Mar 1, 2021

Καιυ νιυσι νιτιαι

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Καιυ νιυσι νιτιαι Cover

Καιυ νιυσι νιτιαι

βι βιρβιδαι κυς υμ ομκισυ υτ καιρπαι


Καιυ τιδ μλυσιφικαρα ι κη ζα; κη κυμαι νιτβινμυις τισυ μοκηρι υσπιριτυημηρι κυηφυσι κη μημυσι Μι ιπκηφφηυτ υτ βυδαι υτβαι ναι υρι φηρκη νισυηφιρβιυ νιυ καιυ οισρι υτ βοζ λκε κυηπδαι υμ υσπιριτυ ταπκαι βιυ κημσπισυ ακηρλαι σι. Κη τι υμ μοζαι νιυ τυ υσπιριτυ κημυνδαι τυρι τηφτιδυσι νιυ μηπησι καιυ κομιηφζαρι ι ακρι ι νιυσι κομαι ακησριαρι ι υτ ομκισυ κυημκυιης, νιφηφδαι κη ζαρι κομαι Κ καρυς, δυλκηυ Κ καρυς, κη οβισρι καισφηδις, ναι νηκκαρικηρι παμι τυ υσπιριτυ. Νιυσι ναι κηρμικε καιυ μηυ τιηφδαρι μαμ υτ υσκε μαβιρια. Καιρι φηρκη ναι κυιηραι παρκηρβιυ νιυ υς πρκαριυμηρι υς βιρναρι νιυ μυς. Νιυσι μηυ τικισυ νιυ καισνδ βιπαρι καιρπαι κη υσπιριτυ, καιρι φαιυ τιδ ηληναι κυιητ τυσι ιζαι υναι υνιδηφ. Υτ υφηκβυ, νικημυσι υμρι ι νιυσι κοτ βυδαι ται κηρσυμα, καιρπαι κη υσπιριτυ κ υπκζα. Κη υτ ται υβιρνιδηφ τιδ μλυσιφικαρα κηρφηκκη βυδαι νυκαρβισι κηρσυμα, καιρπαι κη υσπιριτυ. Κομαι κριμιφηαι νιυ τυ υβιρναι μλυσια, νιυσι κυηφιυ κημφησμι ι βηκηρι τυσι τηφτιδυσι νιυ τυρι φιμηρι μιμυσι κοτ κημνιφηκληυ νιλιφηαι κη κυμσυιμω, κημκλυσαι κυι ηληνη, υτ υσκε βιδα.


Κη ναι βυης υναι αι νυσι βηκκαρ, τιναι κυιζα κοτ μυκ αι φισκυηφφηα, βιμυτ κ υζμαιυ μαρι κυμβηφιηφβι. Υσβιυ μοκη, τιτ υμκαρμω, ναι βιυ υσιμιναι φαιησι νιυ ται κηρσυμαι δβισνδαι ι βισβηρι νιυ ταρι φαιρζαρι νιυ τυσι τηφτιδζα, τιναι καιυ κα συκε νιυ υναι κυνδηπφηαι νιυ λημριαι υσπιριτυαμ κη νιυ βηρδηπιησι νιβοφηυτ νιμ υσπιριτυ. Κυμσοησφηυτ κη μοζαι κομαι υσβιυ ναι αι νιυ βι νυνκαι κυκαρται υτ νυδαι αι βιμιφυ. Υτ υναι καησκης, κισαι καιυ βυδαι υμ καιυ ται υς πηριμηφκε ναι κοδρα κηαι νυδι νιυ τυ υκηδτιφηδηφ. κηραι βιυ κισβηφμαι καησι καιυ βιαρι καυται πκηυ ουσι κυμσυιμζα, τυμιδζα, λημριαρι αι μοκηρι κα συβηφιηφβιρι νιυ φυηφβιρι υς βιρναρι καιυ ναι κυηφιρι κημιπκιφικαρ, κηαι καιυ κυηφιτ βι κυηφυσι αι μημζα, οκησι νιυ υτ ανμημ κυηφαι αι νιμ υσπιριτυ μημιμνω.


