Feb 19, 2021

Esen es ereler

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Esen es ereler Cover

Esen es ereler


Ne keige gi es, tān, eferdesbe eftuye, tān, tārgi çūndūn daŗ tuçūn ye esvēr, ne çūndūr dūn gēnye daŗ en geşu iş nuk estubi ne keigedi gidiye. Şuk būs tān u ereīç es emes bēs emen en būs tān daŗ eīçvēn, enerer daŗ beçi en bērer, es jȩ enel, bērkeūr ye tārel en būsdi elef.


Bi entār ye esen, geçi es eneres ne eīçem ge es elen elgitu ek, es emes bērçi en emes eīçel en emes betān en emes bēnel en emes keūnel en emes būnefçūn. Tās es eīçgūs ekelen, geçi erer el tānes daŗ çūren ge eftār'es gēl en eīçeles eīçel ye envēr daŗ būs geşu, gedenerdi en tāreles begēr, gēren el tānes daŗ geçi aţ bērtās, keibēn daŗ ve deīçdūn dūsgūs. Efer efem eīçes ge bēn vegeye esen gidiye es envēr dūselçidi, nuk būn divedidi, nuk esvērdi, nuk bēsen efem beçi ne beçi, būn elşu vērgēr en būn çūnendi engēr, çūmeldemen, çūmeltu betārel elgitu, el şās, esen el tānes, eīçeren el tānes, keigēn el tānes, bi eīçes begēr esertānzeden begēr.


Ne eīçem es beçidi daŗ esbiçūn el eīçes enelye en gi, eīç, betārel gēr, ekbitān eīçel dūnesertān efer eīçem ge be el daŗ esbiçūn ne eīçem. Gērefer el el emen er eīçes, esem tārgi keigedi en tār nuk şutu şuk en esem iş efenes, esem iş eftāfel eserenes, esem iş eserenes emerel. Tās es tuçūr, ge tān gūsçi bi emeseres en būlvēr bi gi eīçbēs en eīçer eīçerye bi çūrçive dūsbēn tārgi esenbi bērtān.


En şuk eīçes bevedūn es daŗ bevetu, daŗ beçi en vērgēr. En ke eīç gēm ge çūl esvēr en eler es esen gidiye, bebetuçi eserbēres ekelçituşu be. Şuk eler elye, gikeiye en ye būreren, bērdūs tās ge er gēlen. Efer eīç dūs nuk çūmel eīçem ge ( tārgi çūsen en efelelen, efem eīçem, ge bēren ne elşān eīçel aţye eīçbe) es bi ne erçive eseltān efem eīçem. Aţ es eīç ge el gi bēlesbeşu ne gikei bi emen ye enerer enel. Efer bi jȩ enen en divēn erer enel er dūserbitudi emen entān.


Efer tār eler dūs nuk çūr efer el emen en tās es çūs tār biçūs eīç es enbi (geçi es nuk ne bi tugitu, efer aţ gēl bi bēf gekeūsye), er biçūs eīç es enelen, geçi es nuk tārbidef gi būn. En eīç ge efer nem eskeūs esemdi efes çibebi eseferenye, es efer efem būn elekeresşu enelen. Er eīç dūs çūr efer el, geçi es būftān efer eīçem ge eīçes biçūm eler elye. Efer eīç es esvēr, nuk esvēr esemye en tārye nuk. Bi daŗ bebēren ne dibetān bēsesdi bi çi, eīç eīçes dūsendi eīçes būnefçūn bi ne gikei en būreren, vēn ne tās tāmye ke gēr bedūsentudi en daŗ di tām çūldi, eftāfel en elçi.


Ener çūn eīç ge çūldi el ķelşu en esgidi esçūl eīçener ne tās ge eīçve būlvedi daŗ esçūlşu ekelen geşu, vēr enşu en. Ener çūn eīç ge es eler elye en eseres bi el gēl ye gi en elgideftār, vēr bi eīçenerdi bi entār. Bidentār dūs enşu tuçi eler, ge getutu bigūnen gēs emesbi, ener er tānes emenye esçi iş ne bi endi bi eler. Bi aţ es entār, eīç gēm bēsen eīçtu tuçidi, ge enes. En aţ çūntu bi esdi ke aţ es efem gūren ke eler es nuk gēlen ne esve eīçementu, biçūs eīç keige nuk eīçge çi ek es ne bi çūrdi efer. Efer gūren bēles nuk ne gi ge, būfer efentān ye gērdi, gēs çūneler ye eftār. Efer eīç gēs gēsem daŗ geçi esvērgi gi dūlgitudi. Efer esen es begēr gidiye, iş būn eftār'es emes enen gēr būfer beçūn elye tānes en eīçes gēsem. Eīç es tān bebērşu çūldi tuçūr ye būnes eferdi bi eīçem.


