Feb 21, 2021

णोर्तुअतित् आज़ज़ेल्

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

णोर्तुअतित् आज़ज़ेल् Cover

णोर्तुअतित् आज़ज़ेल्


एने. आज़ज़ेल्, अब्सेकत अबेफ़्गुर्स्त्वित् ळिलिज़्.


दो. एफ़् अक्निस्तिज़् सि के असिल् मिसित् बिस्देघिल्नुसु एस् इल्नोत् तिसग्नम् मि अदेर्तु अएफ़िल् पर्सतु एस् एक्नोप्रु अएफ़िल् पर्सतु


तिरि. अस्लरस् बेनोर्ज़् अक्लिम् पिरिस् दिमोसु एफ़् बेर्स्व् अबेम्नोसित् सरुबे एफ़् ज़ुबेगि अदेग्रु एफ़् अदेल्नुप्रु, उमुकज़् अएफ़िल् पर्सतु अब्सेओरस् के एफ़् अक् ल मरिस् सर्केगि उमुकज़् देगिल्नोरस् मि अदेग्रु अस्नोसु.


कुअर्. अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सि एगिक्लिन्वत् असेह्निरित् नोबेक् निरुअतित् एफ़् एइनोर्ज़्, अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अक् ल मरिस्


उम्. अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सि सर्गिउक् एस् नेर, अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सि सेघो पर्सित् एस् अहिम्नोरु, उमुकक् अदेइल् बेइकतित् अदेग्निरु बेनोस्तु. अस्देनुप्रु अब् रिसेस् अस्लरस् तिमिकुमुअत् उम्तिम्त, उमुकज़् अदेइल् अस्नोसुइत् एफ़् ऐल्नोसित्.


से. अदेल्निर्स्तु सर्ज़ुरे के दु हलोरु एस् एत्व् एफ़् बेइजुक्, तिसग्नम् अस्देनुप्रु अबेल्मिर् के अएफ़िल् पर्सतु अक्लिम् पिरिस् अएल्निस् अबोरस्. डेइल्न्व् एगेल्नोस्व् दु हलोरु! भेइल्निर्तु एग्ल्नोप्स्व् दु हलोरु! अबेइनोर्स्त्व् दु हलोरु एस् असिल् मिसित् एह्नोस्त्व् दु हलोरुअरिस्, असेफ़ेल् निसित् एफ़् अबेफ़्ग्र्स्त्व् के अहिओस् सर्ज़ुनम् उमिरुअब् एस् असेफ़िल्नोर्तु अएफ़िल् पर्सतु देग्मिनोर्त् एम्नोत्.


सत्. ईत् देनोरुअत अक्लिम् पिरिस् देगिल्नोरसित् दु हलोरु, एल्नुस्तु अदेइल् अएलिर्त्व् अह्लमित् अब्द्नरिसित् दु हलोरु, असिस् अस्लरस् दु गिनोत्, उमुकज़् अदेइल् सर्गिउक् एस् अएलिम् पिरिसत् एफ़् तिम्ज़िसि. अदेल्नु ब्सेइअत सर्लिअक् अस्देनुप्रु असेहिक् मिनस् के ज़ुअस्गि सिअकब् एफ़् एफ़्क्लिनो पिसित् अक् ल मरिस् अग्निरु के दु हलोरु, तिसग्नम् अएइम् निर्स्ति सि ऐल्न्प्र्स्तत इत् उमुक्ज़ि. एफ़् एनोसि तिसग्नम् ब्सेइअत, अस्नोसु देनोरुअत.


सु. एफ़् असेह्क्र्तु तिमस्मु अदेइल् अब्देग्र्, उमुकज़् तिमस्रे दु हलोरु अह्ज् सेल् एफ़्गोतत ब देगिलोरित् अदेग्निरु बेनोप्स्तु, अक्लिम् पिरिस् अबेइनोर्स्त्व् अएफ़िल् पर्सतु ज़ुसिनम्. ऊमुकज़् अगोरस् एग्नु तिम्बैअ एस् ब्सेहि निसित् इत्स्य्ते एफ़्ग्रुअत इत् उम्तिमिरे तिसरब्, अस्देनुप्रु ब देइम्नोअस्लरस् बेगिनत् तिसिसर्. एफ़् अदेल्नुप्रु सि एइक्लिअनु एस् एगिज् क नुरु अस्लरस् असिमिरस्, अस्देनुप्रु अब् रिसेस् अल्मोर्य् एस् अक् ल मरिस् अदेगेन के अल्मोत् सर्केगि सेघ् निसितत् गिम्नोर् दु कोरन् अदेग्रु अस्नोसु. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अज़ज़ेल्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् देग्नौअत इत् सर्नम्किअत इत् दु कोर्, अस्नोसु अद्गिम्निर्तत इत् उम्तिम्त.


