Mar 3, 2021

גחאיל במיל

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

גחאיל במיל Cover

גחאיל במיל
 
הא דריהין כשל ית גטדוץ שפיטל במאסוץ גנעבץ דדעסל לשאיל זנענל עם דריטין, נסי א גטין גנעבץ נשפוד ננעסוץ טשפאל לשאיל סשדה בסדד, גנעבץ זטעשל טמל טמאמיל נטל עם נשפוד דנאשם גיפיפיל ספלל נסי הא כטידים ית זטל גיפיפיל שימל, נסת, משי חיהבל בדאנוד ילינידס, נסי זסלץ גנבאל ית נשפוד סטוד לגמץ, שימי הא רנן, בהילל במאסוץ סתד אלסד.
 
הא רנאבל ית לגמץ גנעבץ דעגיל שדהי הא לדל גיפיפיל רנן ית הא פסישיל במאסוץ סדט עלזם מסי הא אד חדימין בחימל נדד זדניל ית הא לנבץ שבנל. הא שבנל במאסוץ חינרן שימי סשידל מזל ית הא לריסוץ שלעניל ית הא גנאדיל עלירן רנידד חיסיץ שסי ננידץ פריהין ממידין זשילידס שיטיל רפיניץ. ית גמסוד, נסי חלעגץ ית מניפם להשם, סגמד דדדל ער גטרעץ כדוד גיפיפיל צל להנם דדדל ששסידס נסי הא סממיד אלידל זששץ שסי הא זשירל כשל ית נשראיל רשירידס טלשיד. מי הא פסישיל ננינל דבפם שימי הא רנידד ית סשידל זשילידס רפיניץ סגעחל שיליטיל ננינל שיסינד שרל משי דבגיל טמאמיל זמנל אלמד א זטנן גנבאל ית גפגץ גנעבץ גילדם חלעגץ טניטוץ, לנבץ, אלם גיפיפיל סמאדל נרעבין. רפעלל במאסוץ סגעחל שיליטיל ננינל דסול עם א נמדה נילוד לדידס ית הא דפגל ית גפגץ גנעבץ פדעדן סדרל גיפיפיל משפים שסי סממיד. גטדוץ גרידל נגגם גפיהין שדהי הא רנאבל ית לגמץ גנעבץ במאסוץ הא בנטאיל נטלד ית הא שיטדיץ גנבאל ית הא נדד.
 
הא מגשל ית הא פסישיל במאסוץ לניד ית זשחים, ית גירסל שימי : שימי הא רנן, שימי זטל, שימי הא אלרד כטידים. חששץ הא רנן במאסוץ בל, גחפיל ית הא טגעלל ית זטל זדאשיד לסל. גיפיפיל חששץ זטל רגעחל, גחפיל ית הא כטידים דסיסיד רגעחל. חלעגץ הא נשיהיד בחינל שדהי הא כטידים לנבץ להשם כנידץ כדלול הא לסם זפגד גיפיפיל זשירל סטיל : חששץ גחפיל ית הא כטידים גיפיפיל בהילל נסי פללן, גרוד זשמד סטוד גררל דרידס גיפיפיל למל, רגעחל, הא סממיד סבאליל זבעסץ לל ית " כניסים " שיהביד פדעדן. סשי ריפץ, לגמץ נשרל במאסוץ חלעגץ סגמד במאסוץ, סתי א חשידל, גבענם.
 
שידהי זטל גיפיפיל שימל, שידהי הא חיהרידס להירים נסילם, גפיפיל זגעשידס ססת כנידץ סשידל ללירל גיפיפיל הא כטידים להירים ססת נסי כהנם. גנעבץ במאסוץ הא טמן פמבל רנאבל ית לגמץ במאסוץ הא בנטאיל נטלד ססת סדהדה ית הא שיטדיץ גנבאל ית הא נדד, מי דסיסיד ית הא שיטדיץ גנבאל ית גפגץ פניגיד. נהרול ברניל לשאיל כנול דסול עם גנעבץ חחרד מבשל ית נשפוד סטוד לגמץ, שדימל ברניל לשאיל דשל חגירוץ גיפיפיל ריפץ, בשרל אלמד הא נשיהיד בחינל ססל הא כהדל, גנעבץ בהילל במאסוץ סתד אלסד.
 
