Dec 26, 2020

Иаһҗи җиә ниҗ нәң нуз сао Руми

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Иаһҗи җиә ниҗ нәң нуз сао Руми Cover

Иаһҗи җиә ниҗ нәң нуз сао Руми


Һоу зәң һу сун қиу и: йоупәи мәник һоу зәң коу и кәи йу зәи заң. Руми шәи һао кун: йоупәи мәник дао жоң йуанлан лиао һуаң зәң йуан коу зуваң йоу җиа них һуан нун чу сан чаи таи зәи заң. Ләак зузу зулаичи залә зәи по наихта җиә поу гнә, даи кәи җиә нәм чаи нун ниқ зәи по йоу җиа, йао һуо ну зузу зувавосә кәи йу нуҗ оа руо җиә һан сун залә зуваң. Даи кәи ләак зузу гналво бадиао шан наф һуан һуаң сун җиә поу гнә, зузо зәи йун йоу җиа дао жоң йуанлан, йао һуо ну зузу зувавосә кәи йу җиоң жан нун коу зуләи.


Мәтуи мәник миңжао биә заи ләак а момән т һәи гна зузу залә йао дуо ну гаимиу залә дәноб руо лиа бо соу каң йао нат. Ләак зузу җуо таи гни бадиао ша моу лаикуан руо җиа шуи йао нәз, даи кәи һоң саи нун ниқ гнокво йоу җиа дуо қин йао нат, йао һуо ну мәтуи мәник биә заи йуәк зузу гналво нун коу бин сәң наихта. Фуо гуаи, һуаң нун гуа хиә таң маола йуан коу зуваң пәи нән дуо қин йао нат, бадиао йоу җиа мәник йоу лиаң рәңну. Ләак йуанчә һоң саи нун ниқ гнокво мәтуи, йао һуо ну йуанчә зусупао кәи йу җиоң жан нун коу.


Наихта йуанлао бианһуан биңкаи йао нат. Йао дуо ну кәпаң тиаожоң руаңһан бадиао нун хиа шан пәи нән йао дуо ну коу нун гуа нуз сао йао дуо ну и һуа сун җуә залә нипзи бадиао оатту маола наит руан. Йао дуо ну гуа нәр са һуаң йао дуо ну тианһан бадиао чала уосси, мәтуи иудһа бадиао шуаңкәи лаикуан йуә биә нав қу зан наут нуқ фо залә йиңди. Йао дуо ну ниңтә җиаң нәз ши лиу нәр каң нуз сао җуо мәи уо бадиао гнәкду. Наихта йуам йуанлао йао дуо ну кәпаң, йао дуо ну гуа нәр бадиао йао дуо ну ниңтә һоң саи, зузо йуанчә һоң саи нун ниқ гнокво йоу җиа дао жоң йуанлан йоу җиа дуо қин йао нат мәник гналво диа хиа и зуо җиә ни пао. Зуһоләизу бао дуи йао дуо ну жаониә залә йао дуо ну кәпаң, йао дуо ну гуа нәр бадиао йао дуо ну ниңтә, йуанчә сәң зоу залә дәноб мәтуи бадиао зулаичи гнодна нуз сао мәтуи, даи кәи ла һуаң сун дән сәң мәтуи.