नो. अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सर्केइकु देनोरु दु कोर् के अ सेघिनिरित् अबेइक्निर्सुइत् अब्देमिस् - अकु पिरिस् सि एफ़् अदेल्नुप्रु, एफ़् देघिलोर्सु. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अस्देहिन्स्तत सर्केइकु अब्देइर् अदेगेल्निर्सु. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अएफ़्क्निरत सर्केइकु अब्देइर् असेफ़िल्नोर्तु.


एनेअम्. अस्देह्लोर्त् एफ़् अक्न्स्त्ज़् एस् ब्सेह् निसित् एफ़् अदेल्नुप्रु, अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अब्देइनिर्तुअत इत् अएगिक्नोर्तुज़त, अद्कोअत इत् अबेफ़्ग्र्स्त्वत - एफ़्ल्र्स्, अबेफ़्ग्र्स्त्वत देग्मूर्तु.


एनेने. अस्देनुप्रु अएइक्लि नुर्, असिस् तिमिअद् एगि असिल् मिसित् अदेनिर्स्त्व्, तिसग्नम् एफ़् अबेग्ल्निरित् सि अबेफ़्ग्र्स्त्वत इत् एकोत् एस् अनोसत एफ़्क्लिनो पिसित्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् सिरेअसत एस् सोन्सोलेरत.


एनेदो. असिल् मिसित् अस्नोसु एग्किन्, तिसग्नम् उम्ज़िअस् अस्देनुप्रु अदेगिल्निर्सित्, दुसि अ उम्सिअम् अदेगिक्लिओरस् सर्केइकु अएल्न्प्र्सु अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सि सर्गिउक् एस् एग्क्लित् अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् सि असिमिनेस् अएइल्म्निर्त्व्. एफ़् अदेल्नुप्रु सि के असिल् मिसित् ब्स्देघिल्न्सु एस् इल्नोप्त्, अस्नोसु अबेल्नोप्रिज़् असेग्ल्म्न्प्रतरिस् इत् एफ़्गोत् तिम्बैअ.


एनेतिरि. ऊखुमु सिरेनम् ! अस्देनुप्रु अक् ल मरिस् अस्नोसु सेह्क्नुत् अलिम् रिसि, एगिलोव् अक् ल मरिस् अस्देनुप्रु अग्नुत् अलिम् रिसि. अदेल्नु अएइल्म्निर्त्वत अदेइल् असिक्निर्सित्, सर्गिउकत अक् ल मरिस् असिल् मिसित् असेकिम्नुर् अधिल्मितत् एफ़् एनो.


एनेकुअर्. एफ़् अदेल्नुप्रु सि अदेल्न्प्रत इत् ज़िरिउम्, एफ़् बेक्निरु सि बेक्निरुअत इत् अब्देग्लत अएगिक्नोर्तुज़्. एफ़् देइओरस् सु देहिलर्स्त अफ़्गोर्त् अदेफ़्ग्रु एग्ल्नोप्स्व् अस्लोरत इत् अएगिनिर्.


एनेउम्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अज़ज़ेल्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् तु अक्लिम् पिरिस् उक्रुति


एनेसे. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् असेहिल् निसित् तु अक्लिम् पिरिस् सर्गिसि अकु पिरिस् सर्केइकु एओरुज़् असिल् मिसित् अएल्नोसु


एनेसत्. अस्देनुप्रु अब् रिसेस् तिमक्सर् लिलिज़्, एफ़् अदेग्क्लिनिर्, के असिल् मिसित् सर्ज़ुनम् अब्देफ़िनो. टिम्कज़ु सिमुरि एफ़् बेक्निरुअत् सर्ज़ुनम् सेफ़िर्तु एस् एफ़्ग्रु. टिम्कज़ु इपुर् एफ़् अएफ़्क्निर् एस् सिसत् अबिल्सुअत इत् एफ़् असेफ़िल्नोर्तु. टिम्कज़ु सु देहिलर्स्त अफ़्गोर्त् अ एगिक्लिन्व् अब्क्नोर्त् के देलु एग्ल्नोप्स्व् अफ़्ल्सत, तिम्कज़ु सु देहिलर्स्त इ पिरिस् दु हलोरु के ब्सेइअत सर्लिअक् अस्देनुप्रु असेफ़िल्मित् एन् एफ़् एनोस्.


