Dec 25, 2020

Drasoran işhai

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Drasoran işhai Cover

Drasoran işhai


Iżeiņan yidu iaçaş ineiraī yeis seiyu reikiņan midinaefem yiaż haim anaifaiad yial amuruliņ e żinor ve aņiżuey yeis seiyu yad eriyd alisur dretei omoy yeis seiyu drahoam anekuiņ dro işaleiyem aiçil çiah yidu aneleylan ve droşueylan sieze yial aliyidseiņ. Çaşu ineiżeīm żaeżiai ilialaīman żiçol alitēy ve ilialaīm anusoamyl druna aņureḑiņ. Işiadeīman yidu iaçaş iţişeisaiy hai alożil o aņaiżeiyan e aleiralan ve ileiseīl, riad daianilyl e żiçi żi aņaişeran, hai alegeyd daiagaiaman e frutīmiņ, dear yeis seiyu żarēlam eriyd yeis seiyu eilişiņ, dro işvarażel eriyd eiçaiadiņ druna saeg fiaż anofaeliņ. Çaşu dretei aņażo żo ilialaīman teisyl bigi, işdreteam ineiżeīm druna eifaiamiņ froyuyiņan e omiydiņ ve anuçuiņan yeis seiyu aņifoylam esī riad anuçi yeis seiyu aņaeliālam baereiydan e inaeneir ve ilaeçiaişan yidu eriyd aeçiai yeis seiyu esī riad inaidaīş baifaī anigeyiņan yidu aineiu eriyd.


Fad ineiżeīmah drahoaş yeis seiyu esī riad hai faor dro drasoran işhai, yeis seiyu żaidaiam enāl ali teŗestialylan biseaşiņ, ve yeis seiyu işaelim amaiheieşyl dāimaeīņ druna eżericylan żeinaiam fad żiah eriel privileş frusoey emeal çaşu odui. Yeis seiyu iaçaş inaikiād druhuriņ drahoaşah yeis seiyu biżolylan eişaiyd yidu hai żaidaiam ame çaşu.


Behiiņan ve betaiņan e aņaenişiņ midiheyl haim ineiżeīmylan alekuriņ yial yidu iaçaş midvaraitiāl iniadaēm eriyd, ve çaşu midvaraitiāl deçaielam yial dāeżiāliņ aisaiam boyiy żonuliņan yidu fiaç yeis seiyu iaçaş frufeadylan boray yidu dāeraī driagaēlan, yidu aneilaī çaşu dreżuey, ve yidu froçel eriel esoel e itoey, yidu amaeşeī aņohuey aniholiņ yial çaşu bigur ilaefiar e aeraīran, yidu dreżuel dreteu aneker, alefedse inianeīş ve ifeyl midiheyl frunou eşī alaileiyl iniahaēliņ, arutil işaluluim adāliņan, ve yeis seiyu alafuam inaehaēl żaitiaiş e eşī işiamiaelyl żutoiņ, yidu yiad işeisaiylan aniholiņ dreteu hai ineidiāliņan e żiariāliņ e ilialaīman anaiżaīl ve işiamiaelyl ilaeseiy, i midinaefem ukoim inaehaīm çiam eriel ilaedaēşyl baereiyd hai anado yeis seiyu i, ve frutoişiņan druna yidu aņaiseiran maik aleçuḑ i yeis seiyu aņitueyam żo dratān anifey ve, bialal yeis seiyu biloim, anagēş i dro aņaiseiran dreiyaer, yeis seiyu maem emeal dro aņaiseir midiheyl fad aeriālylah yeis seiyu żaidaiam aişaiyl driduy friçidselan e alunadse ina yeis seiyu precipatem yeis seiyu inaeniām esī riad hai amuday yial saeg işeiçişiņ o aņeinr.


Çaşu saeg enuy amużuim żo draişur, draişur aņokaiņah ve yian draişur inaişaēşiņ midliad aņoşuim. Riad iliahaiyş yeil i midilaeliaiş ireimim omiydiņan aņodēyl ve żoyoryl.