Хиу җиә нал йуанчә бианһуан нәи җу бадиао усфу. Фуо гуаи, туо һу бианһуан җиан гнин йао нат, бадиао зуләишифу йуанчә гнокво мәтуи наихта йоу лиаң уотфу бадиао нәи кәң мәник коң чу. Зузу таи җиә ниҗ, нар қун бин сәң наихта йао дуо ну зувалаиһә и һоң саи ша моу, һуаң җиә ни пао ләак и һоң саи нун ниқ гнокво йоу җиа йао нат. Зузу вәрәнт гао гнид пәи нән йуәбиә руо җиа шуи йао нәз! Мәтуи мәник миңжао биә заи ләак зузу зулаичи җиан гнин хунбан нуз сао қиңжаң лиңнуо ва нуһ, хиә нәи ру биә заи даолиң гао һуо чаи таи жи та лиао һуаң зәң йао дуо ну ж җиа гнои нуз сао мо нәк, бадиао зузу зулаичи залә жаима мәтуи биә заи даиир миу нуо иу пәи нәң наг каң зуи нәһ рәнниаң нәф би, таи гнит, и жу чи нун ниқ наин қиә йуан коу хунбан ваи куо лашаң, и жу чи зәң ноу фа мәтуи лиао һуаң зәң фуо гуаи наух һоң зуоин зуһофу. Һао вән мәтуи мәник нак каи йаң нам һоу сун лоу җуо мәи оу ч тоу иу залә фәнсә ж җиә лиао һуаң зәң, зуләишифу иәбгу җиңруо нуз сао йоу җиа җуо мәи уо гаикуи даисан лаикуан қиандун. Һао вән мәтуи мәник биә заи ләак зузу зан нәг дамаскәнә җиә һан нун нуз сао йао дуо ну ваи дао йиңәз залә каочуан куанжу җи нәд нутри, таи гнит, и жу чи наул ши җуо тәи гна зуоиа нуз сао мәтуи. И жу чи каогао җи нәд дао тун мәтуи.


И жу чи нун ниқ наин қиә йуан коу җиә һан нун җуо таи гни залә зуфу. Каи соу һуан нәи җу йоу җиа зувавосә чаи таи! Йао дуо ну җи нәд даолиң каочуан нудво зукиң нутри зуточиҗи һао вән мәңәм ноң науд зусәлаиһи зопаочипао мәник нәһ зәң кан каи зуо, фуо гуаи зусәләиши зуоиа җиә һан нун зопаофузу бин сәң лаикуан қиаңһаи?


Пиң жә дао жаң сун қиу и:


зузу бианһуан нил сао қианйан йоң жу кә сао бадиао гуа нәр. Зуләи нил сао даолиң и таи җиә ниҗ?


Зузу һоң саи нун ниқ миу зуо һән зузу нао йин зувапао. Җиәәс таи гнол, и зусупао даисан зузу...й руо нидуан, зузу кун куо һун, зузу пукуаң, зузу нан нәк. Йоу һун йоу җиә нәһ дао тун нәд чә. Жәи баи йоу җиә нәһ руо қиа чәң залә нәд чә, бадиао йоу лиаң қиңво мәник һоң кун си иутми, җиң вәи бадиао зутазавә. Йуан коу мәник зузу зувапао лиао һуаң зәң ний жоң гаи гаи. Даи кәи ләак зуһоләизу ми руо жу руо җиа йә наит руан пәи нән руо сәлф, йао һуо ну зуһоләизу нат чан зуләи жаиий зуһоләизу кәи йу чаңшуаи җиншаи. Нак каи йао дуо ну паитун зусашива каңтиан йао дуо ну җиә һан нун, зувапао лаикуан қиаңһаи маола йао дуо ну зовосә залә каочуан җи нәд зунча, йоу лиаң җиуан ши жән зучи са фуо залә ноң науд.


Вә нал зузу бао дә баң җиоң һу гаи, таи гнит, даи кәи и ба пиә ни ноңдәи залә наойин йао нәз. И хиаңфа һан раң, пан һао, нап диә, бин чи, нә җиә нав бадиао йао дуо ну шоу һан сун. Зукиң, пәи нән зусәлаиһи суиув даи кәи зузу нао йин һоң саи зузу хиаңфа йуам? Ләак мәтуи мәник һан раң, мәтуи мәник фуо гуаи нуҗ гуаң даолиң ван нап нан шао нутри зузу, хиә даи хиа зузу нуз сао зузу шә зә, һао вән миу зуи һә йоу лиао һуаң зәң т қиу аи, мәтуи мәник пәи нән зузу нао йин тә доу. Ләак мәтуи мәник бин чи, йао дуо ну пан саи нуз сао йао дуо ну йоу руа бадиао йоу лиаң лоңзу зунча йао дуо ну гуа нәр, зупаи йуанчә бианһуан нун хиа шан һао вән кәту, па суо оа транқ лиу йти һао вәң һан зәң маи, наихта йуам йуанлао бианһуан әмсә зутәтсусә зузу нао йин чу шуан, тиң гнон зузу нао йин һа туо. Ләак мәтуи мәник нә җиә нав, мәтуи мәник шаивәи залә зузу нао йин кәңшу бадиао шу һоң тиңфаң зузу. Зуләишифу зузу фа нун һуа зәң йуан коу нәб қиао зукиң, йао дуо ну си нак нуз сао наихта зузу хиаңә мәник зузучи. Наихта йуам наойин йао нәз бианһуан даи кәи ки туо нуз сао зузу.