एनेसु. खे एइक्मिर्स्तुअत, तिम्कज़ु सि अ ब्स्देइक्लिनोर् अदेकिन्- ब्सेह्म्निरिस् सिरेगुर् सर्तिमज़त असेफ़्हिम्स्त्यित् उम्तिमिरे सेफ़िर्तु.


एनेनो. अ अएल्नोत्, एस् ऐमत अएजिम्नुरित् एफ़् अएफ़्क्निर् इ पिरिस् के सिनमुकत. टिम्कज़ु सि अस्म्निरित् अग्लोके असिल् मिसित् ब्स्देघिल्न्सु, एस् अस्म्निरित् असेगेलोरस् के असिल् मिसित् तुकक् से सि एक्लिसुअत इत् दु हलोरु.


दोअम्. एफ़् अबेफ़्ग्र्स्त्व् अबे निसित् अब्देइज् नुरुअत् अएफ़्क्निरत इत् सेइनो पर्सित् अस्ल्निरु.


दोएने. टिम्कज़ु सि एफ़् अगिनितु. टिम्कज़ु सित् एफ़् ऐम् ऐल्नोसित्. टिम्कज़ु सि एक्स्तत इत् सेहिक्लिर्सु एस् नुर्तुरेरत इत् एफ़् इक्न्त्ज़त् सेफ़िर्तुअत इत् देलु.


दोदो. टिम्कज़ु अएफ़्ग्ल्नोएफ़् अदेल्नुप्रु एइक्लिरस् एस् सरुब अब्द्नित् इल्म्स्, तिम्कज़ु सि एफ़् देइओरस् एस् एफ़् बेक्निरु. अस्देनुप्रु अब् रिसेस् बेइक्निर् एफ़् ऐम् अघिनिरित् के सेइनो पर्सित् अद्ल्मिर्त्ज़् अकु पिरिस् मि असेर्त् असिल् मिसित् देइल्मो देलोतु.


दोतिरि. अस्देह्लोर्त् दु हलोरु ! अस्देह्लोर्त् एहिल्न्प्र्तुयत सर्सिलैत् अज़ज़ेल् ! ऎइलो तिसग्नम् एफ़् असिल्त् एस् रेअलिज़तिओनत इत् एफ़् देघिनोरु. ऎइलो तिसग्नम् इप्र्स्तुअत इत् अब्गिक्लिनिर्स्तुउअत स्प्लेन्दोरित् असिल्म्तुअत इत् अज़ज़ेल्. ऎइलो अ एक्लिर्स्तु तिसग्नम् एफ़् एक्सित्, लिलिज़्. ऎइलो तिसग्नम् अस्सेन्दन्सेअत इत् एइक्नोर्सित् एनेर्गिज़िन्ग् अक्तुय्, अगिमिर्सत सि असिल्त्.


दोकुअर्. अस्ल्निरुअत इत् मगिस्क् अक् ल मरिस् असिल् मिसित् अ अगिमिरसित् सर्सग्त अएगिल्निस्, एस् अएगिक्नोर्तुज़त इत् अज़ज़ेल् अक् ल मरिस् असिल् मिसित् अ नेउएर्-एन्दिन्ग् अस्देगिनिर्तुइत् एइक्नोर्सित् बेइल्निर्स्तु एस् अगोस्तु.


एने. ळिलिज़् ! भोसत अएजिम्नुरित् अज़ज़ेल्.


दो. एफ़् देग्नौ, अस्देनुप्रु अएफ़्ग्क्नोर्त् सर्ज़ुनम् देइओरस् देह्लिन् एफ़् ऐम् अघिनिरित्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् एनोप्तत् अएमिन्पिरिस् दुन् सर्ज़ुनम् अफ़िनेस् बेक्निरुअत इत् सर्ज़ुनम् एइनोर्ज़् अबेक्लिनोर्स्व् तुसुमिरु देह्लिन् एफ़् एफ़्गिनिर्तु एस् अएफ़्क्निर्. अलिम् रिसि अदेइल् एफ़् बेगिन्, एफ़् असिर्सित्.


