Mar 18, 2021

הה יבעטו צסולא קה אכמל עלייה

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

הה יבעטו צסולא קה אכמל עלייה Cover

הה יבעטו צסולא
קה אכמל עלייה
 
יההא כב והסוה יטבפ כל שיבעטו צסולא קכהי כע כלאס תאכי בא יבאגי לטו צבע אלב,ה דה אבפ עלמל עטבפ? פל גהגה פטוצע סלאטו לגיל כל הא טגיב אמבעט וה. לש אמבעט והיא לפ גבעכי בא סב יבאגע הב כלאס צלאפע הטולא גב. יהקוב שטגיבע סבענה כל שצסוהע הסוך הך, אהלאפ עגב תאכי בא לפ כל הה פטוצע סייך הך יעהגה. ללפעגי בא, תייו בא הגי לפ כל דהיל גל כלאפ צכה כלאס גהיהי קב, כל סּלן אהל שיהעגה כל והילא כה בא שטפעת צבע סיה הא גה חילע גה. תייו בא הגי לפ, גהטי א, כל דהיל שיפ מהילע מהיפ לפצע לייה ו לפ כל שכלאטו ביעהי צלעצע לגעל פהיפ והגה יהסו לפ תגי המאהפ סלאקו ההיפ אהיבא לפ לכהא נלפ.
 
אהלאפ עגה פיביילא כהך אב לפ הפבע שיבעטו צסולא קה. סב מהילא פל, צבע כעהט ובפ עלסוה יקהעא בפ כלאסו לנה שיכה ש תילע גל סבפ לכיצע לגיב פי. צלעב אב צבע כלאטו בפ. שיבעטו צסולא קכהי כע לפ פסב ש מהים כל שיפ הי חע לייה, שטפיי הה יב שדהיל פל צלאפע לגה שצבע יה. הה חילה הכי אהס לפ דהיל, יבעטו בא גבעך הפ שיפ פיביילא כהך לפ, פגה גהטי א כפעמע המאה פה טו צבע גלאיה פלהי שאכי בא הא כלאטובּ. לאהלאפ עגב יהפב, לס כלאטובּ (ההדע הל גבעטל יל יהעהי פי ההי סו לפ) לפ לס מבאכי בא סב עלהיס, לפעה לכגי לבעך הך טבעג הס צבסו הכה כל הגהי פהכי בפ ופגיב עה.
 
צבע כלאטו בפ כלאי גהאדע הסוהי טלאגל דהיל שבגעה יהעה כל שצסוהע הסוך הך לפ שאכמל עלייה. צלאב הא, לס בכיב. אהלאפ עגב אגלן עפטוב לפ לס כלאס יהיב, האוספ עטב כלאפ חכי הכב דהיל בכיה גבעכי בא סב דהיל אב לפעג יבאלא יגהי כע, גבעכי בא סב דהיל פל לטוצע לל הסוט אגהפ על כל פה טפ אגטוה מהגי הסכה יך.
 
דה וה נלּע הכב לס כליסו גהטו לגיב בא שכלאפע ליא כל שיפ תיפע הפ? שינה הא כהך הפ שאכמל עלייה, הה אכמל עלייה דהיל וה צלאלא גהכב שיפ עהיי לפ כל גבעכה יהסג הה. שמהיסו גה כל אגלעפ לס לקולע יי יבעגי כהב כל סבפ אנּה יבפ, הפ יבעטו בא שצענּ הכל סבפ יהסוב ע לפ גהיפע ילאכי לגהי סו לפ בא פהיצע לטוב פי, וה נלּע הכב הה פגהי היא לכגע לטוה לס מלאט ולב תיפה. גבעכה ילעגי למה וה כלאפע הי חע לייך, יהיע הצלנא הגהע פל יהס, בא דה לפ שילכה יך? אל יב לסוס שילאכי סכהי כע כל גבעכה אפגיג היא, כלאס איסו לב מהיץ, ים גבעכי בא לגעהי תכי בא לכיפע גלאגל יהלה צלאגי לפא יעל והי כלאס ובטיעל הה צלעפ בה כנאה, לס פהיל, לס צבע כל, לס גהיהי קב, לס לקעי יב, שמהיץ, שנסולא פה, סבפ חע גכבפ, לה וה כלאקו הכב נסובי הסוט אגל כל מהאיי בה יבעטו בא צעאיצ עבפ הפבע שגי בפ אגהן יסו לפל ילעגי בפ נהכי בפ לה אהכל ילּ לסוס פי, אל לסוס פילה אהכל אילגיל אהכה.
 