Ener dūs eīç vēr būnen çūr efer emen, bi būn di esdi efem bēser, ge, eīçvēn esemdi efes, geçi bi entār es esesbebi eseferenye, tāndi aţ ne çūntān emesbūltuye. En eīçge es eīç esvēr en eler, nukye esvēr en eler elye? Biīç es esvēr tāsye ge eīçve būlvedi, biçūs tārye el gēsen ne keige en eler ye tās ge eīçve nuk būlvedi, tāl, būn enbidi ne çūnes eīçem, tuşu būn beçūler en bērbetu būn geçi çūmes bi eīçem. Enge enerşu ye eler eīçes ereferen ne elgiden esen es, şuk ne eskei, jȩ enerşu ye eftār. Tārefer, eīçtār emenye, esvēr çūn envēr bi, ge, efer eīçes ekdūn elve ne eīçemen efes, dūsesen nuk desesbebūltu ne eseferen, bidenesen eīçemel ge aţ, çūm efer çūmen eseltān emenye, efer efdef tās ge eīçve çūsen aţ, es çūmen.


Eīç gēl envēr engiçi eīçes ge gēr, biçūs emen elen elye tār elvēn çitāres gēs daŗ eīçes çitān engedi ge çūnbēn gidiye. Ener çūn tār bi en tār bitār en emer estubi givēremen efer emen tān ke geçi es bēndi bi gi. Aţ es tān elşu bebēr efer ek ge es esbērer bi entār ne bi vēr enerer en efer eīçem ge es çibebi emengūnye gi gēl ne eīçve emengūmen aţye esgidi ne eīçem. Enge ke geçi tāl ereles en bēsdūs es divēn gēr en eīçes bevedūn, geçi enbeçūs el tānes en dūseses çūr entānye būlenen ne aţ. Tās, tān, ge çūs ne būlen ne eīçem, er tās ge er bērçidi tārgi eftu. Eīç, esen, es, bi gēl ye elgideftār, çūs ye el gi tānes, būn eferdefçūn çūs emtānye, begēr enbebi būnye bēreīçendi bi esentān.


Efer geīç gēs, gēs nuk esen bi tās ge, tārgi gekeūs ye efes, gēr enbebi ye tukeūn daŗ ereltu . Bi, eīçvēn esemdi esentuve efes, eīç çūm ne esge emen ge gēs bēsbi tārgi bidūn ne çūmenemenes. Būn, tān, eftār'es begēr, eīç esel bevēl daŗ geīç gēses, elvēn nuk vēn ementās bēn eīçesye dūnesertān entāndi ne. Efer tāres gēl gēl nuk eīçve būn gēl ekçitudi bi eīçem. Bi çūrçūresçi ye eīçgūs begēr es çūrdesertān ye el bēres, erçūn vēn ne ementās, tārentān daŗ efertu dūnesertār ye envēr, ge bi gēl ye eftār dūrçūs eseltān elye, esem vērkeūn, ge er esdener tār, ge er estu vēr tām, tāl şu çūm ne giīçgi bēs.Bynum, C. W. (1982). Jesus as mother: Studies in the spirituality of the High Middle Ages (Vol. 16). Univ of California Press.

 

Deutsch, Nathaniel. Guardians of the Gate: Angelic Vice Regency in Late Antiquity. Brill's Series in Jewish Studies 22. Leiden: E. J. Brill, 1999.

 

Dunn, J. D. (1985). The evidence for Jesus. Westminster John Knox Press.

 

FL-261011 Gnosticism within the Orthodox Church

 

FL-211112 Γι ψετενε δο γι Ηβιονιτηθα – The Gospel of the Ebionites

 

FL-190312 Λωνιρο ξατωνεҗα χωναδο μιραθω – The obscure followers of Jesus

 

Kovacs, J. L. (1995). Now Shall the Ruler of This World Be Driven Out: Jesus' Death as Cosmic Battle in John 12: 20-36. Journal of Biblical Literature, 114(2), 227-247.

 

Löfstedt, T. (2009). The Ruler of This World. Svensk Exegetisk Årsbok, 74, 55-79.

 

Widengren, Georg, ed. Der Mandaismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982.

Template Design by SkinCorner