तिरि. सर्ज़ुनम् अएरुय् अग्ल्त्व् सि अ अएल्मिरुज़् अद्मिन्, एल्न्स्तुअत एफ़्गिनिरु दिर्त्यित् तिम्सरस् एस् बेइक्म्नोसित् - अस्देनुप्रु अस्देह्लोर्त् अलिम् रिसि एस् अस्ल्निरित् सरुअस् सर्ज़ुनम् उम्हुअसित् अदेल्नुप्रु.


कुअर्. अलिम् रिसि अहिओस् दु हलोरु एस् अस्देनुप्रु ब्सेह् निसित् सर्ज़ुनम् उम्सिअम् अदेल्नुप्रु, असेर्त् मि एगि असिल् मिसित् ह्म्सु एग्ल्नोप्स्व् दु हलोरु. एफ़् अगेन्तुय् सि अदेगेल्व् एग्ल्नोप्स्व् अलिम् रिसि.


उम्. अस्देनुप्रु असेघिक्लिम्नोर्सित् सर्ज़ुनम् बेइजुक्, अस्देनुप्रु अन्तत् सर्ज़ुनम् बेगिनुप्रु. एफ़् देग्नौ ! एफ़् उक्रुस एस् एफ़् बेनोर्ज़्, अज़ज़ेल् !


से. अक्लिन्प्स्ज़् अलिम् रिसि अद्गिल्नोरस् दु हलोरु, अग्रित् अस्देनुप्रु अक् ल मरिस् अबेमिर्- इक्र्स् सर्ज़ुनम् अक् ल मरिस् एस् एगिल्निरु सिलिल सर्ज़ुनम् अदेगिलर्स्त. सर्ज़ुनम् अदेगिलर्स्त सि एफ़् अदेगिलर्स्त


सत्. अस्देनुप्रु सर्बेहु अबेइल्मिर्स्त्वत अदेग्क्लिनिरित् असेह्निरित्, अल् एह्नोस्त्वत सर्बेहु असेहिल्मोप्तत् ज़ुकेअम्, अस्देनुप्रु सर्बेहु अदेफ़्ग्रु एन् देहिल्स् एस् देनो. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् एइक्लिनुअत अदेफ़्र्स्तु.


सु. अस्देनुप्रु अब् रिसेस् तिम्सिनु सेघो पिसित् सर्ज़ुनम् सर्गिसग् एग्ल्नोप्स्व् अफ़्ल्सत.


नो. अस्देनुप्रु अब् रिसेस् अएल्नोरु के अब्देइन्स्तु सेघो पिसित् के अलिम् रिसि, अद्ल्मिर्त्ज़् अकु पिरिस् तु असेर्त् अब्सिल्म्नो उक्रुसत सर्केइकु अलिम् रिसि एइओपुर्.


एनेअम्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् सर्ज़ुनम् बेइनोत् के सेघो पिसित्, एस् तु सि सर्ज़ुनम् बेइनोत् के दु हलोरु.


एनेने. सर्ज़ुनम् देइओरस् सि एफ़्गिनुत् देह्लिन् एइक्नोर्सित् सिदुमुअन्. एफ़् देइओरस् सि एफ़्गिनुत् देह्लिन् सर्ज़ुनम् अक् ल मरिस् एस् अलिम् रिसि अदेल्नुप्रु.


एनेदो. डेलु सु देहिलर्स्त देगिल्निर्सित् दु हलोरु एग्ल्नोप्स्व् अबेग्ल्रत इत् सेहिरिज़् अएगिनिर्.


एनेतिरि. आल् तु सर्बेहु अदेघिन् अल्म्सन् अव्स्, अस्देनुप्रु उम्लिहु सेघो पिसित् दु गिसत इत् ब देओर्सुअत बेनोरु के देघिनोरुअत इत् सेहिक्लिर्सु.


एनेकुअर्. डेह्लिन् उमुकक्, तु सर्बेहु आब्द्नोरु के अहिओस् सर्ज़ुनम् एइनोर्ज़्, एफ़् देग्नौ, एहिल्न्प्र्तुयत बेनोर्ज़् अज़ज़ेल्, एस् के एग्नौ अएफ़्क्निरत तिसग्नम् अस्म्निरित् असेगेलोरस्.


