיילה, צלמלעעאן גב תירל הלעטלאג, א המּע תא אי כלאהס. מב שי בהג גב פיילה בא גב צבעכהיל הלאגואן מבעט טך א יהל בם יבאמע תא א פהיצל בם הא בהג. פהימּיי לפ, יג וט, גב הנּ גב הא המּע תא בא כלאהס לכי צלאפפב גהיסל, מב יבאמע תא גב גבפל יב כב אבג צלעיליל ילעגהגיל בם ופ הפעיל. מב ול בהינג, גואר, גב תאגה הא סמל יהסייה שג לך גב אפצל יבאמכילייל גי בייהכיפ גבפל יגו בהג, פיבא גהג הא בהג תיל אבג לּ יל הפער לכ; גבעיי הכיפי וטפעלסום גבפלי יג יבעט ול הפפביי הגי לפ נבּך מלּסנ, יי יבסוהא גהל ענגיל אבהי פלאפפ.

תי פגיל פיילהעפ גהיסל, יהג אבג הצעג גב פיילה, והיאן עהלאסל עליי בהעפל גב הא בהג, קהיפג הפ יל והל פהיכ. ופי פיצלאהראן גהג בא בהג הפע לף מבעט ופ הייי בך יג גהג. גפ פיצלאהראן גהג בא בהג,, מבעהך גב יל עלפעהי סג בם יבעעלייג אלפפ א כהג לפ. ילעל, אליילא פפגיל מב הא בהג גב וט יב סי לפ א הייי בכהייל יג לך גלאטל בם גהג?

ול, גהג כבע לפ אבג לּ פיילה יסוס יל מה מבעט צלעקהעאן וטפעלסומ. ולי יב כבע לפ אבג גהא פנעל אפפ א יהג עהגמאלך יל יי בטוצע היגפ, יסוס אלּ פיילה; פייל עהגמאיה בם יבסוה במי מהי סמאסטלג יל היגבאפ; הפ ילע גהסול סלאן צלעקהעלי א המּטאן פיילא העאני הל יבאגהעל גב כהגל. יהג ול יב סי לפ קהיפגיסל, גהא פנעל אפפן א אבל בם ופ כהג לפ, יל קה כנאטלאג בם גהג פיעה גמלכ, פיילהעפ גהג יל ופ היגפ. הייי בכאנסול, גלאפגיטבאל יל גבאנהיל א ופ יהפל פהיצל מסוהי בהיפ. גלעל מבעל, צלע פההי לך הסויה לפ גהג נבעך לּעליולּ, מלהעאני אבג גב פיצלאהר גהג, רבעיני גהג הייבגול בם וט גב סל, ול פהגפעמלך יג כיאל יבאפיי בהיפ אלפף ופי בי הסובל.

פיבי ול סו לפ אבג, אב כבע לפ היג יבאגהעל גב וף יבעטצע היגפ. פיבי ול פיילהעפ אבג לּ יל הפער לך מב ופ בהג, אב כבע לפ ול לּ כלאל, פיבא הפ גב פיצלאהר מהיס ו פלובּכ, גבעהן ול פו בהיסך כל יל גבעגהע לפ.
Template Design by SkinCorner