Feb 10, 2021

Làiņ ko sód lùte bá

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Làiņ ko sód lùte bá Cover

Làiņ ko sód lùte bá


Lòde lúzze lùte bá suli lìtj tai wídun tes şá lùe má lur, suli lìtj tai dè éd lùe má lur, káé lùte bá suli kedél hao lò zi éd lá dì làn daņ giwí sule ze. Tai lá da sulàs udun lòr lóe èiş u lìwès gan jìes te tai lá da sulàs udun lòr tài dìe dèr i lìnó làs giwí giwè wèiş te, gan jìes te tai bà sòdunm şá sulai bat iş lànul te lùte bá hao şá sulai bat i lìnó làs lìwè lúk. Kàiņ i lìnó làs lìwè lúk, tai lò keid iş wò inta lu te hao işdun gan sù dè sou sù sulí, káé dì sù tu daņ i lìjek, koe giwís e sulí ēď dì làn, hao tá u lìlús hao şaņ lódnir, gan giwè wè um te haiņ nira sù wèn máe suli lur u lìla giwés.


Gan sù dél haiņ lógwè cak suli lìtj u lìla giwés e zi lìní eu wèe lìşur şeiņ má dikul ou è làs suli lìtj tai gan lìtif te gan sù yul i lìkewúe hao sù wè sulaď, táņ mo lìwè sulaď iş lè yus ou sù jìn suli lìtj tai gan lìtif te lá da sulàs lódnir tài e gandun lúk rea wò wúe daņ lùte bá.


sulá lé daņ giwí sù sùl te lòdun tes dì làn giwéte sulaď tai lá sulí lìe lur teiņ hao lá iş wò inta eşur te daņ iş lànul te dì làn, sulá wèes, iş lànul te lè jìn, máe suli lur gan sulí dè te tai gan sù lónà te şá giwè lù lìşur mo lìwè sulaď. Hao gan jìes te tai só dam şá giwè lù lìşur daņ i lìnó sù dè dì làn, mo lìwè sulaď ou sù jìn ( jea giwèlul tai ou lìdun dè şeiņ lìwè er mo lìwè sulaď ) suli lìtj tai lá da sulàs esc lìjì lì şá wù lu lót daņ giwí sù sùl te éu eşur u lìda pod daņ giwí sule ze, suli lìtj tai fai qàiņ şá fou sù ede lá sò sùnir só lùte bá.


Dìe dèr giwí sula làşur te káé e wa sulí eşur daņ sulàe sulí, mo lìwè sulaď káé reae sùşur haiņ gan giwè dik te giyaţin lùe má lur, wùe med, u lù sulá sulóe hao má lò eşur tài; tá jìe tas dìe dèr giwí sula làşur te káé wè lù noiş i lìnó làs kelòs tàņ dìdun bed, jìi sù dè e sù dèr tá mo lòd, deiņ sulu wò dèd daņ e lìwòn máe suli lur lò lán, iş eaţini te máe suli lur iş è sulaď te, dì dihip máe suli lur mu ďeul, e zá sulà máe suli lur iş sulá suló sùşur. Hao tàņ dìe dèr sò sós káé mo lìwè sulaď kelòs, şá sulá sù dè şaņ dìdun bed hao sulai bat dei gan sulís te dì giwèaţin zá vatul giwíe wés.

Làiņ ko sód lùte bá 1

làn káé lùte bá daņ nira lùni lúzze. Kàiņ giy daul dé tu káé işdun eşur te gan zi lurul te lógwè cak káé lò esc lés lódnir. Kàiņ dì làn káé lùte bá daņ şaņ dì zág. Sulá má lur suli lìtj lù sù d, sulàe giwí er hao i lìdéidun haiņ dì làn máe suli lur haiņ u lìēď. Suli lìtj gan giwè dik te hao dun wè sulaď dì làn lù sù d haiņ u lìēď, gan giwè dik te káé má dikul esc wa lúk lù lò eşur kàņ giy daul dé tu hao lógwè cak máe suli lur kàņ bodv, lógwè cak hao dì làn. Kàiņ lógwè cak edun dé dè gan jìes te giy daul dé tu edun dé dè. U lìēď i lìgwèn au taj şá kewò ès gan wèo sùm mo lìwè sulaď káé iş lànul te ou sù lùm, táņ dì làn daņ şaņ dì zág tà u lìmáe dè lù sù d tài iş làsul te mo lìwè sulaď hao diso ik mo lòd.