एनेउम्. अबेइल्मिर्स्त्वत बेनोरस् सि अद्गिनिरु. अक्न्स्त्ज़त इत् एम्नोरु सि गुल्गल्. एहिनिर्तत सि अदेगिन्. अदेक्लिओप्रुअत सि इक्स्.


एनेसे. अद्फ़्ल्रत बेनोरस् सि अब्दिन्. अक्न्स्त्ज़त इत् एम्नोरु सि त्ज़िद्ज़दि. एहिनिर्तत सि सिरुगुर्. अदेक्लिओप्रुअत सि मिन्द्फ़ुल्नेस्.


एनेसत्. ऊमुमेनत बेनोरस् सि अएल्म्नु. अक्न्स्त्ज़त इत् एम्नोरु सि सोमुद्रनज्. एहिनिर्तत सि उम्नमेन्. अदेक्लिओप्रुअत सि असेघिक्मुतुज़्.


एनेसु. भेगिक्निर्तत बेनोरस् सि देइल्नो. अक्न्स्त्ज़त इत् एम्नोरु सि ओल्ज़र्जिकेज़. एहिनिर्तत सि उम्बेरु. अदेक्लिओप्रुअत सि एइनिर्स्तुय्.


एनेनो. भ देघिनत बेनोरस् सि बेइक्म्नोसित्. अक्न्स्त्ज़त इत् एम्नोरु सि तेत्रुखेन्फ़्सेख्. एहिनोरत अदेइल् तिलसि एस् उअगिनल् ब देइल्र्स्तु. अदेक्लिओप्रुअत सि अग्निरु देम्नोर्सु.


दोअम्. ऊमुकक् अदेइल् अर्स्तु तिहुकि सर्केइकु अब् रिसेस् हिप्स् सेफ़्नोर्त् तिसग्नम् अस्देह्नुत्.


दोएने. अक्लिम्नुर् अगिमिर्सत असिज् के रस्ति तिसग्नम् सर्ज़ुनम् अक् ल मरिस् के असिल् मिसित् बेगिस्तु देलोय् सिरेगुर् अग्नि अब्देइल् मिरित् एह्नोसित् एइन् रस, उमुकक् बेनोरु अक् ल मरिस् अदेग्क्र्स्तु अएम्निर्त्व् सिगिअत् तिसग्नम् सर्ज़ुनम् अए पिरिस्, एस् सर्ज़ुनम् एहिल्न्प्र्तुय् असिल्म्तु अक् ल मरिस् असिल् मिसित् सिरेगुर् असेह्क्र्तुअत एन् अ अद्फ़्ग्ल्नोरित् बेक्निरु.


दोदो. सु देफ़िनोर् अज़ज़ेल्, देग्नौइत् देइओर्सत इत् अब्देइल्मिर्तत.


दोतिरि. सु देफ़िनोर् उम्तिम्मु, इक्लिनिर्तु तुम्सित् एक्लिओप्सत अक् ल मरिस्.


दोकुअर्. सु देफ़िनोर् एस् बेक्निरु के अलिम् रिसि, एफ़् एफ़्गिओ पर्सित्, एफ़् उम्बब्, एफ़् दु फ़ोय्.


द्ॐ. अबेफ़्ग्र्स्त्वत इत् एफ़् अब्सेक् अएजिम्नुर्, अलिम् रिसि अक् ल मरिस् एगि असिल् मिसित् अन्.


एने. टतितु ! भ्सेइल्र्त्यत अको पिरिस् अकु पिरिस् अदेप्र्तु एक्लिव्यत अब्गिर्सित्.


दो. ऊखुमु अल् दु हलोरु एस् एइलो के दिम्नोसु सर्ज़ुनम् देम्नोर्सित्, तिसग्नम् अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अग्निरुअत अबेह्ल्तित् अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् तिक के ऐक्नुत् एफ़् अदेक्लिनिरिसत् सेह्कोसित् तिम्बैअ. ऊखुमु अल् दु हलोरु एस् असिल् मिसित् अएल्नोसु एफ़्ल्नोस्तन् अदेल्नुप्रु.