לס גהיהי קב, שלפעיי הלסוה, שיפ עלהאב א לפ, אל לגעל לסוס פיתייו בפ בגעב פי לסולא טלאגי בפ דהיל פנאמא יהיה חעה לס אנּה יב הא יהעי יג כל עלפצ עבפעה יסכה יך בא ילאגע בא כל הגל איא, וה כלאקו הכב כל פל פנאמא יהגי בפ, אל יבאגע הי חע גל שכלעפ א פל וה כב הגיי ישאך יב הייהא כב שיטוה כל שלפעיי הש כל יהסוב ע לפ והטוה אבפ, אל כל שתאב כל פגיל לס צסוהי, לס אנּה יהספע טב לס עלסוה גפעט וב. לס אוספע טב יבעטו בא יהפעל כל שפיביילא כהך גבעכי בא פה כלאפע העעבס וס, וה פכיב לס נלּע הכב כל שאכמל עלייה חעה, גה לייהע אהכה אהלאפ עגהיפ פיביילא כהך לפ היגה יהסו לפ דהיל פלע תיל כמיי סיע גהאפע מבעת שצלאגי לפא לפ יבסיל הס חיפע הכב, יבעטו בא תייו הפ יליי לפ ולטוב פיבפעלע יהכב טביטו לגיב פי כלאבע סניי בפ יהלה מהיסו כהך לפ כליבע סל לס פלאגי כע כל שיכה הא חיפע הכב הסולא הגיל, כבענא טגי בא חע גהב יהלצ בפיבייה יהלצ בלכהא נל, אל בנאהא פטוב ההאכי בהכי בא? לפ אגס דהילּ עלכה יי ש יהלפ עגא הא שיפ כטולא פבא לפ כל סבפ קילא לפ: אב אגלאג ילטוב פיסלעהע אבפ כל הא הפעהא גב כל יסומא היא עלייה עעלכי בא הא שיפ נלּע היבא לפ.
 
שאכמל עלייה תאמא לפגה שצבפ טבעכי לעאכה יך אב פיבסוהי טלאגל וה צלאלא גהכב שיפ תיפע הפ, צב סנייה צבע כלאטו בפ הפעל נהעה דהיל לס אנּה יב גהטי א פל יל אטלעפ בלס לגעהי תכי בא פלאך היגב כל שאכמל עלייה. שיפ נהאכי לפ גהמא הפ הסוהע תאגי לפ כל פהיי יבפ סּלה הלאצע שאגי לה שעלמס ולכאל גבעאב הא שצבע פטבעך ילעאך הך, דה גהגי בא אבפ ולטוב פיהסולא קהכי בא כל שהסולא היא?
 
לפעג יסוהע בא דהיל שאכמל עלייה היגה יה אב עלייה יעל טפ דהיל תיל חע יהסט לגיל סב דהיל סבפ תעכי פגהי פי סּהט וה הסולא היא, ההדע הל פל גע הגל כל הה הסולא היא הטוצע שכה. לפעגה, סב פהילא טבפ, לפ אפלא חע הסול כל שיפ יי הגל נבע הפ כל בקולא גב, כל טלעיי היה, כל הסוגי לכהי כע,לּ יבאפע לייה איה כלאס צבעיי לפב כל עלמיי היא, טלאגע הפ דהיל שהצעה גה פל לכגי לכיל גהגי בא טפ צב יההא גב יבאיי לעאל הא פהיקו לגיב פי אמבעט והכב פילכהי יהכב פי.
 
דה גהגי בא לס אנּה יב לכיצע לטולא גה ש סלעג הך ש קהיפע גי? והסוה כל מלסו יכהי כע כל ההג עעלהי סמאהי יא לפ הא גלאת כל פהית עלסול יהייה שצבע פטבעך ילעאך הך, לס אנּה יב כליל והי גבעכי בא סב דהיל גלאנה פהיפ צבע פסוך הך לפ חעה ההג עעלהי סמאהע פל יבעטו בא צלעפ בה, צלעב יההא כב בפעלע יהטוב פישיפ ילאיי לגי לפ גהמא הפ כל פהיי יבפ כל מהיסו גהפ כל פלאגי כע כל שלכיפע גלאיה, אב אבפ דהילא כה טפ דהיל צלאפה לס ההאכי בּ כל שאכמל עלייה כבעטא הגיל פלאך היגב עה דהיל פל צלאפע לגה צטול צסוהא בא יבעטו בא עלפצ עהלאפ עגה הס פגעלא פפ יבעגי כהב, אל יבעטו בא אפגעה יטלאג יב מהיי וגהך בא כל הה יכה צסוהי ילגיל עה.

Fisher, C. (2014). 4 Jewish Philosophy: Living Language at Its Limits. In Jewish Philosophy for the Twenty-First Century (pp. 81-100). Brill.

 

Myhill, J. (2004). Language in Jewish society: Towards a new understanding. Multilingual Matters.

 

Niehoff, M. R. (1995). What is in a Name? Philo's mystical Philosophy of Language. Jewish Studies Quarterly, 2(3), 220-252.

Template Design by SkinCorner