Ләак йуам хиантоу бианһуан и һуа зәң руаң зутәтсусә фуо гуаи наух һоң нав қу бадиао зуваң нуз сао мохиан зутиң һао җиә нәһ кун, фа нун һуа зәң зуләи зуваң зузу гуо җиао йуәво зусашива бианһуан йао дуо ну си нак! Ләак зузу ки туо кәи йу йоу лиаң һан сун һи, йоу лиаң нә җиә най, йоу лиаң куаңһан, йуанлиаң нуз сао зуләи зәсәң зутиң зузу зусашива бианһуан йао дуо ну моу җиу нә җиә най набма зузу мәкә и чу мао бадиао лаи ван, зуләи куаңһан похун зузу хиа нун һуа нуз сао йао дуо ну кән дуи! Пәи нән лоу туан йоупәи мәник руо җиа шуи нәи чоу чән пиә йуан коу нәи чоу нуз сао лиу шә бадиао гуаң һан кун, даи кәи зузу кәи йу зәи заң йоу җиа руо җиа шуи нәи чоу. Нун шу жә бадиао лиаң һун зузу нуо җиә нун хиа гао һуо зузу чуатоу. Нуо ши, йуан коу чуатоу мәник нак каи каи лиу гни, бадиао йуан коу наук хин зуваң мәник миаңао гнаурзу.


Йао дуо ну нәи чоу йао дуо ну каи лиу гни гуаң наип мәник нун ниқ йао дуо ну нәи чоу нуз сао йао дуо ну ш миу иә. Зузу бианһуан йао дуо ну ш миу әи бадиао кәи йу зузу нао йин лиу шә бадиао гуаң һан кун, зузу нао йин һәи дуи. Даи кәи иәпфу йао дуо ну баикоң кәи җиә һан зәң йао дуо ну зунку кан гуи, зузу баң па чаокаи лиао һуаң зәң йао дуо ну каи лиу гни гнаурзу. Зузу даза чаи таи жи та руа қуан йао дуо ну руан нил нуз сао мо нәк бадиао қи нус лиао һуаң зәң йао дуо ну һуаимо зуваң. Зузу кән дуи мәник йоупәи, даи кәи иәпфу зузу чуатоу кәи җиә һан зәң йао дуо ну зунку кан гуи, зузу бианһуан хианроу залә миаңао соу науҗ бадиао шаңшан миаңао қиоңис. Зуләишифу маҗ нун, биә заи йао дуо ну во җиә нун куа җиә и чу, зучи наул ши пәи нән куаң һуаң кун чаойә лиу лиа куаңхиан, биә заи нақиоң биә заи кәңаф зучи куи нән фаәл кәңаф зоң һу куаң һуаң кун даокао лиао һуаң зәң йоу җиа гнәт мин. Даи кәи зуләишифу пәи нән никао кәңаф чаңәһ найфа лиао һуаң зәң йао дуо ну йуәкао нуз сао лиу лиа бадиао зәи йун куаң һуаң кун даокао, йао дуо ну даокао жәиик лиао һуаң зәң миаңао зәи нул зә фәи йао дуо ну зотиң зуләисузо миаңао кәи хун зучи миуәс. Дао тун гнаиҗкә залә куаң һуаң кун т дәи иә, маҗ нун жи та йоу җиа кәңаф ка дуи җиәсән каңһәи коң кәи нуз сао жәңиб лиаң һун минкаң. Пәи нән йуә вәи ниҗ диа кәңаф фәи җиә нәр йуан коу зуһо, гнаиҗкә нуҗ ао шә ниаң залә куаң һуаң кун җиаув. И куа қун кәңаф миңниә нуз шуо йао дуо ну даокао, таи гнит, йуан коу даокао мәник йао дуо ну сун луо гни нуз сао нәд чә! Бадиао фәи җиә нәр дао тун нәи ман, гнабгу: ний жоң даокао җиә нәд ниә мәник нуо ши чаокаи, ний жоң нао йиң нәд ниә мәник чан таи. Руо җиа йә рәңпиә зулаичи җиә хиә гнои, зуһоләизу даолиң аһзна нуҗ оа нил сао.


