Mar 8, 2021

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ Cover

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ


Ğadīn gakumegi laela cezeuņ mubriar i ka kəhbəar zipənye, gakumegi teitən seitəşuņ i ğigənar cuginye. Ğəkəryeər deiriye zipaəruņ bəhnənmid ğayrumar zorivud ha şənkauņ ğəkriuņ ha ğolindit bəriuņ cosəşye ğulunuņ. Bərinuņ ireir bəhkaye gaygiuņ səsunar cəbutvud teitən dayzəuņ nibriar, çayriegi ğəzəşwdit ruisuegi zipənuņ dir haər keikouņ aduər ğeipənuņ i neisinuņ ğəhlərar. Luibumar cuginye çaypauņ də ha şəhkuvud dayzəuņ kə togkauş teite ha ğəhgriuņ kə seinəşdit ğəhlār nətūş ha togkauş ər seitəşuņ teitaən dayzəuņ, luipunar durumegi teiteər rəhkənuņ adu ğəhgriuņ. Ķaisar ğəsunye, seinəşdit cuginye çaypauņ ğabiruņ teitən deirkauņ ləhgūņ ha boləşvud ğiradit məpəruņ seisunuņ, cesunegi lu uru kuņkun ğəhlinuņ ğiduar.


Ğəhputin şaneuņ kunekun çasinvid keiboeşi aņanər şitəşuņ tekut ğəhrkavud, ğəzənye tenridit luq beibutuņ irə dəsumuņ, biginuņ kə bosənuņ, kənkə tənutar cuginye çaypauņ teitir. Dəsumuņ kənkər zəhdeye cumūņ cuginyea duibueşi ğodəuş ğəhmūş, kuiloar cuginye guigkaye. Bolaegi dəsūņ i ğigənar duizəşye ğəbənuņ. Ğetumegi dəsūņ ha cuipumvud, ma ğezutye təhrəregi laela ur gaynunegi laela, i şeiləşar cuginye.


Məhmkār, setəşuņ şəhzənuņ laməşmid təhrəşuş dəsuye bəriuņ ha ğaygavud seinəşdit tayreuņ. Təhkeye ğiradit ğəbənuņ i cuginye, luibumar ka teimuar ğərumin. Genutar, seinəşdit şaneuņ, meizuar tenridit luq ķaiţuņ biginuņ ur bosənuņ ur ruiləşuş teite ğireuņ zelutye ğesumuņ, laməşmid šuğeuņ irə ur cə dəsumuņ ha diminyer teitən maysiye cetutuņ. Ķaisar ğəsunye, seinəşdit linənuņ ruirauş teitən seitəşuņ ha dəsumuņdər məzəşuņ ha dirənvud lilumar ğəlunuņ ur ğətkauņ. Ğidkain beidəşegi irə dəsumuņ ur ruiriuņ seitəşuņ i reiboye adu çazutar, ər lədiruņ cə ğəlunuņ i teidūņ əma sumənar cə seinəşdit ha rakeuş. Luibumar dəsumuņ ğəhpənvh ğəhnkaye ğəlunuņ, guteye kotriuņ selinuņ, kə beteuņ cə cərəşye bakiregi makumuņ, ğərumin ki ka təroegi ğəzəşwdit lipənye şaneuņ luq ğuliruş cə dəsūņ ğeizəuņ ğəhlənuņ inein diredirər ğagənye ğəhlənuņ aduər beidənuņ tekut ğəhtəvud.

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ 1

Zuizutin ki resēgi zilunuņ diredir ğiradit cuginye duisauņ ğibriuņ ha dirənvud çinəşuņ, ur səsunar sotaegi cun ğəhmutuņ, zeitēgi makumuņ cə laela maysiye nekiruņ i gəpūņ zipaəruņ. Zipənuņ reitəşar nemēzi makumuņdər gakouņ ğadəşuņ ha gi lu uru kuņkun maysiye ğəhzinuņ, çedār ğəzəşwdit makumuņ bugənuņ, tənutar.


Zeiziyeər ruipriuņ adu ğiradit cuginye şamutuņ nodinar kizənezi ğənriuņ cə cekriuņ. Ğəhpər i ğərumin şuisoeşi irə lu maysiyeu duiriruņ kə bogənuņ ğəzəşwdit ğəhpər kunekun teməuş adu ğəhzodit ğəmutuņ ka ha təhgkauş aduər cuitutuņ makumuaņ. Adu çazutar, ğəkirye bərinuņ kənkə şənəşuņ ha çasinvid zeisumeşi, nanoeşi iņin, ur kizueşi. Adu ķeğaye, tekut kənkə duipkauņ ha çasinvid gizəreşi ur məhlauņ ha çasinvid çulumedi.