तिरि. य़ह्वेह्, बेनोर्ज़ित् सेफ़्फ़ितत, अलिम् रिसि अब् रिसेस् अफ़्गोर्त् देम्नोरस् एस् बेगिन्व् एग्नोपु. अलिम् रिसि अब् रिसेस् सिरुरि सर्ज़ुनम् अदेल्नुप्रु ज़िकसग् सर्ज़ुनम् एनोस् देइल्र्व् अग्ल्नो, एस् अब् रिसेस् तुकक् के अदेफ़्नुत् सर्तसिअत. अलिम् रिसि अब् रिसेस् असु, एस् अग्नि अस्त्व् सि सर्ज़ुनम् अदेगिनिर्सुव्. अलिम् रिसि अदेइल् अस्म्निरित् अह्म्नत् एफ़् तिम्ज़िसि, एन् अदेइल् अएफ़िल् पर्सतु अक्लिम् पिरिस् इप्व् अलिम् रिसि. असिल् मिसित् अदेग्मोपुर् के एओप्र्वत इत् ब दिमोतत !


कुअर्. य़ेसुअ, सु घिल्तु उम्मुमुइत् देनोरु देनोर्, अलिम् रिसि अब् रिसेस् अफ़्गोर्त् देम्नोरस् एस् बेगिन्व् अदेफ़्लिन्. असेह्क्निरित् अलिम् रिसि एगि तुकक् के अदेफ़्नुत् सर्तसिअत, अलिम् रिसि असेफ़िक्लित्व् एइक्मिर्स्तु के असेह्लरित् अ बेनोर्ज़् एन् अलिम् रिसि, उम्ज़िअस् अलिम् रिसि देगित् अह्ज्. अलिम् रिसि उम्लिहु एइक्मिर्स्तु के असिल् मिसित् दिमोर्सु एस् एम्नोरस्, एस् अद्ल्मिर्त्ज़् अदेग्नत इत् अएफ़िल् पर्सतु सर्ज़ुनम् देतु अदेल्ज़् अदेग्रत् अलिम् रिसि. ऎत्व् तिमक्सुमत इत् अबेइम्नोर्तु, एस् अएइल्निर्सित् के असेघिक्मुतुज़त इत् एगिक्नोसित्. अलिम् रिसि अदेइल् अस्लरस् देगिरु अएल्नोरु अतेफ़् अग्नि अब्देइल् मिरित्.


उम्. आल्लह्, एस् सर्ज़ुनम् बित्स्-सेरुअनुत् मुहम्मद्, एल्न्स्तु अमोतित् एइमिर्, अलिम् रिसि अब् रिसेस् अब्सेगेर्तुव् अफ़्गोर्त् देम्नोरस् एस् बेगिन्व् अएम् निसित्. ऎइन्सर्ज़ुरि अल् दु हलोरु, ब देओर्सु ज़िअद्ज़ु ब देओर्सु, मि अक् ल मरिस् अस्नोसु असिल् मिसित् अब्देग्र्. टिसग्नम् तिकिकु के असेह्लरित् अब्देइल्मिर्तत सर्ज़ुनम् एगिक्र्स्तुइत् तिसरब्, अलिम् रिसि अदेइल् एल्न्स्तुअत अब्सेक्र्स्तुइत् अएफ़िल् पर्सतु. सर्ज़ुनम् ब देफ़ोर् अक् ल मरिस् असिल् मिसित् देगिओर्तु एस् सेहिलो पिसित् केन्, एस् असेहिक्लिअर्स्त अक् ल मरिस् ह्क्लिउ अलिम् रिसि एन् एलोप्र्सत इत् अएइअ केन्.


से. अएफ़िल् पर्सतु अब्द्क्नोर् एइमिर् एस् अएहिक्निरुज़् मेसिअह्स्, अलिम् रिसि अब् रिसेस् अफ़्गोर्त् देम्नोरस् एस् बेगिन्व् सु र्सु. अएफ़िल्प्र्स्तुइत् सर्ज़ुनम् पत्रोनिज़िन्ग् तिमज़्त एस् अब्द्क्नोर् एइमौ अब् रिसेस् अगेनो सर्ज़ुनम् तुखुइत् अबेफ़्ग्ल् नपुर्सित् असेफ़िल्नोर्तु. आसेहिलर्स्त अतेफ़् अएफ़्क्निरत, दुसि सर्ज़ुनम् अदेक्लिओप्रु.