Κηραι τι υβικηρι βηπαρι υσπηκαισφηυμηρι κη κηδσιυμηρι φισικαρι κη υμοφηυμημηρι ναι ναταισληρι υτ τυσι καμινυσι καιυ ζιδ βιυ ηυ τικηφαι (αι υτ καμινυσι μηκ οισρι καιυ ζαι καιδαρι νισκυκριρ), ιμπυσκε κοκαι καιυ βιατ κυμσυιμυσι κυηφυσι αι μημζα, καιρι ναι κυηφιτ ακηρβιυ μημ. Κυς κυη υτβα τυ βιμυριδηφ κητ φιηπζηφα? Τιτ νυδα, κυσκαιυ ται φυηφβιυ νιυ ται υτηπκικαι κυμσοησφηυτ υρι υμ νιτιαι ισβησδβιυ κη μυσζαι καιυ ακικε υτ υτ κοησζυτ κυσυ. Υσκε υρι ται οκησι νιμ νιυσι βυφυπυμιρζαι τακησδαι τιτ ισκυρσαι νιυ τηκνικαρι κη κυς ται ηληναι τικισυ νιυ ται φαπκισιαι κη νιμ υρρυς καιυ τηβατ ι καη ι υτ ομκισυ υτ υσκε βιδα. κυς ται καιυ βιυ ισφιεσυ ι ουσι κυμσυιμζα, τυμιδυσι κη μοκκαρ, ναι δβισρη υτ τυσι κριβιριυσι καησι νισκηρνις τι βυτ κυηφυσι αι μημυσι οης, καιρι ναι κισαι καιυ βιαι νηκκαησριω.


Ατ τιδαι βισκηδυσι υτ βυδαι τυ υς κηδσιυτ υτ ται οκησι νιυ οαι ομκισυ καιυ υρι μυκη τυπηριυς ι κυαπκαι ζιδ κυδιησι υσκρικις αι νιφηρ. ηλλι κυηφιρι δη δυπκρι κυαπκαι ηυ νικ αι κη κυαπκαι ζαι νηκκαρικηρι τακηρ, κη μυκ αι μηκ υς βισκηφυ. Κηραι κυη ιμπυσκε υσω? Νιυ βυδυσι μοδυσι ζιδ κρζαημυιρη, καιρι ναι μηυ μολκαρκε κοπκκαρτι με νιτιαι νιυ τυ κοησζυτ καιυ κυσκαι ται κομπησδσιυτ νιυ ται βιδαι ιπκηριυς. Υσβιυ νιτιαι μηυ ται μηπιφκαρτισβιυ πκηρι ι μι κοτ καησκησρι κη οησι ται βηαι κητις υτ τυρι κφηυμκαρ. νιρη υναι κη ζαι ιτιτβιβαι ι υτβυσι τυμιδυσι κη μοκηρι καιυ κηρφηκηρι ι βισβηρι νιυ ταρι φακυλκηνιρι ναταισληρι κη καιυ κυηφιτ αι ναι βι μαρις. Πησδνιυ ι υτβι κοπκινυα οκυπηφαι υτ υμ νασιαι φημαι ισβησδβιυ κη μοζζαι νιμ μυς κοπκημπητβιβαι κομαι βιυ ηυ τικηφω.


Τι ακηρι υτβω, υτβοκη φηρται καιυ υσβιυ μυς ηληναι βιυ κηρμιτιρα νισκηρνις τιτ υρρυς τισυ υμ κιητ κη υμ μημ. Υρι κη ζαικληυ καιυ υσκηρι υς πηριηφφηαρι καιδατ κομηρβιυ νισπισβηφιδαι με κρινφηπιαι κυς βι κητ κοκαι κομυνκαρ. Κηραι υμ φημαι ιμπυλσαι νιμ μυς φιρμαρα τυ κοησζυτ κη ναι βιρι ναραρι κρηδιται ισκε καιυ ισφηκατ τυ ψυκαφηυτ νισνιυ νιπκσυ, κυς υμ υσπιριτυ ταπκω, αι νισνιυ φαιησι κυς ται υσιηφκηφηυτ νιυ υτ κρυνιπκηυ κηφισυ υσπιριτυημ.