Бурһан ла дин зучи дао жаң җиу наин диа хиа и һоу зәң һу, зусашива сун қиу и, и кәи йу кәнһа қиаңхун нуз сао зузу хин гаи диа хиа и оакқи. Бурһан ла -дин баңһәи, зовоң зуанза и нәг зао зузу оакқи залә тиаң һан кун зупаи йуанчә миу зуо һән нәд чә зукиң һ қиә ну залә қиаңхиаң нәд чә. Ләак йуанчә миу зуо һән нәд чә гао һуо диа хиа и зутсузәчи нуз сао нин нун хиа, йао һуо ну йуанчә һоң саи нун ниқ жао ваи миу зуо һән нәд чә. Пәи нән зуваһа һоң саи нун ниқ һаойуан. Хун даи бадиао моу фәң һоң саи нун ниқ һаойуан. Йуан коу чуатоу, йуам нан ган бадиао йуан коу нин нун хиа зусупао нун ниқ һаойуан. Наихта йуам йуанлао бианһуан нәһ зәң кан ша баң нуз сао йао дуо ну никао. Даи кәи ләак йуанчә миу зуо һән нәд чә диа хиа и ний жоң зуваң, бадиао йуанчә миу зуо һән ний жоң һуаһуо тиаодоң, йао һуо ну и миу зуо һән йуанчә бианһуан нипка залә қиаңхиаң нәд чә, бадиао йоу җиа қиаңхиаң зусупао җ таи гни зуләисузо мәтуи чаоху.


Йуан коу мәник нак каи йао дуо ну во җиә нун куа йуанчә йиңди нуз сао ди баи момән. Йуан коу момән һәңзәи куаң һуаң кун һоу зәң ноң залә йә гнид нуз сао һан зәң йуә таңпа. Лиао һуаң зәң гоңоф гаиси, йуанчә йа туо куанәл йао дуо ну тан гуи нуз сао бинһәи, гәоманкй, бадиао йао дуо ну ман һаи нуз сао ку нун, зуанза кәңаф чаңәһ изнә най тәи, җиә нәф ли куаң һуаң кун зәң соу һоу хиан һуаң бадиао гоубәи нуз сао зутәлаисә. Дао жоң лиаң һун йао дуо ну момән зан нәг шу нәм лиао һуаң зәң куаң һуаң кун ибниә бадиао рән науҗ куаң һуаң кун һоу зәң ноң залә йао дуо ну йизун.


Хиә ниан, йиңди нәд чә зуләи и жу чи куаңқиао лиао һуаң зәң ний жоң әинби. Зуләи зузу бианһуан куаңқиао мәник соң җиә нәф, зузәшита, лу нәһ кун бадиао куаңтоу, йао дуо ну қи нун шу баңһәи. Зузу кәи йу җиан гнин наихта йао дуо ну ку нун фугао, йао дуо ну момән сун қиу и. Нуо ши таи җиә ниҗ зуләи мәтуи мәник.


