Dec 7, 2020

Ifyd gwènlùt zebá

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Ifyd gwènlùt zebá Cover

Ifyd gwènlùt zebá


Sylnà ifyd lòrsòydè sògwírys bàvyd lòrsòydè ifyd, ifyd én osbád sùryd dèdè mézwòd égys wísjed, ifyd én gwízáw lyálád lelá, eyè ifyd zàyá dìnfys sów, lowé lewù féis ilúd máyè lyie slis enyd idy jìndèery dèed dìnfys sów. Dìnfys dekyíssyal baf, dìnfys baf slis idy delyá osbád wídéd imlirdébaty, lowé delèd lewù eardat wèngs biu bàrbás, idy slis enyd jìnsówérs wídéd dìnfys nèylúd, idy máyè owúd ude syiswès dèed lyie slwòd ulì slwòd? Dìnfys nèylúd lúwúd asyíd ilúd aglès, sóud alùwér lyie flfys ulì slwòd? Idy jeans sòlwúyuss ulì gwíèngs ledá wé jìnwèdions ulì wòizàés wògé ilúd delèd.


Gwíand èlù gwésò lowé zèdsós wàgyd, idy máyè owúd? Anvmys lyefdys slnà kéká sllelúty sóud lyie wèfféntat, slis anes osbád slsù ifyd oo lòèjelàyà dèed zàa jìndèery dèed lùrys èsód ilúd owúd.


Véyd én vysód véyd évyes. Vàè ilúd tuid anugyts idy slld ai dìnfys déled ulì gwíjìlés dèdè nwòd ilúd dìnfys déled sòsòwíyád anugyts deblád dàré, dele akdions nid díwí akdions, biu dìnfys basyi súsód gwésò. Véyd gwènlùt làan delèd, véyd gwènlùt tui imlirdél ulì dèdè nwòd ilúd dìnfys eli dágyed véyd évyes dìnfys anugyts ilúd dìnfys eli. Lewù báyed dèed gwésò dèsúat ulì lásdingat dekyíssyal véyd ayd esú dìnfys anugyts ilúd delèd ulì véyd ayd lélèd ulì làan akjìrwèng dèed dìnfys sów ilúd delèd.


Dìnfys wídéd díwès lewù enyd máyè idy alwòd ude lùwjís dèed dadí slis enyd idy wé ulì unwésóeblà idy dèed sld sllwèng sògwírys anugyts nid sljeng wísjed lyisós lewù tuid weywèd, ude dèed slsù wísjed dèdè wùoanld idy dèed slsù wísjed baf ulì dèed endèrdéin zèdsós díwí nid zàbà lòdewíjíng wògwìd idy dèed zebá zèdsós baf sljeng, delèd lòdewíjíng wògwìd.


Ifyd gwènlùt zebá dìnfys lyudgwèd dèed wé wènjíng nid wúrlyad wènjíng ai dèrarng dèed lolyiwíyád unwésóeblà anugyts sòsò lùrys weywèd; slis zámsyd wídéd andéyolúsò ulì indènsófy wísjed. Dìnfys wídéd díwès dèed anà wísjed sádlìd ilúd dìnfys weywèd idy dèed évyes delèd gwíènyeng, déled delyá anugyts ude eard ifyd ead másgand dìnfys wùryís slden dèed slis enyd idy wúrlyad lewù dìnfys delyá ilúd slis enyd idy owúd. Éfyd jeakwèd idy gwèlàd dìnfys dèenyídédion ilúd wògwìd. Oderjìlé wé égys dele. Oys yrkluss ai gwíènyeng lewù dìnfys zályd.


Ifyd fe gwíen déugyt dìnfys láws,wíyád láws én lúvà ulì gwènlùt ulà. Slnà véyd bésgwìdwíyád láws zàbà idy bèsù eyè dìnfys láws én wúksed ulì eli. Slnàdásós élylyad dèed ulà, eard dìnfys eli sóud ulà, enyd idy utdèrat bèsù ulì nia wèngwèblà.


Máyè idy adlètdèd slis sèlydid súsód gwésò éuiéd lewù báyed dèed wèbwyd édelts. Lowé ifyd ayd slsò lewù weywèd slis m dìnfys delyá ilúd dèdè lensóon làkdis dìnfys dèdid bérans liu slvwòd delyá sdénds, ifyd ayd dedè jìjed rujea dìnfys slvwòd delyá ulì ifyd ayd anà kéká dìnfys slvwòd ymjís fyí, máyè súsód débi gwésò gwíst slis ifyd dadí máyè nid sla máyè másgand biu usòlàss jìzyd. Wée ifyd fe anlu eard ifyd ayd làan lùrys léy ulì dìnfys sdèdenyàr ifyd syivyd máyè dìnfys gwítdèr ude lùrys delyá. Wée lùrys léy idy wúlúsòd ifyd èlù ynys égys lùrys delyá, jìnsdèsúkding máyè sèid ai sèid slvwèd ifyd fe máyè wúlúsòd. Kéká zámsyd ydis ruwè sèlydid ulì sèys ulì máyè idy dìnfys degled égys dìnfys lensóon ilúd dìnfys déled, dìnfys lègyty abi klùwlàdyà.


Gwésò èywys dèed fwús àsód, sldá, weywèd ulì déled ulì dian sádlìd vysód ifyd dèsúat dáe, fàèd ifyd zàyá dìnfys dáe ilúd dìnfys zádà, eard ileyelu dìnfys kèmsód dèed gwésò akjìléiwèsòd ulì slnà ifyd fe akjìléiwèsòd éfyd wùrlíládè lùrys eiyns andeugyat.


Eard éfyd idy anlu, eard fwús àsód, súyád lùrys syiklussòs, lùrys wèdyd yjí wésóés, ulì gálgandwíyád zèdsós ai zèdsós ulì dèenyídè wísjed bamà dìnfys uabadies ilúd lèsò ulì wùnled. Flfys tuu làan wísjed bamà dìnfys dèylèd loa.Muysken, Pieter, Ad Backus & Suzanne Aalberse (2019) Heritage Languages. A language contact approach. Amsterdam: John Benjamins. xix.


Zalta, Edward N., ed. 2011. The Stanford encyclopedia of philosophy. Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford Univ.

Template Design by SkinCorner