Gədəedi i ğərumin ğəraye lirinuņ ğəzəşwdit ki gagriar ruilutezi ķeğiuņ laykiegi. Amehyig ki camkaezi zipəruņ mitənar lilumar dugkauņ kun ğəkirye dədutuņ. Gədəedi i tidəedi cəncə lipənye aduər zədutuņ cuginyea çayninuņ laykēdi gaysəar. Ğikiruņ taygkaeşi əma ğəhluar, meizuar ğeidəşuņ aduər cuitutuņ makumuaņ, kunekun ləhzutye kaymri ğireuņ gədəedi. Lədiruņ cə zuidutuņ, ğəlunuņ, ur nalənuņ kunekun ğəhsəşuņ ha kaysiuņ, teitəşuņ, loməuņ, çebumuņ kə gekunuņ adu ğəkirye cugkauņ.

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ 2

Şeirinar tidəedi ha layləruņ, deilauņ i ğəsunye rukəşye ğəbənuņ. Layləruņ lanutuņ ramiegiər kotriuņ adu ğiradit ceziuņ, tuigutegi liņlin də çaypaegi ķēhuņ keitaəuņ. Deilauņ i ğiradit ğəbənuņ daəhdəuņ, zutənuņ ha çayrəruş ğəzəşwdit ğəhlār zinumyeər cugiruņ i şəhdeye adu ğəhbūņ. Duizəşye şaneuņ kənkə ka cigəreşi ha deiləruş kə deikunuş ğəhlidit ğəzouņ seinəruņ galeuņ teite. Aduər səseye ğəhseuņ, deilauņ lanutuņ ğakiregi laela ğəninye ha zetouņ. Diredir beizəryer ğəhseuņ, ğəhputin ğiradit cuginye şamutuņ ləhnriezi ğiradit cebunuņ ha rəlinye, tusiruş çəhsənar cun cuginye kə ğəhsəşuņ çedār kotriuņ, duizəşye şamutuņ i çusireşi iņin ha cerənvudər nupəeşi zipənuņ, maər gəegə çasinvid gəegə kə ka ha geiləşuşər şamutuņ cuginye beitunuņ üher.


Deilauņ i copriye ha nuiskauņ. Ğəhputin tenridit maema kayr gakoedi nurutuş ha deiləruş kuņkun, şamutuņ ruilriegi ha tusiruş çəhsənar cun cuginye dəbutezi lusauņ luibumar gapəşuņ kə radeuņ cun tenridit luq səhpemid çasinvid kuņkun ğəhzkaye ğesumuņ. Kaykərye cun çisəndit kuņkun deimkaye ğesumuņ kə kuņkun deimkaye cezeuņ, maema mədiruņ radeuņ kə nibriar saybumezi çəhzumuņ cəncə kuņkun cuginye zuidauņ.

Āyzauņ hanha ğəhsiuņ 3

Aņan cununegi deilauņ ha tenridit luq ğuliruş ki, duizəşye şaneuņ ğayrār sipəşedi duizəşye, çisəndit aņan cerēgi tenridit luq kənkə tumkaegi ha tusiruş çəhsənar cun cuginye kə aņan bigoegi ha cuginye ğəzəşwditər menūņ nuiskauaņ i nəhraye.


Bellugi, Ursula & Siple, Patricia. 1974. Remembering with and without words. In: Francois Bresson (Ed.), Current problems in psycholinguistics. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique.

 

FL-020914 Language as an open system - Deleuze's views on language

 

FL-070811 Nuzeleğia eff Nisebibuzabia - The probability of language emergence

 

FL-161111 Dy evadeggeke sy antigrammader - The emergence of antigrammar

 

Li, F. (2019, November). Symbolic Recognition of Kramskoy's Figurative Painting Language. In 3rd International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2019) (pp. 575-580). Atlantis Press.

 

Phillipson, M. (2016). Routledge Revivals: Painting, Language and Modernity (1985). Routledge.

 

Tae-seung, L. I. M. (2012). Ridicule through Lotus: The Anti-Confucian Discourse in Shin Yun-bok’s Painting Language. Korea Journal, 52(2), 116-135.

 

Xu, Z. H. A. N. G. (2011). On the Language Art of the Oil Painting. Journal of Luohe Vocational Technology College.

Template Design by SkinCorner