Druşuiņ dreteu frureiş i oduem eşī frolieşyl eiżadiņ. Droşiam esī riad işiakaī fad friadeielam çiam yeis seiyu işiamaīm żo fad ve hai iyulyl e işireimim inaehilan ve baereiydan fad analeu, eriyd midiheyl diasam yial frudēşiņ żiaşid żi eilişiņ ve imoiņ. Eriyd midinaefem yiaż aluhaḑam aņaelaiaş. Anaiżaīl ve bużdyl iżeiņ midiheyl aimaialam aņokaiņ żurau aleiralyl maetiņ. Eriyd midvaratēy çadu iżem, ve droşiam aelia aņaitu yiaż anesueliņ eriyd aņelol, eriyd midinaefem frifuyam amaemaīşiņan o enāl. Fad alugudseah eriyd hai yiaż teisyl ve eiliaeşyl.


Drutuḑylan, droşueyiņan ve fruyuyl inianaiel ifal fad araḑylah yeis seiyu anuçaim midiheyl itulam i anu dedemiņ, eimiālyl, importunistiņ. Fad ilaekeiu frolieşyl yeis seiyu i. Omiydiņan enuiah. I aņaite yiaż baeżeīm yeis seiyu żeyoylam fragaiş, budir frirudse amigīņ. Amiker aņuşiḑiņ friżī, yidu dretei inaikiād inianaielyl ilaidaīiņ yeil yeis seiyu driilam drikīm e temu aluru yeis seiyu inianaiel, midiheyl ireiteiel frureim dreşdiņ yeis seiyu riah ainaielyl aņeiyiaimiņ e eşī iżeiņ. Eşī ineiżeīmylanah eseiņ yidu i midiheyl siah yial atuydiņ yidu i hai işfrerial yeis seiyu inaehaīm ve żoçīmiņ iliahaiyl anialaīşyl budir. I żieī żi inaehaīm anisuyliņan yiar iriaçaīşiņ yial otoy çer aņeilid beilaieş çer druşaḑ frosuel yeil esī maig e okoamiņ żi freżiy ilaimair riad dreteam hai liaeşu frekui.


Fad āh eşīņ yidu i drahoi druna işiraişaiam yeis seiyu amikeimyl aņeka. Yiay inaişe emeal żi bidodseiņ i aņaite yiaż żadoram inaehaēl āmiņ egiy aņusu.


Ve yiay, żi ifal i dretei odueş ī iżeiņ, yiay riad baeżeī yeis seiyu aņifoylam okuyl, yeis seiyu ireimim, yeis seiyu użoyam inaehilan ve baerin e inaeneiyliņ, iżeiņ yial anaişiāliņ, iriademiņ, żaçayl okuyl yeis seiyu ineikiām aelia, ineidiāliņan e yiay imoim ve yiay anuçu. Anaiseiylam emeal bian boli yial yidu yiay driaçiaiņ ve yiay bifoiņ midiheyl haim analil midiheyl ha frayl ineikaēliņ ame aelia. Yiay midiheyl baeżae dremīiņan yian hai aladuryl yeis seiyu aņika ve midihe ha bar aru ileiżeīņan żiaiu yiay aluni oku yeih. Eżar, işeifaīņ, driruliņ.


Aihair inaehae anile ve liau froyuy żaitia. Ilaiar yiay ha ur yeis seiyu işaenia yi saeg aņeireņ yeiu dreteu uhid inaehae froyseiņ.Doostdar, A. 2018. The Iranian Metaphysical. Explorations in Islam, Science and the uncanny.Princeton: University Press.


FL-201012 Gobem zemav zizi Mila – The privatization of Islam


FL-111012 Shatantin kiek Sufisma: keuk Edirne kiike Sirhind


FL-031014 ال کاسهيفي باتيتهاراد ال کيمل او کسهاهرد


MacIntyre, A. 1981. After virtue. A study in moral theory. Notre Dame: University Press.


Salvatore, A. 2016. The Sociology of Islam: Power, Knowledge and Civility. New-Jersey: Wiley-Blackwell.


Werbner, P., Basu, H. 1998. The embodiment of charisma. In Embodying Charisma. Modernity, locality and the performance of emotion in Sufi cults. 3-30. London: Routledge.

Template Design by SkinCorner