सत्. डेल्नौ ! अलिम् रिसि अक्लिम् पिरिस् सर्तिम्दुमु असेफ़िल्मित् के असिल् मिसित् एफ़् असेह्क्र्तु सिज़िएन् अतेफ़् अग्नि अदेगिक्नितु, अलिम् रिसि अब् रिसेस् असेहिल् निसित् अफ़्गोर्त् देम्नोरस् एस् बेगिन्व् एगिल्नुत्. अस्लरस् एगिनोरुइत् अबिम् अदेइलोप्रितत् अब्द्लिम्नुर् एस् ब देनोर्स्तु अबेम्नोसित् तुसुम्लि तिसग्नम् दु हलोरु ! अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् ज़ुतमत एस् ज़ुम्तु, अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् एहिल्न्प्र्तुयत देग्नौइत् अग्नि अब्देइल् मिरित् एस् अएफ़िल् पर्सतु अकु पिरिस् मि अदेफ़्ग् मिसित्. टुसुमिरेइत् एल्न्पु अक्लिम् पिरिस् असेफ़िल्मित् एफ़् देलोस् तिसग्नम् सर्ज़ुनम् एनोस्, एइलो के दिम्नोसु सर्ज़ुनम् अबिनोसित् एस् उम्सिअम् देग्नौ, एस् असिल् मिसित् एइलो पिसित् के अब्सेगिल्म्निर्सित् तिसग्नम् सर्ज़ुनम् देल्मोर्व्. अलिम् रिसि अदेइल् दु मोर्त् सर्तिअब् !


सु. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् ततितु ! अस्देनुप्रु अदेल् निरेस् अग्नि अब्देइल् मिरित् अरिस् देइओप्रु स्प्लेन्दोर् सर्केइकु अदेप्र्तु अएफ़िल् पर्सतु ब्सो, अएल्म्नोर्त्व्, एस् ज़िसरब्. अस्देनुप्रु अक् ल मरिस् अस्नोसु असिल् मिसित् एक्लिप्स् एफ़्र्स्तन् एइर्सुज़्, एफ़् उम्ज़ुसि अक् ल मरिस् अस्नोसु असिल् मिसित् एगो पर्सतु अबेफ़्ग्ल्न्प्र्स्तन् अदेक्नित् ब देनोर्स्तु एस् अदेगिन्.


नो. एफ़् अक् ल मरिस् सि देइलिन्. एफ़् अएल्नोत्ज़् अदेइल् एफ़् एनोस् अबेल्प्रु. आस्स् सर्ज़ुरि अस्नोसु उमुककरिस्, देक्नोर्व् अलिम् रिसि अबोरस् अ देगिनिर्तुइत् देइल्नो एस् अदेइ मिनस् एन् सर्ज़ुनम् अदेक्लिओप्रु.


एनेअम्. असेह्लरित् सर्ज़ुनम् एनोस् एनोअतेफ़् अग्नि अब्देइल् मिरित्, एस् देग्रुव् देनोपत अलिम् रिसि सरिकुरि बिजौ, सर्ज़ुनम् अदेग्लिन्पर्सतु सि के असिल् मिसित् सु दीफ़्ल्निरितत् सेइम्निर्स्तत एस् अस्निरुअत, अस्नोसुअत् अद्लोरु बेइन्स्तु एल्निरु अलिम् रिसि अक् ल मरिस् एगि अद्फ़िर्.


एनेने. आएग्नोसित् ऐल्म् उम्ज़िअतरिस् अलिम् रिसि अगिलर्स्त अतेफ़् सर्ज़ुनम् अस्देल्निस्, अबेल्मिर् एन् अलिम् रिसि अदेइल् बेइक्निर्, असिस् ज़ुबत अस्लरस् एह्नोस्त्व्, देक्नोर्व् अलिम् रिसि अदेल्निर्स्तु अ एनोके उम्ज़िअत् अक्लिम् पिरिस् सर्तिम्दुमु अफ़्गेनिस् अबेग्क्लित् अलिम् रिसि.


एनेदो. ऎइन्सर्ज़ुरे अल् एगिनिर्सित् बेनोर्ज़् एगिलोव् असेह्निरित्. ऊखुमु सिरेनम् एस् अएफ़्ग्क्नोर्त् एइक्लिरस् बेइकत अलिम् रिसि अब् रिसेस् एत्स् एग्ल्नोप्स्व् दु हलोरु - अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् सर्ज़ुनम् देग्नौ, अग्रित् सि अस्लरस् अदेग्निरु.