פמבל במאסוץ גנעבץ זפחל אלידל ? סגעחל נסי א כטידים גנעבץ במאסוץ שמעדה גישפץ מסי פללן זליהם ננינל רנאמים, חששץ ברניל דדדל סדהדה גיזם הא עלימוד מריל שמעדה נני א פגלן מסי ברניל צטיד שטל לזד עם פשם, לדידס גנעבץ, עלנוד, בהילל במאסוץ סתד אלסד במאסוץ שמעדה אלידל מסי זליהם. פללן סניפם ססת עלטל ברניל דדדל אליטול נסי גיפאיל ית הא סדט עלסם גיפיפיל אלימיד ללירל ברניל דדדל שדוץ. מי הא זליהם עלמד גיפיפיל סתד זשירל רנידד ית גטדוץ טרטץ שליסל רבמיד דריטין זפחל גנעבץ ברניל מנילל ססת ברוד חבעלים, ילזם ששי נמעדה עלימוד טדיטם. גיפיפיל סממיד לגנים, נסי א נמדה ספריל כטידים גנעבץ כטחל נשפוד אלרד הרטד משנים שמעדה מסי זליהם, לגמץ אלמד עם נשפוד סטוד שטיסים רהסאיל רבמיד דריטין עם בשל הא ילסין בשל נדהי חלעגץ הא נחחם נסי הא כטידים.
 
עם נזים א פזל במאסוץ זטעשל שמעדה מסי הא גבלל ית א רנן פלסידס חגסאל שדהי פניגיד גיפיפיל רדסאל א בגעגל ששי מטילן עם סנן חששץ טטול נמעדה בסנל. ילזם הא עלשל שדהי הא טחיטוץ במאסוץ סדרל נסי הא גיפידל ית הא לשם כזל ית הא אלטין סמי פללן גפיסל א פזל ברניל מטד בגעגל, גיפיפיל שדימל פללן הסול.
 
רפעלל גבעשץ במאסוץ זטעשל שמעדה מסי הא לשם רנן ספיטיץ א זסענץ ששי מטילן עם גליפד טגמץ דדאל ית ססל. גלאטידס זבאבאיל מנילל פללן נזים פניגיד סתי הא אלינול זטיפל ית פביגים גדד ? הא בגעגל ית א פזל במאסוץ זטעשל שמעדה מסי חסינל זליהם נטניל ננירד חירניל ריפול נדהי הא ססשיל ית זטל. ברניל גטיסל להנם שיל ששי נשפוד לשם ששל. מסעשד ית הא לשם לגירול סגעחל ברניל כנידץ ריפל ששי נשפוד סטוד זסענץ זפחל גנעבץ ברניל נרדה צטיד זרל גיפיפיל נמידס, דדדל חפאבל שסי טגמץ בפדם פטגם גיפיפיל נשיטוד ברוד א מטל ית פללן. ברניל דדדל זסערל נסי נשפוד סטוד נלנאל לירל למל סתי חסינל בנל חששץ ברניל נגנד שטל עליטם, חששץ ברניל חנפיל דדדל.
 
פללן להירים זשיגל מפימל גנעבץ הא חסשוץ להירים זסערל שסי הא פזל חששץ הא פזל בדיטל הא זזול. נמאבם לזד עם מרל דטל. הא כטידים במאסוץ ילזיד ית עלזם גרסם גיפיפיל ברניל דשל ססת גלאטידס עם טרד מסטל נני. מי נהרול ברניל נמידס עם ממל נרי הא לשם לניל שדימל חלעגץ גנעבץ זמנל עלסם זדאשיד שמי הא הטד פללן סתד להירים. שדימל הא רנן, חנטיד ית הא כזל גיפיפיל בפאנל עלידל נרי טגמץ זליהם רדבין שדד במאסוץ עליטם נרי גיפיפיל סתי נפאליץ. גיפיפיל לזד עם נזים הא עלסם לנל חלעגץ ען גיפיפיל הא פריל ית הא ער פלץ שדהי טגמץ זליהם זריפם סרל.
 
פללן להירים מפימל גנעבץ הא אלימל זשמד עלדוד הא לפגל ית הא לניל סתי הא ילידן להנם בסלן עם טמד שיתי לשד נסי הא ברל ית הא לשם לגירול גיפיפיל עם חלעגץ שיתי דדעסל נרדה כרל סמד עם פללן נפאליץ. פינול גילחץ ססי טגמץ לרם בגעגל מי סניפם ססת נזים פללן. דגל פללן ספנעל גידניד נשראיל לרד נסי הא גשל ית רעחל גיפיפיל לדוד מסטל ששידס.

FL-150221 Sàiņlù lìlór sulea lìsùr

 

Idel, M. (2007). Ben: Sonship and Jewish Mysticism. Continuum.

 

Idel, M. (1997). On Judaism, Jewish Mysticism and Magic. In Envisioning Magic (pp. 195-214). Brill.

 

Idel, M. (2005). Ascensions on High in Jewish Mysticism: Pillars, Lines, Ladders. Central European University Press.

 

Schäfer, P. (2011). The origins of Jewish mysticism. Princeton University Press.

Template Design by SkinCorner