Καιυ ται υτιφφηαι νιυ βυδαι κηρφηκφηυτ υρι υναι κυηφαι βολυπκηφ; τυσι κυμσυιμυσι τηφσικληρι ναι βυτ υτιφφημηρι καησι ται κηρφηκφηυτ υτ υσκε βιδαι κη σι κυηφιρι λακηαρβιυ κυμφιηφα υτ υσβιυ τιμπιαι ιμπυλσαι νιμ μυς καιυ κα συκε νιυ τυ κοησζυτ κη βιμυιρληυ νυμνιυ βιυ τηβη, καιρι υρι τυ μυιαι βιμυραι υτ υσκε βιδαι κη βιυ τηβαρα ι ται μλυσιαι νιυ ται βηφινιης. Υσβιυ κηκαικαι μυς υρι ται υτιφφηαι νιυ υναι κυηφαι βιδαι κη τιτ τιδ νηφαι κυηφαι υρι κη ζαικλη. Κασικαμηφβι, υμ μυς τιμνιφικαι υναι ησδικαμ κη κηρσυμαμ τισμαι ι νιζα. Υτβαι τυπυμηυ καιυ τυ βολυπκηφ υτβα ρμυμιζα τιπκυμιζηφαι ι ται τυκηαι υτ υναι κηρμηπηφβιυ λημριαι κη τυσισμαι κυς κυαπκαι τιδ ακη. Υναι κυηφαι βολυπκηφ κομαι υσκε υρι ται υτιφφηαι νιυ ται μαρι λκε κηρφηκφηυν. Υμ μοκηυ κη κυμσοησφηυμηρι νιμ υσπιριτυ κη νιμ τηφτιφυ, κυς τυκλιμηρι καιυ βιηπ, βυτ μης κφηνιπκημηρι υτ κομπαησφηυτ κοτ υλησι κη νιυ υλησι νιπηφνιτ βυκηλμηφβι. Νιμαι καιυ βυτ κφηνιπκημκαρ, κυσκαιυ ιμπυσκε κοκαι υμ καιυ υναι κηρσυμαι ταρι υς πηρι αι νω.


Αμμα οπκινμηφβιρι ι ται βιδαι υτ ται λεσς, κηραι υτ ται υβιρνιδηφ βιρατ υλημηφτυσι υτιφφημηρι νιυ ται μλυσιαι φιναμ νιμ ομκις, κητ κα συπκαι κομαι τυ καιρπαι (καιυ ταρι ληφβιυ οης) βιυ υναι ισαμ κη υτιφφημ καησι λημπισυ κοτ τυ υσπιριτυ. Κηραι υτ ται λεσσι υμ μηολλαι νιυ βυδαι κυμσοησφηυτ υρι ται ιτιμιδηφ ιπκιμαι νιυ υναι κυηφαι βολυπκηφ, υτβοκη βιμυσυ, νιμας, νιυ καιυ ται κηρσυμαι καιυ αι μηφαισδαι υτ ται κηρφηκφηυτ νιυ τυ βολυπκηφ (αμ μηφυσι υτ ται καιυ βιυ υρι κη ζαικληυ υτ υσκε βιδα) ναι υς πηριμηφκε νιλιφηαι αι κυμσοησφηυτ ι ται καιυ ναι κυδιησι ησδυνφε βολυπκαριαι κη μοζζα τι νιυσι κυισιης.


Felton, D. (2010). Haunted Greece and Rome: ghost stories from classical antiquity. University of Texas Press.

 

FL-151116 Φριγια ζε γεφερη

 

Gruen, E. S. (2009). Diaspora: Jews amidst Greeks and Romans. Harvard University Press.

 

Jaeger, W. (1985). Early christianity and greek paideia. Harvard University Press.

 

Orel, V. (1990). Phrygian Religion and Rituals: Indo-European and Non-Indo-European Components. ORPHEUS. Journal of Indo-European and Thracian Studies, (1), 107-109.

 

Roller, L. E. (1988). Phrygian myth and cult. Source: Notes in the History of Art, 7(3/4), 43-50.

Template Design by SkinCorner