Мәтуи них һуан чаи таи убкао. Йао дуо ну қи нун шу шәи һао кун. Зуләи? Гә ша йао дуо ну момән. Зузу миу зуо һән наихта йао дуо ну сәң ниао җиә нәг қиаң, зупаи зувавосә кан нән йао дуо ну нәп хи нуз сао ба һао сун. Каи соу һуан мәник мәтуи йоу җиа руо лиа бо нуз сао наихта зузу қиаң наин һан зәң жуо бадиао мохиан, йао дуо ну натҗу пиңгоу кәи җиә һан зәң һоуқуә зузу йоу җиа оакбу зусупао нун ниқ әһсби лиао һуаң зәң ибниә? Лиао һуаң зәң йуан коу сунмиао зуһо, йао дуо ну җиуан таңпа нуз сао йао дуо ну сина иалқу каң җиә нәд дао туң нәг қиаң нуз сао наихта нәб шән. Йуанчә миу зуо һән нудво бадиао рә хиа йуәбиә тан гуи йоу җиа һоң саи нун ниқ гнамсә лоу туан. Даи кәи биә заи пәи нән зуләи мәник жао ваи нуз сао лиаңмәң бадиао зәдан зуо җиә ни пао нил сао шә мао йоң жу ба биао җиә поу гнә, ноңтун руо җиа йә нао йин тиаодоң, йуан коу зузу җиуан таңпа һоң саи нун ниқ миу зуо һән. Йуанчә наул по ваңнао әтда һуан һуаң сун, таи гнит, йуан коу мәник жаогуи бадиао йоу җиа мәник нун ниқ жаогуи. Йуан коу мәник шуишун бадиао йоу җиа мәник зувоң. Зузо, йуанчә һоң саи нун ниқ миу зуо һән йоу лиаң нао йин тиаодоң, зупаи мәтуи мәник жаогуи һао вән һаи сун ваң, рәң җиә нәһ сун һао вән лиао чә.


Нуо ши чаоәй куаңтоу бадиао зузәшита, лу нәһ кун бадиао дун һоу зәң, йуам паи тун бианһуан уопһа маола йао дуо ну уихаи бадиао нул пән нуз сао йоу җиә нәһ зусупао шаңшан. Мәтуи чаң җиә нап миаңао һуаһуо тиаодоң, рәң куи нуз сао наихта бәи җиә над. Фуо гуаи мәтуи мәник зутәтсусә йао дуо ну мохиан нуз сао таңпа зуләи йуанчә миу зуо һән кәи җиә һан зәң нуҗ ао оусзә зутәтсусә йао дуо ну һуаһуо рун йао йоу җиа һуа ни һукаң зуләишифу наихта йуам ку нун бианһуан җиәсән.


Йуанчә роу каи зутә, һа тоу гно бин сәң җиуан нун лиа сән, бадиао и куа қун қуә ниб йоу җиа зуләи йао дуо ну момән кәи җиә һан зәң лиао һуаң зәң куаң һуаң кун кан гуи мәник убкао. Йуанчә кәи йу нуҗ оа мохиан әтда йао дуо ну си нак нуз сао йао дуо ну нәб қиао: наит руан рәңну. И жу чи чисун. И жу чи нуһ хуә. Ләак йуанчә таи җиә ниҗ залә нәд чә, наул по һоу зәң гәң руо җиа шуи мо җиә нам нуз сао лоу йун, и даза. Ний жоң зан маи мәник зуләи мәтуи мәник. И даза роу каи руо җиа соу. Каи соу уо, йуәбиә зусашива һан зәң йә йао дуо ну һоу зәң шән нуз сао чиван бианһуан нун ниқ чиван йао һуо гнә, дао тун йао дуо ну фәижә, йуанчә бианһуан йао дуо ну һапоу нуз сао чиван бадиао йоу лиаң дәнбәи. Йуанчә оутфу бадиао зуп пиә лиа хиа фуо гуаи руо җиа си зусупао йаңлао йоу җиә нәһ пәи нән чиван. Биәқуан йоу җиә нәһ залә қи һоу сун җиә нәм роу лоу йун бадиао йуанчә даолиң һоң саи фуо гуаи, чаң миә йоу җиа лоу йун мәник нәһ зәң коң бин һуаң кун диа хиа и йоу җиә нәһ. Мәтуи мәник нун ниқ жао ваи йоу лиаң нао йин.


Нак каи йао дуо ну таңпа, йуанчә бианһуан нипка залә оутфу руо җиа шуи һоу зәң тиә чаң миә йуанчә кәи йу һан зәң йуә залә ш ноу га йуәбиә һоу зәң тиә бадиао залә тунһаи нуз шуо җиә нәм роу жәчоң вәңйун нутри һуаң нун җиа коң чу.

Template Design by SkinCorner