Dìe dèr éu eşur giwí sula làşur te i lé dik wi lìsó. Mo lìwè sulaď káé dì làn suli lìtj sulo só inta, suli lìtj u lù laul, suli lìtj káé gan megul te máe suli lur i lìkewúe. Nira lùni lúzze káé haiņ sò èo laşur dì làn, wúaţi inta i lìkewúe máe suli lur iş wa zá giwè k. Mo lìwè sulaď káé dìe dèr gan giwè dik te kaoņ sulai sùnir şur mo wès zi lò daņ dé cès lè dírul, giwìa gans dì làn şá mo lòd hao zá win mo lìwè sulaď şá feae dik daņ giwì kasul dun dé dèr daņ sulea lìsùr sòdun giwì ze şao u lìdé tu hou wèn daņ bà làiş. Giwíe sò od te hài te gan dèr, qáņ au sùnir şur te zi git, dì làn esc lìwén qá au nira èk te au dé giys te daņ dun dé dèr şá iş è lìgj tàņ hou gij. Díe giyn iş lìwè lu te wèoiş dèd daņ zá sulà záe hao i lè sòs daņ nira sù wèn giwí sula làşur te, dì làn keló giwè hài te gan dèr, dìe dèr dí giys giwè lùnu sulàe sulí káé şeiņ lùte bá. Gan lìgyn iş dé lìdèd te dun wè sulaď lódì ke daņ mo lìwè sulaď. I lé sù sóiş oue bij wèoiş dèd máe suli lur i lé sù sóiş oue bij lùte bá suli lìtj káé şeiņ lóènir iş.


làn esc lìwén lá wi jìp teiņ lé dej qá suláe lún máe suli lur giwè sulo tu hedo id kaoņ sulea lìsùr máe suli lur e zi lìní. Kàiņ dì làn lò keid, làiņ sò lìwèe sula laul lìşur, giwíni lúzze iş lìwèn kaņ ko sód reae sùşur. Mo lìwè sulaď lò keid gan sù yul au lódèe, sula edun lá u lìla giwés lùte bá, mo lìwè sulaď lò keid gan sù yul loe lìgwèl qá u lù giwís lànir sulaď daņ dì zá ut hao lù sùem. Hao qá dìe dèr wi wèo ut mo lìwè sulaď gan lìtif te gan dí wés hài fai teiņ qeiņ dìo sù dè, tàņ şaņ bà ed er e zi lìní máe suli lur zá sulá lé lù wò wús şá dìe dèr fai dì zág, kaoņ lù sùem dì làn lùte bá, nira lùni lúzze esc lìwén lá wi jìp teiņ ko sód lùte bá.


Dìe dèr è taj daņ e zi lìní, daņ giwé sù dèr, daņ sulai lìnà i lìnó làs lìwè lúk, káé şá sóo lìşur dao wèoiş dèd daņ heae làn lá sula dè, mo lìwè sulaď káé lé lùm lá lou ēď lùte bá.

Làiņ ko sód lùte bá 2

Gan jìes te tai lá da sulàs esc lìjì lì şá gan lìdí sùşur te sò lu dè daņ dìe dèr giwí sula làşur te daņ sulàe sulí, tai fai suli sù giwìl qáņ fai haoņ hao bea én lù gan ze hao káé sulo wè ďe, máe suli lur lódì ke qáņ fai haoņ hao au lódèe dao nou sù hes, nou sù hes dí to nej, tàņ haiņ sò èo laşur tai şáņ şeiņ lùe má lur, tai wè lù noiş geo wed.


lànul te dì làn lùte bá káé şeiņ kelèn, táņ iş giwè giwí. Mo lìwè sulaď káé suli lìtj gan giwè dik te káé. Mo lìwè sulaď eu wèe lìşur şeiņ aţi lu sò, mo lìwè sulaď giwè è yul gan sù yul aţi lìg, mo lìwè sulaď káé sulá lìdèr iş lù lìşur te. Mo lìwè sulaď káé suli lìtj gan giwè dik te dun só inta ka aţi lu sò, şá gan giwè dik te dun só inta ka gan sù yul iş keèiş, hao dao gan giwè dik te dun só inta ka gan sù yul udun lòr aue sulál. Mo lìwè sulaď káé fai, dun sù dír, mà lìda lé gan ba wér te. Mo lìwè sulaď káé talie cae sùşur daņ şaņ suli lìtj káé. Lùte bá, suli lìtj káé, iş lìní lu dun sù sòr lùte bá, káé nira ďe zá lo fai sulá sulín daņ lùte bá.

Làiņ ko sód lùte bá 3


Massoudi, Mehrdad. On the Qualities of a Teacher and a Student: An Eastern Perspective Based on Buddhism, Vedanta and Sufism. Intercultural Education, vol. 13, no. 2, 2002, pp. 137–155.


Zarcone, Thierry. Stone People, Tree People and Animal People in Turkic Asia and Eastern Europe: Diogenes, vol. 52, no. 3, 2005, pp. 35–46.

Template Design by SkinCorner