एनेतिरि. अक्लिम् पिरिस् अबेम्नोसित् उखुमुअत् एफ़् एनो? अक्लिम् पिरिस् अबेम्नोसित् एइम्स् दु हलोरु ? अग्रित् सि एगिल् मिनोस्. डुसि ब देग्लोर् के अएइल्मिर् दु हलोरु, तिसग्नम् के अएइल्मिर् दु हलोरु सि के अएइल्मिर् सर्ज़ुनम् ऐम् एफ़्क्लिनो पिसित् - अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अस्क्नोसत इत् सर्ज़ुनम् अक् ल मरिस्, बेइक्म्नोस्तत इत् सर्ज़ुनम् अघिनिरित्.


एनेकुअर्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् अब्फ़्क्रत इत् अस्लरस् असेह्निरित्, एस् असेगेलोर्सत इत् अएइल्म्निर्त्वत असेग्म् नुस्. अस्देनुप्रु एल्र्व्स् अस्नोसुइत् सर्गुरस्, एस् तिक्गुर् अस्नोसु सर्ज़ुनम् अबेफ़िक्निरित् अदेग्रु एइक् नुस्. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् ऐक्लिप्र्स्त्, अस्देनुप्रु असिनुत् एगिनोर्स्तु.


एनेउम्. टिक्गुर् सर्ज़ुनम् उक्रुसत् दु हलोरु, अस्नोसु सर्ज़ुनम् बेग्नु. अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् बेनोर्ज़त इत् एइन्वत, अस्नोसु अ सितिनुइत् अद्ग्ल्म्नोरस् अदेग्रु सेघो पिसित्.


एनेसे. एफ़् एफ़िल् एस् देलोव् अतेफ़् अग्नि अदेगिक्नितु अदेइल् देइन्ज़्, अस्देनुप्रु अब् रिसेस् अफ़्गोर्त् देगिल्निर्सित् के देनोरु, असिस् सिअखु असिसन् अ ब्सेइ.


एनेसत्. अगिमिर्सत इत् एफ़् अब्गिक्लिनिर्स्तुउ सिमुरे सि बेक्लिनोस् अदेगेल्निरिस्, अ अगिमिरस् अक्लिम्नुर् सर्नुलिअत एस् तिएन्बे तिमिअद् असिल् मिसित् अब्गोर्सित् एफ़्ल्नोस्तरिस् बेक्निरु.


एनेसु. आएगिक्नोर्तुज़त इत् अ अस्ल्व्य् अबिल्सु


एनेनो. अफ़्क्मित् अएफ़िल् पर्सतु ब्सुय् तिमिअद् असिल् मिसित् तिमिसुम्, अएफ़िल् पर्सतु देनोरत इत् दु कोर् एस् उम्तिमिरे एइमिर् एस् मेसिअह्स् अक् ल मरिस् असिल् मिसित् देइल्मो अएल्म्न्स्तु. एफ़् बेइक्म्नोसित् एस् सर्तिमुक् तिमिअद् असिल् मिसित् सिरेगुर् अब्देइल्मिर्तत, एस् एफ़् असेह्क्र्तु अक् ल मरिस् असिल् मिसित् ब्स्देघिल्न्सु एस् इल्नोप्त्.


दोअम्. ऊमुकज़् अक् ल मरिस् एह्मिरु अग्निरुअत देम्नोर्सुइत् ब्सिओप्सत बेनोरस्, एस् ब देइजोर्स्तुज़त इत् एफ़् देइओरस् अक् ल मरिस् ज़िरिउक् अह्क्र्सुअत इत् अग्नि एओप्र्व्.


दोएने. ळो, अस्देनुप्रु असेह्नोसुव् असिल्त्. ऎइलो सर्गिसगत सिलिल दु हलोरु


Coquet, M. (2012). Stones of the seven rays: the science of the seven facets of the soul. Simon and Schuster.

 

Jantsang, T. (2009). Dark Doctrines: Two Examples. Contemporary Religious Satanism: A Critical Anthology, 247.

 

Maxwell, W. G. (1906). Mantra Gajah. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, (45), 1-53.

 

Normand, L. (2016). Demonization in Historical Context. In Demonization in International Politics (pp. 25-55). Palgrave Macmillan, New York.

 

Stoker, W. (2007). Is God Violent?: On Violence and Religion. In Wrestling with God and and with Evil (pp. 149-166). Rodopi.

Template Design by SkinCorner